Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs izsludināja projektu konkursu apkaimju iniciatīvu un piederības sajūtas veicināšanai ar mērķi aktualizēt un veicināt Rīgas iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, kā arī izglītot un informēt iedzīvotājus par šo tēmu, tai skaitā veicināt brīvprātīgo darbu un piederības sajūtu savai apkaimei, pilsētai un valstij.

Pašvaldība vēlas aktivizēt apkaimju kustību kā vienu no iedzīvotāju pašorganizācijas veidiem, lai veiktu vietējās kopienas interešu aizstāvēšanu, izzinātu iedzīvotāju problēmas un meklētu risinājumus savstarpējā iedzīvotāju un pašvaldības sadarbībā, kā arī nodrošinātu iedzīvotāju personisko līdzdalību kopienas dzīves vides uzlabošanā.

●  Konkursa 1. uzsaukumā tika iesniegti 39 projektu pieteikumi par kopējo pieprasīto summu 125 862,01 EUR.

●  Konkursa rezultātā finansiāls atbalsts piešķirts 15 projektiem par kopējo summu 46 357,17 EUR.

Konkursā iesniegtajos projektos ietverti sporta pasākumi: basketbola groza uzstādīšana un sporta svētki, Rīgas apkaimju orientēšanās kauss; dažādi kopābūšanas pasākumi, izglītojošas un izzinošas aktivitātes: prāta spēļu vakari, veselīga dzīvesveida, labbūtības un kopīgas ēstgatavošanas darbnīcas, apkaimē dzīvojošo cilvēku dzīvesstāstu apzināšana un dokumentēšana, kā arī bērnu grāmatu namiņa uzstādīšana apkaimē.

🟩 2024. gada 1. uzsaukuma rezultāti skatāmi – šeit.

 

 

Rīgas valstspilsētas pašvaldība katru gadu konkursu kārtībā piešķir līdzfinansējumu sabiedrības integrācijas un līdzdalības aktivitāšu īstenošanai un pasākumu rīkošanai Rīgā, kā arī finansiālo atbalstu apkaimju attīstības biedrību stiprināšanai.

Piedalīties projektu konkursos un saņemt finansiālo atbalstu atkarībā no konkursu mērķa var Rīgā reģistrētas biedrības, nodibinājumi, reliģiskas organizācijas un citas juridiskas personas.

Ar Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centra administrēto sabiedrības integrācijas un līdzdalības projektu konkursu un apkaimju biedrību atbalsta programmu īsu aprakstu un plānoto kalendāru 2024. gadam var iepazīties:

✅ Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centra administrēto projektu konkursu integrācijas, līdzdalības un apkaimju attīstības jomās apraksts  – ŠEIT ;
✅ Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centra administrēto sabiedrības integrācijas, līdzdalības un apkaimju attīstības atbalsta finansēšanas konkursu plānotais kalendārs 2024. gadam (aktualizēts 21.03.2024.)  – ŠEIT

 

Konkursa mērķis ir konkursa kārtībā atbalstīt projektus, kas nodrošina Ukrainas civiliedzīvotāju iekļaušanos sabiedrībā, t. sk. darba tirgū.

Projekta labuma saņēmēji ir Rīgas pilsētā dzīvojošie Ukrainas civiliedzīvotāji, kuri bēg no Krievijas militārās agresijas Ukrainā, paredzot tiem integrācijas pasākumus un mijiedarbības iespējas ar vietējiem iedzīvotājiem.

Projekta pieteicējs var būt biedrība vai nodibinājums, kura darbība saistīta ar sabiedrības integrācijas jautājumiem un kurš savu darbību veic pašvaldības administratīvajā teritorijā. Projekta aktivitātes jāīsteno Rīgā, izņemot specifiskas aktivitātes, to atbilstoši pamatojot.

🔹 Līdzfinansējums tiek piešķirts šādu atbalsta pasākumu īstenošanai Ukrainas civiliedzīvotājiem:

● sociālā iekļaušanās sabiedrībā (radošas un lietderīgas brīvā laika aktivitātes savstarpējās mijiedarbības veicināšanai starp Rīgas iedzīvotājiem un Ukrainas civiliedzīvotājiem, aktivitātes sociāli psiholoģiskā atbalsta nodrošināšanai, prasmju paaugstināšanai un iekļaušanai sabiedrībā u. c.);
● brīvā laika un neformālās izglītības aktivitāšu nodrošināšana bērniem un jauniešiem, lai veicinātu iekļaušanos sabiedrībā;
● iekļaušanās darba tirgū (apmācības uzņēmējdarbības jautājumos, konsultācijas, mentora pakalpojumi u. c.);
● jebkādas diskriminācijas novēršana (aktivitātes starpkultūru dialoga veicināšanai, sabiedrībā valdošo stereotipu izskaušanai u. c.);
● interešu aizstāvības nodrošināšana (juridiskās konsultācijas, interešu pārstāvniecība, apmācības u. c.).

