Rīgas pašvaldība aicina Rīgas pilsētas apkaimju attīstības biedrības pieteikties pašvaldības atbalstam

2021.gada 27.jūlijā stājās spēkā 16.06.2021. Rīgas domē pieņemtie saistošie noteikumi Nr. 54 “Par pašvaldības atbalstu Rīgas pilsētas apkaimju attīstības biedrībām”, kas paredz iespēju Rīgas pilsētas apkaimju attīstības biedrībām reizi gadā pieteikties Rīgas pašvaldības atbalstam līdz 1000 euro.

Atbalsts ir naudas līdzekļu izmaksa Rīgas pilsētas apkaimju attīstības biedrībām, ar mērķi atbalstīt Biedrību darbību, stiprināt Biedrību kapacitāti un veicināt Biedrību sadarbību ar Pašvaldību sabiedrības iesaistes un Rīgas pilsētas apkaimju attīstības jautājumos, tajā skaitā jautājumos par Pašvaldības publiskās infrastruktūras pilnveidošanu un publiskā lietošanā esošas teritorijas labiekārtošanu Pašvaldības funkciju īstenošanas nodrošināšanai.

Visām Biedrībām, kas pieteiksies finansiālā atbalsta saņemšanai un atbildīs minēto saistošo noteikumu prasībām tiek piešķirts vienāds atbalsta apmērs, bet ne vairāk par 1000 euro un nepārsniedzot šogad šim mērķim paredzēto finansējuma apmēru Rīgas pašvaldības budžetā. Informējam, ka šogad Rīgas pašvaldības budžetā ir paredzēti 25 000 euro finansiālajam atbalstam Rīgas pilsētas apkaimju attīstības biedrībām.

Pieteikumus var iesniegt  līdz 2021. gada 25. augustam plkst. 17.00.

Tiesības pretendēt uz pašvaldības atbalstu ir Rīgas pilsētas apkaimju attīstības biedrībām, kas atbilst Saistošo noteikumu 7.punktā minētajiem  kritērijiem.

Lai pieteiktos atbalstam, Rīgas pilsētas apkaimju attīstības biedrībai ir jāiesniedz šādi dokumenti:

  • Pieteikuma veidlapa;
  • Biedrības biedru saraksta apliecinātu kopija;
  • Biedrības statūti, ja informācija nav publiski pieejama oficiālajā Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē https://www.ur.gov.lv/;
  • citi dokumenti, kas sniedz būtisku informāciju, kas ir svarīga pieteikuma izskatīšanā un lēmuma pieņemšanā par finansiāla atbalsta piešķiršanu.

Pieteikumam un visiem pievienojamiem dokumentiem ir jābūt sagatavotiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Iesniegt pieteikumus var divos veidos:

  • elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: aic@riga.lv;
  • klātienē kādā no Centra Klientu apkalpošanas punktiem Eduarda Smiļģa ielā 46, Daugavpils ielā 31, Gobas ielā 6A, Ieriķu ielā 43A vai Brīvības ielā 49/53, Rīgā.

Papildinformācija: Arturs Pošers – RD AIC Apkaimju attīstības nodaļas vadītājs, tālr. 67037296, e-pasts: arturs.posers@riga.lv