Silikātu iela karte

24.08.2022. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.1753 “Par zemes vienības Silikātu ielā 5C lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018. gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu”.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir radīt priekšnoteikumus mūsdienu vides prasībām atbilstošas ražošanas uzņēmējdarbības sekmīgai attīstībai – jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju un jauktas apbūves ar ražošanas un komercdarbības funkciju teritoriju transformācijai par rūpnieciskās apbūves teritoriju.

Lokālplānojuma ierosinātājs – SIA “TOLMETS”.

 Lēmums
 Darba uzdevums
 Lokālplānojuma robeža