🔹 Vienam projektam var piešķirt līdzfinansējumu līdz 9999,99 euro, nepārsniedzot 90 % no projekta kopējās tāmes. Projekta pieteicējam jānodrošina līdzfinansējums ne mazāks kā 10 % apmērā no kopējām projekta izmaksām.

🔹 Projektu īstenošana jāplāno laika posmā no 2024. gada 15. maija līdz 2024. gada 31. decembrim.

Projektu aktivitāšu norisei var pieteikties bezmaksas telpām Rīgas atbalsta centrā Ukrainas iedzīvotājiem Pāles ielā 9, Rīgā vai pašvaldības piedāvātajām bezmaksas telpām Rīgas nevalstiskajām organizācijām.
Par telpu izmantošanas iespējām Rīgas atbalsta centrā Ukrainas iedzīvotājiem, lūdzam sazināties ar Egiju Straujumu, tālrunis 29180866, e-pasts egija.straujuma@riga.lv. Par pašvaldības piedāvāto bezmaksas telpu izmantošanas iespējām nevalstiskajām organizācijām, informācija pieejama tīmekļa vietnes www.apkaimes.lv sadaļā https://apkaimes.lv/integracija/par-nvo-namu/telpu-lietosana/#top

Kopējā summa, kas pieejama projektu īstenošanai ir līdz 300 000 euro.

🔹 Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2024. gada 25. marts plkst. 12.00.

Projektu pieteikumi iesniedzami elektroniska dokumenta veidā, aizpildot tos valsts valodā un sagatavojot atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu noformēšanu, elektroniski nosūtot uz elektroniskā pasta adresi integracija@riga.lv vai Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centra oficiālo e-adresi ar paraksttiesīgās personas drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, .edoc formāta pakotnē, kuras izmērs nepārsniedz 20 MB.

Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas lūdzam iepazīties ar projektu konkursa nolikumu, tā pielikumiem un Rīgas domes 05.04.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-23-192-sn “Par pašvaldības atbalstu sabiedrības integrācijas un līdzdalības aktivitāšu īstenošanai Rīgā”.

📌 Visa informācija par konkursu – ŠEIT

📌  Lai palīdzētu pretendentiem sagatavot projekta pieteikumus, 12. martā plkst. 15.00 tiks rīkots informatīvs seminārs tiešsaistes platformā MS Teams. Semināram aicinām pieteikties, aizpildot pieteikuma anketu – ŠEIT  līdz 11. martam.

Papildus informācijai par projektu konkursu lūdzam sazināties ar Daci Paegli, Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centra Apkaimju attīstības un sabiedrības integrācijas pārvaldes Sabiedrības integrācijas un līdzdalības nodaļas projektu vadītāju pa tālruni 67012614 vai e-pastā dace.paegle@riga.lv.

Līdzfinansējums projektu īstenošanai tiek piešķirts saskaņā ar Ministru kabineta informatīvo ziņojumu “Par Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda Tematiskā Mehānisma Ārkārtas palīdzības finanšu instrumenta projekta “Atbalsts pārvietotajām personām no Ukrainas Latvijā” īstenošanu” (Ministru kabineta 13.06.2023. sēdes lēmums, prot. Nr. 32 42§) un Rīgas domes 05.04.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-23-192-sn “Par pašvaldības atbalstu sabiedrības integrācijas un līdzdalības aktivitāšu īstenošanai Rīgā”.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departaments izsludina finansēšanas konkursu “Līdzfinansējums privāto akreditēto muzeju atbalstam”.

Konkursa nolikums nosaka kārtību, kādā piešķir Rīgas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējumu privāto akreditēto muzeju pasākumiem ar mērķi sekmēt materiālo un nemateriālo kultūras vērtību dokumentēšanu un saglabāšanu, muzeja krājuma pieejamību sabiedrībai, zinātniskus pētījumus, organizēt izglītojošus seminārus, īpaši bērnu un jauniešu auditorijai, kopienu iesaisti. Pasākumu programma īstenojama līdz 2024. gada 31. decembrim.

