Kandavas iela lokālplānojums

29.06.2022. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.1653 “Par zemes vienību Kandavas ielā 14B, Kandavas ielā14C, zemes vienības daļas Kandavas ielā 16B un zemes vienības daļas Kandavas ielā bez numura (kadastra apzīmējums 01000760317) lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018. gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu”.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir radīt priekšnoteikumus vieglās ražošanas uzņēmējdarbības sekmīgai attīstībai – tehniskās apbūves teritorijas transformācijai par rūpnieciskās apbūves teritoriju.

Lokālplānojuma ierosinātājs – SIA “BIZNESA PARKS IMANTA”.

Lokālplānojuma izstrādātājs – SIA “METRUM”.

Detalizēta informācija pieejama šeit: lēmums, darba uzdevums, LP robežas.