2022
Sabiedrības integrācijas un brīvprātīgā darba projektu konkurss Rīgas pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām

Apkaimes

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs (turpmāk – Centrs) izsludina sabiedrības integrācijas un brīvprātīgā darba projektu konkursu Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestāžu un struktūrvienību sabiedrības integrācijas un brīvprātīgā darba projektu finansiāla atbalsta saņemšanai.

Konkursa mērķis ir veicināt sabiedrības integrāciju Rīgas pilsētā un sekmēt saliedētas sabiedrības veidošanos, kurā ir augsts sabiedrības locekļu līdzdalības un sadarbības līmenis, tiek respektētas demokrātiskas nacionālas valsts vērtības, kā arī tiek attīstīta un popularizēta brīvprātīgā darba kustība Rīgas pilsētā, veicinot iedzīvotāju aktīvu līdzdalību un sociālo iekļaušanos.

2022. gadā viens no konkursa prioritārajiem virzieniem ir Ukrainas civiliedzīvotāju iekļaušanās Latvijas sabiedrībā un savstarpējās izpratnes un sadarbības veicināšana.

Finansējums tiks piešķirti aktivitāšu īstenošanai šādās tematiskajās jomās:

🟢 Pilsoniskās līdzdalības un savstarpējās sadarbības attīstība:

♦ pilsoniskās līdzdalības veicināšana – iedzīvotāju izglītošana un informēšana par līdzdalības iespējām pašvaldības nozaru politikas veidošanas un īstenošanas procesos, piederība sajūtas veicināšana savai apkaimei, Rīgai un valstij u. c.:

♦ valstiskās identitātes stiprināšana – pilsonības prestiža paaugstināšana, kopīgo valstisko vērtību izpratnes veicināšana un latviešu valodas vides stiprināšana, valsts svētku popularizēšana u. c.;

🟢 Sociālās integrācijas veicināšana:

♦ nabadzības un sociālās atstumtības novēršana (prasmju paaugstināšana, pašapziņas stiprināšana, motivēšana u. c.):

♦ radošas un lietderīgas brīvā laika aktivitātes dažādu sociālo atstumtības riska grupu iekļaušanai;

🟢 Iecietības veicināšana un jebkādas diskriminācijas novēršana:

♦ etniskās saskaņas un starpkultūru dialoga (starp indivīdiem, grupām ar dažādu etnisko, kultūras, reliģisko un lingvistisko pamatu un mantojumu) veicināšana;

♦ atbalsta sniegšana jauniebraucējiem un personām, kas ikdienā strādā ar jauniebraucējiem;

♦ sabiedrībā valdošo stereotipu par neiecietībai un diskriminācijai pakļautajām sabiedrības grupām izskaušana;

🟢 Brīvprātīgā darba attīstība:

♦ brīvprātīgā darba programmas sagatavošana un ieviešana;

♦ iedzīvotāju iesaiste brīvprātīgā darba aktivitātēs;

♦ noteiktu mērķa/riska grupu iesaistīšana dažādā veidā brīvprātīgajā darbā, tai skaitā pašpalīdzības aktivitātēs.

 

Viena projekta maksimālais finansējums ir 2500.00 EUR (divi tūkstoši pieci simti euro), minimālais finansējums nav noteikts. Pretendentam ir tiesības iesniegt ne vairāk kā vienu projekta pieteikumu no iestādes vai struktūrvienības.

Projektu īstenošana jāplāno laikā no 2022.gada 2.maija līdz 30.novembrim.

Gatavojot projektu pieteikumus, aicinām sekot līdzi valdības lēmumiem un, plānojot aktivitātes, rēķināties ar iespējamiem ierobežojumiem un epidemioloģiskās drošības pasākumiem, kas būs jāievēro, īstenojot projektus.

Projektu pieteikumi iesniedzami Centra Apkaimju attīstības, sabiedrības integrācijas un klientu apkalpošanas pārvaldes Sabiedrības integrācijas un līdzdalības nodaļai ar elektronisku dienesta vēstuli (bez droša e-paraksta) ar norādi “RD iestāžu sabiedrības integrācijas projektu konkursam”.

 

🟢 Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2022.gada 6.aprīlis plkst. 17.00.

Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas, lūdzam, obligāti iepazīties ar projektu konkursa nolikumu.

Lai palīdzētu Rīgas pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām sagatavot kvalitatīvus un konkursa mērķiem atbilstošus projekta pieteikumus, 28. martā plkst. 15.00 tiks organizēts informatīvs seminārs tiešsaistē (MSTeams). Semināram aicinām pieteikties, līdz 25. martam aizpildot anketu. Tiem, kas būs pieteikušies uz semināru līdz norādītajam termiņam, pirms pasākuma tiks nosūtīti semināra materiāli.

Papildinformācija par projektu konkursu pieejama pie Centra kontaktpersonas Irinas Vasiļjevas pa tālruni 67181297 vai e-pastu: irina.vasiljeva@riga.lv

Saistošie dokumenti:

Konkursa rezultāti:

  • Konkursa rezultāti