Dārziņi

Šogad 2. februārī pašvaldībā pirmop reizi tikās darba grupa, kuras mērķis ir izstrādāt pārvaldības modeli visām ģimenes dārziņu teritorijām pašvaldībā, lai būtu skaidra nomas līgumu slēgšanas kārtība un ģimenes dārziņu lietošanas noteikumi kopumā. Īpašs uzsvars tiks likts uz Lucavsalas attīstības ilgtermiņa vīziju.

Pirmajā tikšanās reizē darba grupa iepazinās ar kopējo situāciju ģimenes dārziņos, kur galvenās identificētās problēmas ir patvaļīga atkritumu izmešana, zādzības, bezpajumtnieku uzturēšanās un ar to saistītie riski, klaiņojoši dzīvnieki, nesakārtota infrastruktūra, esošā apbūve un tās perspektīvas, nenoteiktība par nākotni.

Pilsētas ģimenes dārzu un Lucavsalas attīstības un pārvaldības darba grupā ir Rīgas domes izpildvaras pārstāvji, darba grupai ir izveidota lēmējvaras references grupa, kas nepieciešamības gadījumā tiks iesaistīta noteikumu izstrādē un lēmumu pieņemšanā. Plānots, ka darba grupa darbosies līdz septembra beigām. Lai atrastu piemērotākos risinājumus specifiskiem jautājumiem, paredzēta dažādu sabiedrības grupu iesaiste.