2022. gada 14. decembrī Rīgas domē pieņemts lēmums Nr. RD-22-2069-lē “Par Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas lokāplānojuma izstrādes uzsākšanu”.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir veicināt Rīgas vēsturiskā centra kā UNESCO Pasaules mantojuma vietas un tā aizsardzības zonas vispārējo ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu, vienlaikus veidojot dzīvotspējīgu un mūsdienu sabiedrības prasībām atbilstošu pilsētvidi. Lokālplānojuma izstrāde ir pamatota ar nepieciešamību iedzīvināt pašvaldības nostādnes attiecībā uz mobilitātes, publiskās ārtelpas, apbūves attīstību un iedzīvotāju piesaisti Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijā.

Lokālplānojums noteiks prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, attēlojot pašreizējo un plānoto (atļauto) izmantošanu, izmantošanas aprobežojumus un prasības kultūrvēsturiskās vides un vērtību saglabāšanai. Tas būs galvenais ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kas aprobežos īpašuma tiesības Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā.

Lokālplānojuma ierosinātājs – Rīgas valstspilsētas pašvaldība.

Lokālplānojuma izstrādātājs – Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments.

Lēmums

Vairāk informācijas par lokālplānojuma izstrādes procesu pieejama: https://www.rdpad.lv/rigas-vesturiska-centra-lokalplanojums/

Āgenskalna tirgus priekšlaukums Nometņu ielā 64 ir viena no pirmajām līdzdalības budžeta projektu konkursā atbalstītajām iedzīvotāju iecerēm. Kopā ar atjaunoto, kopš šī gada maija atvērto, Āgenskalna tirgu laukums ļāvis apkaimes centram sākt jaunu dzīvi.

Āgenskalna apkaimes biedrības iesniegtā un iedzīvotāju atbalstītā projekta rezultātā laukums pie Āgenskalna tirgus no automašīnu stāvvietas pārtapis par gājēju zonu un ticis labiekārtots, izvietojot kastes ar apstādījumiem, kā arī atpūtas solus. Izveidotajā laukumā uzlabota pieejamība cilvēkiem ratiņkrēslos un vecākiem ar bērnu ratiņiem, pie apmalēm veidojot slīpas uzbrauktuves. Uzlabota gājēju drošība, laukumu ar puķu kastēm norobežojot no satiksmes, un mainīts velonovietņu izvietojums. Izveidots brīvpieejas dzeramā ūdens krāns ar pogām, kas uz ziemu tiek atslēgts, lai aukstumā ūdens nesasaltu un iekārtu nesabojātu.

Āgenskalna apkaimes biedrības pārstāvis Roberts Kārkliņš par priekšlaukuma pārtapšanu stāsta: “Āgenskalna tirgus ir apkaimes simbols, gan sajūtu, gan ģeogrāfiskais centrs un nozīmīgākā vieta. Jau aptuveni pirms 10 gadiem projekta “Radi Rīgu” ietvaros bija tapis priekšlikums ne tikai par Āgenskalna tirgus laukuma, bet arī līdzās esošā krustojuma pārveidošanu. Tas zināmā mērā bija impulss arī biedrības projektam. Zīmīgi, ka priekšlaukuma pārveidošana notika vienlaikus ar Āgenskalna tirgus atjaunošanu. Tirgus apsaimniekotāji jau no paša sākuma atbalstīja projektu un ir priecīgi par rezultātu. Tas ir pirmais solis uz labām pārmaiņām Āgenskalna centrā, jo esam pārliecināti, ka arī līdzās esošajam krustojumam nākotnē jākļūst daudz patīkamākam un gājējiem drošākam.”

Pārveidojot laukumu, iegūta tirgus apmeklētājiem pieejama, ērta un droša publiskā zona, kas kalpo arī kā dažādu pasākumu un notikumu norises vieta. Piemēram, Ziemassvētkos šeit vietu jau pērn rada apkaimes svētku egle, ko apkaimes biedrībai dāvināja Rīgas dome, savukārt šogad 4. maijā laukumu ieskandināja koristu balsis. Arī šogad laukumu greznos egle.

Roberts saka: “Iedzīvotāju viedokļi gan balsojuma, gan projekta īstenošanas laikā bija dažādi. Taču šobrīd arī daudzi kritiķi ir pieņēmuši, ka laukuma pārtapšana ir pozitīvas pārmaiņas. Katram pašam ir iespēja to novērtēt, vienkārši atnākot un esot šajā vietā. Laukums ir apdzīvots un iedzīvotājiem kalpo kā satikšanās vieta.”

