Apkaimes

Apkaimju iniciatīvu līdzdalības un piederības veicināšanas projektu konkursa 2022. gada 2. uzsaukuma rezultāti

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs izsludināja projektu konkursu apkaimju iniciatīvu un piederības sajūtas veicināšanai ar mērķi aktualizēt un veicināt Rīgas iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, kā arī izglītot un informēt iedzīvotājus par šo tēmu, tai skaitā veicināt brīvprātīgo darbu un piederības sajūtu savai apkaimei, pilsētai un valstij.

Pašvaldība vēlas aktivizēt apkaimju kustību kā vienu no iedzīvotāju pašorganizācijas veidiem, lai veiktu vietējās kopienas interešu aizstāvēšanu, izzinātu iedzīvotāju problēmas un meklētu risinājumus savstarpējā iedzīvotāju un pašvaldības sadarbībā, kā arī nodrošinātu iedzīvotāju personisko līdzdalību kopienas dzīves vides uzlabošanā.

Konkursa 2. uzsaukumā tika iesniegti 16 projektu pieteikumi par kopējo pieprasīto summu EUR 49753,46.

Konkursa rezultātā finansiāls atbalsts piešķirts 14 projektiem par kopējo summu EUR 42520,56.

Finansējuma saņēmēji.

Apkaimju iniciatīvu līdzdalības un piederības veicināšanas projektu konkursa 2.uzsaukums 2022. gadam

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs (turpmāk – Centrs) izsludina Apkaimju iniciatīvu līdzdalības un piederības veicināšanas projektu konkursa 2.uzsaukumu 2022. gadam.

Konkursa mērķis ir sniegt līdzfinansējumu projektiem, kas aktualizē un veicina Rīgas iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, kā arī izglīto un informē iedzīvotājus par šo tēmu, tai skaitā veicina brīvprātīgo darbu un piederības sajūtu savai apkaimei, pilsētai un valstij, aktivizē apkaimju kustību kā vienu no iedzīvotāju pašorganizācijas veidiem, lai veiktu vietējās kopienas interešu aizstāvēšanu, izzinātu iedzīvotāju problēmas un meklētu risinājumus savstarpējā iedzīvotāju un pašvaldības sadarbībā, kā arī nodrošinātu iedzīvotāju personisko līdzdalību kopienas dzīves vides uzlabošanā.

Projekta pieteicējs var būt juridiska persona, kas savu darbību veic Rīgas pašvaldības administratīvajā teritorijā un vēlas līdzdarboties Rīgas pilsētas apkaimju attīstības jautājumos.

Līdzfinansējums var tikt piešķirts Projektiem, kuri:

– tiešā veidā veicina iedzīvotāju pilsoniskās līdzdalības aktivizēšanu un piederības sajūtas veicināšanu;

– sekmē dažādu iedzīvotāju grupu un/ vai iedzīvotāju sadarbību ar Rīgas valstspilsētas pašvaldību;

–  plāno iedzīvotāju iesaisti un līdzdalību visos vai vairākos projekta posmos.

Projektu īstenošana jāplāno laikā no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada  31. martam. 

Vienam Projektam var piešķirt Līdzfinansējumu līdz 3500 euro, nepārsniedzot 95 % no Projekta kopējās tāmes. Projekta pieteicējam jānodrošina līdzfinansējums vismaz 5% apmērā.

Ja projektā paredzēts īstenot apkaimju iedzīvotāju forumu bez citām papildus aktivitātēm, tad Projekta ietvaros šādai aktivitātei var saņemt atbalstu ne vairāk kā 1500 euro apmērā.

Kopējā summa, ko plānots piešķirt projektu konkursa ietvaros, ir līdz 50 000 euro.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2022. gada 6.septembris plkst. 14.00.

Lai palīdzētu interesentiem sagatavot projekta pieteikumu, tiks rīkots informatīvs seminārs par projektu konkursa nosacījumiem. Seminārs notiks 17.08.2022. plkst. 15.30 tiešsaistes platformā MS Teams. Semināram lūdzam pieteikties, aizpildot anketu šeit – https://forms.gle/tS7EJiDXDbJrz28AA.

Projekta pieteikumi iesniedzami papīra formātā vai elektroniska dokumenta veidā, tos sagatavojot atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu noformēšanu:

– elektroniski nosūtot uz elektroniskā pasta adresi [email protected], parakstītus ar paraksttiesīgās personas drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, EDOC formāta pakotnē, kuras izmērs nepārsniedz 20 MB;

– klātienē Centra Klientu apkalpošanas nodaļas punktos: Eduarda Smiļģa ielā 46, Daugavpils ielā 31, Gobas ielā 6A, Ieriķu ielā 43A vai Brīvības ielā 49/53, Rīgā.

Projekta pieteikumu iesniedz divos eksemplāros (viens oriģināls un viena kopija), pievienojot arī Projekta pieteikumu datu nesējā, uz kura norādīts projekta iesniedzējs un projekta nosaukums, vai nosūtot to uz e-pasta adresi [email protected]

Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas lūdzam obligāti iepazīties ar projektu konkursa nolikumu un tā pielikumiem.

Gatavojot projektu pieteikumus, aicinām sekot līdzi valdības lēmumiem un, plānojot aktivitātes, rēķināties ar iespējamiem ierobežojumiem un epidemioloģiskās drošības pasākumiem, kas potenciāli būs jāievēro, īstenojot projektus.

Papildu informācija pieejama pie Centra Apkaimju attīstības un sabiedrības integrācijas pārvaldes Sabiedrības integrācijas un līdzdalības nodaļas projektu vadītājas Sandras Kumačevaspa tālruni 67105354 vai e-pastu: [email protected].

Saistošie dokumenti:

Saistošie noteikumi.

Nolikums.


Apkaimju iniciatīvu līdzdalības un piederības veicināšanas projektu konkursa uzsaukums 2022. gadam

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs (turpmāk – Centrs) izsludina Apkaimju iniciatīvu līdzdalības un piederības veicināšanas projektu konkursa uzsaukumu 2022. gadam.

Konkursa mērķis ir sniegt līdzfinansējumu projektiem, kas aktualizē un veicina Rīgas iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, kā arī izglīto un informē iedzīvotājus par šo tēmu, tai skaitā veicina brīvprātīgo darbu un piederības sajūtu savai apkaimei, pilsētai un valstij, aktivizē apkaimju kustību kā vienu no iedzīvotāju pašorganizācijas veidiem, lai veiktu vietējās kopienas interešu aizstāvēšanu, izzinātu iedzīvotāju problēmas un meklētu risinājumus savstarpējā iedzīvotāju un pašvaldības sadarbībā, kā arī nodrošinātu iedzīvotāju personisko līdzdalību kopienas dzīves vides uzlabošanā.

Projekta pieteicējs var būt juridiska persona, kas savu darbību veic Rīgas pašvaldības administratīvajā teritorijā un vēlas līdzdarboties Rīgas pilsētas apkaimju attīstības jautājumos.

Līdzfinansējums var tikt piešķirts Projektiem, kuri:

– tiešā veidā veicina iedzīvotāju pilsoniskās līdzdalības aktivizēšanu un piederības sajūtas veicināšanu;

– sekmē dažādu iedzīvotāju grupu un/ vai iedzīvotāju sadarbību ar Rīgas valstspilsētas pašvaldību;

–  plāno iedzīvotāju iesaisti un līdzdalību visos vai vairākos projekta posmos.

Projektu īstenošana jāplāno laikā no 2022. gada 15. jūlija līdz 2022. gada  15. novembrim. 

Vienam Projektam var piešķirt Līdzfinansējumu līdz 3500 euro, nepārsniedzot 95 % no Projekta kopējās tāmes.

Ja projektā paredzēts īstenot apkaimju iedzīvotāju forumu bez citām papildus aktivitātēm, tad Projekta ietvaros šādai aktivitātei var saņemt atbalstu ne vairāk kā 1500 euro apmērā.

Kopējā summa, ko plānots piešķirt projektu konkursa ietvaros, ir līdz 70 000 euro.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2022. gada 13. jūnijs plkst. 14.00.

Lai palīdzētu interesentiem sagatavot projekta pieteikumu, tiks rīkots informatīvs seminārs par projektu konkursa nosacījumiem. Seminārs notiks 31.05.2022. plkst. 15.30 tiešsaistes platformā MS Teams. Semināram lūdzam pieteikties, aizpildot anketu (šeit) līdz 30.05.2022.

Semināra prezentācija.

Projekta pieteikumi iesniedzami papīra formātā vai elektroniska dokumenta veidā, tos sagatavojot atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu noformēšanu:

– elektroniski nosūtot uz elektroniskā pasta adresi [email protected], parakstītus ar paraksttiesīgās personas drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, EDOC formāta pakotnē, kuras izmērs nepārsniedz 20 MB;

– klātienē Centra Klientu apkalpošanas nodaļas punktos: Eduarda Smiļģa ielā 46, Daugavpils ielā 31, Gobas ielā 6A, Ieriķu ielā 43A vai Brīvības ielā 49/53, Rīgā.

Projekta pieteikumu iesniedz divos eksemplāros (viens oriģināls un viena kopija), pievienojot arī Projekta pieteikumu datu nesējā, uz kura norādīts projekta iesniedzējs un projekta nosaukums, vai nosūtot to uz e-pasta adresi [email protected]

Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas lūdzam obligāti iepazīties ar projektu konkursa nolikumu un tā pielikumiem.

