Aicinām piedalīties lokālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas sanāksmē par teritorijas attīstību Sužos

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments informē, ka ceturtdien, 25. februārī plkst. 17:00 Rīgas domes Sēžu zālē Rātslaukumā 1 notiks publiskās apspriešanas sanāksme par lokālplānojuma redakciju teritorijai Sužos.

Lokālplānojuma 1.redakcija ir izstrādāta kā Rīgas teritorijas plānojuma grozījumi, lai šobrīd degradētajā Sužu pussalas teritorijā nodrošinātu pilnvērtīgas īpašuma izmantošanas iespējas attīstot tur jauktu mazstāvu un daudzstāvu dzīvojamo apbūvi.

Saskaņā ar Rīgas ilgtspējīgo attīstības stratēģiju, lokālplānojuma 1.redakcijā ir sniegti risinājumi optimālai teritorijas attīstībai, precizējot funkcionālā zonējuma savstarpējo izvietojumu, zonu robežas un plānotās ielu sarkanās līnijas, ņemot vērā esošos un projektējamos ceļus, vērtīgos kokus, dižkokus un koku alejas. Atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam esošais apbūves stāvu skaits 3-4 stāvi tiks saglabāts, paredzot tikai atsevišķu būvju augstumu līdz 5 stāviem. Lai precizētu apbūves teritorijas un dabas teritoriju savstarpējo zonu izvietojumu un zonu robežas, ir veiktas papildus izpētes vides aizsardzības jomā – koku dendroloģija, augu un sugu biotopu izpētes, u.c.

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem līdz 14.03.2016. var iepazīties:

  • Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4;
  • klātienē – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00, Amatu ielā 4, 5.stāvā, tālrunis 67012847.
  • interneta portālā Geolatvija.lv