lokālplānojums_Kuldīgas iela

29.06.2022. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.1655 “Par teritorijas Kuldīgas ielā 9A, Kuldīgas ielā 9B un Kuldīgas ielā bez numura lokālplānojuma kā Rīgas

teritorijas plānojuma 2006.-2018. gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu”.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir radīt priekšnoteikumus Rīgas Stradiņa universitātes sekmīgai attīstībai – jauna studiju korpusa izbūvei, paredzot atbilstošu funkcionālo zonējumu.

Lokālplānojuma ierosinātājs – Rīgas Stradiņa universitāte.

Lokālplānojuma izstrādātājs tiks izvēlēts no pakalpojuma sniedzēju pretendentu loka atbilstoši Publisko iepirkumu likumam.

Detalizēta informācija pieejama šeit: lēmums, darba uzdevums, LP robeža.