Apkaimju iniciatīvu līdzdalības un piederības veicināšanas projektu konkursa 2023. gadam 3.uzsaukums

Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs (turpmāk – Centrs) izsludina Apkaimju iniciatīvu līdzdalības un piederības veicināšanas projektu konkursa 2023. gadam 3. uzsaukumu.

Konkursa mērķis ir sniegt līdzfinansējumu projektiem, kas aktualizē un veicina Rīgas iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, kā arī izglīto un informē iedzīvotājus par šo tēmu, tai skaitā veicina brīvprātīgo darbu un piederības sajūtu savai apkaimei, pilsētai un valstij, aktivizē apkaimju kustību kā vienu no iedzīvotāju pašorganizācijas veidiem, lai veiktu vietējās kopienas interešu aizstāvēšanu, izzinātu iedzīvotāju problēmas un meklētu risinājumus savstarpējā iedzīvotāju un pašvaldības sadarbībā, kā arī nodrošinātu iedzīvotāju personisko līdzdalību kopienas dzīves vides uzlabošanā.

Projekta pieteicējs var būt juridiska persona, kas savu darbību veic Rīgas pašvaldības administratīvajā teritorijā un vēlas līdzdarboties Rīgas pilsētas apkaimju attīstības jautājumos un šajā kalendārajā gadā ir saņēmis līdzfinansējumu ne vairāk kā vienā šī konkursa uzsaukumā.

📌 Līdzfinansējums var tikt piešķirts projektiem, kuri:
● tiešā veidā veicina iedzīvotāju pilsoniskās līdzdalības aktivizēšanu un piederības sajūtas veicināšanu;
● sekmē dažādu iedzīvotāju grupu un/ vai iedzīvotāju sadarbību ar Rīgas valstspilsētas pašvaldību;
● plāno iedzīvotāju iesaisti un līdzdalību visos vai vairākos projekta posmos.

Projektu īstenošana jāplāno laikā no 2023. gada 1. novembra līdz 2024. gada 30. aprīlim.

Vienam projektam var piešķirt līdzfinansējumu līdz 3500 euro, nepārsniedzot 95% no projekta kopējās tāmes. Projekta pieteicējam jānodrošina līdzfinansējums vismaz 5% apmērā. Ja projektā paredzēts īstenot apkaimju iedzīvotāju forumu bez citām papildus aktivitātēm, tad projekta ietvaros šādai aktivitātei var saņemt atbalstu ne vairāk kā 1500 euro apmērā.

Kopējā summa, ko plānots piešķirt projektu konkursa ietvaros, ir līdz 20 000 euro.

📌 Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2023. gada 5. oktobris plkst. 14.00.

Projektu pieteikumi iesniedzami elektroniska dokumenta veidā, tos sagatavojot atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu noformēšanu, elektroniski nosūtot uz elektroniskā pasta adresi [email protected] vai Centra oficiālo e-adresi ar paraksttiesīgās personas drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, .edoc formāta pakotnē, kuras izmērs nepārsniedz 20 MB.

Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas lūdzam iepazīties ar projektu konkursa nolikumu, tā pielikumiem un saistošajiem noteikumiem.

🔎 Konsultācijas un papildu informācija pieejama pie Centra Apkaimju attīstības un sabiedrības integrācijas pārvaldes Sabiedrības integrācijas un līdzdalības nodaļas projektu vadītājas Sandras Kumačevas pa tālruni 67105354 vai e-pastu: [email protected].

Saistošie dokumenti:
• Saistošie noteikumi Nr. RD-23-192-sn “Par pašvaldības atbalstu sabiedrības integrācijas un līdzdalības aktivitāšu īstenošanai Rīgā” – ŠEIT
• Apkaimju iniciatīvu līdzdalības un piederības veicināšanas projektu konkursa nolikums – ŠEIT
• Projekta pieteikums (1. pielikums) – ŠEIT
• Projekta izdevumu tāme (2. pielikums) – ŠEIT
• Apliecinājums (3. pielikums) – ŠEIT
• Līguma paraugs (4. pielikums) – ŠEIT
• Noslēguma pārskats par Projekta īstenošanu (5. pielikums) – ŠEIT
• Projekta izpildes pieņemšanas un nodošanas akts (6. pielikums) – ŠEIT


Projektu konkurss – “Atbalsta nodrošināšana Ukrainas civiliedzīvotāju integrācijai” – Šeit

Saistošie dokumenti:

 • Saistošie noteikumi Nr. RD-23-192-sn “Par pašvaldības atbalstu sabiedrības integrācijas un līdzdalības aktivitāšu īstenošanai Rīgā” – šeit
 • Projektu konkursa “Atbalsta nodrošināšana Ukrainas civiliedzīvotāju integrācijai” nolikums – šeit
 • Ministru kabineta informatīvais ziņojums “Par Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda Tematiskā Mehānisma Ārkārtas palīdzības finanšu instrumenta (“Emergency Assistance”) projekta “Atbalsts pārvietotajām personām no Ukrainas Latvijā” īstenošanu” (Ministru kabineta 2023. gada 13. jūnija sēdes lēmums (prot. Nr. 32 42§)) – šeit
 • Projekta pieteikums (1. pielikums) – šeit
 • Projekta izdevumu tāme (2. pielikums) – šeit
 • Apliecinājums (3. pielikums) – šeit
 • Līguma paraugs (4. pielikums) – šeit
 • Noslēguma pārskats par Projekta īstenošanu (5. pielikums) – šeit
 • Projekta izpildes pieņemšanas un nodošanas akts (6. pielikums) – šeit

