Noslēdzies projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Rīgas skolu vadība, pedagogi un atbalsta personāls tiekas Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) noslēdzošajā konferencē “Sadarbība. Virziens. Atbalsts”, lai dalītos savā pieredzē par projekta gaitā iegūtajām atziņām.

“Uzskatu, ka šis bija viens no veiksmīgākajiem pašvaldības īstenotajiem projektiem izglītības jomā, kas pievērsa uzmanību priekšlaicīgas mācību pamešanas problēmai, iemācīja izglītības iestādēs atpazīt riskus un piemeklēt tiem atbilstošus individuālus atbalsta pasākumus un risinājumus. Katra semestra beigās, izvērtējot īstenotos plānus, var secināt, ka 78% gadījumu situācija ir uzlabojusies, 18% gadījumu daļēji uzlabojusies, bet tikai 4% gadījumu plāns nav devis gaidītos rezultātus. Redzam, ka izglītojamajiem ir uzlabojušās sekmes, samazinājušies kavējumi, uzlabojušās attiecības gan ar pedagogiem, gan vienaudžiem. Patiešām ticu, ka projekts atstās pozitīvu ietekmi uz priekšlaicīgas mācību pamešanas samazināšanos arī ilgtermiņā,”

par projektu saka Rīgas pašvaldības, Izglītības, kultūras un sporta departamenta, Starptautisko un investīciju projektu nodaļas vadītāja Ilona Doniņa.

✅ Projekta mērķis bija mazināt to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības. Kopumā projekta realizācijas laikā īstenoti 25 634 individuālie atbalsta plāni (IAP), kas izstrādāti, lai sniegtu dažāda veida atbalstu skolēniem. Ar pašvaldību starpniecību tika nodrošināts individuālais atbalsts izglītojamiem, kuri varētu pārtraukt mācības finanšu resursu trūkuma dēļ, piemēram, tiek kompensēti izdevumi par transportu, ēdināšanu, dienesta viesnīcu. Tomēr galvenais projekta fokuss bija nevis īslaicīga finansiālās palīdzības sniegšana, bet gan ilgtspējīga visaptveroša mehānisma radīšana, kas veido atbalstošu un iekļaujošu vidi ikvienam izglītojamam.

Projekta realizācijas laikā visvairāk sniegtas tieši mācību priekšmetu un atbalsta speciālistu konsultācijas skolēniem, kā arī ekonomiskais atbalsts.

✅ Konferencē ar savu pieredzi, ieguvumiem dalījās skolu pārstāvji, kas vairākus gadus īstenojuši šo projektu savā izglītības iestādē: Rīgas Imantas vidusskola, Rīgas Daugavgrīvas pamatskola, Rīgas 93. vidusskola, Rīgas Daugavas pamatskola.

Skolu pieredze rāda, ka projektā izstrādātie IAP lielākoties ir uzlabojuši situāciju, lai tiktu samazināta priekšlaicīga mācību pārtraukšana. Izglītības iestādes daudz strādājušas ar jauniešu emociju stabilizēšanu, problēmu un grūtību risināšanu, pašapziņas celšanu, personības spēju un prasmju attīstību. Skolēni atsauksmēs par iesaisti projektā norāda, ka ir kļuvuši mierīgāki, uzlabojušās skolēnu sekmes un attiecības ar klases biedriem, uzlabojušās angļu valodas prasmes, skolēni iemācījušies kontrolēt savas emocijas, iemācījušies risināt domstarpības.

Projekts īstenots no 2017. gada oktobra līdz 2023. gada decembrim, iesaistot skolēnus no 1. līdz 12. klasei. Visa projekta laikā atbalsts tika sniegts vairāk nekā 16 tūkstošiem izglītojamo.

✅ Projekts veicināja ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, izglītības iestādēm, pedagogiem, atbalsta personālu un izglītojamo vecākiem, lai laikus identificētu izglītojamos ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Pedagogiem tika sniegta iespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbā ar izglītojamiem. Projekta ietvaros izstrādāti metodiskie līdzekļi. Tika izveidota vienota datu bāze, kas nodrošina regulāru informācijas apmaiņu valsts, pašvaldības un izglītības iestādes līmenī par izglītojamiem, kuriem identificēts risks pārtraukt mācības, veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un to rezultātiem.

Projekts atbalstīja arī jauniešu NVO iniciatīvas, lai aktualizētu mācību pārtraukšanas problēmu pašu jauniešu vidū, ar vienaudžu palīdzību uzrunātu izglītojamos un iesaistītu viņus aktivitātēs. Pasākumi vērsti uz agrīnu problēmu diagnostiku un risinājumiem.

Lai nodrošinātu projekta ilgtspēju, pašvaldībā ir izstrādāts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas prevencijas sistēmas un ieviešanas plāns 2024.-2028.gadam, lai veicinātu izglītības darbības uzlabošanu un ilgtspējīgu izaugsmi.