Rīgas pašvaldība izstrādās izglītības ekosistēmas attīstības stratēģiju 2024.–2028. gadam

Lai nodrošinātu mērķtiecīgu Rīgas izglītības ekosistēmas attīstības stratēģijas ieviešanu un tās īstenošanas efektīvu koordināciju, Rīgas dome, trešdien, 24. janvārī, nolēma sākt pašvaldības izglītības ekosistēmas attīstības stratēģijas izstrādi 2024.–2028. gadam.

Pašvaldības izglītības ekosistēmas attīstības stratēģija saturiski balstīsies uz Rīgas attīstības programmas 2022.–2027. gadam noteiktajām prioritātēm un tiks ņemti vērā Ministru kabineta noteikumi “Par Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2021.–2027. gadam”.

Stratēģijas izstrādes virsmērķis ir ieviest sistēmu, kuru veido pašvaldība, lai nodrošinātu iedzīvotājiem nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes mūža garumā. Ņemot vērā izaicinājumus izglītībā un nepieciešamību pēc konsekventas un mērķtiecīgas attīstības plānošanas, izveidot stratēģiju, kas nodrošina ilgtspējīgu, kvalitatīvu un inovatīvu izglītības ekosistēmu Rīgā.

Stratēģijas mērķi ir analizēt pašreizējo situāciju Rīgas pašvaldības izglītībā, ieskaitot iestāžu, skolotāju un skolēnu vajadzības, identificēt galvenos izaicinājumus un iespējas izglītības ekosistēmā nākamo piecu gadu laikā, izstrādāt mērķtiecīgas iniciatīvas un projektus, lai uzlabotu izglītības kvalitāti un pieejamību Rīgā, veicināt mijiedarbību starp izglītības iestādēm, izglītības institūcijām, uzņēmējiem un sabiedrību kopumā.

Stratēģijas izstrādes uzdevumi:

🟩 Veikt detalizētu izglītības ekosistēmas analīzi, ietverot demogrāfiskos datus, mācību programmas un infrastruktūras vajadzības;
🟩 Izstrādāt Rīgas pašvaldības izglītības ekosistēmas stratēģiju, rīcības plānu un ieviešanas uzraudzības kārtību;
🟩 Izstrādāt Rīgas izglītības ekosistēmas attīstības prioritātes un rīcību programmas;
🟩 Organizēt sabiedriskās apspriešanas sesijas ar skolēniem, skolotājiem, vecākiem un citiem interesentiem;
🟩 Nodrošināt stratēģijas regulāru aktualizēšanu un uzraudzību.

Stratēģijas izstrāde paredzēta sadarbībā ar citām atbildīgajām Rīgas pašvaldības struktūrvienībām, izglītības iestādēm, augstskolām un nevalstiskajām organizācijām.

Paredzēts, ka stratēģijas izstrāde un apstiprināšana jāpabeidz līdz šā gada 27. decembrim.