Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs (turpmāk – Centrs) izsludina sabiedrības integrācijas projektu konkursu nevalstiskajām organizācijām 2022. gadam

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs (turpmāk – Centrs) izsludina sabiedrības integrācijas projektu konkursu nevalstiskajām organizācijām 2022. gadam.

Konkursa mērķis ir veicināt sabiedrības integrāciju Rīgas pilsētā un sekmēt saliedētas sabiedrības veidošanos, kurā ir augsts sabiedrības locekļu līdzdalības un sadarbības līmenis, kā arī tiek respektētas demokrātiskas nacionālas valsts vērtības.

2022. gadā viens no konkursa prioritārajiem virzieniem ir Ukrainas civiliedzīvotāju iekļaušanās Latvijas sabiedrībā un savstarpējās izpratnes un sadarbības veicināšana.

Projekta pieteicējs var būt biedrība, nodibinājums vai reliģiska organizācija, kas darbojas Rīgā un kuras darbība saistīta ar sabiedrības integrācijas jautājumiem.

Finansējums tiks piešķirts aktivitāšu īstenošanai šādās tematiskajās jomās:

2. sociālās integrācijas veicināšana:

3. iecietības veicināšana un jebkādas diskriminācijas novēršana:

4. jauniebraucēju līdzdalība un iekļaušana Latvijas sabiedrībā:

Projektu pieteikumi tiks vērtēti divās grupās:

– mazo projektu grupa, pieprasītais finansējums nepārsniedz 1500 euro;
– lielo projektu grupa, pieprasītais finansējums ir no 1500,01 euro līdz 7000 euro.

Projekta pieteicējam jānodrošina finanšu līdzekļu līdzfinansējums ne mazāk kā 5% apmērā no kopējām projekta izmaksām. Projektu īstenošana jāplāno laikā no 2022. gada 1. jūlija līdz 2022. gada  15. novembrim. Kopējā summa, ko plānots piešķirt projektu konkursa ietvaros, ir 140 000 euro.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2022. gada 3. jūnijs plkst. 14.00.

Lai palīdzētu interesentiem sagatavot projekta pieteikumu, tiks rīkots informatīvs seminārs par projektu konkursa nosacījumiem. Seminārs notiks 19.05.2022. plkst. 15.30 tiešsaistes platformā MS Teams. Semināram lūdzam pieteikties, aizpildot anketu līdz 18.05.2022ŠEIT: https://forms.gle/uTvjMEMsZ97drphZA

Tiem, kas būs pieteikušies uz semināru līdz norādītajam termiņam, pirms pasākuma tiks nosūtīti semināra materiāli.

Projekta pieteikumi iesniedzami papīra formātā vai elektroniska dokumenta veidā, tos sagatavojot atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu noformēšanu:

1) elektroniski nosūtot uz elektroniskā pasta adresi [email protected] ar paraksttiesīgās personas drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, .edoc formāta pakotnē, kuras izmērs nepārsniedz 20 MB;

2) klātienē Centra Klientu apkalpošanas nodaļas punktos: Eduarda Smiļģa ielā 46, Daugavpils ielā 31, Gobas ielā 6A, Ieriķu ielā 43A vai Brīvības ielā 49/53, Rīgā. Projekta pieteikumu iesniedz divos eksemplāros (viens oriģināls un viena kopija), pievienojot arī Projekta pieteikumu datu nesējā, uz kura norādīts projekta iesniedzēja un projekta nosaukums, vai nosūtot to uz e-pasta adresi [email protected].

Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas lūdzam obligāti iepazīties ar projektu konkursa nolikumu un tā pielikumiem.

Gatavojot projektu pieteikumus, aicinām sekot līdzi valdības lēmumiem un plānojot aktivitātes rēķināties ar iespējamiem ierobežojumiem un epidemioloģiskās drošības pasākumiem, kas potenciāli būs jāievēro, īstenojot projektus.

Papildu informācija pieejama pie Centra Apkaimju attīstības, sabiedrības integrācijas un klientu apkalpošanas pārvaldes Sabiedrības integrācijas un līdzdalības nodaļas vadītājas Ilzes Meilandes pa tālruni 67181657 vai e-pastu: [email protected].

Saistošie dokumenti:

Nolikums

Projekta pieteikums (1. pielikums);

Projekta budžeta tāme (2. pielikums);

Apliecinājums (3. pielikums)

Līguma paraugs (4. pielikums)

Līguma 1. pielikums

Līguma 2. pielikums

Zināmi rezultāti sabiedrības integrācijas un brīvprātīgā darba projektu konkursā Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām 2022.gadā

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs informē, ka saskaņā ar vērtēšanas komisijas lēmumu sabiedrības integrācijas un brīvprātīgā darba projektu konkursā Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām sabiedrības integrācijas projektu īstenošanai finansiālu atbalstu saņem 15 projekti par kopējo summu 31 079,25 EUR, tajā skaitā pilsoniskās līdzdalības un savstarpējās sadarbības attīstības jomā – 6 projekti (viena projekta joma tika precizēta), sociālās integrācijas veicināšanas jomā – 4 projekti, iecietības veicināšana un jebkādas diskriminācijas novēršanas jomā – 3 projekti un brīvprātīga darba attīstības jomā – 2 projekti. .