Gatavojot projektu pieteikumus, aicinām sekot līdzi valdības lēmumiem un, plānojot aktivitātes, rēķināties ar iespējamiem ierobežojumiem un epidemioloģiskās drošības pasākumiem, kas potenciāli būs jāievēro, īstenojot projektus.

Papildu informācija pieejama pie Centra Apkaimju attīstības, sabiedrības integrācijas un klientu apkalpošanas pārvaldes Sabiedrības integrācijas un līdzdalības nodaļas vadītājas Ilzes Meilandes pa tālruni 67181657 vai e-pastu: [email protected].

Saistošie dokumenti:


Apkaimju iniciatīvu līdzdalības un piederības veicināšanas projektu konkursa 2022. gada rezultāti

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs izsludināja projektu konkursu apkaimju iniciatīvu un piederības sajūtas veicināšanai ar mērķi aktualizēt un veicināt Rīgas iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, kā arī izglītot un informēt iedzīvotājus par šo tēmu, tai skaitā veicināt brīvprātīgo darbu un piederības sajūtu savai apkaimei, pilsētai un valstij.

Pašvaldība vēlas aktivizēt apkaimju kustību kā vienu no iedzīvotāju pašorganizācijas veidiem, lai veiktu vietējās kopienas interešu aizstāvēšanu, izzinātu iedzīvotāju problēmas un meklētu risinājumus savstarpējā iedzīvotāju un pašvaldības sadarbībā, kā arī nodrošinātu iedzīvotāju personisko līdzdalību kopienas dzīves vides uzlabošanā.

Konkursā tika iesniegti 13 projektu pieteikumi par kopējo pieprasīto summu EUR 38210,16.

Konkursa rezultātā finansiāls atbalsts piešķirts 13 projektiem par kopējo summu EUR 37999,55.

Finansējuma ieguvēji atrodami šeit:


„Latviešu valodas apguves nodrošināšana Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” 2022. – 2024.gadam

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs (turpmāk – Centrs) izsludina projektu konkursu „Latviešu valodas apguves nodrošināšana Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” 2022. – 2024. gadam.

Projektu konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt projektus, kas nodrošina iespēju apgūt latviešu valodu Rīgas pilsētas pieaugušajiem iedzīvotājiem (izņemot bezdarbniekus un skolēnus), kuri legāli uzturas Latvijā un kuru dzimtā valoda (pamatvaloda) nav latviešu valoda, lai veicinātu latviešu valodas vides paplašināšanos un iedzīvotāju sekmīgāku iekļaušanos pilsētas dzīvē.

2022.gadā konkursa prioritārā grupa ir Ukrainas civiliedzīvotāji.

Projekta labuma saņēmējiem jābūt Rīgas pilsētas deklarētajiem iedzīvotājiem vai Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri dzīvo Rīgā un var apmeklēt Rīgas valstspilsētas pašvaldības organizētus kursus.

Projektu konkursa ietvaros tiek organizētas latviešu valodas mācības atbilstoši 2009.gada 7.jūlija Ministru kabineta noteikumos Nr. 733 noteiktajiem līmeņiem un pakāpēm: A1, A2, B1 un B2.

Finanšu līdzekļus piešķir konkursa kārtībā Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētām izglītības iestādēm, kas var piedāvāt latviešu valodas mācību kursus Rīgas iedzīvotājiem.

Valsts un pašvaldības iestādes, kā arī sabiedriskā labuma nevalstiskās organizācijas kursu norisei var pretendēt uz bezmaksas telpu izmantošanu Rīgas atbalsta centrā Ukrainas iedzīvotājiem Kaļķu ielā 1.

Maksimālais pašvaldības finansējums vienam projektam 2022.gadā ir 25 000 EUR.

Projekta pieteicējam jānodrošina finanšu līdzekļu līdzfinansējums ne mazāk kā 5% apmērā no kopējām projekta izmaksām.

Projektu īstenošana jāplāno laikā no 2022.gada 11.jūlija līdz 2022.gada 15.novembrim.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš2022.gada 8.jūnijs, plkst.14.00.

Projekta pieteikumi iesniedzami līdz paziņojumā par Konkursu norādītajam termiņam:

            Pretendenti, ja tie nav Pašvaldības izglītības iestādes, pieteikumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmogu, iesniedz, nosūtot to uz elektroniskā pasta adresi [email protected] .edoc formāta pakotnē, kuras izmērs nevar pārsniegt 20 MB.

            Pašvaldības izglītības iestādes pieteikumu iesniedz kā dienesta vēstuli (bez droša e-paraksta), nosūtot to uz elektroniskā pasta adresi [email protected]

Papildinformācija TIKAI PROJEKTU PIETEICĒJIEM pieejama pie Centra kontaktpersonas Irinas Vasiļjevas pa tālruni 67181297 vai e-pastu: [email protected] .Pierakstīšana uz kursiem pa šo e-pastu vai tālruni netiek veikta.

Rīgas iedzīvotāji sākot ar 2022.gada 11.jūliju, kad tiks publiskoti konkursa rezultāti mājas lapās www.riga.lv un www.apkaimes.lv, paši varēs pieteikties kursiem, izvēloties iestādi, kurā mācīties.

Rīgas domes darbinieki nenodrošina pierakstu plānotajiem latviešu valodas kursiem.

Saistošie dokumenti:


Projektu konkursa „Latviešu valodas apguves kursu organizēšana un īstenošana Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” 2022. gadā rezultāti

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs informē, ka 2022. gadā tiks uzsākta projektu konkursa „Latviešu valodas apguves nodrošināšana Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” ietvaros atbalstīto projektu īstenošana.

Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt projektus, kas nodrošina iespēju pieaugušajiem Rīgas iedzīvotājiem, izņemot skolēnus un bezdarbniekus, apgūt latviešu valodu A un B līmeņa ietvaros. Bez maksas latviešu valodu ir iespēja apgūt iedzīvotājiem, kuri ir deklarējuši savu dzīvesvietu Rīgā vai Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri dzīvo Rīgā un var apmeklēt Rīgas valstspilsētas pašvaldības organizētus kursus.

2022. gadā konkursa prioritārā grupa ir Ukrainas civiliedzīvotāji.

2022. gadā tiks īstenoti 4 projekti par kopējo summu 77820,44 EUR.

Informācija par pieteikšanos, tajā skaitā kontakttālrunis un izglītības iestādes atrašanās vieta, pieejama interneta vietnē:  www.apkaimes.lv  sadaļā “Integrācija”, apakšsadaļā “Latviešu valodas kursi”. Valodas apmācības vietu Rīgas iedzīvotāji paši var izvēlēties atbilstoši pievienotajam sarakstam.

Konkursa uzvarētāju saraksts: https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/07/konkursa-uzvaretaji-2022.docx .


Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs (turpmāk – Centrs) izsludina sabiedrības integrācijas projektu konkursu nevalstiskajām organizācijām 2022. gadam

NOSAUKUMS JOMAPIETEIKŠANĀS TERMIŅŠNORISES LAIKSSTATUSS
Sabiedrības integrācijas projektu
konkurss nevalstiskajām organizācijām 2022. gadā
Sabiedrības integrācija2022. gada 3. jūnijs plkst. 14.0001.07.2022. – 15.11.2022. Izsludināts

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs (turpmāk – Centrs) izsludina sabiedrības integrācijas projektu konkursu nevalstiskajām organizācijām 2022. gadam.

Konkursa mērķis ir veicināt sabiedrības integrāciju Rīgas pilsētā un sekmēt saliedētas sabiedrības veidošanos, kurā ir augsts sabiedrības locekļu līdzdalības un sadarbības līmenis, kā arī tiek respektētas demokrātiskas nacionālas valsts vērtības.

2022. gadā viens no konkursa prioritārajiem virzieniem ir Ukrainas civiliedzīvotāju iekļaušanās Latvijas sabiedrībā un savstarpējās izpratnes un sadarbības veicināšana.

Projekta pieteicējs var būt biedrība, nodibinājums vai reliģiska organizācija, kas darbojas Rīgā un kuras darbība saistīta ar sabiedrības integrācijas jautājumiem.

Finansējums tiks piešķirts aktivitāšu īstenošanai šādās tematiskajās jomās:

 1. pilsoniskās līdzdalības un savstarpējās sadarbības attīstība:
  • līdzdalības veicināšana Rīgas valstspilsētas pašvaldības nozaru politikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesā;
  • valstiskās identitātes stiprināšana (pilsonības iegūšanas veicināšana, pilsonības prestiža paaugstināšana, kopīgo valstisko vērtību izpratnes veicināšana un latviešu valodas vides stiprināšana);

2. sociālās integrācijas veicināšana:

 • nabadzības un sociālās atstumtības novēršana (prasmju paaugstināšana, pašapziņas stiprināšana, motivēšana u.c.);
 • radošas un lietderīgas brīvā laika aktivitātes, sociālās atstumtības riskam pakļauto sabiedrības grupu iekļaušanai;

3. iecietības veicināšana un jebkādas diskriminācijas novēršana:

 • aktīva interešu aizstāvība (juridiskas konsultācijas, sociāli psiholoģiskais atbalsts, interešu pārstāvniecība);
 • etniskās saskaņas un starpkultūru dialoga (starp indivīdiem, grupām ar dažādu etnisko, kultūras, reliģisko un lingvistisko pamatu un mantojumu) veicināšana;
 • sabiedrībā valdošo stereotipu par neiecietībai un diskriminācijai pakļautajām sabiedrības grupām izskaušana;

4. jauniebraucēju līdzdalība un iekļaušana Latvijas sabiedrībā:

 • atbalsta pasākumi jauniebraucējiem (latviešu valodas klubi, sadarbības aktivitātes savstarpējās mijiedarbības veicināšanai starp Rīgas vietējiem iedzīvotājiem un jauniebraucējiem un citi);
 • izglītojoši un informatīvi pasākumi par kultūru dažādību un migrāciju (tajā skaitā darbam ar jauniebraucējiem) dažādām mērķa grupām: pedagogiem, klientu apkalpošanas speciālistiem, sociālā darba speciālistiem, skolēniem, studentiem, kā arī sabiedrībai kopumā.