Āgenskalna laukums ir viens no sešiem pirmajā līdzdalības budžeta projektu īstenošanas konkursā 2019. gadā atbalstītajiem projektiem. Par projekta īstenošanu portālā balso.riga.lv nobalsoja 1714 iedzīvotāju. Projekta kopējās izmaksas bija 100 536 eiro. Laukuma būvprojektu izstrādāja SIA “LAAGA ARCHITECTS”, bet labiekārtošanas darbus veica SIA “GMD Būve”.

Par iegūto pieredzi pirmajā līdzdalības budžeta konkursa gadā Āgenskalna apkaimes biedrības pārstāvis stāsta: “Tirgus ir nozīmīgs daudziem tuvāko apkaimju iedzīvotājiem, un pirmajā konkursa gadā par projektu balsoja arī tie, kas vispār vēlējās redzēt pārmaiņas Rīgā. Jāatzīst, ka panākt labus balsojuma rezultātus ir nopietns darbs un ļoti labi strādā iedzīvotāju individuāla uzrunāšana. Visiem projektu iesniedzējiem varu ieteikt būt pacietīgiem – rezultātu gribas ieraudzīt uzreiz, bet tas prasa vairāk laika nekā no sākuma šķiet. Pie šķēršļiem, kas rodas gan projekta sagatavošanas, gan balsojuma un īstenošanas laikā, nevajag zaudēt pacietību un nevajag atkāpties no pārliecības, ka projekts ir vajadzīgs.”

Līdz 31. oktobrim iedzīvotājiem iespējams balsot par 2022. gada līdzdalības budžeta konkursam iesniegtajiem projektiem portālā balso.riga.lv. Šogad līdzdalības budžeta finansējums ir 700 000 eiro, un katras ieceres īstenošanai maksimāli pieejami 70 000 eiro. Līdz 26. oktobrim nobalsojuši jau gandrīz 30 000 iedzīvotāju.

Rīgas pašvaldība līdzdalības budžeta konkursu un iedzīvotāju balsojumu organizē kopš 2019. gada, šogad – jau ceturto reizi. Kopš 2019. gada rīdzinieki konkursā iesnieguši kopā 127 projektu pieteikumus. Īstenošanai pirmajos trīs konkursa gados nodoti 24 projekti. No tiem 8 projekti ir īstenoti pilnībā, bet 17 projekti pašlaik ir dažādās īstenošanas fāzēs.

AV_celvedis_

Āgenskalna apkaimes biedrība ar vietējās kopienas iesaisti ir radījusi jaunu pastaigu ceļvedi “Āgenskalna vietzīmes 2021”, kas iepazīstina ar interesantām vietām, apkopo šosezon aktuālās audio pastaigas (audiogidus un mākslas projektus), kā arī piedāvā tematiskus maršrutus un idejas, kā saturīgi pavadīt brīvo laiku.

Ceļvedis aktualizē kultūras un rekreācijas iespējas Āgenskalna ārtelpā, ko iespējams baudīt vienatnē vai ģimenes lokā, kā arī nelielās kompānijās, respektējot Covid-19 izplatības mazināšanai nepieciešamos drošības pasākumus.

Jaunais izdevums mudina atklāt un novērtēt apkaimes kultūrvēsturisko vērtību, tādējādi turpinot 2019. gadā iznākušā ceļveža izvirzīto mērķi – stiprināt āgenskalniešu lokālpatriotismu un veicināt pagātnes vērtības cienošas, mūsdienīgas kultūrvides veidošanos Pārdaugavā.

Jaunizveidotais ceļvedis bez maksas ir pieejams Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrā (E. Smiļģa ielā 46), Āgenskalna tirgū, Rīgas Tūrisma informācijas centrā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Kalnciema kvartālā, mākslas centrā NOASS, LU Botāniskajā dārzā, kā arī citās publiskās vietās.