Pavisam konkursā tika iesniegts 16 projektu pieteikums par kopējo summu 33579,25 EUR. Pilsoniskās līdzdalības un savstarpējās sadarbības attīstības tematiskajā jomā iesniegti 5 projekti, sociālās integrācijas veicināšana tematiskajā jomā – 6 projekti, iecietības veicināšanas un jebkādas diskriminācijas novēršanas tematiskajā jomā – 3 projekti un brīvprātīgā darba attīstības jomā – 2 projekti.

Atbalstītie projekti

Tiek izsludināta projektu konkurss Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām sabiedrības integrācijas un brīvprātīgā darba projektu īstenošanai 2022.gadā!

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs (turpmāk – Centrs) izsludina sabiedrības integrācijas un brīvprātīgā darba projektu konkursu Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestāžu un struktūrvienību sabiedrības integrācijas un brīvprātīgā darba projektu finansiāla atbalsta saņemšanai.

Konkursa mērķis ir veicināt sabiedrības integrāciju Rīgas pilsētā un sekmēt saliedētassabiedrības veidošanos, kurā ir augsts sabiedrības locekļu līdzdalības un sadarbības līmenis, tiek respektētas demokrātiskas nacionālas valsts vērtības, kā arī tiek attīstīta un popularizēta brīvprātīgā darba kustība Rīgas pilsētā, veicinot iedzīvotāju aktīvu līdzdalību un sociālo iekļaušanos.

2022.gadā viens no konkursa prioritārajiem virzieniem ir Ukrainas civiliedzīvotāju iekļaušanās Latvijas sabiedrībā un savstarpējās izpratnes un sadarbības veicināšana.

Finansējums tiks piešķirti aktivitāšu īstenošanai šādās tematiskajās jomās:

1. Pilsoniskās līdzdalības un savstarpējās sadarbības attīstība:

2. Sociālās integrācijas veicināšana:

3.Iecietības veicināšana un jebkādas diskriminācijas novēršana:

4. Brīvprātīgā darba attīstība:

Viena projekta maksimālais finansējums ir 2500.00 EUR (divi tūkstoši pieci simti euro), minimālais finansējums nav noteikts. Pretendentam ir tiesības iesniegt ne vairāk kā vienu projekta pieteikumu no iestādes vai struktūrvienības.

Projektu īstenošana jāplāno laikā no 2022.gada 2.maija līdz 30.novembrim.

Gatavojot projektu pieteikumus, aicinām sekot līdzi valdības lēmumiem un, plānojot aktivitātes, rēķināties ar iespējamiem ierobežojumiem un epidemioloģiskās drošības pasākumiem, kas būs jāievēro, īstenojot projektus.

Projektu pieteikumi iesniedzami Centra Apkaimju attīstības, sabiedrības integrācijas un klientu apkalpošanas pārvaldes Sabiedrības integrācijas un līdzdalības nodaļai ar elektronisku dienesta vēstuli (bez droša e-paraksta) ar norādi “RD iestāžu sabiedrības integrācijas projektu konkursam”.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2022.gada 6.aprīlis plkst. 17.00.

Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas, lūdzam, obligāti iepazīties ar projektu konkursa nolikumu.

Lai palīdzētu Rīgas pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām sagatavot kvalitatīvus un konkursa mērķiem atbilstošus projekta pieteikumus, 28. martā plkst. 15.00 tiks organizēts informatīvs seminārs tiešsaistē (MSTeams). Semināram aicinām pieteikties, līdz 25. martam aizpildot anketu. Tiem, kas būs pieteikušies uz semināru līdz norādītajam termiņam, pirms pasākuma tiks nosūtīti semināra materiāli.

Papildinformācija par projektu konkursu pieejama pie Centra kontaktpersonas Irinas Vasiļjevas pa tālruni 67181297 vai e-pastu: [email protected]

Saistošie dokumenti:

Sabiedrības integrācijas un brīvprātīgā darba projektu konkursa nolikums

1.pielikums Projekta pieteikuma veidlapa

2.pielikums Projekta budžeta tāme

3.pielikums Projekta atskaites veidlapa

Projektu konkurss “Apkaimju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai” 2021. gada 2. uzsaukums

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (turpmāk – Departaments) izsludina konkursa „Apkaimju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai”  2021. gada otro kārtu. Konkursa mērķis ir aktualizēt un veicināt Rīgas iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, brīvprātīgo darbu un piederības sajūtu savai apkaimei, pilsētai un valstij.

Konkurss tiek rīkots, lai aktivizētu apkaimju kustību kā vienu no iedzīvotāju pašorganizācijas veidiem, lai veiktu vietējās kopienas interešu aizstāvēšanu, izzinātu iedzīvotāju problēmas un meklētu risinājumus savstarpējā iedzīvotāju un pašvaldības sadarbībā, nodrošinot iedzīvotāju personisko līdzdalību kopienas dzīves vides uzlabošanā. Šajā projektu konkursā var pretendēt arī uz finansējuma saņemšanu apkaimes iedzīvotāju forumu organizēšanai Rīgas apkaimēs.

Konkursā piedalīties un pretendēt uz finansējuma saņemšanu drīkst Rīgas pilsētas pašvaldības iestāde vai jebkura Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta juridiska persona, kuras juridiskā adrese ir Rīga un kas savu darbību veic Rīgas pilsētā un vēlas uzlabot Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Vienam projektam pieejamais finansējuma apjoms ir 3500 eiro, savukārt maksimālais finansiālais atbalsts viena apkaimju iedzīvotāju foruma organizēšanai ir 1500 eiro.