Projektu pieteikumi tiks vērtēti divās grupās:

– mazo projektu grupa, pieprasītais finansējums nepārsniedz 1500 euro;
– lielo projektu grupa, pieprasītais finansējums ir no 1500,01 euro līdz 7000 euro.

Projekta pieteicējam jānodrošina finanšu līdzekļu līdzfinansējums ne mazāk kā 5% apmērā no kopējām projekta izmaksām. Projektu īstenošana jāplāno laikā no 2022. gada 1. jūlija līdz 2022. gada  15. novembrim. Kopējā summa, ko plānots piešķirt projektu konkursa ietvaros, ir 140 000 euro.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2022. gada 3. jūnijs plkst. 14.00.

Lai palīdzētu interesentiem sagatavot projekta pieteikumu, tiks rīkots informatīvs seminārs par projektu konkursa nosacījumiem. Seminārs notiks 19.05.2022. plkst. 15.30 tiešsaistes platformā MS Teams. Semināram lūdzam pieteikties, aizpildot anketu līdz 18.05.2022ŠEIT: https://forms.gle/uTvjMEMsZ97drphZA

Tiem, kas būs pieteikušies uz semināru līdz norādītajam termiņam, pirms pasākuma tiks nosūtīti semināra materiāli.

Semināra prezentācija pieejama šeit:

Projekta pieteikumi iesniedzami papīra formātā vai elektroniska dokumenta veidā, tos sagatavojot atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu noformēšanu:

1) elektroniski nosūtot uz elektroniskā pasta adresi [email protected] ar paraksttiesīgās personas drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, .edoc formāta pakotnē, kuras izmērs nepārsniedz 20 MB;

2) klātienē Centra Klientu apkalpošanas nodaļas punktos: Eduarda Smiļģa ielā 46, Daugavpils ielā 31, Gobas ielā 6A, Ieriķu ielā 43A vai Brīvības ielā 49/53, Rīgā. Projekta pieteikumu iesniedz divos eksemplāros (viens oriģināls un viena kopija), pievienojot arī Projekta pieteikumu datu nesējā, uz kura norādīts projekta iesniedzēja un projekta nosaukums, vai nosūtot to uz e-pasta adresi [email protected].

Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas lūdzam obligāti iepazīties ar projektu konkursa nolikumu un tā pielikumiem.

Gatavojot projektu pieteikumus, aicinām sekot līdzi valdības lēmumiem un plānojot aktivitātes rēķināties ar iespējamiem ierobežojumiem un epidemioloģiskās drošības pasākumiem, kas potenciāli būs jāievēro, īstenojot projektus.

Papildu informācija pieejama pie Centra Apkaimju attīstības, sabiedrības integrācijas un klientu apkalpošanas pārvaldes Sabiedrības integrācijas un līdzdalības nodaļas vadītājas Ilzes Meilandes pa tālruni 67181657 vai e-pastu: [email protected].

Saistošie dokumenti:

Nolikums

Projekta pieteikums (1. pielikums);

Projekta budžeta tāme (2. pielikums);

Apliecinājums (3. pielikums)

Līguma paraugs (4. pielikums)

Līguma 1. pielikums

Līguma 2. pielikums


Sabiedrības integrācijas projektu konkursa nevalstiskajām organizācijām 2022. gadam rezultāti

Atbalstītī projektu saraksts pieejams šeit.


Zināmi rezultāti sabiedrības integrācijas un brīvprātīgā darba projektu konkursā Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām 2022.gadā

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs informē, ka saskaņā ar vērtēšanas komisijas lēmumu sabiedrības integrācijas un brīvprātīgā darba projektu konkursā Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām sabiedrības integrācijas projektu īstenošanai finansiālu atbalstu saņem 15 projekti par kopējo summu 31 079,25 EUR, tajā skaitā pilsoniskās līdzdalības un savstarpējās sadarbības attīstības jomā – 6 projekti (viena projekta joma tika precizēta), sociālās integrācijas veicināšanas jomā – 4 projekti, iecietības veicināšana un jebkādas diskriminācijas novēršanas jomā – 3 projekti un brīvprātīga darba attīstības jomā – 2 projekti. .

Pavisam konkursā tika iesniegts 16 projektu pieteikums par kopējo summu 33579,25 EUR. Pilsoniskās līdzdalības un savstarpējās sadarbības attīstības tematiskajā jomā iesniegti 5 projekti, sociālās integrācijas veicināšana tematiskajā jomā – 6 projekti, iecietības veicināšanas un jebkādas diskriminācijas novēršanas tematiskajā jomā – 3 projekti un brīvprātīgā darba attīstības jomā – 2 projekti.

Atbalstītie projekti

Tiek izsludināta projektu konkurss Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām sabiedrības integrācijas un brīvprātīgā darba projektu īstenošanai 2022.gadā!

NOSAUKUMSJOMAPIETEIKŠANĀS TERMIŅŠNORISES LAIKSSTATUSS
Projektu konkurss “Sabiedrības integrācija un
brīvprātīgā darba projektu īstenošana 2022. gadā”
Sabiedrības integrācija06.04.2022. plkst. 17:0002.05.2022. – 30.11.2022.Izsludināts

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs (turpmāk – Centrs) izsludina sabiedrības integrācijas un brīvprātīgā darba projektu konkursu Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestāžu un struktūrvienību sabiedrības integrācijas un brīvprātīgā darba projektu finansiāla atbalsta saņemšanai.

Konkursa mērķis ir veicināt sabiedrības integrāciju Rīgas pilsētā un sekmēt saliedētassabiedrības veidošanos, kurā ir augsts sabiedrības locekļu līdzdalības un sadarbības līmenis, tiek respektētas demokrātiskas nacionālas valsts vērtības, kā arī tiek attīstīta un popularizēta brīvprātīgā darba kustība Rīgas pilsētā, veicinot iedzīvotāju aktīvu līdzdalību un sociālo iekļaušanos.

            2022.gadā viens no konkursa prioritārajiem virzieniem ir Ukrainas civiliedzīvotāju iekļaušanās Latvijas sabiedrībā un savstarpējās izpratnes un sadarbības veicināšana.

Finansējums tiks piešķirti aktivitāšu īstenošanai šādās tematiskajās jomās:

1. Pilsoniskās līdzdalības un savstarpējās sadarbības attīstība:

 • pilsoniskās līdzdalības veicināšana – iedzīvotāju izglītošana un informēšana par līdzdalības iespējām pašvaldības nozaru politikas veidošanas un īstenošanas procesos, piederība sajūtas veicināšana savai apkaimei, Rīgai un valstij u. c.:
 • valstiskās identitātes stiprināšana –  pilsonības prestiža paaugstināšana, kopīgo valstisko vērtību izpratnes veicināšana un latviešu valodas vides stiprināšana, valsts svētku popularizēšana u. c.;

2. Sociālās integrācijas veicināšana:

 • nabadzības un sociālās atstumtības novēršana (prasmju paaugstināšana, pašapziņas stiprināšana, motivēšana u. c.):
 • radošas un lietderīgas brīvā laika aktivitātes dažādu sociālo atstumtības riska grupu iekļaušanai;

3.Iecietības veicināšana un jebkādas diskriminācijas novēršana:

 • etniskās saskaņas un starpkultūru dialoga (starp indivīdiem, grupām ar dažādu etnisko, kultūras, reliģisko un lingvistisko pamatu un mantojumu) veicināšana;
 • atbalsta sniegšana jauniebraucējiem un personām, kas ikdienā strādā ar jauniebraucējiem;
 • sabiedrībā valdošo stereotipu par neiecietībai un diskriminācijai pakļautajām sabiedrības grupām izskaušana;

4. Brīvprātīgā darba attīstība:

 • brīvprātīgā darba programmas sagatavošana un ieviešana;
 • iedzīvotāju iesaiste brīvprātīgā darba aktivitātēs;
 • noteiktu mērķa/riska grupu iesaistīšana dažādā veidā brīvprātīgajā darbā, tai skaitā pašpalīdzības aktivitātēs

            Viena projekta maksimālais finansējums ir 2500.00 EUR (divi tūkstoši pieci simti euro), minimālais finansējums nav noteikts. Pretendentam ir tiesības iesniegt ne vairāk kā vienu projekta pieteikumu no iestādes vai struktūrvienības.

Projektu īstenošana jāplāno laikā no 2022.gada 2.maija līdz 30.novembrim.

Gatavojot projektu pieteikumus, aicinām sekot līdzi valdības lēmumiem un, plānojot aktivitātes, rēķināties ar iespējamiem ierobežojumiem un epidemioloģiskās drošības pasākumiem, kas būs jāievēro, īstenojot projektus.

Projektu pieteikumi iesniedzami Centra Apkaimju attīstības, sabiedrības integrācijas un klientu apkalpošanas pārvaldes Sabiedrības integrācijas un līdzdalības nodaļai ar elektronisku dienesta vēstuli (bez droša e-paraksta) ar norādi “RD iestāžu sabiedrības integrācijas projektu konkursam”.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2022.gada 6.aprīlis plkst. 17.00.

Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas, lūdzam, obligāti iepazīties ar projektu konkursa nolikumu.

Lai palīdzētu Rīgas pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām sagatavot kvalitatīvus un konkursa mērķiem atbilstošus projekta pieteikumus, 28. martā plkst. 15.00 tiks organizēts informatīvs seminārs tiešsaistē (MSTeams). Semināram aicinām pieteikties, līdz 25. martam aizpildot anketu. Tiem, kas būs pieteikušies uz semināru līdz norādītajam termiņam, pirms pasākuma tiks nosūtīti semināra materiāli.

Papildinformācija par projektu konkursu pieejama pie Centra kontaktpersonas Irinas Vasiļjevas pa tālruni 67181297 vai e-pastu: [email protected]

Saistošie dokumenti:

Sabiedrības integrācijas un brīvprātīgā darba projektu konkursa nolikums

 1.pielikums Projekta pieteikuma veidlapa

 2.pielikums Projekta budžeta tāme

3.pielikums Projekta atskaites veidlapa

Projektu konkurss “Apkaimju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai” 2021. gada 2. uzsaukums

NOSAUKUMSJOMAPIETEIKŠANĀS TERMIŅŠNORISES LAIKSSTATUSS
Projektu konkurss “Apkaimju iniciatīvas līdzdalības
un piederības veicināšanai” 2021. gada 2. uzsaukums
Sabiedrības integrācija26.04.202101.06.2021. – 30.11.2021.Rezultāti

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (turpmāk – Departaments) izsludina konkursa „Apkaimju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai”  2021. gada otro kārtu. Konkursa mērķis ir aktualizēt un veicināt Rīgas iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, brīvprātīgo darbu un piederības sajūtu savai apkaimei, pilsētai un valstij.

Konkurss tiek rīkots, lai aktivizētu apkaimju kustību kā vienu no iedzīvotāju pašorganizācijas veidiem, lai veiktu vietējās kopienas interešu aizstāvēšanu, izzinātu iedzīvotāju problēmas un meklētu risinājumus savstarpējā iedzīvotāju un pašvaldības sadarbībā, nodrošinot iedzīvotāju personisko līdzdalību kopienas dzīves vides uzlabošanā. Šajā projektu konkursā var pretendēt arī uz finansējuma saņemšanu apkaimes iedzīvotāju forumu organizēšanai Rīgas apkaimēs.

Konkursā piedalīties un pretendēt uz finansējuma saņemšanu drīkst Rīgas pilsētas pašvaldības iestāde vai jebkura Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta juridiska persona, kuras juridiskā adrese ir Rīga un kas savu darbību veic Rīgas pilsētā un vēlas uzlabot Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Vienam projektam pieejamais finansējuma apjoms ir 3500 eiro, savukārt maksimālais finansiālais atbalsts viena apkaimju iedzīvotāju foruma organizēšanai ir 1500 eiro.

Projektu īstenošana ir jāplāno laika posmā no 01.06.2021. līdz 30.11.2021., bet ja aktivitātes ir saistītas ar gada nogales vai nākamā gada  sākuma pasākumiem, tad projekta termiņš var būt ilgāks.

Gatavojot projektu pieteikumus, aicinām sekot līdzi valdības lēmumiem un plānojot aktivitātes rēķināties ar iespējamiem ierobežojumiem un epidemioloģiskās drošības pasākumiem, kas būs jāievēro īstenojot projektus.

Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas, lūdzam, obligāti iepazīties ar projektu konkursa nolikumu un tā pielikumiem. 

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2021. gada 26. aprīlis plkst. 17.00.

Lai palīdzētu interesentiem sagatavot projekta pieteikumu, tiks rīkots informatīvs seminārs par konkursa „Apkaimju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai” nosacījumiem. Seminārs notiks 08.04.2021. plkst. 16.00 tiešsaistes platformā MS Teams.

Semināram pieteikties aizpildot anketu līdz 07.04.2021., atverot saiti Šeit 

Projekta pieteikumi iesniedzami papīra formātā vai elektroniska dokumenta veidā, tos sagatavojot atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu noformēšanu:

– ja projekta pieteikumu iesniedz elektroniskā formātā, tas ir noformēts atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām”;

– ja projekta pieteikumu iesniedz papīra formātā, tas ir noformēts atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” 55.punkta, 55.2.apakšpunkta un 57.punkta prasībām.

Projekta pieteikums, kas sagatavots kā elektronisks dokuments jānosūta uz elektronisko adresi: [email protected] ar paraksttiesīgās personas drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

Dokumenti papīra formātā vienā eksemplārā jāiesniedz Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentā, K.Valdemāra ielā 5, ievietojot dokumentu kastē pie Klientu apkalpošanas centra, kā arī obligāti līdz konkursa termiņa beigām jānosūta elektroniskā formā (dokumentu teksta datnes) uz e-pastu [email protected] ar norādi “Pieteikums konkursam”. Projekta pieteikumu jāsagatavo saskaņā ar konkursa nolikuma sadaļu „III. Projektu pieteikumu iesniegšana”.

Ja pieteikums tiek sūtīts pa pastu, pārliecinieties, ka pieteikums tiks saņemts līdz norādītajam termiņam.

Prezentācija par projekta dokumentācijas pareizu sagatavo;šanu un atbalstīšanai nepieciešamajiem nosacījumiem. Atvērt šeit

Papildinformācija: Ilze Meilande – RD IKSD Projektu un sabiedrības integrācijas nodaļas vadītājas vietniece, tālr. 67181657, e-pasts: [email protected]

Rezultāti

https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/Iesniegto-projektu-saraksts.docx

https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/Atbalstito-projektu-pieteikumu-saraksts-4.docx

Pielikumi

 1. pielikums. Nolikums.https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/Nolikums-12.doc
 2. pielikums. Pietiekuma veidlapa https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/1.-pielikums.-Pieteikuma-veidlapa-6.doc
 3. pielikums. Projekta budžets https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/2.-pielikums.-Budzeta-tame-4.xls
 4. pielikums. Apliecinājums https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/3.-pielikums.-Apliecinajums-6.doc
 5. pielikums. Līguma paraugs. https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/4.-pielikums.-Liguma-paraugs-3.doc
 6. pielikums. Līguma pielikums. https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/4.1.-Pielikums-pie-liguma-4.docx
 7. pielikums. Saturiskā atskaite. https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/5.-pielikums.-Saturiska-atskaite-3.doc
 8. pieliums. Finanšu atskaite. https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/6.-pielikums.-Finansu-atskaite-2.xlsx
 9. pielikums. Piiekrišana datu apstrādei. https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/7.pielikums.-Piekrisana-datu-apstradei-4.docx

Projektu konkurss finansējumam Rīgas domes iestādēm sabiedrības integrācijas un brīvprātīgā darba projektu īstenošanai 2021.gadā

NOSAUKUMSJOMAPIETEIKŠANĀS TERMIŅŠNORISES LAIKSSTATUSS
Projektu konkurss finansējumam Rīgas domes iestādēm
sabiedrības integrācijas un brīvprātīgā darba projektu īstenošanai 2021.gadā
Sabiedrības integrācija26.01.202101.03.2021. – 30.11.2021.Rezultāti

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments izsludina sabiedrības integrācijas un brīvprātīgā darba projektu konkursu Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (IKSD) un Rīgas domes Labklājības departamenta (LD) padotībā esošo iestāžu sabiedrības integrācijas un brīvprātīgā darba projektu finansiāla atbalsta saņemšanai.

Konkursa mērķis ir veicināt sabiedrības integrāciju Rīgas pilsētā un sekmēt saliedētas sabiedrības veidošanos, kurā ir augsts sabiedrības locekļu līdzdalības un sadarbības līmenis un tiek respektētas demokrātiskas nacionālas valsts vērtības, kā arī tiek attīstīta un popularizēta brīvprātīgā darba kustība Rīgas pilsētā, veicinot iedzīvotāju aktīvu līdzdalību un sociālo iekļaušanos.

Finansējums tiks piešķirts aktivitāšu īstenošanai šādās tematiskajās jomās:

– pilsoniskās līdzdalības un savstarpējās sadarbības attīstība;
– sociālās integrācijas veicināšana;
– iecietības veicināšana un jebkādas diskriminācijas novēršana;
– brīvprātīgā darba organizēšana un attīstība.

Viena projekta maksimālais finansējums ir 2500 EUR (divi tūkstoši pieci simti euro), minimālais finansējums nav noteikts. Pretendentam ir tiesības iesniegt ne vairāk kā vienu projekta pieteikumu no iestādes vai struktūrvienības.

Projektu īstenošana jāplāno laikā no 2021. gada 1. marta līdz 30. novembrim.

Gatavojot projektu pieteikumus, aicinām sekot līdzi valdības lēmumiem un plānojot aktivitātes rēķināties ar iespējamiem ierobežojumiem un epidemioloģiskās drošības pasākumiem, kas būs jāievēro īstenojot projektus.

Projektu pieteikumi iesniedzami IKSD Projektu un sabiedrības integrācijas nodaļaiai ar elektronisku dienesta vēstuli (bez droša e-paraksta) ar norādi “RD iestāžu sabiedrības integrācijas projektu konkursam”.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2021. gada 26. janvāris plkst. 16.00.

Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas, lūdzam, obligāti iepazīties ar projektu konkursa nolikumu. 

Papildinformācija par projektu konkursu pieejama pie IKSD Projektu un sabiedrības integrācijas nodaļas Sabiedrības integrācijas projektu vadītājas Irinas Vasiļjevas pa tālruni 67181297 vai e-pastu: [email protected].

