Raksti

Saistība ar plānotiem meža teritorijas kopšanas un ainavu veidošanas darbiem kultūras un atpūtas parkā “Mežaparks”, SIA “Rīgas Meži” līdz 10.februārim aicina izteikt argumentētus viedokļus par:

Getliņi EKO Vides izglītības centrs piedāvā skolām bezmaksas ekskursijas!

Apmeklējot poligonu “Getliņi”, jums būs iespēja uzzināt par:

 • Sadzīves atkritumu ceļu – no mājām līdz atkritumu kalnam;
 • Atkritumu pārstrādi un šķirošanas nozīmi;
 • Atkritumu apglabāšanu videi draudzīgā veidā;
 • Atkritumu gāzes ieguvi un elektrības ražošanu;
 • Atšķirību starp poligonu un izgāztuvi.
 • Kā arī būs iespēja viesoties Getliņu siltumnīcā.

Ekskursiju saturs piemērots sociālo un dabas zinību mācību procesā, fizikas, ķīmijas, bioloģijas un ekonomikas mācību stundās.

Ekskursijas saturs tiek piemērots atbilstoši vecumposmam.

Ekskursijas garums 90 minūtes.

Ekskursiju veido divas daļas:

 • pirmajā notiek pastaiga pa poligonu (jebkuros laikapstākļos);
 • otrajā – diskusija un spēles Vides izglītības centrā.

Lūdzu reģistrējiet ekskursiju sev piemērotā laikā: https://www.getlini.lv/vides-izglitiba/

Video no Vides izglītības centra atklāšanas: https://www.facebook.com/getlini/videos/825820775094444

Rīgas pašvaldība noteikusi divas sniega izvešanas vietas pilsētā, kur apsaimniekotāji un iedzīvotāji var izvest sniegu no attīrītajām teritorijām.

Sniega izvešanas vietas:

Pirms sniega izvešanas aicinām nosūtīt sekojošu informāciju uz e-pastu [email protected]:

 • auto reģistrācijas numuru;
 • vārdu, uzvārdu vai komersanta nosaukumu, kurš veic izvešanu;
 • izvedamā sniega apjomu;
 • uz kuru no abām vietām sniegs tiks vests.

Atgādinām, ka vedot sniegu uz norādītajām vietām, jāievēro Aizsargjoslu likums gar augstspriegumu līnijām (7m), kā arī jāseko, lai sniegs nav ar sadzīves atkritumiem.

Turpinot infrastruktūras uzlabošanu galvaspilsētas teritorijā esošo dabas liegumu apsaimniekošanai, Rīgas pašvaldība šoruden atjaunojusi ceļa segumu blakus

dabas liegumam “Jaunciems”.

Veiktais ceļa remonts ļaus dabas liegumā labāk organizēt pļavu pļaušanu un aizvest savākto materiālu, jo tagad arī mitrākos laika apstākļos varēs iebraukt ar smagajām mašīnām, traktoriem un arī potenciāli ievest ganībās lopus ar piekabēm.

Pēc Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta pasūtījuma darbi veikti 250 metru garumā vairākos posmos, kur bija bedres un sliktākas kvalitātes ceļš. Lai veiktu kvalitatīvāku ceļa seguma izveidi, iebērtas smiltis un šķembas.

Rīgā ir piecas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas: dabas liegumi „Krēmeri”, „Jaunciems”, „Vecdaugava”, dabas parks „Piejūra”, kā arī ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis “Buļļu kāpas”. NATURA 2000 vietas ir dabas liegumi “Jaunciems” un “Vecdaugava” un dabas parks “Piejūra”.

Rīgas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju galvenā vērtība ir dabiskās pļavas, aizsargājamie augi un putnu ligzdošanas vietas. Liegumi un dabas parks ir izvietoti ūdenstilpju malās, tādēļ tie ir piemēroti rekreācijai un dabas tūrismam.

Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde veic īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (t.sk. aizsargājamo dižkoku) un mikroliegumu apsaimniekošanu un uzraudzību, lai saglabātu to bioloģisko daudzveidību. Atbilstoši piešķirtajam finansējumam šajās teritorijās tiek organizēti dažādi apsaimniekošanas un kopšanas pasākumi: dabas aizsardzības plānu izstrāde; pļavu, niedru un lagūnu pļaušana, pļautā materiāla savākšana; pļavu noganīšana sadarbībā ar Latvijas dabas fonda mobilo ganāmpulku; labiekārtojuma uzturēšana un atjaunošana; atkritumu savākšana; aizsargājamo koku (dižkoku) kopšana; informatīvo stendu un robežzīmju uzstādīšana un atjaunošana u.c.

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju karte Rīgā ir pieejama šeit: https://mvd.riga.lv/uploads/videgaiss/dok/IADT-karte.pdf

Ņemot vērā deputātu bažas par SIA “Getliņi EKO” komunikācijas kampaņas gaitu un iepirkumu procesu, Rīgas domes Mājokļu un vides komiteja otrdien, 29. novembrī, atzina, ka būtu nepieciešams vērtēt uzņēmuma vadības rīcību saistībā ar šoruden sākto atkritumu mazināšanas kampaņu un tās gaitā rīkotā iepirkuma konkursa atbilstību labas pārvaldības principiem. Plānots, ka komitejas vadība vērsīsies pie pilsētas izpilddirektora kā kapitāldaļu turētāja ar lūgumu uzdot šo situāciju izvērtēt uzņēmuma padomei.

“Komitejā vairāki deputāti pauda bažas un kritiku par “Getliņu EKO” komunikācijas kampaņas plānošanu un ieviešanu, tādēļ rosinājušu kapitāldaļu turētājam uzdot uzņēmuma padomei izvērtēt un skaidrot šo situāciju. Šaubas ir gan par pusmiljonu vērtās kampaņas iepirkuma procesu, gan kampaņas saturu un izpildījumu. Pamanot iespējamās netaisnības, mans pienākums ir vērst uzmanību un rosināt papildus izmeklēt lietas apstākļus,” uzsvēra komitejas priekšsēdētāja Selīna Vancāne.

Komitejas deputāti pēc “Getliņi EKO” prezentācijas uzklausīšanas no uzņēmuma pārstāvjiem vēlējās saņemt atbildes par to, kā ir veidots kampaņas saturs, īpaši piedāvātie atkritumu mazināšanas pasākumi, kuri ir pieejami tikai digitāli. Deputāti pauda bažas, ka iedzīvotāji, kas redzēs tikai plakātus un nav aktīvi digitālajā vidē, nesaņems pilnīgu informāciju par kampaņas mērķi un gūs nepareizu priekšstatu par iespējām samazināt atkritumu daudzumu galvaspilsētā.

Tāpat deputāti pauda bažas par kampaņas iepirkuma konkursu, kurā uzvarēja dārgākais piedāvājums, kā arī vērsa uzmanību uz iespējamu interešu konfliktu iepirkumu komisijā.

Deputāti arī norādīja, ka izplatītā informācija par poligona ietilpību nav pilnīga un ka šī kampaņa var iedzīvotājos radīt negatīvu viedokli par poligonu kā tādu, proti, kampaņas laikā paustie saukļi var būt pārprotami un apgrūtināt plānoto poligona paplašināšanu.