Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments informē, ka no 7.marta līdz 6.aprīlim notiek lokālplānojuma redakcijas publiskā apspriešana zemesgabaliem Augusta Deglava ielā 161 un Augusta Deglava ielā 167 (Dreiliņu apkaimē).

Lokālplānojums tiek izstrādāts, lai radītu priekšnoteikumus teritorijas ilgtspējīgai attīstībai un nodrošinātu pilnvērtīgas īpašuma izmantošanas iespējas uzņēmējdarbības attīstībai, nodrošinot esošā SIA „RIMI Latvia” loģistikas centra paplašināšanas iespējas. Atbilstoši Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijai līdz 2030.gadam, nepieciešams izstrādāt risinājumus optimālai teritorijas attīstībai, mainot teritorijas atļauto izmantošanu, kas sastāv no jauktas apbūves ar ražošanas un komercdarbības funkciju teritorijas, centru apbūves teritorijas un tehniskās apbūves teritorijas, uz jauktas centra apbūves teritoriju, atbilstoši 30.04.2013. MK noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” funkcionālo zonu iedalījumam, ar mērķi nodrošināt vienotu teritorijas funkcionālo zonējumu tālākai zemesgabalu apvienošanai un esošā loģistikas centra paplašināšanai.

Lokālplānojuma izstrādātājs: SIA „METRUM”.

Lokāplānojuma pasūtītāji: SIA „Baire” un SIA “Daugava Real Estate”.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 21.martā plkst.17:00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1.

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem līdz 6.aprīlim var iepazīties:

Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4;
interneta portālā Geolatvija.lv
klātienē – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00, Amatu ielā 4, 5.stāvā, tālrunis 67105453.

Rakstiski priekšlikumi līdz 6.aprīlim (pasta zīmogs) sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros (adresēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldei). Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Viedokli un priekšlikumus līdz 6.aprīlim var izteikt arī elektroniski portālā Geolatvija.lv