Memorands NVO

Rīgas dome aicina galvaspilsētas nevalstiskās organizācijas, kuras ir parakstījušas Rīgas domes un nevalstisko organizāciju sadarbības Memorandu, izvirzīt savus pārstāvjus dalībai Rīgas domes un nevalstisko organizāciju sadarbības memoranda īstenošanas padomē.

2021. gada 20. janvārī Rīgas dome apstiprināja Rīgas pilsētas pašvaldības organizāciju sadarbības memoranda īstenošanas padomes nolikumu. Padome tiek veidota ar mērķi sekmēt Rīgas pilsētas pašvaldības un nevalstisko organizāciju sadarbības memorandā noteikto mērķu sasniegšanu.

Padomei ir šādi uzdevumi: 

  • sniegt priekšlikumus par jautājumiem, kuri ir Padomes kompetencē, tajā skaitā par sabiedrības līdzdalības uzlabošanu Rīgā;
  • sniegt priekšlikumus par normatīvajiem aktiem un attīstības plānošanas dokumentiem, kuri attiecas uz visu nevalstisko organizāciju darbību;
  • apstiprināt Memoranda īstenošanas prioritātes, divu gadu darba plānu un ikgadējos darba uzdevumus;
  • izvērtēt Memoranda īstenošanas gaitu un izskatīt jautājumus, kas saistīti ar Rīgas pilsētas pašvaldības un nevalstisko organizāciju sadarbības turpmāku attīstību;
  • organizēt pasākumus, lai iesaistītu pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus aktuālu jautājumu risināšanā.

Padomes sastāvā darbosies Rīgas domes priekšsēdētājs, septiņi Rīgas domes pastāvīgo komiteju priekšsēdētāji un deviņi Memorandu parakstījušo nevalstisko organizāciju pārstāvji, kuri tiks ievēlēti konkursa kārtībā, saskaņā ar nolikumu. NVO pārstāvji padomē tiks ievēlēti uz diviem gadiem.

Nevalstisko organizāciju pārstāvju pretendentu – fizisku personu dalībai padomē var pieteikt jebkura biedrība vai nodibinājums, kas ir parakstījusi memorandu. Pretendentam jābūt biedrības vai nodibinājuma valdes loceklim izvirzīšanas brīdī, gan ievēlēšanas gadījumā – visu padomes locekļa pilnvaru laiku.

Lai pieteiktu pretendentu ir jāiesniedz šāda informācija par organizāciju un tās izvirzīto pretendentu:

  • organizācijas nosaukums un darbības joma;
  • pretendenta vārds, uzvārds, darbības joma un pieredze;
  • informācija par Pretendenta veikumu pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas jomā Rīgā;
  • pretendenta redzējums par memoranda īstenošanas attīstību, motivācija darbam padomē un savas jomas pārstāvniecībai (piemēram, prezentācijas vai video sižeta veidā).

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2021.gada 17. marts. Pieteikumu var iesniegt, to nosūtot ar organizācijas paraksttiesīgās personas drošu elektronisko parakstu uz adresi iksd.integracija@riga.lv, vai iesniedzot pieteikumu, ko parakstījusi organizācijas paraksttiesīga persona, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentā (Kr.Valdemāra ielā 5, Rīga), ievietojot dokumentu kastē pie Klientu apkalpošanas centra. Kopējais sūtījuma apjoms nedrīkst pārsniegt 26 – 30 MB.

Ar Rīgas pilsētas pašvaldības un nevalstisko organizāciju sadarbības memoranda īstenošanas padomes nolikumu un nevalstisko organizāciju pārstāvju  ievēlēšanas kārtību dalībai Rīgas domes un nevalstisko organizāciju sadarbības memoranda īstenošanas padomē var iepazīties var iepazīties tīmekļa vietnē www.integracija.riga.lv

Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas, lūgums iepazīties ar padomes nolikumu un NVO pārstāvju ievēlēšanas kārtību padomē. 

“Rīgas pilsētas pašvaldības un nevalstisko organizāciju sadarbības memoranda īstenošanas padomes nolikums”, atvērt ŠEIT

“Nevalstisko organizāciju pārstāvju ievēlēšanas kārtība dalībai Rīgas domes un nevalstisko organizāciju sadarbības memoranda īstenošanas padomē”, atvērt ŠEIT

Papildu informāciju par pretendentu atlasi un vēlēšanu kārtību padomē var saņemt pie Ilonas Stalidzānes: ilona.stalidzane@riga.lv,  tel. 67181661.