Paziņojums par lokālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu teritorijā starp Gustava Zemgala gatvi, Ķīšezera ielu, Kokneses prospektu un vēsturisko Mežaparka apkaimi

2016.gada 26.janvārī Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.3408 „ Par teritorijas starp Gustava Zemgala gatvi, Ķīšezera ielu, Kokneses prospektu un vēsturisko Mežaparka apkaimes apbūvi lokālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”.

Spēkā esošā lokālplānojuma izstrādes laikā tika izdoti jauni MK noteikumi Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”. Ņemot vērā, ka lokālplānojuma izstrāde tika uzsākta līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, to izstrādājot tika pielietoti Rīgas teritorijas plānojumā noteiktie teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. Lai nodrošinātu lokālplānojuma īstenošanu ilgtermiņā un atrisinātu tā integrāciju jaunajā Rīgas teritorijas plānojumā ir nepieciešams grozīt spēkā esošo lokālplānojumu atbilstoši MK noteikumi Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” funkcionālo zonu iedalījumam un apzīmējumiem – no Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju, Dzīvojamās apbūves un Savrupmāju apbūves teritorijas uz – Jaukta centra apbūves teritorijas (JC), Savrupmāju apbūves teritorijas un Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas funkcionālo zonējumu. Visās minētajās teritorijās plānotais stāvu skaits – 3 stāvi.

Lokālplānojuma ierosinātājs – SIA “Mežaparka Rezidences”.
Lokālplānojuma izstrādātājs – SIA “Metrum”.

Lēmums – Lejupielādēt
Darba uzdevums – Lejupielādēt
Lokālplānojuma robeža – Lejupielādēt