Projektu īstenošana ir jāplāno laika posmā no 01.06.2021. līdz 30.11.2021., bet ja aktivitātes ir saistītas ar gada nogales vai nākamā gada  sākuma pasākumiem, tad projekta termiņš var būt ilgāks.

Gatavojot projektu pieteikumus, aicinām sekot līdzi valdības lēmumiem un plānojot aktivitātes rēķināties ar iespējamiem ierobežojumiem un epidemioloģiskās drošības pasākumiem, kas būs jāievēro īstenojot projektus.

Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas, lūdzam, obligāti iepazīties ar projektu konkursa nolikumu un tā pielikumiem.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2021. gada 26. aprīlis plkst. 17.00.

Lai palīdzētu interesentiem sagatavot projekta pieteikumu, tiks rīkots informatīvs seminārs par konkursa „Apkaimju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai” nosacījumiem. Seminārs notiks 08.04.2021. plkst. 16.00 tiešsaistes platformā MS Teams.

Semināram pieteikties aizpildot anketu līdz 07.04.2021., atverot saiti Šeit 

Projekta pieteikumi iesniedzami papīra formātā vai elektroniska dokumenta veidā, tos sagatavojot atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu noformēšanu:

– ja projekta pieteikumu iesniedz elektroniskā formātā, tas ir noformēts atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām”;

– ja projekta pieteikumu iesniedz papīra formātā, tas ir noformēts atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” 55.punkta, 55.2.apakšpunkta un 57.punkta prasībām.

Projekta pieteikums, kas sagatavots kā elektronisks dokuments jānosūta uz elektronisko adresi: [email protected] ar paraksttiesīgās personas drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

Dokumenti papīra formātā vienā eksemplārā jāiesniedz Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentā, K.Valdemāra ielā 5, ievietojot dokumentu kastē pie Klientu apkalpošanas centra, kā arī obligāti līdz konkursa termiņa beigām jānosūta elektroniskā formā (dokumentu teksta datnes) uz e-pastu [email protected] ar norādi “Pieteikums konkursam”. Projekta pieteikumu jāsagatavo saskaņā ar konkursa nolikuma sadaļu „III. Projektu pieteikumu iesniegšana”.

Ja pieteikums tiek sūtīts pa pastu, pārliecinieties, ka pieteikums tiks saņemts līdz norādītajam termiņam.

Prezentācija par projekta dokumentācijas pareizu sagatavo;šanu un atbalstīšanai nepieciešamajiem nosacījumiem. Atvērt šeit

Papildinformācija: Ilze Meilande – RD IKSD Projektu un sabiedrības integrācijas nodaļas vadītājas vietniece, tālr. 67181657, e-pasts: [email protected]

Rezultāti

https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/Iesniegto-projektu-saraksts.docx

https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/Atbalstito-projektu-pieteikumu-saraksts-4.docx

Pielikumi

Projektu konkurss finansējumam Rīgas domes iestādēm sabiedrības integrācijas un brīvprātīgā darba projektu īstenošanai 2021.gadā

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments izsludina sabiedrības integrācijas un brīvprātīgā darba projektu konkursu Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (IKSD) un Rīgas domes Labklājības departamenta (LD) padotībā esošo iestāžu sabiedrības integrācijas un brīvprātīgā darba projektu finansiāla atbalsta saņemšanai.

Konkursa mērķis ir veicināt sabiedrības integrāciju Rīgas pilsētā un sekmēt saliedētas sabiedrības veidošanos, kurā ir augsts sabiedrības locekļu līdzdalības un sadarbības līmenis un tiek respektētas demokrātiskas nacionālas valsts vērtības, kā arī tiek attīstīta un popularizēta brīvprātīgā darba kustība Rīgas pilsētā, veicinot iedzīvotāju aktīvu līdzdalību un sociālo iekļaušanos.

Finansējums tiks piešķirts aktivitāšu īstenošanai šādās tematiskajās jomās:

– pilsoniskās līdzdalības un savstarpējās sadarbības attīstība;
– sociālās integrācijas veicināšana;
– iecietības veicināšana un jebkādas diskriminācijas novēršana;
– brīvprātīgā darba organizēšana un attīstība.

Viena projekta maksimālais finansējums ir 2500 EUR (divi tūkstoši pieci simti euro), minimālais finansējums nav noteikts. Pretendentam ir tiesības iesniegt ne vairāk kā vienu projekta pieteikumu no iestādes vai struktūrvienības.

Projektu īstenošana jāplāno laikā no 2021. gada 1. marta līdz 30. novembrim.

Gatavojot projektu pieteikumus, aicinām sekot līdzi valdības lēmumiem un plānojot aktivitātes rēķināties ar iespējamiem ierobežojumiem un epidemioloģiskās drošības pasākumiem, kas būs jāievēro īstenojot projektus.

Projektu pieteikumi iesniedzami IKSD Projektu un sabiedrības integrācijas nodaļaiai ar elektronisku dienesta vēstuli (bez droša e-paraksta) ar norādi “RD iestāžu sabiedrības integrācijas projektu konkursam”.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2021. gada 26. janvāris plkst. 16.00.

Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas, lūdzam, obligāti iepazīties ar projektu konkursa nolikumu.

Papildinformācija par projektu konkursu pieejama pie IKSD Projektu un sabiedrības integrācijas nodaļas Sabiedrības integrācijas projektu vadītājas Irinas Vasiļjevas pa tālruni 67181297 vai e-pastu: [email protected].

