Salu tilts-Daugava karte

Rīgas domes Pilsētas attīstības komiteja 21. martā izskatīja lēmumprojektu par lokālplānojuma teritorijai starp Krasta ielu, Salu tiltu un Daugavu nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Lēmumprojektu vēl jāapstiprina Rīgas domei.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir radīt priekšnoteikumus sekmīgai uzņēmējdarbībai 7,2 ha lielā teritorijā starp Krasta ielu, Salu tiltu un Daugavu, attīstot teritoriju kā daudzfunkcionālu A klases biznesa kompleksu ar publiski pieejamu apbūvi un labiekārtotu publisko ārtelpu.

Lokālplānojuma risinājumu pamatā ir 2020. gadā rīkotā arhitektūras metu konkursa rezultāti, kur īpaša uzmanība pievērsta ēku arhitektūras veiksmīgai integrācijai pilsētas ainavā. Teritorijā tiek nodrošināta iespēja veidot jaunu brīvstāvoša tipa apbūvi, ar plānoto akcenta ēku grupas izvietošanu tuvāk Salu tiltam un Krasta ielai, izvietojot ēkas ar maksimālo stāvu skaitu 9 un 10 stāvi un vienu ēku ar atļauto maksimālo stāvu skaitu – 15. Virzienā prom no centra – plānotais ēku augstums nodrošinās pakāpenisku apbūves augstuma pazemināšanos, tādējādi saglabājot arhitektūras metu konkursa rezultātā iegūto labāko arhitektoniski telpisko kompozīciju. Galvenie izmantošanas veidi – biroju ēku apbūve, tirdzniecības un pakalpojumu objektu apbūve, dzīvojamā funkcija atļauta tikai ēku augšējos stāvos, nepārsniedzot 20% no ēkas kopējās platības, kā arī atļauta tūrisma, kultūras un sporta iestāžu apbūve. Lokālplānojuma redakcijā īpaša uzmanība pievērsta publiskās ārtelpas risinājumiem, neierobežojot gājēju kustību, plānoto publisko ārtelpu savienojot gan ar ielu telpu, gan Daugavas krastmalu. Gar Daugavu paredzēta gājēju promenāde, ūdensmalā paredzot iespēju ierīkot gan pasažieru kuģu satiksmes pieturvietu, gan izvietot un/vai izbūvēt peldbūves, peldošus labiekārtojuma elementus un mazizmēra kuģu piestātnes. Teritorijā plānota daudzstāvu transportlīdzekļu novietne.