Lai palīdzētu IKSD un LD padotības iestādēm sagatavot projekta pieteikumu, tiks organizēts informatīvs seminārs tiešsaistē (MSTeams) 18.01.2020. plkst. 14.00. Semināram aicinām pieteikties, aizpildot anketu līdz 14.01.2020. Lai pieteiktos, atvērt saiti ŠEIT. Tiem, kas būs pieteikušies uz semināru līdz norādītajam termiņam, pirms semināra tiks nosūtīti semināra materiāli.

Rezultāti

https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/Pazinojums-atbalstitie-projekti-1.doc

Pielikumi

 1. pielikums. Nolikums.https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/Nolikums-11.doc
 2. pielikums. Projekta veidlapa.https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/1.-projekta-pieteikums-1.doc
 3. pielikuma. Projekta tāme.https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/2.-projekta-tame-1.xls
 4. pielikums. Finanšu līguma paraugs.https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/3.-finansu-liguma-paraugs-1.doc
 5. pielikums. Līguma pielikums. https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/3.1.-pielikums-ligumam-1.doc
 6. pielikums. līguma pielikums. https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/3.2.-pielikums-ligumam-1.xls
 7. pielikums. Piekrišana datu apstrādei. https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/3.3.-piekrisana-datu-apstradei-1.docx
 8. pielikums. Saturiskā atskaite. https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/4.-saturiska-atskaite-1.doc

Projektu konkurss “Apkaimju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai” 2021. gada 1. uzsaukums

NOSAUKUMSJOMAPIETEIKŠANĀS TERMIŅŠNORISES LAIKSSTATUSS
Projektu konkurss “Apkaimju iniciatīvas līdzdalības un
piederības veicināšanai” 2021. gada 1. uzsaukums
Sabiedrības integrācija19.01.2021.01.03.2021. – 31.08.2021.Rezultāti

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (turpmāk – Departaments) izsludina konkursa „Apkaimju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai”  2021. gada pirmo kārtu. Konkursa mērķis ir aktualizēt un veicināt Rīgas iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, brīvprātīgo darbu un piederības sajūtu savai apkaimei, pilsētai un valstij.

Konkurss tiek rīkots, lai aktivizētu apkaimju kustību kā vienu no iedzīvotāju pašorganizācijas veidiem, lai veiktu vietējās kopienas interešu aizstāvēšanu, izzinātu iedzīvotāju problēmas un meklētu risinājumus savstarpējā iedzīvotāju un pašvaldības sadarbībā, nodrošinot iedzīvotāju personisko līdzdalību kopienas dzīves vides uzlabošanā. Šajā projektu konkursā var pretendēt arī uz finansējuma saņemšanu apkaimes iedzīvotāju forumu organizēšanai Rīgas apkaimēs.

Konkursā piedalīties un pretendēt uz finansējuma saņemšanu drīkst Rīgas pilsētas pašvaldības iestāde vai jebkura Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta juridiska persona, kuras juridiskā adrese ir Rīga un kas savu darbību veic Rīgas pilsētā un vēlas uzlabot Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

2021. gada konkursā vienam projektam pieejamais finansējuma apjoms ir 3500 eiro, savukārt maksimālais finansiālais atbalsts viena apkaimju iedzīvotāju foruma organizēšanai ir 1500 eiro.

2021. gada 1. kārtas projektu īstenošana ir jāplāno laika posmā no 01.03.2021. līdz 31.08.2021.

Aicinām pievērst uzmanību, ka 2021.gadā ir mainīta uzsaukumu kārtība un šobrīd plānoti  2 uzsaukumi gadā vai vairāk, ja līdzekļi netiks apgūti pirmajās 2 kārtās.

Gatavojot projektu pieteikumus, aicinām sekot līdzi valdības lēmumiem un plānojot aktivitātes rēķināties ar iespējamiem ierobežojumiem un epidemioloģiskās drošības pasākumiem, kas būs jāievēro īstenojot projektus.

Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas, lūdzam, obligāti iepazīties ar projektu konkursa nolikumu un tā pielikumiem. 

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2021. gada 19. janvāris plkst. 17.00.

Projekta pieteikumi iesniedzami papīra formātā vai elektroniska dokumenta veidā, tos sagatavojot atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu noformēšanu:

– ja projekta pieteikumu iesniedz elektroniskā formātā, tas ir noformēts atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām”;

– ja projekta pieteikumu iesniedz papīra formātā, tas ir noformēts atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” 55.punkta, 55.2.apakšpunkta un 57.punkta prasībām.

Projekta pieteikums, kas sagatavots kā elektronisks dokuments jānosūta uz elektronisko adresi: [email protected] ar paraksttiesīgās personas drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

Dokumenti papīra formā 1eksemplāra jāiesniedz Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentā, K.Valdemāra ielā 5, ievietojot dokumentu kastē pie Klientu apkalpošanas centra, kā arī obligāti līdz konkursa termiņa beigām jānosūta elektroniskā formā (dokumentu teksta datnes) uz e-pastu [email protected] ar norādi “Pieteikums konkursam”. Projekta pieteikumu jāsagatavo saskaņā ar konkursa nolikuma sadaļu „III. Projektu pieteikumu iesniegšana”.

Ja pieteikums tiek sūtīts pa pastu, pārliecinieties, ka pieteikums tiks saņemts līdz norādītajam termiņam.

Papildinformācija: Ilze Meilande – RD IKSD Projektu un sabiedrības integrācijas nodaļas vadītājas vietniece, tālr. 67181657, e-pasts: [email protected]

Informatīvs seminārs projektu īstenotājiem Sabiedrības integrācijas programmas projektu konkurss „Apkaimju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai”  2021. gadā

Rezultāti

https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/Rezultati-2021-3.doc

Pielikumi

 1. pielikums. Nolikums.https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/Nolikums-10.doc
 2. pielikums. Pietiekuma veidlapa.https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/1.-pielikums.-Pieteikuma-veidlapa-5.doc
 3. pielikums. Budžeta tāme. https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/2.-pielikums.-Budzeta-tame-3.xls
 4. pielikums. Apliecinājums. https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/3.-pielikums.-Apliecinajums-5.doc
 5. pielikums. Līguma paraugs. https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/4.pielikums.-Liguma-paraugs-1.doc
 6. pielikums. Līguma pielikums. https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/4.1.-Pielikums-pie-liguma-3.docx
 7. pielikums. Līguma pielikums nr. 2 https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/4.2.-Pielikums-pie-liguma-1.doc
 8. pielikums.Saturiskā atskaite. https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/5.-pielikums.-Saturiska-atskaite-2.doc
 9. Finanšu atskaite. https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/6.-pielikums.-Finansu-atskaite-1.xlsx
 10. pielikums. Piekrišana datu apstrādei. https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/7.pielikums.-Piekrisana-datu-apstradei-3.docx

Sabiedrības integrācijas projektu konkurss nevalstiskajām organizācijām 2021. gadam

NOSAUKUMSJOMAPIETEIKŠANĀS TERMIŅŠNORISES LAIKSSTATUSS
Sabiedrības integrācijas projektu konkurss
nevalstiskajām organizācijām 2021. gadam
Sabiedrības integrācija13.01.2021.15.02.2021. – 12.11.2021.Rezultāti

Konkursa mērķis ir veicināt sabiedrības integrāciju Rīgas pilsētā un sekmēt saliedētas sabiedrības veidošanos, kurā  ir augsts iedzīvotāju līdzdalības un sadarbības līmenis, kā arī tiek respektētas demokrātiskas nacionālas valsts vērtības.

Projekta pieteicējs var būt biedrība, nodibinājums vai reliģiska organizācija, kas darbojas Rīgā un kuras darbība saistīta ar sabiedrības integrācijas jautājumiem.

Finansējums tiks piešķirts aktivitāšu īstenošanai šādās tematiskajās jomās:

– pilsoniskās līdzdalības un savstarpējās sadarbības attīstība;
– sociālās integrācijas veicināšana;
– iecietības veicināšana un jebkādas diskriminācijas novēršana.

Projektu pieteikumi tiks vērtēti divās grupās:

– mazo projektu grupa, pieprasītais finansējums ir līdz 1500 EUR;
– lielo projektu grupa, pieprasītais finansējums ir līdz 7000 EUR.

Projekta pieteicējam jānodrošina finanšu līdzekļu līdzfinansējums ne mazāk kā 5% apmērā no kopējām projekta izmaksām. Projektu īstenošana jāplāno laikā no 2021. gada 15. februāra līdz 2021. gada  12. novembrim. Kopējā summa, ko plānots piešķirta projektu konkursa ietvaros ir 130 00 EUR

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2021. gada 13. janvāris plkst. 17.00.

Lai palīdzētu interesentiem sagatavot projekta pieteikumu tiks rīkots informatīvs seminārs par Sabiedrības integrācijas programmas projektu konkursu. Seminārs notiks 06.01.2021. plkst. 16.00 tiešsaistes platformā. Semināram pieteikties aizpildot anketu līdz 05.01.2021ŠEIT

Prezentācija “Sabiedrības integrācijas programmas konkursa NVO projektu īstenošana
2021. gadā”

Projekta pieteikumi iesniedzami papīra formātā vai elektroniska dokumenta veidā, tos sagatavojot atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu noformēšanu:

– ja projekta pieteikumu iesniedz elektroniskā formātā, tas ir noformēts atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām”;

– ja projekta pieteikumu iesniedz papīra formātā, tas ir noformēts atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” 55.punkta, 55.2.apakšpunkta un 57.punkta prasībām.