🟩 Konkursa nolikums, pieteikuma forma un saistītie dokumenti pievienoti pielikumā – skatīt ŠEIT.

🟩 Pieteikumi jāiesniedz elektroniskā formātā līdz 2024. gada 25. martam plkst. 23.59, nosūtot uz e-pasta adresi iksd@riga.lv.

🟩 Papildu informācija pieejama pa tālruni 67105810 vai e-pastā linda.pukite@riga.lv.

Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs informē, ka saskaņā ar vērtēšanas komisijas lēmumu sabiedrības integrācijas un brīvprātīgā darba projektu konkursā Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām sabiedrības integrācijas projektu īstenošanai finansiālu atbalstu saņem 15 projekti par kopējo summu 33 290,56 EUR, tajā skaitā pilsoniskās līdzdalības un savstarpējās sadarbības attīstības jomā – 6 projekti, sociālās integrācijas veicināšanas jomā – 6 projekti, iecietības veicināšana un jebkādas diskriminācijas novēršanas jomā – 1 projekts un brīvprātīgā darba attīstības jomā – 2 projekti.

Atbalstīto projekta ietvaros plānots rīkot izglītojošas, izzinošas un saliedējošas aktivitātes dažādām sabiedrības grupām: pirmsskolu izglītības iestāžu audzēkņiem, skolēniem, sociālās aprūpes centru iemītniekiem un apkaimju iedzīvotājiem, veicinot piederības sajūtas pilsētai, sekmējot starpkultūru dialogu un sociālo iekļaušanu, kā arī attīstot brīvprātīgo darbu Rīgā.

Pavisam konkursā tika iesniegti 29 projektu pieteikumi par kopējo summu 65 358,33 EUR.

➡️ Pilsoniskās līdzdalības un savstarpējās sadarbības attīstības tematiskajā jomā iesniegti 13 projekti;
➡️ Sociālās integrācijas veicināšana tematiskajā jomā – 11 projekti;
➡️ Iecietības veicināšanas un jebkādas diskriminācijas novēršanas tematiskajā jomā – 1 projekts;
➡️ Brīvprātīgā darba attīstības jomā – 4 projekti.

Administratīvu kritēriju dēļ tika noraidīts 1 projektu pieteikums.

 

Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs (turpmāk – Centrs) izsludina Apkaimju iniciatīvu līdzdalības un piederības veicināšanas projektu konkursa 2024. gadam 1. uzsaukumu.

Konkursa mērķis ir sniegt līdzfinansējumu projektiem, kas aktualizē un veicina Rīgas iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, kā arī izglīto un informē iedzīvotājus par šo tēmu, tai skaitā veicina brīvprātīgo darbu un piederības sajūtu savai apkaimei, pilsētai un valstij, aktivizē apkaimju kustību kā vienu no iedzīvotāju pašorganizācijas veidiem, lai veiktu vietējās kopienas interešu aizstāvēšanu, izzinātu iedzīvotāju problēmas un meklētu risinājumus savstarpējā iedzīvotāju un pašvaldības sadarbībā, kā arī nodrošinātu iedzīvotāju personisko līdzdalību kopienas dzīves vides uzlabošanā.

Projekta pieteicējs var būt juridiska persona, kas savu darbību veic Rīgas pilsētā un vēlas līdzdarboties Rīgas pilsētas apkaimju attīstības jautājumos.

Līdzfinansējums var tikt piešķirts projektiem, kuri:

🟩 tiešā veidā veicina iedzīvotāju pilsoniskās līdzdalības aktivizēšanu un piederības sajūtas veicināšanu;
🟩 sekmē dažādu iedzīvotāju grupu un/ vai iedzīvotāju sadarbību ar Rīgas valstspilsētas pašvaldību;
🟩 plāno iedzīvotāju iesaisti un līdzdalību visos vai vairākos projekta posmos.

Projektu īstenošana jāplāno laikā no 2024. gada 2. aprīļa līdz 2024. gada 30. septembrim.

Vienam projektam var piešķirt līdzfinansējumu līdz 3500 euro, nepārsniedzot 95% no projekta kopējās tāmes. Projekta pieteicējam jānodrošina līdzfinansējums vismaz 5% apmērā. Ja projektā paredzēts īstenot apkaimju iedzīvotāju forumu bez citām papildus aktivitātēm, tad projekta ietvaros šādai aktivitātei var saņemt atbalstu ne vairāk kā 1500 euro apmērā.

