Rīgā piešķirs NĪN atvieglojumus ilgtspējīgām ēkām

Rīgā no 2024. gada stājušās spēkā vairākas izmaiņas nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) piemērošanā, tostarp no šī gada iespējams saņemt atvieglojumus par ilgtspējīgām jaunuzceltām vai pilnībā renovētām ēkām. Rīgas pašvaldība atgādina, ka NĪN atvieglojumu saņemšanai jābūt izveidotai oficiālai elektroniskai adresei vai Finanšu departamentā reģistrētam epastam.

Rīgas pašvaldības Finanšu departaments ir veicis NĪN aprēķinu 2024.gadam un nosūtījis 279 870 maksāšanas paziņojumus. Ja nodokļu maksātājs nepiekrīt maksāšanas paziņojumā norādītajam NĪN aprēķinam, to var apstrīdēt viena mēneša laikā no maksāšanas paziņojuma spēkā stāšanās dienas Finanšu departamenta direktoram.

Par 2024.gadu NĪN aprēķināts 123,8 miljonu eiro apmērā 278 007 nodokļu maksātājiem, no kuriem atvieglojumi piemēroti 7,4 miljonu eiro apmērā 63 833 nodokļu maksātajiem.

Jaunumi no 2024.gada

No 2024.gada NĪN atvieglojumus 50% apmērā piemēro par jaunuzceltām vai pilnībā renovētām ēkām, kurām piešķirts BREEAM International New Construction, BREEAM Refurbishment and Fit-Out, LEED BD +C vai DGNB sertifikāts ar vismaz 55 % vērtējumu un kuras ir nodotas ekspluatācijā pēc šā gada 1. janvāra. Atvieglojumi tiek piešķirti pamatojoties uz nodokļu maksātāja pieteikumu, kas iesniegts Finanšu departamentā līdz taksācijas gada 15. decembrim.

1.janvārī stājās spēkā grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli”, kas paredz piespiedu dalītā īpašuma gadījumos pašvaldībai turpmāk neaprēķināt NĪN par pašvaldības zemi, bet dzīvokļa/ēkas īpašniekam paredz pienākumu maksāt lietošanas maksu par zemes lietošanas tiesībām. Pēc Finanšu departamenta šobrīd rīcībā esošās informācijas, no 2024.gada apmēram 45 000 zemes lietotāju vairs nav NĪN maksātāji, bet gan zemes likumiskās lietošanas maksas maksātāji. Rēķinus par likumiskās lietošanas maksu par zemi zem daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām sagatavos un izsūtīs Rīgas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, bet par zemi zem citiem objektiem izsūtīs Īpašuma departaments.

Plašāka informācija par zemes likumiskās lietošanas maksu var apskatīt Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas tīmekļa vietnē – https://rdzmpk.lv/aktualitates/jautajiet-mes-jums-atbildesim/informacija-par-zemes-likumiskas-lietosanas-maksu. Ja īpašuma tiesības uz zemi tiks nostiprinātas Zemesgrāmatā uz dzīvokļa/ēkas īpašnieka vārda, tad tie atkal kļūs par NĪN maksātājiem. Vēršam uzmanību, ka sakārtot īpašuma tiesības ir svarīgi gadījumos, ja persona ietilpst to nodokļu maksātāju kategorijā, kam tiek piemēroti NĪN atvieglojumi.

E-saziņas kanāla reģistrēšana – viens no priekšnoteikumiem NĪN atvieglojumu saņemšanai

• Lai 2024.gadā Rīgā saņemtu NĪN atvieglojumus, nodokļu maksātājiem līdz 1. janvārim bija jāreģistrē oficiālā elektroniskā adrese vai jāsniedz piekrišana elektroniskai saziņai ar Finanšu departamentu. Turpretim nodokļu maksātājiem, kuri dažādu iemeslu dēļ nav aktīvi elektroniskajā vidē, bija pienākums līdz 1.janvārim iesniegt departamentā pamatotu iesniegumu, kurā norādīti objektīvi iemesli, kas liedz reģistrēt oficiālo elektronisko adresi vai piekrist elektroniskai saziņai ar departamentu ar e-pasta starpniecību.
• Gadījumos, ja nodokļu maksātājs atbilst kādai no nodokļu maksātāju kategorijām, kurām 2025.gadā varētu tikt piemēroti NĪN atvieglojumi, tad nodokļu maksātājam ne vēlāk kā līdz 1.janvārim jāreģistrē oficiālā elektroniskā adrese vai jāsniedz piekrišana elektroniskai saziņai ar Finanšu departamentu vai līdz 1.janvārim jāiesniedz pamatotu iesniegumu, kurā norādīti objektīvi iemesli, kas liedz reģistrēt e-saziņas kanālu.
• Prasība reģistrēt elektronisko saziņas kanālu vai iesniegt iesniegumu par objektīviem iemesliem, kas liedz reģistrēt e-saziņas kanālu, netiek attiecināta uz nodokļu maksātājiem – pensionāriem, personām ar 1. vai 2. grupas invaliditāti, personām, kas atzītas par Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajiem vai šīs avārijas seku likvidatoriem, personām, kurām Rīgas Sociālais dienests ir piešķīris maznodrošinātas vai trūcīgas mājsaimniecības statusu un politiski represētām personām.

NĪN atvieglojumu piemērošana ģimenēm ar bērniem

Ģimenēm ar bērniem (līdz pilngadības sasniegšanai) NĪN atvieglojumi tiek piešķirti automātiski, pamatojoties uz Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas datiem, nosakot nodokļu maksātāja atbilstību saistošo noteikumu prasībām taksācijas gada 1.janvārī.