Projekta pieteikums, kas sagatavots kā elektronisks dokuments jānosūta uz elektronisko adresi: [email protected] ar paraksttiesīgās personas drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

Dokumenti papīra formā (1 oriģināls un 1 kopija) jāiesniedz Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentā, K.Valdemāra ielā 5, ievietojot dokumentu kastē pie Klientu apkalpošanas centra, kā arī obligāti līdz konkursa termiņa beigām jānosūta elektroniskā formā (dokumentu teksta datnes) uz e-pastu [email protected] ar norādi “Pieteikums konkursam”. Projekta pieteikumu jāsagatavo saskaņā ar konkursa nolikuma sadaļu „III. Projektu pieteikumu iesniegšana”.

Ja pieteikums tiek sūtīts pa pastu, pārliecinieties, ka pieteikums tiks saņemts līdz norādītajam termiņam.

Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas, lūdzam, obligāti iepazīties ar projektu konkursa nolikumu un tā pielikumiem. 

Gatavojot projektu pieteikumus, aicinām sekot līdzi valdības lēmumiem un plānojot aktivitātes rēķināties ar iespējamiem ierobežojumiem un epidemioloģiskās drošības pasākumiem, kas būs jāievēro īstenojot projektus.

Papildu informācija pieejama pie Projektu un sabiedrības integrācijas nodaļas vadītājas vietnieces Ilzes Meilandes pa tālruni 67181657 vai e-pastu: [email protected].

Rezultāti

https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/Konkursa-rezultati-2021.docx

Pielikumi

 1. pielikums. Nolikums. https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/Nolikums-9.doc
 2. pielikums. Pietiekuma veidlapa. https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/1.-pielikums.-Pieteikuma-veidlapa-4.doc
 3. pielikums. Budžets. https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/2.-pielikums.-Projekta-budzets-1.xls
 4. pielikums. Apliecinājums. https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/3.-pielikums.-Apliecinajums-4.doc
 5. pielikums. Saturiskā atskaite. https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/4.-pielikums.-Saturiska-atskaite-1.doc
 6. pielikums. Finanšu atskaite. https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/5.-pielikums.-Finansu-atskaite-1.xlsx
 7. pielikums. Līguma paraugs. https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/6.-pielikums.-Liguma-paraugs-1.doc
 8. pielikums. Līguma pielikums. https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/6.1.-liguma-1.-pielikums-1.doc
 9. pielikums. Liguma pielikums nr.2 https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/6.2.-liguma-2.-pielikums-1.doc
 10. pielikums. Piekrišana datu apstrādei. https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/7.-pielikums.-Piekrisana-datu-apstradei-1.docx

Projektu konkurss „Apkaimju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai” 3. uzsaukums

NOSAUKUMSJOMAPIETEIKŠANĀS TERMIŅŠNORISES LAIKSSTATUSS
Projektu konkurss „Apkaimju iniciatīvas līdzdalības
un piederības veicināšanai” 3. uzsaukums
Sabiedrības integrācija21.09.2020.01.11.2020. – 28.02.2021.Rezultāti

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (turpmāk – Departaments) izsludina konkursa „Apkaimju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai”  2020. gada trešo kārtu. Konkursa mērķis ir aktualizēt un veicināt Rīgas iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, brīvprātīgo darbu un piederības sajūtu savai apkaimei, pilsētai un valstij.

Konkurss tiek rīkots, lai aktivizētu apkaimju kustību kā vienu no iedzīvotāju pašorganizācijas veidiem, lai veiktu vietējās kopienas interešu aizstāvēšanu, izzinātu iedzīvotāju problēmas un meklētu risinājumus savstarpējā iedzīvotāju un pašvaldības sadarbībā, nodrošinot iedzīvotāju personisko līdzdalību kopienas dzīves vides uzlabošanā. Šajā projektu konkursā var pretendēt arī uz finansējuma saņemšanu apkaimes iedzīvotāju forumu organizēšanai Rīgas apkaimēs.

Konkursā piedalīties un pretendēt uz finansējuma saņemšanu drīkst Rīgas pilsētas pašvaldības iestāde vai jebkura Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta juridiska persona, kuras juridiskā adrese ir Rīga un kas savu darbību veic Rīgas pilsētā un vēlas uzlabot Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

2020. gada konkursā vienam projektam pieejamais finansējuma apjoms ir 3500 eiro, savukārt maksimālais finansiālais atbalsts viena apkaimju iedzīvotāju foruma organizēšanai ir 1500 eiro.

2020. gada 3. kārtas projektu īstenošana ir jāplāno laika posmā no 01.11.2020. līdz 28.02.2021.

Gatavojot projektu pieteikumus, aicinām sekot līdzi valdības lēmumiem un plānojot aktivitātes rēķināties ar iespējamiem ierobežojumiem un epidemioloģiskās drošības pasākumiem, kas būs jāievēro īstenojot projektus.

Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 2020. gada 21. septembrim plkst. 17.00 Departamenta Klientu apkalpošanas centrā, K.Valdemāra ielā 5, 2.stāvā, kā arī jānosūta elektroniskā formā (dokumentu teksta datnes) uz e-pastu [email protected] ar norādi “Pieteikums konkursam”.

Ja projekta pieteikums sagatavots kā elektronisks dokuments, to līdz norādītajam termiņam jānosūta uz Departamenta oficiālo elektronisko adresi: [email protected] ar paraksttiesīgās personas drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

Ja pieteikums tiek sūtīts pa pastu, pārliecinieties, ka pieteikums tiks saņemts līdz norādītajam termiņam.

Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas, lūdzam, obligāti iepazīties ar projektu konkursa nolikumu un tā pielikumiem!

Papildinformācija: Ilze Meilande – RD IKSD Projektu un sabiedrības integrācijas nodaļas vadītājas vietniece, tālr. 67181657, e-pasts: [email protected].

Rezultāti

https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/Rezultati-5.doc

Pielikumi

 1. pielikums. Nolikums.https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/Nolikums-8.doc
 2. pielikums.Pieteikuma veidlapa. https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/1.-pielikums.-Pieteikuma-veidlapa-3.doc
 3. pielikums. Budžeta tāme. https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/2.-pielikums.-Budzeta-tame-2.xls
 4. pielikums.Apliecinājums. https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/3.-pielikums.-Apliecinajums-3.doc
 5. pielikums. Līguma paraugs. https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/4.-pielikums.-Liguma-paraugs-2.doc
 6. pielikums. Līguma pielikums. https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/4.1.-pielikums-pie-liguma-2.docx
 7. pielikums. Līguma pielikums. https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/4.2.-pielikums-pie-liguma.doc
 8. pielikums. Saturiskā atskaite. https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/5.-pielikums.-Saturiska-atskaite-1.doc
 9. pielikums. Finanšu atskaite. https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/6.-pielikums.-Finansu-atskaite.xlsx
 10. pielikums. Piekrišana datu apstrādei. https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/7.pielikums.-Piekrisana-datu-apstradei-2.docx

Projektu konkurss „Apkaimju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai” 2. uzsaukums

NOSAUKUMSJOMAPIETEIKŠANĀS TERMIŅŠNORISES LAIKSSTATUSS
Projektu konkurss „Apkaimju iniciatīvas līdzdalības
un piederības veicināšanai” 2. uzsaukums
Sabiedrības integrācija15.06.2020.01.07.2020. – 31.10.2020.Rezultāt

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (turpmāk – Departaments) izsludina konkursa „Apkaimju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai”  2020.gada otro kārtu.
Konkursa mērķis ir aktualizēt un veicināt Rīgas iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, brīvprātīgo darbu un piederības sajūtu savai apkaimei, pilsētai un valstij.

Konkurss tiek rīkots, lai aktivizētu apkaimju kustību kā vienu no iedzīvotāju pašorganizācijas veidiem, lai veiktu vietējās kopienas interešu aizstāvēšanu, izzinātu iedzīvotāju problēmas un meklētu risinājumus savstarpējā iedzīvotāju un pašvaldības sadarbībā, nodrošinot iedzīvotāju personisko līdzdalību kopienas dzīves vides uzlabošanā. Šajā projektu konkursā var pretendēt arī uz finansējuma saņemšanu apkaimes iedzīvotāju forumu organizēšanai Rīgas apkaimēs.

Konkursā piedalīties un pretendēt uz finansējuma saņemšanu drīkst Rīgas pilsētas pašvaldības iestāde vai jebkura Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta juridiska persona, kuras juridiskā adrese ir Rīga un kas savu darbību veic Rīgas pilsētā un vēlas uzlabot Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

2020. gada konkursā vienam projektam pieejamais finansējuma apjoms ir 3500 eiro, savukārt maksimālais finansiālais atbalsts viena apkaimju iedzīvotāju foruma organizēšanai ir 1500 eiro.

2020. gada 2. kārtas projektu īstenošana ir jāplāno laika posmā no 01.07.2020. līdz 31.10.2020.

Gatavojot projektu pieteikumus, aicinām sekot līdzi valdības lēmumiem un plānojot aktivitātes rēķināties ar iespējamiem ierobežojumiem un epidemioloģiskās drošības pasākumiem, kas būs jāievēro īstenojot projektus.

Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 2020. gada 15. jūnijam 17.00 Departamenta Klientu apkalpošanas centrā, K.Valdemāra ielā 5, kā arī jānosūta elektroniskā formā (dokumentu teksta datnes) uz e-pastu [email protected] ar norādi “Pieteikums konkursam”.

