Apkaimes

Rīgas valstspilsētas pašvaldība laikā no 2022. gada janvāra līdz 2023. gada decembrim īsteno projektu “Migrantu integrācija ar lokāli veidotu pieredzi” (Migrant Integration Through Locally Designed Experience, MILE).

Projekta partneri ir pašvaldības, universitātes un nevalstiskās organizācijas, kas pārstāv Beļģiju, Grieķiju, Spāniju, Nīderlandi, Lielbritāniju un Latviju. Kopā ar Rīgas valstspilsētas pašvaldību kā Latvijas pārstāvji projektā iesaistīti sabiedriskās politikas centrs “Providus” un nodibinājums “Make Room Europe”.

Projekta mērķa grupa ir imigranti, pašvaldības darbinieki un politikas veidotāji un tā mērķis ir nodrošināt veiksmīgākas integrācijas politikas veidošanu un īstenošanu pašvaldību līmenī, iekļaujot dažādu sabiedrības grupu vajadzības un sekmējot iedzīvotāju iespējas aktīvi un atbildīgi iesaistīties pašvaldības, kopienas un savas dzīves veidošanā. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (Asylum, Migration and Integration Fund, AMIF) finansējumu.

Projekta ietvaros plānotas šādas aktivitātes: sabiedrības integrācijas politikas izpēte pašvaldībās 5 – 10 gadu laikposmā ar uzsvaru uz līdzdalības un iekļaušanas jautājumiem; apmācību organizēšana vietējām migrantu vadītām organizācijām, pašvaldības darbiniekiem un lēmumu pieņēmējiem par līdzdalības prasmēm, dažādības vadību, starpkultūru dialogu prasmēm u.c., kā arī jauniebraucēju iekļaušana pašvaldības procesos, iesaistot viņiem aktuālu problēmjautājumu izzināšanā un izskatīšanā, lai nodrošinātu mērķa grupas tiešu līdzdalību.

Šā gada 21. un 22. februārī Barselonā, Spānijā notika projekta uzsākšanas sanāksme, kurā piedalījās arī Rīgas valstspilsētas pašvaldības, sabiedriskās politikas centra “Providus” un nodibinājuma “Make Room Europe” pārstāvji, daļa projektā iesaistīto dalībnieku sanāksmei pievienojās tiešsaistē. Maija beigās tiek plānota tikšanās ar fokusa grupu – jauniebraucējiem vecumā virs 18 gadiem, kas nāk no valstīm ārpus Eiropas Savienības, ir dzīvojuši Rīgas valstspilsētas pašvaldībā vairāk nekā divus gadus un plāno turpināt dzīvot Rīgā vismaz vēl divus gadus.