Mana balss

Nevalstiskā organizācija ManaBalss plašāk ir pazīstama ar pilsoņu iniciatīvu platformu ManaBalss.lv, kam jūnijā aprit desmit gadi. Organizācijas darbība tomēr ir krietni izvērstāka. Tai skaitā līdz jūnija beigām sadarbībā ar Valsts kanceleju ManaBalss aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju balsot par idejām un iesniegt savus priekšlikumus par Latvijas pārvaldības un politisko lēmumu pieņemšanas atklātību, atbildīgumu un sabiedrības līdzdalību tajos.

Tāpēc – nāc un balso koprades platformā “Atvērtā Latvija” par jau gatavajām idejām un iesniedz savus priekšlikumus, kā valsts un pašvaldību pārvaldību padarīt atvērtāku un kā iedzīvotājus mērķtiecīgi iesaistīt visdažādāko lēmumu pieņemšanā!

Šī NAV vienkārši aptauja! Tavs viedoklis tiks ņemts vērā un reāli ietekmēs atvērtās pārvaldības politiku nākamos četrus gadus.

Koprades platformā iegūtos datus par sabiedrības prioritātēm Valsts kanceleja kopā ar valsts pārvaldes un nevalstiskā sektora ekspertiem izmantos Piektā nacionālā atvērtās pārvaldības rīcības plāna 2022.–2025. gadam izstrādei.

Kas ir šīs koprades būtība?

Gan ar pašu koprades kampaņu “Atvērtā Latvija”, gan ar tās laikā gūto praktisko secinājumu ieviešanu dzīvē tiks uzlaboti esošie un radīti jauni veidi, kā valsts un pašvaldību institūcijas risinājumu izstrādē jau agrīnā stadijā noskaidro iedzīvotāju viedokli un vajadzības, kā arī veicina sabiedrības iespēju līdzdarboties un jēgpilni iesaistīties pasākumu izstrādes procesā.

Kas ir “Atvērtā Latvija”?

Šai koprades platformai ir trīs uzdevumi:

  • apkopot iedzīvotāju idejas;
  • nodrošināt plāna izstrādes gaitas pārskatāmību vienuviet;
  • veicināt iedzīvotāju un nevalstiskā sektora iesaisti pasākumu izstrādes darba grupās.

Projekta mērķis ir apkopot un strukturēt Latvijas iedzīvotāju idejas un priekšlikumus par pārvaldības un politisko lēmumu pieņemšanas atklātību, atbildīgumu un sabiedrības līdzdalību tajos.

Tā kā organizācijas “ManaBalss” partneri šajā projektā ir Valsts kanceleja un Atvērtās pārvaldības partnerības Eiropas birojs, šī kampaņa nav vienkārši aptauja, bet gan praktiska iesaiste ar paredzamu un tiešu sabiedrības viedokļa ietekmi uz oficiālu dokumentu – Piekto nacionālo atvērtās pārvaldības rīcības plānu.

Pamatojoties tajā, tiks veiktas praktiskas pārmaiņas un uzlabojumi valsts un pašvaldību darbā par lēmumu pieņemšanas atklātību, atbildīgumu un sabiedrības līdzdalību tajos.

Kampaņa ilgs vienu mēnesi – no 24. maija līdz 29. jūnijam.

Kas ir atvērtā pārvaldība?

Atvērtā pārvaldība ir tāda pārvaldības kultūra valsts institūciju darbā, kas ir balstīta atklātības, atbildības un sabiedrības līdzdalības vērtībās un digitālās vides iespēju un inovāciju izmantošanā. Atvērta valsts (angļu val. – open state) ir tās gala mērķis, kas nozīmē visu valsts varas atzaru un dažādu pārvaldības līmeņu mijiedarbību un sadarbību, atbalstot atklātību, atbildību un lielāku sabiedrības iesaisti demokrātiskuma un iekļaujošas sabiedrības stiprināšanā.

Latvija pievērsās atvērtās pārvaldības jomai 2011. gadā, kopā ar citām pasaules valstīm iesaistoties starptautiskā iniciatīvā. Atvērtās pārvaldības partnerība (angļu val. – Open Government Partnership). Šobrīd Latvija ir viena no 79 šīs iniciatīvas dalībvalstīm. Līdztekus valstīm iniciatīvā piedalās arī vairāku valstu pašvaldības, kā arī tūkstošiem nevalstisko organizāciju.

Atvērtās pārvaldības partnerības ietvaros valsts institūcijas sadarbībā ar sabiedrību regulāri izstrādā un ievieš nacionālos rīcības plānus atvērtības – atklātības, atbildības un sabiedrības līdzdalības – veicināšanai. Latvijā jau izstrādāti un ieviesti četri nacionālie rīcības plāni, un ar platformas “Atvērtā Latvija” palīdzību mēs kopā izstrādāsim jau Piekto nacionālo rīcības plānu.