Kopējā summa, ko plānots piešķirt projektu konkursa ietvaros, ir līdz 40 000 euro.

🟩 Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2024. gada 28. februāris plkst. 12.00.

Projektu pieteikumi iesniedzami elektroniska dokumenta veidā, tos sagatavojot atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu noformēšanu, elektroniski nosūtot uz elektroniskā pasta adresi integracija@riga.lv vai Centra oficiālo e-adresi ar paraksttiesīgās personas drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, .edoc formāta pakotnē, kuras izmērs nepārsniedz 20 MB.

Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas lūdzam iepazīties ar projektu konkursa nolikumu, tā pielikumiem un saistošajiem noteikumiem.

🟢 Lai palīdzētu interesentiem sagatavot projekta pieteikumu, tiks rīkots informatīvs seminārs par projektu konkursa nosacījumiem. Seminārs notiks 13.02.2024. plkst. 15.30 tiešsaistes platformā MS Teams. Semināram aicinām pieteikties, aizpildot anketu šeit.

Papildu informācija pieejama pie Centra Apkaimju attīstības un sabiedrības integrācijas pārvaldes Sabiedrības integrācijas un līdzdalības nodaļas projektu vadītājas Sandras Kumačevas pa tālruni 67105354 vai e-pastu: sandra.kumaceva@riga.lv.

Saistošie dokumenti:

Saistošie noteikumi Nr. RD-23-192-sn “Par pašvaldības atbalstu sabiedrības integrācijas un līdzdalības aktivitāšu īstenošanai Rīgā”
Apkaimju iniciatīvu līdzdalības un piederības veicināšanas projektu konkursa nolikums
Projekta pieteikums (1. pielikums)
Projekta izdevumu tāme (2. pielikums)
Apliecinājums (3. pielikums)
Līguma paraugs (4. pielikums)
Noslēguma pārskats par Projekta īstenošanu (5. pielikums)
Projekta izpildes pieņemšanas un nodošanas akts (6. pielikums)

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departaments (RVP IKSD) izsludina konkursu biedrībām un nodibinājumiem par līdzfinansējumu bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai 2023./2024. mācību gada pavasara brīvlaikā.

Konkursā tiks atbalstītas šādas Latvijas Republikas teritorijā plānotās un Rīgas valstspilsētas pašvaldības bērniem un jauniešiem paredzētās nometnes:

🟩 plānotais ilgums ir vismaz četras dienas;
🟩 programmas ilgums ir vismaz sešas stundas dienā (izņemot iebraukšanas un izbraukšanas dienas (diennakts nometnēs), kurās programmas ilgums var būt īsāks par sešām stundām);
🟩 nometnē piedalās nemainīga dalībnieku grupa – vismaz 15 bērni un jaunieši;
🟩 nometnes dalībnieku vecums: dienas nometnē – no 6 līdz 15 gadiem; diennakts nometnē – no 6 līdz 25 gadiem;
🟩 dalības maksa vienam dalībniekam nepārsniedz 50 eiro dienā.

Līdzfinansējums bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai tiek piešķirts pēc šāda aprēķina: 10 eiro dienā vienam dalībniekam (Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamam vai pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētam bērnam un jaunietim), nepārsniedzot 3500 eiro vienai nometnei.

Pieteikumi un pievienotie dokumenti (t.sk. nometnes programmas (dienas kārtības) projekts), kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, vienā EDOC formāta pakotnē līdz 2024. gada 7. februārim (plkst. 15.00) jānosūta uz RVP IKSD elektroniskā pasta adresi iksd@riga.lv vai oficiālo elektronisko adresi.

📌 Ar nolikumu un saistītiem dokumentiem var iepazīties, atverot saiti ŠEIT.

Vēršam uzmanību, ka ir izdots jauns konkursa nolikums. Aicinām rūpīgi iepazīties ar tā tekstu un izmantot aktuālās pieteikuma veidlapas.

Konsultācijas par pieteikumu noformēšanu ir iespējams saņemt, vēršoties pie RVP IKSD Jaunatnes nodaļas galvenās speciālistes – ekspertes Evijas Pelšas (e-pasts: evija.pelsa@riga.lv, tālrunis 67181383).

Ir stājušies spēkā Rīgas valstspilsētas pašvaldības saistošie noteikumi un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta (RVP IKSD) nolikums konkursam “Līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība tautas sporta, bērnu un jauniešu sporta sacensību organizēšanai Rīgā”.