Lai palīdzētu IKSD un LD padotības iestādēm sagatavot projekta pieteikumu, tiks organizēts informatīvs seminārs tiešsaistē (MSTeams) 18.01.2020. plkst. 14.00. Semināram aicinām pieteikties, aizpildot anketu līdz 14.01.2020. Lai pieteiktos, atvērt saiti ŠEIT. Tiem, kas būs pieteikušies uz semināru līdz norādītajam termiņam, pirms semināra tiks nosūtīti semināra materiāli.

Rezultāti

https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/Pazinojums-atbalstitie-projekti-1.doc

Pielikumi

Projektu konkurss “Apkaimju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai” 2021. gada 1. uzsaukums

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (turpmāk – Departaments) izsludina konkursa „Apkaimju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai”  2021. gada pirmo kārtu. Konkursa mērķis ir aktualizēt un veicināt Rīgas iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, brīvprātīgo darbu un piederības sajūtu savai apkaimei, pilsētai un valstij.

Konkurss tiek rīkots, lai aktivizētu apkaimju kustību kā vienu no iedzīvotāju pašorganizācijas veidiem, lai veiktu vietējās kopienas interešu aizstāvēšanu, izzinātu iedzīvotāju problēmas un meklētu risinājumus savstarpējā iedzīvotāju un pašvaldības sadarbībā, nodrošinot iedzīvotāju personisko līdzdalību kopienas dzīves vides uzlabošanā. Šajā projektu konkursā var pretendēt arī uz finansējuma saņemšanu apkaimes iedzīvotāju forumu organizēšanai Rīgas apkaimēs.

Konkursā piedalīties un pretendēt uz finansējuma saņemšanu drīkst Rīgas pilsētas pašvaldības iestāde vai jebkura Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta juridiska persona, kuras juridiskā adrese ir Rīga un kas savu darbību veic Rīgas pilsētā un vēlas uzlabot Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

2021. gada konkursā vienam projektam pieejamais finansējuma apjoms ir 3500 eiro, savukārt maksimālais finansiālais atbalsts viena apkaimju iedzīvotāju foruma organizēšanai ir 1500 eiro.

2021. gada 1. kārtas projektu īstenošana ir jāplāno laika posmā no 01.03.2021. līdz 31.08.2021.

Aicinām pievērst uzmanību, ka 2021.gadā ir mainīta uzsaukumu kārtība un šobrīd plānoti  2 uzsaukumi gadā vai vairāk, ja līdzekļi netiks apgūti pirmajās 2 kārtās.

Gatavojot projektu pieteikumus, aicinām sekot līdzi valdības lēmumiem un plānojot aktivitātes rēķināties ar iespējamiem ierobežojumiem un epidemioloģiskās drošības pasākumiem, kas būs jāievēro īstenojot projektus.

Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas, lūdzam, obligāti iepazīties ar projektu konkursa nolikumu un tā pielikumiem.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2021. gada 19. janvāris plkst. 17.00.

Projekta pieteikumi iesniedzami papīra formātā vai elektroniska dokumenta veidā, tos sagatavojot atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu noformēšanu:

– ja projekta pieteikumu iesniedz elektroniskā formātā, tas ir noformēts atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām”;

– ja projekta pieteikumu iesniedz papīra formātā, tas ir noformēts atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” 55.punkta, 55.2.apakšpunkta un 57.punkta prasībām.

Projekta pieteikums, kas sagatavots kā elektronisks dokuments jānosūta uz elektronisko adresi: [email protected] ar paraksttiesīgās personas drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

Dokumenti papīra formā 1eksemplāra jāiesniedz Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentā, K.Valdemāra ielā 5, ievietojot dokumentu kastē pie Klientu apkalpošanas centra, kā arī obligāti līdz konkursa termiņa beigām jānosūta elektroniskā formā (dokumentu teksta datnes) uz e-pastu [email protected] ar norādi “Pieteikums konkursam”. Projekta pieteikumu jāsagatavo saskaņā ar konkursa nolikuma sadaļu „III. Projektu pieteikumu iesniegšana”.

Ja pieteikums tiek sūtīts pa pastu, pārliecinieties, ka pieteikums tiks saņemts līdz norādītajam termiņam.

Papildinformācija: Ilze Meilande – RD IKSD Projektu un sabiedrības integrācijas nodaļas vadītājas vietniece, tālr. 67181657, e-pasts: [email protected]

Informatīvs seminārs projektu īstenotājiem Sabiedrības integrācijas programmas projektu konkurss „Apkaimju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai”  2021. gadā

Rezultāti

https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/Rezultati-2021-3.doc

Pielikumi

Sabiedrības integrācijas projektu konkurss nevalstiskajām organizācijām 2021. gadam

Konkursa mērķis ir veicināt sabiedrības integrāciju Rīgas pilsētā un sekmēt saliedētas sabiedrības veidošanos, kurā  ir augsts iedzīvotāju līdzdalības un sadarbības līmenis, kā arī tiek respektētas demokrātiskas nacionālas valsts vērtības.

Projekta pieteicējs var būt biedrība, nodibinājums vai reliģiska organizācija, kas darbojas Rīgā un kuras darbība saistīta ar sabiedrības integrācijas jautājumiem.

Finansējums tiks piešķirts aktivitāšu īstenošanai šādās tematiskajās jomās:

– pilsoniskās līdzdalības un savstarpējās sadarbības attīstība;
– sociālās integrācijas veicināšana;
– iecietības veicināšana un jebkādas diskriminācijas novēršana.