Dalība Atvērtās pārvaldības partnerībā – tas ir gan starptautisks stimuls Latvijai veicināt lielāku atvērtību, gan arī iespēja veicināt Latvijas starptautisko atpazīstamību ar labo praksi par kādu līdz šim no atvērtās pārvaldības rīcībās plānā iekļautajiem pasākumiem. Starptautiski atzīti Latvijas sasniegumi šai jomā ir Trauksmes celšanas likums un patiesā labuma guvēju reģistrs.

Platformu “Atvērtā Latvija” ir izveidojusi sabiedrības līdzdalības organizācija ManaBalss sadarbībā ar Valsts kanceleju. To finansiāli atbalsta Atvērtās pārvaldības partnerības sekretariāts.

Par organizāciju ManaBalss

ManaBalss ir nevalstiska bezpeļņas sabiedriskā labuma organizācija, kas veido, ievieš un pārvalda digitālos rīkus labākai pilsoniskajai līdzdalībai lēmumu pieņemšanas procesos.

ManaBalss galvenā aktivitāte ir ManaBalss.lv – sabiedriskās līdzdalības platforma, kurā Latvijas pilsoņi, kas sasnieguši 16 gadu vecumu, var iesniegt un parakstīt citu iesniegtās likumdošanas grozījumu iniciatīvas, lai uzlabotu likumdošanu un rīcībpolitiku valsts un pašvaldības mērogā. Kad iniciatīva savāc desmit tūkstošus caur internetbankām apstiprinātu parakstu, tā tiek iesniegta parlamentā izskatīšanai.

Kopš 2011. gada no 67 iniciatīvām, kas ir izskatītas Saeimā, 37 ir tikušas ieviestas likumdošanā, un vēl 38 pašlaik atrodas izskatīšanas procesā parlamentā un ministrijās.

Tas nozīmē vismaz 55% sekmīgu pilsonisko iniciatīvu, kas ir iestrādātas likumdošanā. Tas noturīgi ir augstākais digitālās līdzdalības efektivitātes rādītājs pasaulē.

Šā iemesla dēļ ManaBalss ir starptautiski atzīts atvērtās pārvaldības veiksmes stāsts. ManaBalss darbu kā piemēru ir izcēlis tālaika ASV prezidents Baraks Obama, par to ir rakstījis New York Times, The Guardian, un kā piemēru to ir stādījušas tādas organizācijas kā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD), ANO u.c.

Kopš 2011. gada ManaBalss ir virs 380 tūkstošiem unikālo lietotāju un vairāk par diviem miljoniem veikto balsojumu. Tas ir ievērojams rādītājs 1,95 miljonus lielai nācijai.

Ziņas par ManaBalss gandrīz katru dienu parādās kādā no vadošajiem medijiem. Ik dienu tiek papildināta ManaBalss.lv jaunumu sadaļa un sociālo mediju konti tiek papildināti ar Latvijas un starptautiskajām ziņām, kas saistās uz platformā virzītajām iniciatīvām.

Krievvalodīgajai sabiedrībai platformā tiek publicēti visu aktuālo iniciatīvu profesionāli tulkojumi, kā arī notiek saziņa ManaBalss krievvalodīgajā Facebook lapā.

Gadiem cauri ManaBalss operacionālos izdevumus sedz platformas lietotāju mikroziedojumi. Populārākais mikroziedojumu diapazons ir no 0,50 līdz pieciem eiro. Tas ir viens no faktoriem, kas veicina gan aktīvu sabiedrības iesaisti, gan arī augstu kvalitātes prasību uzturēšanu platformas darbā. 2019. gadā ManaBalss bija 24 tūkstoši unikālo ziedotāju.

Organizācijas izaugsmes un izaugsmes plāni ietver pašu un ar ManaBalss saistīto digitālās demokrātijas platformu turpinošu attīstību. Tāda ir ParVaiPret.lv (izveidota iedzīvotāju politisko attieksmju regulārai salīdzināšanai ar iknedēļas balsojumiem Saeimā un datos balstītam politiskajam dialogam), tematiska nacionālā dialoga platforma (piemēram, “Mana Eiropa” projekts sadarbībā ar LR Ārlietu ministriju – Eiropas līmenī unikāls digitālais risinājums Francijas prezidenta Emanuēla Makrona iniciatīvai par pilsoņu iesaisti Eiropas nākotnes politikā; “Atvērtā Latvija” ir veidota ar šo pašu tehnoloģiju), kā arī Lemejs.lv (leģitīms autorizētas attilinātās balsošanas rīks) u.c.

Plašāka informācija – organizācijas ManaBalss mājaslapā.