Ja projekta iesniegums sagatavots kā elektronisks dokuments, to līdz norādītajam termiņam nosūta uz Departamenta oficiālo elektronisko adresi: [email protected] ar paraksttiesīgās personas drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

Ja pieteikums tiek sūtīts pa pastu, pārliecinieties, ka pieteikums tiks saņemts līdz norādītajam termiņam.

Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas, lūdzam, obligāti iepazīties ar projektu konkursa nolikumu un tā pielikumiem.

Papildinformācija: Ilze Meilande, RD IKSD Projektu un sabiedrības integrācijas nodaļas vadītājas vietniece, tālr. 67181657, e-pasts: [email protected].

Rezultāti

https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/Rezultati-4.doc

Pielikumi

 1. pielikums.Nolikums: https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/Nolikums-6.doc
 2. pielikums. Projekta pietiekuma veidlapa: https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/1.-pielikums.-Pieteikuma-veidlapa-2.doc
 3. pielikums. Budžeta tāme: https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/2.-pielikums.-Budzeta-tame-1.xls
 4. pielikums. Līguma pielikums: https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/4.1.-pielikums-pie-liguma-1.docx
 5. pielikums. Līguma paraugs: https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/4.-pielikums.-Liguma-paraugs-1.doc
 6. pielikums. Līguma pielikums:https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/4.2.pielikums-pie-liguma-1.doc
 7. pielikums. Finanšu atskaite: https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/6.pielikums.-Finansu-atskaite-1.xlsx
 8. pielikums. Piekrišana datu apstrādei. https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/7.pielikums.-Piekrisana-datu-apstradei-1.docx

Izsludina projektu konkursa „Apkaimju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai” 1. uzsaukumu

NOSAUKUMSJOMAPIETEIKŠANĀS TERMIŅŠNORISES LAIKSSTATUSS
Izsludina projektu konkursa „Apkaimju iniciatīvas līdzdalības
un piederības veicināšanai” 1. uzsaukumu
Sabiedrības integrācija06.02.2020.01.03.2020. – 30.06.2020.Rezultāts

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (turpmāk – Departaments) izsludina konkursa „Apkaimju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai” pirmo kārtu 2020. gadā. Konkursa mērķis ir aktualizēt un veicināt Rīgas iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, brīvprātīgo darbu un piederības sajūtu savai apkaimei, pilsētai un valstij.

Konkursu rīko, lai aktivizētu apkaimju kustību kā vienu no iedzīvotāju pašorganizācijas veidiem, lai veiktu vietējās kopienas interešu aizstāvēšanu, izzinātu iedzīvotāju problēmas un meklētu risinājumus savstarpējā iedzīvotāju un pašvaldības sadarbībā, nodrošinot iedzīvotāju personisko līdzdalību kopienas dzīves vides uzlabošanā. Šajā projektu konkursā var pretendēt arī uz finansējuma saņemšanu apkaimes iedzīvotāju forumu organizēšanai Rīgas apkaimēs.

Konkursā piedalīties un pretendēt uz finansējuma saņemšanu drīkst Rīgas pilsētas pašvaldības iestāde vai jebkura Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta juridiska persona, kuras juridiskā adrese ir Rīga un kas savu darbību veic Rīgas pilsētā un vēlas uzlabot Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Ar 2020. gadu ir palielinājies konkursā vienam projektam pieejamais finansējuma apjoms – 3500 eiro, savukārt maksimālais finansiālais atbalsts viena apkaimju iedzīvotāju foruma organizēšanai ir 1500 eiro.

2020. gada 1. kārtas projektu īstenošana ir jāplāno laika posmā no 01.03.2020. līdz 30.06.2020.

Aicinām savlaicīgi iepazīties un ievērot konkursa nolikumu un pielikumus. Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 2020. gada 6.februārim 16.00 Departamenta Klientu apkalpošanas centrā, K.Valdemāra ielā 5, kā arī jānosūta elektroniskā formā (dokumentu teksta datnes) uz e-pastu [email protected] ar norādi “Pieteikums konkursam”.

Ja projekta iesniegums sagatavots kā elektronisks dokuments, to līdz norādītajam termiņam nosūta uz Departamenta oficiālo elektronisko adresi: [email protected] ar paraksttiesīgās personas drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

Ja pieteikums tiek sūtīts pa pastu, pārliecinieties, ka pieteikums tiks saņemts līdz norādītajam termiņam. Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas, lūdzam, obligāti iepazīties ar projektu konkursa nolikumu un tā pielikumiem.

Lai interesentiem palīdzētu sagatavot projekta pieteikumu, tiek rīkots informatīvs seminārs, kas notiks 23. janvārī plkst. 16.00 Rīgas Kongresu nama (Kr. Valdemāra iela 5) 401. telpā.

Dalībai seminārā lūdzam aizpildīt pieteikuma anketu šeit.

Rezultāti

https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/Rezultati-3.doc

Pielikumi

Nolikums: https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/Nolikums-5.doc

 1. pielikums. Projekta pieteikuma veidlapa: https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/1.-pielikums.-Pieteikuma-veidlapa-1.doc
 2. pielikums. Budžeta tāme: https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/2.-pielikums.-Budzeta-tame.xls
 3. pielikums. Apliecinājums: https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/3.-pielikums.-Apliecinajums-1.doc
 4. pielikums. Līguma paraugs: https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/4.-pielikums.-Liguma-paraugs.doc
 5. pielikums. Līguma pielikums: https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/4.1.-pielikums-pie-liguma.docx
 6. pielikums. Līguma pielikums: https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/4.2.pielikums-pie-liguma.doc
 7. pielikums. Saturiskā atskaite: https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/5.-pielikums.-Saturiska-atskaite.doc
 8. pielikums. Piekrišana datu apstrādei: https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/7.pielikums.-Piekrisana-datu-apstradei.docx

Projektu konkurss finansiāla atbalsta piešķiršanai Rīgas domes iestādēm sabiedrības integrācijas un brīvprātīgā darba projektu īstenošanai 2020. gadā

NOSAUKUMSJOMAPIETEIKŠANĀS TERMIŅŠNORISES LAIKSSTATUSS
Projektu konkurss finansiāla atbalsta piešķiršanai
Rīgas domes iestādēm sabiedrības integrācijas
un brīvprātīgā darba projektu īstenošanai 2020. gadā
Sabiedrības integrācija28.01.2020.02.03.2020. – 30.11.2020.Rezultāts

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments izsludina sabiedrības integrācijas un brīvprātīgā darba projektu konkursu Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (IKSD) un Rīgas domes Labklājības departamenta (LD) padotībā esošo iestāžu sabiedrības integrācijas un brīvprātīgā darba projektu finansiāla atbalsta saņemšanai.

Konkursa mērķis ir veicināt sabiedrības integrāciju Rīgas pilsētā un sekmēt saliedētas sabiedrības veidošanos, kurā ir augsts sabiedrības locekļu līdzdalības un sadarbības līmenis un tiek respektētas demokrātiskas nacionālas valsts vērtības, kā arī tiek attīstīta un popularizēta brīvprātīgā darba kustība Rīgas pilsētā, veicinot iedzīvotāju aktīvu līdzdalību un sociālo iekļaušanos.

Finansējums tiks piešķirti aktivitāšu īstenošanai šādās tematiskajās jomās:

 • pilsoniskās līdzdalības un savstarpējās sadarbības attīstība;
 • ​sociālās integrācijas veicināšana;
 • iecietības veicināšana un jebkādas diskriminācijas novēršana;
 • brīvprātīgā darba veikšana un attīstība.

Viena projekta maksimālais finansējums ir 2500 EUR (divi tūkstoši pieci simti euro), minimālais finansējums nav noteikts. Pretendentam ir tiesības iesniegt ne vairāk kā vienu projekta pieteikumu no iestādes vai struktūrvienības.

Kopējā summa, ko plānots piešķirta konkursa ietvaros ir 30 000 EUR.

Projektu īstenošana jāplāno laikā no 2020.gada 2. marta līdz 30. novembrim.

Projektu pieteikumi iesniedzami IKSD ar elektronisku dienesta vēstuli (bez droša e-paraksta) ar norādi “RD iestāžu sabiedrības integrācijas projektu konkursam”.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2020. gada 28. janvāris plkst. 15.00.

Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas, lūdzam, obligāti iepazīties ar projektu konkursa nolikumu un saistītiem dokumentiem.

Papildinformācija par projektu konkursu pieejama pie IKSD Projektu un sabiedrības integrācijas nodaļas Sabiedrības integrācijas projektu vadītājas Irinas Vasiļjevas pa tālruni 67181297 vai e-pastu: [email protected]

Lai palīdzētu IKSD un LD padotības iestādēm sagatavot projekta pieteikumu, tiks rīkots informatīvs seminārs, kas  notiks 13.01.2020., plkst. 15.00, Rīgas Kongresu namā, K.Valdemāra ielā 5, 214.kab.

Semināram var pieteikties aizpildot anketu līdz 10.01.2020. Tiem, kas savlaicīgi būs pieteikušies uz semināru, pirms semināra tiks nosūtīti semināra materiāli.

