Veiksmes iela

Pagājušā gada 20. decembrī, pamatojoties uz Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā lēmumu “Par detālplānojuma zemes vienībai Veiksmes ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 120 1499) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”, uzsākta detālplānojuma izstrāde Veiksmes ielā.

Detālplānojuma mērķis ir izstrādāt priekšnoteikumus teritorijas attīstībai, veicot Zemesgabalu racionālu parcelāciju un nosakot plānotās apbūves izvietojumu, kā arī vienlaikus paredzot jaunizveidotajām zemes vienībām atbilstošu infrastruktūras nodrošinājumu un piekļūšanas iespējas pie katras no tām.

Detālplānojuma ierosinātājs – SIA “KI Nekustamie īpašumi”.
Detālplānojuma izstrādātājs – SIA “Layout 17”.