Mpres iela lokālplānojums

29.06.2022. Rīgas dhttps://apkaimes.lv/wp-content/uploads/2022/07/Lemums_Nr.1652-Mores.pdfomē pieņemts lēmums Nr.1652 “Par zemes vienības Mores ielā 28 lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018. gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu”.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir radīt priekšnoteikumus uzņēmējdarbības sekmīgai attīstībai – savrupmāju apbūves teritorijas transformācijai par mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju.

Lokālplānojuma ierosinātājs – SIA “Metalux”.

Lokālplānojuma izstrādātājs – SIA “Livland Group”.

Detalizēta informācija pieejama šeit: lēmums, darba uzdevums, LP robežas.