Pašvaldība aicina uz informatīvajiem semināriem par līdzfinansējumu māju atjaunošanai un pagalmu labiekārtošanai

Pašvaldība septembrī aicina daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašniekus apmeklēt seminārus par pieejamo līdzfinansējumu ēku sakārtošanai un pagalmu labiekārtošanai 2024.-2025. gada periodam, informējot par kārtību, kādā pieteikt projektu, kā arī par to, kas jāzina, lai veiksmīgi sagatavotu un iesniegtu projektu konkursam.

📌 21. septembrī plkst. 16.00 Koka Rīga telpās Krāsotāju ielā 12 – seminārs “Rīgas pašvaldības līdzfinansējums kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai un uz publisko ārtelpu vērsto dzīvojamo māju fasāžu atjaunošanai Rīgā”.

Konkursa ietvaros saņemt līdzfinansējumu 50% apmērā no tiešajām būvniecības izmaksām ēkas atjaunošanas vai restaurācijas darbiem, bet ne vairāk kā 30 000 eiro daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas būvdarbu veikšanai un līdz 20 000 eiro pārējo ēku saglabāšanas darbiem, savukārt ēkas elementu atjaunošanai vai restaurācijai līdzfinansējums ir 50% apmērā no restaurācijas vai atjaunošanas darbiem, bet ne vairāk kā 5 000 eiro. Līdzfinansējums namīpašniekam tiek piešķirts pēc konkursā pieteiktā projekta īstenošanas.

  • Klātienes semināram lūdzam reģistrēties šeit.

📌 28. septembrī plkst. 16.00 Koka Rīga telpās Krāsotāju ielā 12 – seminārs “Līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai un tām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai.”

Programmas ietvaros daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kopības un kopīpašnieki var pieteikt projektu atbalsta saņemšanai bīstamības novēršanai vai energoefektivitātes uzlabošanai dzīvojamajā mājā, kā arī dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai. Jaunie noteikumi, kas apstiprināti vasarā, piedāvās iespēju dzīvokļu īpašniekiem veikt kompleksus labiekārtošanas projektus un jaunas infrastruktūras izveidi (piemēram, piebraucamie ceļi, gājēju vai velo ceļi, atkritumu savākšanas vietas). Noteikumi paredz, ka gadījumos, kad vienā projektā iesaistās vairākas dzīvojamās mājas, atbalsta apmērs palielinās. Līdz ar to nelielu labiekārtošanas pasākumu atbalstam (Mazās programma) maksimālais līdzfinansējuma apmērs ir 10 000 eiro vienas dzīvojamās mājas realizētajam projektam, bet kompleksiem pasākumiem vai jaunas infrastruktūras izveides pasākumiem (Lielā programma) tas ir 30 000 eiro vienas dzīvojamās mājas projektam. Līdzfinansējuma intensitāte – 50% apmērā no attiecināmo izmaksu kopsummas.

  • Klātienes semināram lūdzam reģistrēties šeit.

Iesniedzot projektu kādā no programmām un to realizējot, iespējams saņemt līdzfinansējumu attiecīgā projekta būvdarbu izdevumu, kā arī tehniskās dokumentācijas izstrādes izdevumu kompensācijai.

🔎 Abiem semināriem būs iespēja sekot līdzi facebook kontā “Rīga attīstās” un Īpašuma departamenta YouTube kontā “Rīgas līdzfinansējums ēku atjaunošanai”.