Līdzfinansējuma mērķis ir atbalstīt bērnu un jauniešu sporta un tautas sporta sacensību organizēšanu Rīgā, sekmēt fiziskās aktivitātes un iedzīvotāju piesaistīšanu aktīvām sporta nodarbībām.

Līdzfinansējumu var saņemt sacensībām, kas notiks laika posmā no 01.04.2024. līdz 15.12.2024.

Ar saistošiem noteikumiem, nolikumu un pielikumiem var iepazīties, atverot saiti ŠEIT.

🟩 Projektu pieteikumi iesniedzami tikai elektroniskā formātā līdz 14. februāra plkst. 12.00, noformēti atbilstoši konkursa nolikuma nosacījumiem, nosūtot tos uz e-pasta adresi: iksd@riga.lv.

Lai informētu par aktuālāko konkursā “Līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība tautas sporta, bērnu un jauniešu sporta sacensību organizēšanai Rīgā”, RVP IKSD organizēs vebināru, kurā aktualizēs informāciju par konkursu, kā arī būtiskākajām nepilnībām līdz šim iesniegtajos pieteikumos.

🟩 Vebinārs notiks 1. februārī plkst. 12.00 platformā “Microsoft Teams”.

● Lai pieteiktos un saņemtu piekļuves saiti, līdz 31. janvāra plkst. 16.00 nosūtīt uz e-pastu imikelsone9@riga.lv: organizācijas nosaukumu, pārstāvja vārdu, uzvārdu, amatu, kas piedalīsies vebinārā un e-pasta adresi uz kuru nosūtīt piekļuves saiti.

Vebināra dalībniekiem 1. februārī līdz plkst. 10.00 uz norādīto e-pastu tiks nosūtīta saite piekļuvei vebināram.

Atbildīgais par sacensībām: Ilze Miķelsone, tālr. 67037247, 29240132, e-pasts: imikelsone9@riga.lv

 

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments izsludinājis finansēšanas konkursu “Līdzfinansējums privātpersonu organizētajiem kultūras un mākslas nozares pasākumiem”, kura mērķis ir finansiāli atbalstīt komersantu, biedrību vai nodibinājumu organizētu Rīgas pašvaldībai nozīmīgu projektu īstenošanu vizuālajā mākslā, mūzikā, teātra mākslā, dejā, grāmatniecībā, kā arī nekomerciālus audiovizuālos darbus un starpdisciplinārus projektus.

Atbilstoši konkursa nolikumu, šogad konkursam noteiktas šādas prioritātes:

🟩 atbalsts mākslinieciski augstvērtīgiem, inovatīviem un sabiedriski nozīmīgiem kultūras un mākslas nozares pasākumiem;
🟩 atbalsts pasākumiem, kas veicina saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstību, kā arī atspoguļo un iekļauj Ukrainas tematiku Latvijai un Rīgai nozīmīgos kultūras notikumos;
🟩 atbalsts pasākumiem, kas pauž Eiropas vērtības saistībā ar Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā divdesmitgadi;
🟩 atbalsts bērnu un jauniešu pasākumiem;
🟩 atbalsts laikmetīgās mākslas pasākumiem, kuri pievērš uzmanību vides aizsardzībai un ilgtspējībai.

Projektu pieteikumi iesniedzami elektroniskā formātā, nosūtot uz e-pasta adresi: iksd@riga.lv vai oficiālo elektronisko adresi līdz šā gada 13. februāra plkst. 12.00.

Papildu informācija pieejama pa tālruni: 67043670, 67043690 no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00 vai e-pastā: liene.lavina@riga.lv ; ieva.zarina@riga.lv Konkursa nolikums un citi saistītie dokumenti atrodami mājaslapā kultura.riga.lv sadaļā “Finansēšanas konkursi”.

Konkursa mērķis ir atbalstīt projektus, kas veicina sabiedrības integrāciju Rīgas pilsētā un sekmē saliedētas sabiedrības veidošanos, kurā ir augsts sabiedrības locekļu līdzdalības un sadarbības līmenis un tiek respektētas demokrātiskas nacionālas valsts vērtības.

Projekta pieteicējs var būt biedrība, nodibinājums vai reliģiska organizācija, kuras darbība saistīta ar sabiedrības saliedētības un integrācijas jautājumiem, kas savu darbību veic un kuras juridiskā adrese ir Rīgā.

