Raksti

2016.gada 7.jūnijā Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.3871 “Par zemesgabala Balasta dambī 7 (kadastra Nr.01000622001) lokālplānojuma kā Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu”.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir noteikt vienotu funkcionālo zonējumu zemesgabala apbūvējamajā daļā un detalizēti izstrādāt izmaiņas Apstādījumu teritorijas konfigurācijā, lai nodrošinātu optimālu teritorijas izmantošanu un blīvas daudzstāvu centra apbūves izveidošanas iespējas, vienlaicīgi nodrošinot esošo kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu.

Lokālplānojuma ierosinātājs – SIA “Latectus”.

Lokālplānojuma izstrādātājs – SIA “Metrum”.

Lēmums – Lejupielādēt
Darba uzdevums – Lejupielādēt
Lokālplānojuma robeža – Lejupielādēt

Tā kā 31. jūlijā beidzies termiņš, līdz kuram SIA „Juglas krasti” bija jānodrošina pie Vanšu tilta esošās smilšu kaudzes izvešana, turklāt augusta sākumā beigusies arī Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes izdotā atļauja par smilšu krāvuma pagaidu novietošanu Pieejas kanāla kreisajā pusē Balastu dambī, Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Ameriks šodien uzdevis atbildīgajām pašvaldības amatpersonām uz nākamo domes sēdi gatavot lēmumprojektu par tā piespiedu novākšanu.

Ņemot vērā, ka no 1. augusta smilšu krāvuma pagaidu atrašanās Daugavas kreisajā krastā pie Vanšu tilta ir nelikumīga, un tās īpašnieks SIA „Juglas krasti” reālus teritorijas sakārtošanas darbus līdz pat šim brīdim nav uzsācis, šodien A.Ameriks bija sasaucis darba sanāksmi, lai lemtu par pašvaldības rīcību situācijas risināšanā.

„Smilšu krāvums degradē apkārtējo vidi un pilsētas ainavu, tā atrašanās vieta rada apdraudējumu sabiedriskajai drošībai, tāpēc, ja smilšu īpašnieks tās mēneša laikā pēc domes lēmuma pieņemšanas neaizvāks pats, to izdarīts Rīgas dome, pēc tam izmaksas, kas saistītas ar smilšu pārvietošanu, piedzenot no SIA „Juglas krasti”. Kamēr uzņēmējs nebūs atlīdzinājis domei visus izdevumus, kas būs radušies smilšu kaudzes pārvietošanas rezultātā, viņam būs liegta iespēja turpmāk ar tām rīkoties”, brīdina A.Ameriks.
Smiltis 75 000 kubikmetru apjomā, kas iegūta, padziļinot Daugavas gultni, pērn par 82 350 latiem no Rīgas Brīvostas iegādājās SIA „Juglas krasti”. Saskaņā ar vienošanos, uzņēmumam līdz šā gada jūlija beigām bija jāveic pilnīga smilšu izvešana, papildus nodrošinot arī vides sakopšanu pagaidu krautnes vietā un jebkuru piesārņojumu novēršanu, gadījumā, ja tāds būtu radies.

Informāciju sagatavoja:
Liene Pētersone, mob.26472932
[email protected]