Projektu pieteikumi tiks vērtēti divās grupās:

– mazo projektu grupa, pieprasītais finansējums ir līdz 1500 EUR;
– lielo projektu grupa, pieprasītais finansējums ir līdz 7000 EUR.

Projekta pieteicējam jānodrošina finanšu līdzekļu līdzfinansējums ne mazāk kā 5% apmērā no kopējām projekta izmaksām. Projektu īstenošana jāplāno laikā no 2021. gada 15. februāra līdz 2021. gada  12. novembrim. Kopējā summa, ko plānots piešķirta projektu konkursa ietvaros ir 130 00 EUR

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2021. gada 13. janvāris plkst. 17.00.

Lai palīdzētu interesentiem sagatavot projekta pieteikumu tiks rīkots informatīvs seminārs par Sabiedrības integrācijas programmas projektu konkursu. Seminārs notiks 06.01.2021. plkst. 16.00 tiešsaistes platformā. Semināram pieteikties aizpildot anketu līdz 05.01.2021ŠEIT

Prezentācija “Sabiedrības integrācijas programmas konkursa NVO projektu īstenošana
2021. gadā”

Projekta pieteikumi iesniedzami papīra formātā vai elektroniska dokumenta veidā, tos sagatavojot atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu noformēšanu:

– ja projekta pieteikumu iesniedz elektroniskā formātā, tas ir noformēts atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām”;

– ja projekta pieteikumu iesniedz papīra formātā, tas ir noformēts atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” 55.punkta, 55.2.apakšpunkta un 57.punkta prasībām.

Projekta pieteikums, kas sagatavots kā elektronisks dokuments jānosūta uz elektronisko adresi: iksd.in[email protected] ar paraksttiesīgās personas drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

Dokumenti papīra formā (1 oriģināls un 1 kopija) jāiesniedz Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentā, K.Valdemāra ielā 5, ievietojot dokumentu kastē pie Klientu apkalpošanas centra, kā arī obligāti līdz konkursa termiņa beigām jānosūta elektroniskā formā (dokumentu teksta datnes) uz e-pastu [email protected] ar norādi “Pieteikums konkursam”. Projekta pieteikumu jāsagatavo saskaņā ar konkursa nolikuma sadaļu „III. Projektu pieteikumu iesniegšana”.

Ja pieteikums tiek sūtīts pa pastu, pārliecinieties, ka pieteikums tiks saņemts līdz norādītajam termiņam.

Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas, lūdzam, obligāti iepazīties ar projektu konkursa nolikumu un tā pielikumiem. 

Gatavojot projektu pieteikumus, aicinām sekot līdzi valdības lēmumiem un plānojot aktivitātes rēķināties ar iespējamiem ierobežojumiem un epidemioloģiskās drošības pasākumiem, kas būs jāievēro īstenojot projektus.

Papildu informācija pieejama pie Projektu un sabiedrības integrācijas nodaļas vadītājas vietnieces Ilzes Meilandes pa tālruni 67181657 vai e-pastu: [email protected].

Rezultāti

https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/Konkursa-rezultati-2021.docx

Pielikumi

Projektu konkurss „Apkaimju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai” 3. uzsaukums

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (turpmāk – Departaments) izsludina konkursa „Apkaimju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai”  2020. gada trešo kārtu. Konkursa mērķis ir aktualizēt un veicināt Rīgas iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, brīvprātīgo darbu un piederības sajūtu savai apkaimei, pilsētai un valstij.

Konkurss tiek rīkots, lai aktivizētu apkaimju kustību kā vienu no iedzīvotāju pašorganizācijas veidiem, lai veiktu vietējās kopienas interešu aizstāvēšanu, izzinātu iedzīvotāju problēmas un meklētu risinājumus savstarpējā iedzīvotāju un pašvaldības sadarbībā, nodrošinot iedzīvotāju personisko līdzdalību kopienas dzīves vides uzlabošanā. Šajā projektu konkursā var pretendēt arī uz finansējuma saņemšanu apkaimes iedzīvotāju forumu organizēšanai Rīgas apkaimēs.

Konkursā piedalīties un pretendēt uz finansējuma saņemšanu drīkst Rīgas pilsētas pašvaldības iestāde vai jebkura Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta juridiska persona, kuras juridiskā adrese ir Rīga un kas savu darbību veic Rīgas pilsētā un vēlas uzlabot Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

2020. gada konkursā vienam projektam pieejamais finansējuma apjoms ir 3500 eiro, savukārt maksimālais finansiālais atbalsts viena apkaimju iedzīvotāju foruma organizēšanai ir 1500 eiro.

2020. gada 3. kārtas projektu īstenošana ir jāplāno laika posmā no 01.11.2020. līdz 28.02.2021.

Gatavojot projektu pieteikumus, aicinām sekot līdzi valdības lēmumiem un plānojot aktivitātes rēķināties ar iespējamiem ierobežojumiem un epidemioloģiskās drošības pasākumiem, kas būs jāievēro īstenojot projektus.

Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 2020. gada 21. septembrim plkst. 17.00 Departamenta Klientu apkalpošanas centrā, K.Valdemāra ielā 5, 2.stāvā, kā arī jānosūta elektroniskā formā (dokumentu teksta datnes) uz e-pastu [email protected] ar norādi “Pieteikums konkursam”.

