Par apkaimes.lv

Apkaimes mājas

Projekta mērķis ir nosakot apkaimes, radīt priekšnoteikumus līdzsvarotas sociāli – ekonomiskās un telpiskās politikas ieviešanai Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments apkaimes jēdzienu skaidro kā piemērota lieluma apdzīvotu vidi, kam ir sava apkalpe, identitāte un raksturs, kas izriet no apbūves veida, fiziskajām robežām, ainavas un iedzīvotāju kopības izjūtas.

Viens no galvenajiem iemesliem apkaimju projekta idejai ir centieni uzlabot pilsētas attīstības plānošanu un iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Šobrīd vienkopus tiek apkopoti detalizēti dati par katru pilsētas apkaimi – Bolderāju, Bieriņiem, Mežaparku, Purvciemu – kopā par 58 apkaimēm. Šīs apkaimes nav iecerētas, kā administratīvas vienības, bet apkopotā informācija par apkaimēm kalpos kā priekšnoteikums Rīgas pilsētas teritorijas līdzsvarotas attīstības interesēm atbilstošas investīciju politikas izstrādei.

Projekta ietvaros paredzēts veidot publisku diskusiju par Rīgas pilsētas mikrorajonu jeb apkaimju attīstības iespējām, rīdzinieku piederības sajūtas veicināšanu noteiktai pilsētas teritorijai, par iedzīvotāju līdzdalības un iesaisties sekmēšanu pilsētplānošanas procesos, darbojoties apkaimju līmenī, kā arī pašvaldības un nevalstisko organizāciju lomu apkaimju stiprināšanas procesā.

Portālā būs apkopota apjomīgākā informācija par Rīgu teritoriālā griezumā, kuru varēs izmantot savām vajadzībām visdažādākās mērķgrupas – iedzīvotāji, dažādu nozaru speciālisti, investori, nevalstiskās organizācijas, studenti, politiķi u.c. Svarīgi, lai šo informāciju par katras apkaimes īpašībām, izmantotu arī zemju īpašnieki un projektu pasūtītāji, lai tie realizējot savas ieceres, ņemtu vērā vietas (apkaimes) kultūrvēsturisko, sociālo un ģeogrāfisko kontekstu. Portālā paredzēta regulāra statistisko datu un aktuālu norišu atjaunošana. Portālā izveidots forums, kurā diskusiju veidā, katrs var meklēt domubiedrus sev interesējošā apkaimē.

Projekts atbilst Rīgas attīstības programmas 2006.-2012.g. stratēģiskajam mērķim –dzīve pilsētvidē ar kvalitatīviem dzīvojamajiem rajoniem (apkaimēm), un tam pakārtotiem uzdevumiem: nodrošināt pilsētas teritoriju racionālu un ilgspējīgas attīstības principiem atbilstošu izmantošanu, uzlabot dzīvojamo rajonu (apkaimju) estētiskās un sociālās vides kvalitāti, attīstīt esošajam pilsētas centram pakārtotus daudzfunkcionālus vietējos centrus.

Portāls www.apkaimes.lv tiek finansēts no Rīgas domes budžeta līdzekļiem.