Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs (turpmāk – Centrs) izsludina projektu konkursu “Atbalsta nodrošināšana Ukrainas civiliedzīvotāju integrācijai”.

Līdzfinansējums projektu īstenošanai tiek piešķirts saskaņā ar Ministru kabineta informatīvo ziņojumu “Par Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda Tematiskā Mehānisma Ārkārtas palīdzības finanšu instrumenta projekta “Atbalsts pārvietotajām personām no Ukrainas Latvijā” īstenošanu” (Ministru kabineta 13.06.2023. sēdes lēmums, prot. Nr. 32 42§) un Rīgas domes 05.04.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-23-192-sn “Par pašvaldības atbalstu sabiedrības integrācijas un līdzdalības aktivitāšu īstenošanai Rīgā” (turpmāk – saistošie noteikumi).

Konkursa mērķis ir konkursa kārtībā atbalstīt projektus, kas nodrošina Ukrainas civiliedzīvotāju iekļaušanos sabiedrībā, t. sk. darba tirgū.

Projekta labuma saņēmēji ir Rīgas pilsētā dzīvojošie Ukrainas civiliedzīvotāji, kuri bēg no Krievijas militārās agresijas Ukrainā, paredzot to integrācijas un mijiedarbības iespējas ar vietējiem iedzīvotājiem.

Projekta pieteicējs var būt biedrība vai nodibinājums, kura darbība saistīta ar sabiedrības integrācijas jautājumiem un kurš savu darbību veic pašvaldības administratīvajā teritorijā. Projekta aktivitātes jāīsteno Rīgā, izņemot specifiskas aktivitātes, to atbilstoši pamatojot.

Līdzfinansējums tiek piešķirts šādu atbalsta pasākumu īstenošanai Ukrainas civiliedzīvotājiem:

  • sociālā iekļaušanās sabiedrībā (radošas un lietderīgas brīvā laika aktivitātes savstarpējās mijiedarbības veicināšanai starp Rīgas iedzīvotājiem un Ukrainas civiliedzīvotājiem, aktivitātes sociāli psiholoģiskā atbalsta nodrošināšanai, prasmju paaugstināšanai un iekļaušanai sabiedrībā u. c.);
  • brīvā laika un neformālās izglītības aktivitāšu, tajā skaitā nometņu, nodrošināšana bērniem un jauniešiem;
  • iekļaušanās darba tirgū (apmācības uzņēmējdarbības jautājumos, konsultācijas, mentora pakalpojumi u. c.);
  • jebkādas diskriminācijas novēršana (aktivitātes starpkultūru dialoga veicināšanai, sabiedrībā valdošo stereotipu izskaušanai u. c.);
  • interešu aizstāvības nodrošināšana (juridiskās konsultācijas, interešu pārstāvniecība, apmācības u. c.).

Projektu aktivitāšu norisei var pieteikties bezmaksas telpām Rīgas atbalsta centrā Ukrainas iedzīvotājiem Amatu ielā 4, Rīgā. Projekta sagatavošanas laikā lūdzam sazināties ar Rīgas atbalsta centra Ukrainas iedzīvotājiem kontaktpersonu Egiju Straujumu, tālrunis 29180866, e-pasts egija.straujuma@riga.lv par telpu izmantošanas iespējām.

Vienam projektam var piešķirt līdzfinansējumu līdz 9999,99 euro, bet nepārsniedzot 90 % no projekta kopējās tāmes. Projekta pieteicējam jānodrošina līdzfinansējums ne mazāks kā 10 % no kopējām projekta izmaksām.

Projektu īstenošana jāplāno laikā no 2023. gada 29. septembra līdz 2024. gada 31.martam.

Kopējā summa, ko plānots piešķirt projektu konkursa ietvaros, ir 100 000 euro.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2023. gada 28. augusts plkst. 14.00.

Projektu pieteikumi iesniedzami elektroniska dokumenta veidā, tos sagatavojot atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu noformēšanu, elektroniski nosūtot uz elektroniskā pasta adresi integracija@riga.lv vai Centra oficiālo e-adresi ar paraksttiesīgās personas drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, .edoc formāta pakotnē, kuras izmērs nepārsniedz 20 MB.

Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas lūdzam iepazīties ar projektu konkursa nolikumu, tā pielikumiem un saistošajiem noteikumiem.

Lai palīdzētu interesentiem sagatavot projekta pieteikumus, 3. augustā plkst. 15.00 tiks rīkots informatīvs seminārs tiešsaistes platformā MS Teams. Semināram aicinām pieteikties, aizpildot pieteikuma anketu šeit līdz 2. augustam.

Papildu informācija par projektu konkursu – Centra Apkaimju attīstības un sabiedrības integrācijas pārvaldes Sabiedrības integrācijas un līdzdalības nodaļa, tālrunis 67012614, e-pasts integracija@riga.lv.

Saistošie dokumenti:

Saistošie noteikumi Nr. RD-23-192-sn “Par pašvaldības atbalstu sabiedrības integrācijas un līdzdalības aktivitāšu īstenošanai Rīgā” – šeit
• Projektu konkursa “Atbalsta nodrošināšana Ukrainas civiliedzīvotāju integrācijai” nolikums – šeit
• Ministru kabineta informatīvais ziņojums “Par Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda Tematiskā Mehānisma Ārkārtas palīdzības finanšu instrumenta (“Emergency Assistance”) projekta “Atbalsts pārvietotajām personām no Ukrainas Latvijā” īstenošanu” (Ministru kabineta 2023. gada 13. jūnija sēdes lēmums (prot. Nr. 32 42§)) – šeit
• Projekta pieteikums (1. pielikums) – šeit
• Projekta izdevumu tāme (2. pielikums) – šeit
• Apliecinājums (3. pielikums) – šeit
• Līguma paraugs (4. pielikums) – šeit
• Noslēguma pārskats par Projekta īstenošanu (5. pielikums) – šeit
• Projekta izpildes pieņemšanas un nodošanas akts (6. pielikums) – šeit