Ja projekta pieteikums sagatavots kā elektronisks dokuments, to līdz norādītajam termiņam jānosūta uz Departamenta oficiālo elektronisko adresi: [email protected] ar paraksttiesīgās personas drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

Ja pieteikums tiek sūtīts pa pastu, pārliecinieties, ka pieteikums tiks saņemts līdz norādītajam termiņam.

Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas, lūdzam, obligāti iepazīties ar projektu konkursa nolikumu un tā pielikumiem!

Papildinformācija: Ilze Meilande – RD IKSD Projektu un sabiedrības integrācijas nodaļas vadītājas vietniece, tālr. 67181657, e-pasts: [email protected].

Rezultāti

https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/Rezultati-5.doc

Pielikumi

Projektu konkurss „Apkaimju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai” 2. uzsaukums

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (turpmāk – Departaments) izsludina konkursa „Apkaimju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai”  2020.gada otro kārtu.
Konkursa mērķis ir aktualizēt un veicināt Rīgas iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, brīvprātīgo darbu un piederības sajūtu savai apkaimei, pilsētai un valstij.

Konkurss tiek rīkots, lai aktivizētu apkaimju kustību kā vienu no iedzīvotāju pašorganizācijas veidiem, lai veiktu vietējās kopienas interešu aizstāvēšanu, izzinātu iedzīvotāju problēmas un meklētu risinājumus savstarpējā iedzīvotāju un pašvaldības sadarbībā, nodrošinot iedzīvotāju personisko līdzdalību kopienas dzīves vides uzlabošanā. Šajā projektu konkursā var pretendēt arī uz finansējuma saņemšanu apkaimes iedzīvotāju forumu organizēšanai Rīgas apkaimēs.

Konkursā piedalīties un pretendēt uz finansējuma saņemšanu drīkst Rīgas pilsētas pašvaldības iestāde vai jebkura Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta juridiska persona, kuras juridiskā adrese ir Rīga un kas savu darbību veic Rīgas pilsētā un vēlas uzlabot Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

2020. gada konkursā vienam projektam pieejamais finansējuma apjoms ir 3500 eiro, savukārt maksimālais finansiālais atbalsts viena apkaimju iedzīvotāju foruma organizēšanai ir 1500 eiro.

2020. gada 2. kārtas projektu īstenošana ir jāplāno laika posmā no 01.07.2020. līdz 31.10.2020.

Gatavojot projektu pieteikumus, aicinām sekot līdzi valdības lēmumiem un plānojot aktivitātes rēķināties ar iespējamiem ierobežojumiem un epidemioloģiskās drošības pasākumiem, kas būs jāievēro īstenojot projektus.

Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 2020. gada 15. jūnijam 17.00 Departamenta Klientu apkalpošanas centrā, K.Valdemāra ielā 5, kā arī jānosūta elektroniskā formā (dokumentu teksta datnes) uz e-pastu [email protected] ar norādi “Pieteikums konkursam”.

Ja projekta iesniegums sagatavots kā elektronisks dokuments, to līdz norādītajam termiņam nosūta uz Departamenta oficiālo elektronisko adresi: [email protected] ar paraksttiesīgās personas drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

Ja pieteikums tiek sūtīts pa pastu, pārliecinieties, ka pieteikums tiks saņemts līdz norādītajam termiņam.

Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas, lūdzam, obligāti iepazīties ar projektu konkursa nolikumu un tā pielikumiem.

Papildinformācija: Ilze Meilande, RD IKSD Projektu un sabiedrības integrācijas nodaļas vadītājas vietniece, tālr. 67181657, e-pasts: [email protected].

Rezultāti

https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/Rezultati-4.doc

Pielikumi

Izsludina projektu konkursa „Apkaimju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai” 1. uzsaukumu

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (turpmāk – Departaments) izsludina konkursa „Apkaimju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai” pirmo kārtu 2020. gadā. Konkursa mērķis ir aktualizēt un veicināt Rīgas iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, brīvprātīgo darbu un piederības sajūtu savai apkaimei, pilsētai un valstij.

Konkursu rīko, lai aktivizētu apkaimju kustību kā vienu no iedzīvotāju pašorganizācijas veidiem, lai veiktu vietējās kopienas interešu aizstāvēšanu, izzinātu iedzīvotāju problēmas un meklētu risinājumus savstarpējā iedzīvotāju un pašvaldības sadarbībā, nodrošinot iedzīvotāju personisko līdzdalību kopienas dzīves vides uzlabošanā. Šajā projektu konkursā var pretendēt arī uz finansējuma saņemšanu apkaimes iedzīvotāju forumu organizēšanai Rīgas apkaimēs.

Konkursā piedalīties un pretendēt uz finansējuma saņemšanu drīkst Rīgas pilsētas pašvaldības iestāde vai jebkura Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta juridiska persona, kuras juridiskā adrese ir Rīga un kas savu darbību veic Rīgas pilsētā un vēlas uzlabot Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Ar 2020. gadu ir palielinājies konkursā vienam projektam pieejamais finansējuma apjoms – 3500 eiro, savukārt maksimālais finansiālais atbalsts viena apkaimju iedzīvotāju foruma organizēšanai ir 1500 eiro.

2020. gada 1. kārtas projektu īstenošana ir jāplāno laika posmā no 01.03.2020. līdz 30.06.2020.

Aicinām savlaicīgi iepazīties un ievērot konkursa nolikumu un pielikumus. Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 2020. gada 6.februārim 16.00 Departamenta Klientu apkalpošanas centrā, K.Valdemāra ielā 5, kā arī jānosūta elektroniskā formā (dokumentu teksta datnes) uz e-pastu [email protected] ar norādi “Pieteikums konkursam”.