Rezultāti

https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/Konkursa-rezultati.doc

Pielikumi

Nolikums: https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/Nolikums-4.doc

 1. pielikums. Projekta pietiekuma veidlapa: https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/1.-pielikums.-Projekta-pieteikuma-veidlapa.doc
 2. pielikums. Projekta budžeta tāme: https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/2.-pielikums.-Projekta-budzeta-tame.xls
 3. pielikums. projekta saturiskā atskaites veidlapa: https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/3.-pielikums.-Projekta-saturiskas-atskaites-veidlapa.doc
 4. pielikums. Finanšu atskaites veidlapa: https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/4.-pielikums.-Finansu-atskaites-veidlapa.xlsx
 5. pielikums.Līgums: https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/5.-pielikums.-Ligums.doc
 6. pielikums. Līguma pielikums: https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/5.1.-pielikums-ligumam.doc
 7. Pielikums. Līguma pielikums: https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/5.2.-pielikums-ligumam.xls
 8. pielikums. Piekrišana datu apstrādei: https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/5.3.-pielikums.-Piekrisana-datu-apstradei.docx

Sabiedrības integrācijas projektu konkurss nevalstiskajām organizācijām 2020. gadam

NOSAUKUMS
JOMAPIETEIKŠANĀS TERMIŅŠNORISES LAIKSSTATUSS
Sabiedrības integrācijas projektu konkurss
nevalstiskajām organizācijām 2020. gadam
Sabiedrības integrācija15.01.2020.17.02.2020. – 15.11.2020.Rezultāts

Konkursa mērķis ir veicināt sabiedrības integrāciju Rīgas pilsētā un sekmēt saliedētas sabiedrības veidošanos, kurā  ir augsts iedzīvotāju līdzdalības un sadarbības līmenis, kā arī tiek respektētas demokrātiskas nacionālas valsts vērtības.

Projekta pieteicējs var būt biedrība, nodibinājums vai reliģiska organizācija, kas darbojas Rīgā un kuras darbība saistīta ar sabiedrības integrācijas jautājumiem.

Finansējums tiks piešķirts aktivitāšu īstenošanai šādās tematiskajās jomās:

 • pilsoniskās līdzdalības un savstarpējās sadarbības attīstība;
 • sociālās integrācijas veicināšana;
 • iecietības veicināšana un jebkādas diskriminācijas novēršana.

Projektu pieteikumi tiks vērtēti divās grupās:
mazo projektu grupa – pieprasītais finansējums ir līdz 1500 EUR;
lielo projektu grupa – pieprasītais finansējums ir līdz 7000 EUR.

Projekta pieteicējam jānodrošina finanšu līdzekļu līdzfinansējums ne mazāk kā 5% apmērā no kopējām projekta izmaksām. Projektu īstenošana jāplāno laikā no 2020. gada 17. februāris līdz 2020. gada  15. novembrim.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 15. janvāris plkst. 16.00.

Lai palīdzētu interesentiem no biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām sagatavot projekta pieteikumu tiks rīkots informatīvs seminārs par Sabiedrības integrācijas programmas projektu konkursu. Seminārs notiks 07.01.2020. plkst. 16.00 Rīgas Kongresu namā, Valdemāra ielā 5, 214.telpā. Semināram pieteikties sūtot informāciju (vārds, uzvārds, biedrība) uz e-pasta adresi [email protected] līdz 06.01.2020.

Aicinām pievērst uzmanību jaunajam projekta konkursa nolikumam, kurā tiek paredzēts, ka Projekta pieteikumi iesniedzami vai papīra formātā vai elektroniska dokumenta veidā, tos sagatavojot atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu noformēšanu:

– ja projekta pieteikumu iesniedz papīra formātā, tas ir noformēts atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” 55.punkta, 55.2.apakšpunkta un 57.punkta prasībām.

– ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniskā formātā, tas ir noformēts atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām”.

Dokumenti papīra formā (1 oriģināls un 1 kopija) jāiesniedz Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentā, K.Valdemāra ielā 5, pie klientu apkalpošanas speciālista, kā arī obligāti līdz konkursa termiņa beigām jānosūta elektroniskā formā (dokumentu teksta datnes) uz e-pastu [email protected] ar norādi “Pieteikums konkursam”. Projekta pieteikumu jāsagatavo saskaņā ar konkursa nolikuma sadaļu „III. Projektu pieteikumu iesniegšana”.

Ja projekta iesniegums sagatavots kā elektronisks dokuments, to nosūta uz Departamenta oficiālo elektronisko adresi: [email protected] ar paraksttiesīgās personas drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

Ja pieteikums tiek sūtīts pa pastu, pārliecinieties, ka pieteikums tiks saņemts līdz norādītajam termiņam. Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas, lūdzam, obligāti iepazīties ar projektu konkursa nolikumu un tā pielikumiem. 

Papildu informācija pieejama pie Projektu un sabiedrības integrācijas nodaļas vadītājas vietnieces Sanitas Lāces pa tālruni 67181657 vai e-pastu: [email protected]

Rezultāti

https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/Konkursa-rezultati.docx

Pielikumi

Nolikums:https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/Nolikums-3.doc

 1. pielikums. Pieteikuma veidlapa:https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/1.-pielikums.-Pieteikuma-veidlapa.doc
 2. pielikums. Budžeta projekts: https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/2.-pielikums.-Projekta-budzets.xls
 3. pielikums. Apliecinājums: https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/3.-pielikums.-Apliecinajums.doc
 4. pielikums Saturiskā atsskaite: https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/4.-pielikums.-Saturiska-atskaite.doc
 5. pielikums. Finanšu atskaite: https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/5.-pielikums.-Finansu-atskaite.xlsx
 6. pielikums: Līguma paraugs: https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/6.-pielikums.-Liguma-paraugs.doc
 7. pielikums. Līguma 1. pielikums: https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/6.1.-liguma-1.-pielikums.doc
 8. pielikums. Līguma 2. pielikums: https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/6.2.-liguma-2.-pielikums.doc
 9. pielikums. Piekrišana datu apstrādei: https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/7.-pielikums.-Piekrisana-datu-apstradei.docx
 10. pielikums. Semināra ieteikumi:https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/Seminara-ieteikumi-2020.pdf

Izsludina projektu konkursa „Apkaimju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai” 3. uzsaukumu

NOSAUKUMSJOMAPIETEIKŠANĀS TERMIŅŠNORISES LAIKSSTATUSS
Projektu konkurss „Apkaimju iniciatīvas līdzdalības
un piederības veicināšanai” 3. uzsaukums
Sabiedrības integrācija21.09.2020.01.11.2020. – 28.02.2021.Rezultāti

Konkursa mērķis ir aktualizēt un veicināt Rīgas iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, brīvprātīgo darbu un piederības sajūtu savai apkaimei, pilsētai un valstij.

Konkursu rīko, lai aktivizētu apkaimju kustību kā vienu no iedzīvotāju pašorganizācijas veidiem, lai veiktu vietējās kopienas interešu aizstāvēšanu, izzinātu iedzīvotāju problēmas un meklētu risinājumus savstarpējā iedzīvotāju un pašvaldības sadarbībā, nodrošinot iedzīvotāju personisko līdzdalību kopienas dzīves vides uzlabošanā.

Konkursā piedalīties un pretendēt uz finansējuma saņemšanu Rīgas pilsētas pašvaldības iestāde vai jebkura Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta juridiska persona, kuras juridiskā adrese ir Rīga un kas savu darbību veic Rīgas pilsētā un vēlas uzlabot Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Šajā projektu konkursā var pretendēt arī uz finansējuma saņemšanu apkaimes iedzīvotāju forumu organizēšanai Rīgas apkaimēs.

Maksimālais finansiālais atbalsts vienam projektam ir 2 500 eiro. Savukārt maksimālais finansiālais atbalsts viena apkaimju iedzīvotāju foruma organizēšanai ir 1000 eiro.

2019. gada 3. kārtas projektu īstenošana ir jāplāno laika posmā no 01.11.2019. līdz 29.02.2020.

Aicinām savlaicīgi iepazīties un ievērot konkursa nolikumu un pielikumus.

Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 2019. gada 23. septembrim plkst. 15.00 RD IKSD Klientu apkalpošanas centrā, K.Valdemāra ielā 5, kā arī jānosūta elektroniskā formā (dokumentu teksta datnes) uz e-pastu [email protected] ar norādi “Pieteikums konkursam”.

Ja projekta iesniegums sagatavots kā elektronisks dokuments, to līdz norādītajam termiņam nosūta uz Departamenta oficiālo elektronisko adresi: [email protected] ar paraksttiesīgās personas drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

Ja pieteikums tiek sūtīts pa pastu, pārliecinieties, ka pieteikums tiks saņemts līdz norādītajam termiņam. Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas, lūdzam, obligāti iepazīties ar projektu konkursa nolikumu un tā pielikumiem.

Papildinformācija pieejama pie Projektu un sabiedrības integrācijas nodaļas projektu vadītājas vietnieces Sanitas Lāces pa tālruni 67181657 vai e-pastu: [email protected]

Aicinām arī iepazīties ar prezentāciju no informatīvā semināra par konkursu “Apkaimju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai”.

Rezultāti

https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/Rezultati-2.doc

Pielikumi

Nolikums: https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/Nolikums-2.doc

Projekta pietiekums: https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/1.pielikums.-Projekta-pieteikums.doc

Budžeta tāme: https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/2.pielikums.-Budzeta-tame.xls

Apliecinājums: https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/3.pielikums.-Apliecinajums.doc

Līguma paraugs: https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/4.pielikums.-Liguma-paraugs.doc

Saturiskā atskaite: https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/5.pielikums.-Saturiska-atskaite.doc

Finanšu atskaite: https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/6.-pielikums.-Finansu-atskaite.xls

Piekrišana datu aptrādei: https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/7.-pielikums.-Piekrisana-datu-apstradei-ocx.docx