Vairāk nekā 100 skolēni, pedagogi un vecāki vienojas par Rīgas skolēnu līdzdalības memorandu

Piektdien, 1. decembrī, VEF Kultūras pilī norisinājās Rīgas skolēnu līdzdalības forums. Forumu sadarbībā ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamentu (RVP IKSD) rīkoja Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas skolēnu pašpārvalde, un tajā noritēja vērtīgas sarunas starp skolēniem, pedagogiem, vecākiem, EP deputāti Daci Melnbārdi, Rīgas domes priekšsēdētāju Vilni Ķirsi, Latvijas izglītības vadītāju asociācijas prezidentu Rūdolfu Kalvānu, Rīgas Doma kora skolas vadītāju Gintu Ceplenieku, Rīgas domes IKSK priekšsēdētāju Laimu Geikinu, IZM parlamentāro sekretāri Silviju Reinbergu, RD IKSD Sporta un jaunatnes pārvaldes Jaunatnes nodaļas vadītāju Dmitriju Zverevu, un biedrības Eiropas Kustība Latvijā ģenerālsekretāri Lieni Valdmani.

Skolai ir jābūt demokrātijas citadelei” šie EP deputātes Daces Melbārdes teiktie vārdi var kalpot kā vadmotīvs Rīgas skolēnu līdzdalības forumam, kurā pulcējās vairāk nekā 100 skolēni, pedagogi, skolu administrācijas pārstāvji un vecāki.

Īpaši nozīmīgi ir uzsvērt, ka Foruma ideju radīja, saturu veidoja un rīkošanu pilnībā īstenoja Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas skolēnu komanda, pateicoties Rīgas valstspilsētas pašvaldības finansiālam atbalstam. Kā uzrunā uzsvēra priekšsēdētājs Vilnis Ķirsis: “Skolēnu pašpārvaldēs skolēni mācās demokrātiju, attīstot sadarbības prasmes un aizstāvot savas intereses. Patiess prieks, ka skolēni rada konstruktīvus priekšlikumus, kā stiprināt demokrātiju skolā, uzklausīt un ievērot visu izglītības iestāžu darbā iesaistīto pušu viedokli.”

Forumā tika prezentēts Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas skolēnu pašpārvaldes izstrādātais Rīgas skolēnu līdzdalības memorands, kura mērķis ir stiprināt demokrātiju un līdzdalību skolā, nodrošinot skolēnu, darbinieku, vecāku un administrācijas pārstāvju interešu ievērošanu, kā arī jēgpilnu un efektīvu skolēnu pašpārvaldes darbu. Memorandā ir noteikti principi un definētas vadlīnijas demokrātijas kultūras stiprināšanai skolās:

🔹 dokumentu pieejamība;
🔹 pašpārvaldes pienākumi un prezidenta vēlēšanas;
🔹 komunikācijas tīkla stiprināšana;
🔹 līdzdalīgās budžetēšanas principi;
🔹 telpu nepieciešamība efektīvam Pašpārvaldes darbam;
🔹 trīspusējas sadarbības sēde, kurā, lemjot par nozīmīgiem jautājumiem, vienāds balsu skaits ir skolas administrācijai, pašpārvaldei un vecāku padomei.

📌 Ideja par memoranda izstrādi tika radīta 2023. gada augustā, Rīgas domes organizētā Rīgas domes organizētā Jauniešu līdzdalības budžeta konkursā, kurā piedalījās un savu ideju realizēšanai atbalstu saņēma četras Rīgas skolēnu komandas, tostarp arī Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas komanda – Jēkabs Dzirkalis, Elīza Veļķere, Rūta Renāte Demitere, Kristaps Apkalns, Rihards Burbickis un Jete Mezīte.

Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas komanda Memorandu izstrādāja vairākos posmos, analizējot citu valstu pieredzi un Latvijā apstiprinātos likumus un noteikumus, kas skar skolēnu līdzdalību un pašpārvalžu darbu skolā. Apspriežot Memorandu ar Rīgas skolu pašpārvalžu prezidentiem, kā arī veicot aptauju par Rīgas skolu pašpārvalžu darbības efektivitāti, tika noskaidrots, ka vairāk nekā 4% aptaujāto jauniešu pat nezina, ka viņu skolās darbojas skolēnu pašpārvalde, kas liecina par lēnu informācijas plūsmu skolēnu starpā.

Savukārt, jautājot par skolēnu iespējām iesaistīties ar mācību procesu saistītos lēmumos, no vairāk nekā 30 skolu audzēkņiem tika saņemti viduvēji un zemi vērtējumi, norādot uz to, ka jauniešu viedoklis par to, kā tiek īstenots viņu pašu mācību process, netiek uzklausīts. Iegūtie dati apliecina, ka Memorandā ietvertās idejas ir nozīmīgas un īstenojamas, lai nodrošinātu veiksmīgu informācijas apmaiņu izglītojamo un skolēnu pašpārvaldes starpā, kā arī ļautu jauniešu balsīm tikt sadzirdētām jautājumos, kas skar viņu pašu mācību procesu.

Foruma laikā memoranda tekstu iepazina un apsprieda 26 klātesošo Rīgas skolu pārstāvji, definējot konkrētas idejas, kā savā izglītības iestādē Memorandā noteikto papildinās un pielāgos. Kā pirmās apņemšanās, kas skolās tiks īstenotas tuvākajā laikā tika minētas:

🔹 ieviest sistēmu, kā skolēni var anonīmi izteikt viedokļus skolā;
🔹 skolēnu pašpārvaldes telpas izveide;
🔹 ciešāka sadarbība ar skolas vadību un vecāki padomi,
🔹 kā arī vispārēja komunikācijas uzlabošana.

Visas dienas garumā noritēja aktīvas diskusijas, meklējot atbildes uz nozīmīgiem jautājumiem:

🔹 vai skolēnu pašpārvaldes ir tikai pasākumu fabrikas;
🔹 kā sekmēt komunikāciju starp skolēniem, pedagogiem, administrāciju;
🔹 kā stiprināt pārliecību, ka jaunieši izglītības iestādē ir vienlīdzīgi partneri.

Vērtīgas sarunas noritēja starp skolēniem, pedagogiem, vecākiem, EP deputāti Daci Melnbārdi, Rīgas domes priekšsēdētāju Vilni Ķirsi, Latvijas izglītības vadītāju asociācijas prezidentu Rūdolfu Kalvānu, RīgasDoma kora skolas vadītāju Gintu Ceplenieku, Rīgas domes IKSK priekšsēdētāju Laimu Geikinu, IZM parlamentāro sekretāri Silviju Reinbergu, RVP IKSD Sporta un jaunatnes pārvaldes Jaunatnes nodaļas vadītāju Dmitriju Zverevu, un biedrības Eiropas Kustība Latvijā ģenerālsekretāri Lieni Valdmani.

Kā uzsvēra Foruma dalībnieki, tieši savstarpējas sarunas nodrošina attīstību un ļauj mācīties vienam no otra, nodrošinot demokrātijas kultūras stiprināšanu Rīgas skolās un, esot vienisprātis, ka demokrātija valstī sākas ar demokrātiju skolā. Rīgas skolēnu līdzdalības memorandu īpaši nozīmīgu padara fakts, ka to izstrādājuši skolēni, nevis pieaugušie skolēniem, sniedzot savu redzējumu uz notiekošo izglītības iestādēs un ierosinot konstruktīvus priekšlikumus.

Memorands pieejams – šeit

Memorandu parakstīt aicinātas ne tikai Rīgas, bet visas Latvijas skolas, apliecinot, ka tās iedzīvinās Memorandā paustās vērtības – līdztiesību, vienlīdzību, demokrātiju un savstarpējo cieņu.