Projektu konkurss sociālā atbalsta nevalstisko organizāciju darbības nodrošināšanai un kapacitātes stiprināšanai 2023. gadamŠeit

Saistošie dokumenti:

 • Saistošie noteikumi Nr. RD-23-192-sn – Šeit
 • Projektu konkursa sociālā atbalsta nevalstisko organizāciju darbības nodrošināšanai un kapacitātes stiprināšanai nolikums – Šeit
 • Projekta pieteikums (1. pielikums) – Šeit
 • Projekta izdevumu tāme (2. pielikums) – Šeit
 • Apliecinājums (3. pielikums) – Šeit
 • Līguma paraugs (4. pielikums) – Šeit
 • Noslēguma pārskats par Projekta īstenošanu (5. pielikums) – Šeit
 • Projekta izpildes pieņemšanas un nodošanas akts (6. pielikums) – Šeit

Prezentācija par projektu pieteikumu sagatavošanu skatāma Šeit

Konkursa rezultāti skatāmi – Šeit


Apkaimju iniciatīvu līdzdalības un piederības veicināšanas projekta konkursa 2023. gadam 2. uzsaukumsŠeit

Saistošie dokumenti:

 • Saistošie noteikumi Nr. RD-23-192-sn – Šeit
 • Konkursa nolikums – Šeit
 • Projekta pieteikuma veidlapa (1. pielikums) – Šeit
 • Projekta izdevumu tāme (2. pielikums) – Šeit
 • Apliecinājums (3. pielikums) – Šeit
 • Finansēšanas līguma paraugs (4. pielikums) – Šeit
 • Noslēguma pārskats (5. pielikums) – Šeit
 • Pieņemšanas-nodošanas akts (6. pielikums) – Šeit

2023.gada konkursa 2. uzsaukuma rezultāti – Šeit


Par 2023.gada konkursa 1.uzsaukumu – Šeit.

2023.gada konkursa 1.uzsaukuma rezultātiŠeit

Apkaimju iniciatīvu līdzdalības un piederības veicināšanas projektu konkursa 2.uzsaukums 2022. gadamšeit. Rezultāti – šeit.
Apkaimju iniciatīvu līdzdalības un piederības veicināšanas projektu konkursa uzsaukums 2022. gadamšeit. Rezultātišeit

Izsludināts projektu konkurss Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām sabiedrības integrācijas un brīvprātīgā darba projektu īstenošanai 2023.gadāŠEIT

Saistošie dokumenti:

Sabiedrības integrācijas un brīvprātīgā darba projektu konkursa nolikums
1.pielikums Projekta pieteikuma veidlapa
2.pielikums Projekta budžeta tāme
3.pielikums Projekta atskaites veidlapa

2023.gada Konkursa rezultāti-atbalstītie projekti – Šeit.


Izsludināts sabiedrības integrācijas projektu konkurss nevalstiskajām organizācijām 2023. gadamŠEIT

Saistošie dokumenti:

2023.gada projektu konkursa rezultāti

Projektu konkurss nevalstiskajām organizācijām-2022 (ar-pielikumiem.docx);
Sabiedrības integrācijas projektu konkursa nevalstiskajām organizācijām 2022. gadam rezultāti. Atbalstīto projektu saraksts pieejams šeit

Uzsaukums projektu konkursam„Latviešu valodas apguves nodrošināšana Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” 2023. un 2024.gadāŠeit

Saistošie dokumenti:

 • Rīgas domes 05.04.2023. saistošie noteikumi Nr.192 “Par pašvaldības atbalstu sabiedrības integrācijas un līdzdalības aktivitāšu īstenošanai Rīgā” – Šeit
 • Projektu konkursa nolikums – Šeit
 • 1.pielikums – Projekta pieteikuma veidlapa Šeit
 • 2.pielikums – Projekta budžetsŠeit
 • 3.pielikums – ApliecinājumsŠeit
 • 4.pielikums – Mācību programma Šeit
 • 5.pielikums – Finansēšanas līgums – Šeit
 • 6.pielikums – PārskatsŠeit
 • 7.pielikums – Pieņemšanas/nodošanas akts – Šeit

Konkursa rezultāti skatāmi – Šeit

Par projektu konkursu – „Latviešu valodas apguves nodrošināšana Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” 2022. – 2024.gadamŠeit

Saistošie dokumenti:

Projektu konkursa “Latviešu valodas apguves kursu organizēšana un īstenošana Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” 2023.gada rezultāti

Projektu konkursa „Latviešu valodas apguves kursu organizēšana un īstenošana Rīgas pilsētas iedzīvotājiem2022. gada rezultāti

 • Saistošie dokumenti: