Paziņojums par lokālplānojuma apstiprināšanu zemesgabalam Ūdeļu ielā 30

2016.gada 7.jūnijā Rīgas domē pieņemts lēmums Nr. 3869 „Par zemesgabala Ūdeļu ielā 30 (kadastra Nr.01001232176) lokālplānojuma apstiprināšanu” un izdoti Rīgas domes 07.06.2016. saistošie noteikumi Nr.208 „Zemesgabala Ūdeļu ielā 30 (kadastra Nr.01001232176) izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”.

Ar apstiprināto lokālplānojumu var iepazīties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā www.rdpad.lv un interneta portālā www.geolatvija.lv.

Saistošie noteikumi:

Lēmums – Lejupielādēt
Saistošie noteikumi – Lejupielādēt
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi – Lejupielādēt
Grafiskā daļa – Teritorijas funkcionālais zonējums un galvenie izmantošanas aprobežojumi – Lejupielādēt

Papildus dokumenti:

Ziņojums par institūciju atzinumiem – Lejupielādēt
Publiskās apspriešanas noslēguma sanāksmes protokols – Lejupielādēt
Paskaidrojuma raksts – Lejupielādēt
Grafiskā daļa – Šķērsprofili – Lejupielādēt
Grafiskā daļa – Inženierkomunikācijas – Lejupielādēt
Grafiskā daļa – Apbūves priekšlikums un apstādījumu struktūra – Lejupielādēt
Grafiskā daļa – Esošie teritorijas izmantošanas aprobežojumi – Lejupielādēt
Grafiskā daļa – Teritorijas esošā izmantošana – Lejupielādēt