Turpretim, ja ģimenē ir bērns līdz 24 gadu vecumam, kas taksācijas gada 1. janvārī turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu dienas nodaļā (pilna laika klātienes studijas), tad nodokļu maksātājam līdz taksācijas gada 15.decembrim jāiesniedz Finanšu departamentā pieteikums atvieglojumu saņemšanai un izglītības iestādes apliecinājumu par bērnu pēc pilngadības sasniegšanas (bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai), ka bērns taksācijas gada 1. janvārī turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu dienas nodaļā (pilna laika klātienes studijas).

Atsevišķas NĪN maksātāju kategorijas, kurām jāsniedz pieteikumi NĪN atvieglojumu saņemšanai

Atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām (pensionāriem, personām ar 1. vai 2. grupas invaliditāti, bērniem ar invaliditāti, nodokļu maksātājiem, kuriem ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar personu ar 1.vai 2.grupas invaliditāti vai bērnu ar invaliditāti, personām, kas atzītas par Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajiem vai šīs avārijas seku likvidatoriem u.c.), lai sāktu saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus līdz taksācijas gada 15. decembrim jāiesniedz Finanšu departamentā pieteikums par atvieglojumu piešķiršanu.

Pieteikums ir jāiesniedz tikai vienreiz un nākamajos taksācijas gados nav jāiesniedz atkārtoti, ja nav zudis vai mainījies atvieglojumu piešķiršanas pamats vai atbilstība atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem.

Svarīga informācija sabiedriskā labuma organizāciju NĪN atvieglojumu saņēmējiem

Vēršam uzmanību, ka nodokļa maksātājiem, kuriem 2023.gadā tika piešķirti NĪN atvieglojumi par nekustamajiem īpašumiem, kurus lieto sabiedriskā labuma organizācijas, līdz 5. maijam Finanšu departamentā ir jāiesniedz atskaite par nekustamā īpašuma izmantošanu 2023.gadā, apliecinot tā pastāvīgu lietošanu tikai sabiedriskā labuma organizācijas mērķiem atbilstoši iesniegtajam plānam.

Ja iesniegtajā atskaitē netiks pierādīta nekustamā īpašuma izmantošana atbilstoši atvieglojumu saņemšanas nosacījumiem vai, ja atskaite netiks iesniegta noteiktajā termiņā, piešķirtie NĪN atvieglojumi par 2023. gadu tiks atcelti.

NĪN kārtējo samaksas termiņu pagarināšana un vienošanās par parādu samaksu

Gadījumos, kad jau pirms nodokļu samaksas termiņa iestāšanās ir zināms, ka objektīvu iemeslu dēļ nebūs iespējams savlaicīgi un pilnā apmērā samaksāt aprēķināto NĪN kārtējo maksājumu, Finanšu departaments aicina izmantot iespēju vienoties par nodokļu samaksas termiņa pagarināšanu. Motivēts iesniegums Finanšu departamentā jāiesniedz ne vēlāk kā piecas darbdienas pēc maksājuma termiņa iestāšanās.

Finansiālās grūtībās nonākušiem NĪN maksātājiem ir iespējas vienoties ar Finanšu departamentu par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu, t.i. parādu samaksas grafiku uz laiku līdz trīs gadiem. Nodokļa maksātājam motivētu iesniegumu jāiesniedz ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc tam, kad paziņots lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.

Iesniegumu Finanšu departamentam var iesniegt:

  • nosūtot uz e-adresi: 90000064250 (adresāts “Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments”);
  • nosūtot elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pasta adresi: pip@riga.lv vai nin@riga.lv;
  • iesniedzot rakstiska ziņojuma veidā (nav iespējams pievienot pielikumu) portālā www.epakalpojumi.lv (sadaļā “Nekustamais īpašums”, pakalpojums “Ziņojums pašvaldībai”);
  • nosūtot pa pastu (Terēzes ielā 5, Rīga, LV-1012);
  • iesniedzot klātienē Rīgā, Terēzes ielā 5 (iepriekšējs pieraksts pa tālruni 67181866);
  • ievietojot pasta kastē, kas atrodas pie iestādes ieejas durvīm Terēzes ielā 5, Rīgā.

Pieteikties ar nekustamā īpašuma nodokli saistītās korespondences (maksāšanas paziņojumi, lēmumi, atgādinājumi, u.c.) saņemšanai elektroniski var:

  • aktivizējot oficiālo elektronisko adresi portālā Latvija.gov.lv;
  • iesniedzot iesniegumu portālā www.eriga.lv (sadaļā “Nekustamā īpašuma nodoklis”, pakalpojums “E-dokumentu iesniegums”);
  • iesniedzot iesniegumu portālā www.epakalpojumi.lv ( sadaļā “Nekustamais īpašums”, pakalpojums “E-pasta un SMS pieteikums”);
  • iesniedzot iesniegumu parakstītu ar drošu elektronisku parakstu uz e-pasta adresi: pip@riga.lv.

📌 Plašāka informācija par nekustamā īpašuma nodokli ir pieejama tīmekļa vietnē https://pip.riga.lv vai zvanot uz informatīvo tālruni 80000850 (bezmaksas), +371 67105919 (zvaniem no ārzemēm).

📌 Tāpat iegūt informāciju un veikt nekustamā īpašuma nodokļa samaksu ir iespējams portālos www.eriga.lv, www.epakalpojumi.lv un latvija.gov.lv.