Ja projekta iesniegums sagatavots kā elektronisks dokuments, to līdz norādītajam termiņam nosūta uz Departamenta oficiālo elektronisko adresi: [email protected] ar paraksttiesīgās personas drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

Ja pieteikums tiek sūtīts pa pastu, pārliecinieties, ka pieteikums tiks saņemts līdz norādītajam termiņam. Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas, lūdzam, obligāti iepazīties ar projektu konkursa nolikumu un tā pielikumiem.

Lai interesentiem palīdzētu sagatavot projekta pieteikumu, tiek rīkots informatīvs seminārs, kas notiks 23. janvārī plkst. 16.00 Rīgas Kongresu nama (Kr. Valdemāra iela 5) 401. telpā.

Dalībai seminārā lūdzam aizpildīt pieteikuma anketu šeit.

Rezultāti

https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/Rezultati-3.doc

Pielikumi

Nolikums: https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/Nolikums-5.doc

Projektu konkurss finansiāla atbalsta piešķiršanai Rīgas domes iestādēm sabiedrības integrācijas un brīvprātīgā darba projektu īstenošanai 2020. gadā

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments izsludina sabiedrības integrācijas un brīvprātīgā darba projektu konkursu Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (IKSD) un Rīgas domes Labklājības departamenta (LD) padotībā esošo iestāžu sabiedrības integrācijas un brīvprātīgā darba projektu finansiāla atbalsta saņemšanai.

Konkursa mērķis ir veicināt sabiedrības integrāciju Rīgas pilsētā un sekmēt saliedētas sabiedrības veidošanos, kurā ir augsts sabiedrības locekļu līdzdalības un sadarbības līmenis un tiek respektētas demokrātiskas nacionālas valsts vērtības, kā arī tiek attīstīta un popularizēta brīvprātīgā darba kustība Rīgas pilsētā, veicinot iedzīvotāju aktīvu līdzdalību un sociālo iekļaušanos.

Finansējums tiks piešķirti aktivitāšu īstenošanai šādās tematiskajās jomās:

Viena projekta maksimālais finansējums ir 2500 EUR (divi tūkstoši pieci simti euro), minimālais finansējums nav noteikts. Pretendentam ir tiesības iesniegt ne vairāk kā vienu projekta pieteikumu no iestādes vai struktūrvienības.

Kopējā summa, ko plānots piešķirta konkursa ietvaros ir 30 000 EUR.

Projektu īstenošana jāplāno laikā no 2020.gada 2. marta līdz 30. novembrim.

Projektu pieteikumi iesniedzami IKSD ar elektronisku dienesta vēstuli (bez droša e-paraksta) ar norādi “RD iestāžu sabiedrības integrācijas projektu konkursam”.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2020. gada 28. janvāris plkst. 15.00.

Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas, lūdzam, obligāti iepazīties ar projektu konkursa nolikumu un saistītiem dokumentiem.

Papildinformācija par projektu konkursu pieejama pie IKSD Projektu un sabiedrības integrācijas nodaļas Sabiedrības integrācijas projektu vadītājas Irinas Vasiļjevas pa tālruni 67181297 vai e-pastu: [email protected]

Lai palīdzētu IKSD un LD padotības iestādēm sagatavot projekta pieteikumu, tiks rīkots informatīvs seminārs, kas  notiks 13.01.2020., plkst. 15.00, Rīgas Kongresu namā, K.Valdemāra ielā 5, 214.kab.

Semināram var pieteikties aizpildot anketu līdz 10.01.2020. Tiem, kas savlaicīgi būs pieteikušies uz semināru, pirms semināra tiks nosūtīti semināra materiāli.

Rezultāti

https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/Konkursa-rezultati.doc

Pielikumi

Nolikums: https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/Nolikums-4.doc

Sabiedrības integrācijas projektu konkurss nevalstiskajām organizācijām 2020. gadam

Konkursa mērķis ir veicināt sabiedrības integrāciju Rīgas pilsētā un sekmēt saliedētas sabiedrības veidošanos, kurā  ir augsts iedzīvotāju līdzdalības un sadarbības līmenis, kā arī tiek respektētas demokrātiskas nacionālas valsts vērtības.

Projekta pieteicējs var būt biedrība, nodibinājums vai reliģiska organizācija, kas darbojas Rīgā un kuras darbība saistīta ar sabiedrības integrācijas jautājumiem.

Finansējums tiks piešķirts aktivitāšu īstenošanai šādās tematiskajās jomās:

Projektu pieteikumi tiks vērtēti divās grupās:
mazo projektu grupa – pieprasītais finansējums ir līdz 1500 EUR;
lielo projektu grupa – pieprasītais finansējums ir līdz 7000 EUR.

Projekta pieteicējam jānodrošina finanšu līdzekļu līdzfinansējums ne mazāk kā 5% apmērā no kopējām projekta izmaksām. Projektu īstenošana jāplāno laikā no 2020. gada 17. februāris līdz 2020. gada  15. novembrim.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 15. janvāris plkst. 16.00.

Lai palīdzētu interesentiem no biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām sagatavot projekta pieteikumu tiks rīkots informatīvs seminārs par Sabiedrības integrācijas programmas projektu konkursu. Seminārs notiks 07.01.2020. plkst. 16.00 Rīgas Kongresu namā, Valdemāra ielā 5, 214.telpā. Semināram pieteikties sūtot informāciju (vārds, uzvārds, biedrība) uz e-pasta adresi [email protected] līdz 06.01.2020.

