Raksti

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments informē, ka ceturtdien, 25. februārī plkst. 17:00 Rīgas domes Sēžu zālē Rātslaukumā 1 notiks publiskās apspriešanas sanāksme par lokālplānojuma redakciju teritorijai Sužos.

Lokālplānojuma 1.redakcija ir izstrādāta kā Rīgas teritorijas plānojuma grozījumi, lai šobrīd degradētajā Sužu pussalas teritorijā nodrošinātu pilnvērtīgas īpašuma izmantošanas iespējas attīstot tur jauktu mazstāvu un daudzstāvu dzīvojamo apbūvi.

Saskaņā ar Rīgas ilgtspējīgo attīstības stratēģiju, lokālplānojuma 1.redakcijā ir sniegti risinājumi optimālai teritorijas attīstībai, precizējot funkcionālā zonējuma savstarpējo izvietojumu, zonu robežas un plānotās ielu sarkanās līnijas, ņemot vērā esošos un projektējamos ceļus, vērtīgos kokus, dižkokus un koku alejas. Atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam esošais apbūves stāvu skaits 3-4 stāvi tiks saglabāts, paredzot tikai atsevišķu būvju augstumu līdz 5 stāviem. Lai precizētu apbūves teritorijas un dabas teritoriju savstarpējo zonu izvietojumu un zonu robežas, ir veiktas papildus izpētes vides aizsardzības jomā – koku dendroloģija, augu un sugu biotopu izpētes, u.c.

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem līdz 14.03.2016. var iepazīties:

  • Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4;
  • klātienē – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00, Amatu ielā 4, 5.stāvā, tālrunis 67012847.
  • interneta portālā Geolatvija.lv

Lokālplānojums publiskai apspriešanai tiek nodots, pamatojoties ar Rīgas domes 26.01.2016. lēmumu Nr.3407 „Par teritorijas Sužos lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Lokālplānojuma izstrādātājs: SIA „METRUM”, Ģertrūdes iela 47-3, Rīgā, LV-1011, tālrunis 67860302.

Lokāplānojuma pasūtītājs: AS „Sužu pussala”, Jaunciema gatve 79A, LV -1024, tālrunis 29155359.

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts četras nedēļas – no 15.02.2016. līdz 14.03.2016.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 25.02.2016. plkst.17:00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1.

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem līdz 14.03.2016. var iepazīties:

  • Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4;
  • interneta portālā Geolatvija.lv;
  • klātienē – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00, Amatu ielā 4, 5.stāvā, tālrunis 67012847.

Rakstiski priekšlikumi līdz 14.03.2016.
(pasta zīmogs) sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros (adresēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldei). Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Viedokli un priekšlikumus līdz 14.03.2016. var izteikt arī elektroniski portālā Geolatvija.lv