Finansējums tiks piešķirts aktivitāšu īstenošanai šādās tematiskajās jomās:

1. Pilsoniskās līdzdalības un savstarpējās sadarbības attīstība:

  • līdzdalības veicināšana Rīgas valstspilsētas pašvaldības nozaru politikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesā;
  • valstiskās identitātes stiprināšana (pilsonības iegūšanas veicināšana, pilsonības prestiža paaugstināšana, kopīgo valstisko vērtību izpratnes veicināšana un latviešu valodas vides stiprināšana).

2. Sociālās integrācijas un sabiedrības veselības veicināšana:

  • nabadzības un sociālās atstumtības novēršana (prasmju paaugstināšana, pašapziņas stiprināšana, motivēšana u. c.);
  • radošas un lietderīgas brīvā laika aktivitātes sociālās atstumtības riskam pakļauto sabiedrības grupu iekļaušanai;
  • pasākumi sabiedrības veselības veicināšanas jomā, kas rada priekšnosacījumus spējai iekļauties sabiedrībā.

3. Iecietības veicināšana un jebkādas diskriminācijas novēršana:

  • aktīva interešu aizstāvība (juridiskas konsultācijas, sociāli psiholoģiskais atbalsts, interešu pārstāvniecība);
  • etniskās saskaņas un starpkultūru dialoga (starp indivīdiem, grupām ar dažādu etnisko, kultūras, reliģisko un lingvistisko pamatu un mantojumu) veicināšana;
  • sabiedrībā valdošo stereotipu par neiecietībai un diskriminācijai pakļautajām sabiedrības grupām izskaušana.

4. Jauniebraucēju līdzdalība un iekļaušana Latvijas sabiedrībā:

  • atbalsta un mijiedarbības pasākumi jauniebraucējiem (latviešu valodas klubi, sadarbības aktivitātes savstarpējās mijiedarbības veicināšanai starp vietējiem Rīgas iedzīvotājiem un jauniebraucējiem, līdzdalības un iesaistes pasākumi u. c.);
  • izglītojoši un informatīvi pasākumi par kultūru dažādību un migrāciju (tajā skaitā darbam ar jauniebraucējiem) dažādām mērķa grupām: pedagogiem, klientu apkalpošanas speciālistiem, sociālā darba speciālistiem, skolēniem, studentiem, kā arī sabiedrībai kopumā.

Projektu pieteikumi tiek vērtēti divās grupās:

🟩 mazo projektu grupa – pieprasītais finansējums nepārsniedz 1500 euro;
🟩 lielo projektu grupa – pieprasītais finansējums ir no 1500,01 euro līdz 7000 euro.

Projekta pieteicējam jānodrošina finanšu līdzekļu līdzfinansējums ne mazāks kā 5 % no kopējām projekta izmaksām.

Projektu īstenošana jāplāno laikā no 2024. gada 1. marta līdz 2024. gada 15. novembrim.

Kopējā summa, ko plānots piešķirt projektu konkursa ietvaros, ir 155 000 euro.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2024. gada 25. janvāris plkst. 14.00.

Projektu pieteikumi iesniedzami elektroniska dokumenta veidā, aizpildot tos valsts valodā un sagatavojot atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu noformēšanu, elektroniski nosūtot uz elektroniskā pasta adresi integracija@riga.lv vai Centra oficiālo e-adresi ar paraksttiesīgās personas drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, .edoc formāta pakotnē, kuras izmērs nepārsniedz 20 MB.

Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas lūdzam iepazīties ar projektu konkursa nolikumu, tā pielikumiem un saistošajiem noteikumiem.

Lai palīdzētu interesentiem sagatavot projekta pieteikumus, 11. janvārī plkst. 15.00 tiks rīkots informatīvs seminārs tiešsaistes platformā MS Teams. Semināram aicinām pieteikties, aizpildot pieteikuma anketu šeit līdz 9. janvārim.

Papildus informācijai par projektu konkursu lūdzam sazināties ar Daci Paegli, Centra Apkaimju attīstības un sabiedrības integrācijas pārvaldes Sabiedrības integrācijas un līdzdalības nodaļas projektu vadītāju pa tālruni 67012614 vai e-pastā dace.paegle@riga.lv.

Saistošie dokumenti:

Saistošie noteikumi Nr. 192
Konkursa Nolikums
Projekta pieteikums (1.pielikums)
Projekta izdevumu tāme (2.pielikums)
Apliecinājums (3.pielikums)
Līguma paraugs (4.pielikums)
Noslēguma pārskats (5.pielikums)
Pieņemšanas un nodošanas akts (6.pielikums)