Aicinām pievērst uzmanību jaunajam projekta konkursa nolikumam, kurā tiek paredzēts, ka Projekta pieteikumi iesniedzami vai papīra formātā vai elektroniska dokumenta veidā, tos sagatavojot atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu noformēšanu:

– ja projekta pieteikumu iesniedz papīra formātā, tas ir noformēts atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” 55.punkta, 55.2.apakšpunkta un 57.punkta prasībām.

– ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniskā formātā, tas ir noformēts atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām”.

Dokumenti papīra formā (1 oriģināls un 1 kopija) jāiesniedz Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentā, K.Valdemāra ielā 5, pie klientu apkalpošanas speciālista, kā arī obligāti līdz konkursa termiņa beigām jānosūta elektroniskā formā (dokumentu teksta datnes) uz e-pastu [email protected] ar norādi “Pieteikums konkursam”. Projekta pieteikumu jāsagatavo saskaņā ar konkursa nolikuma sadaļu „III. Projektu pieteikumu iesniegšana”.

Ja projekta iesniegums sagatavots kā elektronisks dokuments, to nosūta uz Departamenta oficiālo elektronisko adresi: [email protected] ar paraksttiesīgās personas drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

Ja pieteikums tiek sūtīts pa pastu, pārliecinieties, ka pieteikums tiks saņemts līdz norādītajam termiņam. Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas, lūdzam, obligāti iepazīties ar projektu konkursa nolikumu un tā pielikumiem. 

Papildu informācija pieejama pie Projektu un sabiedrības integrācijas nodaļas vadītājas vietnieces Sanitas Lāces pa tālruni 67181657 vai e-pastu: [email protected]

Rezultāti

https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/Konkursa-rezultati.docx

Pielikumi

Nolikums:https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/Nolikums-3.doc

Izsludina projektu konkursa „Apkaimju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai” 3. uzsaukumu

Konkursa mērķis ir aktualizēt un veicināt Rīgas iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, brīvprātīgo darbu un piederības sajūtu savai apkaimei, pilsētai un valstij.

Konkursu rīko, lai aktivizētu apkaimju kustību kā vienu no iedzīvotāju pašorganizācijas veidiem, lai veiktu vietējās kopienas interešu aizstāvēšanu, izzinātu iedzīvotāju problēmas un meklētu risinājumus savstarpējā iedzīvotāju un pašvaldības sadarbībā, nodrošinot iedzīvotāju personisko līdzdalību kopienas dzīves vides uzlabošanā.

Konkursā piedalīties un pretendēt uz finansējuma saņemšanu Rīgas pilsētas pašvaldības iestāde vai jebkura Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta juridiska persona, kuras juridiskā adrese ir Rīga un kas savu darbību veic Rīgas pilsētā un vēlas uzlabot Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Šajā projektu konkursā var pretendēt arī uz finansējuma saņemšanu apkaimes iedzīvotāju forumu organizēšanai Rīgas apkaimēs.

Maksimālais finansiālais atbalsts vienam projektam ir 2 500 eiro. Savukārt maksimālais finansiālais atbalsts viena apkaimju iedzīvotāju foruma organizēšanai ir 1000 eiro.

2019. gada 3. kārtas projektu īstenošana ir jāplāno laika posmā no 01.11.2019. līdz 29.02.2020.

Aicinām savlaicīgi iepazīties un ievērot konkursa nolikumu un pielikumus.

Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 2019. gada 23. septembrim plkst. 15.00 RD IKSD Klientu apkalpošanas centrā, K.Valdemāra ielā 5, kā arī jānosūta elektroniskā formā (dokumentu teksta datnes) uz e-pastu [email protected] ar norādi “Pieteikums konkursam”.

Ja projekta iesniegums sagatavots kā elektronisks dokuments, to līdz norādītajam termiņam nosūta uz Departamenta oficiālo elektronisko adresi: [email protected] ar paraksttiesīgās personas drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

Ja pieteikums tiek sūtīts pa pastu, pārliecinieties, ka pieteikums tiks saņemts līdz norādītajam termiņam. Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas, lūdzam, obligāti iepazīties ar projektu konkursa nolikumu un tā pielikumiem.

Papildinformācija pieejama pie Projektu un sabiedrības integrācijas nodaļas projektu vadītājas vietnieces Sanitas Lāces pa tālruni 67181657 vai e-pastu: [email protected]

Aicinām arī iepazīties ar prezentāciju no informatīvā semināra par konkursu “Apkaimju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai”.

Rezultāti

https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/Rezultati-2.doc

Pielikumi

Nolikums: https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/Nolikums-2.doc

Projekta pietiekums: https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/1.pielikums.-Projekta-pieteikums.doc

Budžeta tāme: https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/2.pielikums.-Budzeta-tame.xls

Apliecinājums: https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/3.pielikums.-Apliecinajums.doc

Līguma paraugs: https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/4.pielikums.-Liguma-paraugs.doc

Saturiskā atskaite: https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/5.pielikums.-Saturiska-atskaite.doc

Finanšu atskaite: https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/6.-pielikums.-Finansu-atskaite.xls

Piekrišana datu aptrādei: https://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/02/7.-pielikums.-Piekrisana-datu-apstradei-ocx.docx