Turpinās Rīgas jaunās attīstības programmas izstrāde

Rīga

Noslēgumam tuvojas Rīgas attīstības programmas 2021.−2027. gadam (turpmāk – Attīstības programma) 1. redakcijas izstrāde. Šajās nedēļās Stratēģiskās vadības pārvalde par paveikto informēs Rīgas domes Pilsētas attīstības komiteju, kā arī komisijas un darba grupu deputātus, iepazīstinot ar pilsētas attīstības prioritātēm, uzdevumiem, kā arī rīcībām un investīciju projektiem nākamajā plānošanas periodā. Savukārt maija otrajā pusē Attīstības programmas 1. redakciju plānots nodot publiskai apspriešanai.

Izstrādājot jauno programmu, kā prioritārie galvaspilsētas attīstības virzieni ir noteikti:

  • Ērta un videi draudzīga pārvietošanās pilsētā.
  • Dzīves kvalitāti veicinoša pilsētvide.
  • Laba vides kvalitāte un noturīga pilsētas ekosistēma klimata pārmaiņu mazināšanai.
  • Kvalitatīva un pieejama izglītība.
  • Daudzveidīgu un kvalitatīvu mājokļu pieejamība.
  • Mūsdienīga un atvērta pilsētas pārvaldība.
  • Veselīga, sociāli iekļaujoša un atbalstoša pilsēta.
  • Konkurētspējīga pilsēta ar inovatīvu ekonomiku.
  • Daudzveidīga un autentiska kultūrvide.

Katram no stratēģiskajiem virzieniem sagatavoti nepieciešamo rīcību un investīciju plāni.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Stratēģiskās vadības pārvaldes vadītājs Guntars Ruskuls:

Noslēgumam tuvojas nozīmīgs un apjomīgs process Rīgas attīstības plānošanā. Izstrādājot galvaspilsētas jauno attīstības programmu, esam konsultējušies un procesā aktīvi iesaistījuši pašvaldības, valsts un nevalstiskā sektora ekspertus. Jau drīz jaunā attīstības programmas izstrādātā redakcija tiks nodota apspriešanai vēl plašākam interesentu lokam, lai rezultātā attīstības programmā plānotās prioritātes, uzdevumi, rīcības un investīciju projekti tiktu plaši izdiskutēti un pilnveidoti. Iecerēts, ka to apstiprināšanai Rīgas domē varēsim virzīt vasaras otrajā pusē.”

Attīstības programma ir vidējā termiņa plānošanas dokuments, kas noteiks galvaspilsētā prioritāri risināmos jautājumus turpmākajos septiņos gados, kā arī koordinēs pašvaldības iestāžu darbu stratēģisko mērķu sasniegšanā.

Darbs pie Attīstības programmas sākās 2018. gadā. Šajā laikā izvērtētas pilsētas attīstības tendences un novērtēta līdzšinējā politika, apzināti un analizēti starptautiskie un nacionālie plānošanas dokumenti, veiktas plašas konsultācijas ar pašvaldības iestādēm, kā arī apzināts nevalstisko organizāciju un valsts iestāžu viedoklis. 2019. gada nogalē definētas deviņas attīstības prioritātes, un kopš tā laika darba grupas strādājušas pie to satura detalizēšanas, kā arī rīcību un investīciju projektu apzināšanas un vērtēšanas.

Līdz jaunās Attīstības programmas apstiprināšanai ir spēkā Rīgas attīstības programma 2014.−2020. gadam.