Ceļvedi “Āgenskalna vietzīmes 2021” līdzfinansē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Āgenskalna apkaimes biedrība ir 2018. gadā dibināta nevalstiska organizācija ar mērķi veicināt apkaimes ilgtspējīgu attīstību un tās iedzīvotāju interešu pārstāvību dažādos jautājumos, kas saistīti ar apkaimes kultūrvēsturiskā mantojuma un kultūrvides saglabāšanu un attīstīšanu, vides problēmu risināšanu, infrastruktūras sakārtošanu, labiekārtošanu un attīstību. Nolūkā attīstīt Āgenskalna apkaimi un bagātināt tās dzīvi un daudzveidību, biedrībā apvienojušies dažādu profesiju pilsoniski aktīvi apkaimes iedzīvotāji.

Lokālplānojumu teritorijai starp Kr. Valdemāra, Daugavgrīvas un Kalnciema ielu

Pirmdien, 7. jūnijā Rīgas domes Pilsētas attīstības komiteja atbalstīja zemesgabaliem Krišjāņa Valdemāra ielā bez numura, Daugavgrīvas ielā 8, Daugavgrīvas ielā 10 un Kalnciema ielā 3 izstrādāto lokālplānojuma un to izmantošanas un apbūves saistošos noteikumus.

Lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana norisinājās no 1. marta līdz 27. aprīlim, publiskās apspriešanas sanāksme notika 15. aprīlī. No visām institūcijām tika saņemti pozitīvi atzinumi. Iedzīvotāji izteikuši viedokli, ka autonovietņu nodrošinājums varētu būt nepietiekams, un bažījušies par neērtībām, kas radīsies būvniecības laikā.

Lokālplānojuma izstrāde tika sākta ar mērķi konkretizēt atļauto apbūves augstumu un apbūves tehniskos rādītājus, radot priekšnoteikumus teritorijas ilgtspējīgai attīstībai un uzņēmējdarbības nodrošināšanai, kas paredz biroju un tirdzniecības un pakalpojumu kompleksa izbūvi lokālplānojuma teritorijā.

Lokālplānojuma risinājumu pamatā ir SIA “SZK un Partneri” izstrādāts teritorijas attīstības priekšlikums, kas paredz teritorijas revitalizāciju, izveidojot tajā jauktas izmantošanas kompleksu ar tirdzniecības, pakalpojumu un biroju telpām. Apbūves priekšlikums paredz atjaunot daļu esošās apbūves un izbūvēt vairākas jaunas ēkas, izveidojot funkcionāli daudzveidīgu un arhitektoniski kvalitatīvu apbūvi.

Lokālplānojuma risinājumi pieļauj autonovietņu samazinājumu līdz 30% no normatīvi nepieciešamā autonovietņu skaita, kas pamatots ar Rīgas ilgstpējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam transporta infrastruktūras attīstības vadlīnijām, ņemot vērā lokālplānojuma izvietojumu pilsētas centra tuvumā, labu sabiedriskā transporta pieejamību un velosatiksmes attīstības tendences.

Galīgais lēmums par lokālplānojumu būs jāpieņem domes sēdē.

Kalnciema_Valdemara_Daugavgrivas

2021. gada 20. janvārī Rīgas domē pieņemts lēmums Nr. 274 “Par zemesgabalu Krišjāņa Valdemāra ielā bez numura, Daugavgrīvas ielā 8, Daugavgrīvas ielā 10 un Kalnciema ielā 3 pilnveidotāslokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Izstrādātājs:

SIA “METRUM”, Ģertrūdes ielā 47-3, Rīgā, LV-1011, tālrunis 27034226, e-pasts: vita.zuicane@metrum.lv.

Pasūtītājs:

SIA “SPI RE Holding S.a.r.l.” un SIA “Rits Holding”, Daugavgrīvas ielā 9, Rīgā, LV-1048, tālrunis 29225580, e-pasts: silis@szk.lv.

Publiskā apspriešana uzsākas 01.03.2021. un norisināsies līdz 27.04.2021.Publiskās apspriešanas sanāksme tiek plānota 15.04.2021. plkst.17:00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1.

 Informatīvā planšete

Uzmanību!

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī un aktuālos Ministru kabineta lēmumus attiecībā uz ierobežojumiem COVID-19 izplatības apkarošanai, publiskās apspriešanas termiņš var mainīties (pagarināts vai samazināts, bet ne mazāk par četrām nedēļām), kā arī precizēta informācija par publiskās apspriešanas sanāksmi.

Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai wwww.rdpad.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” un portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_18995.

Ar lokālplānojuma redakciju var iepazīties:

Viedokli un priekšlikumus publiskās apspriešanas ietvaros var izteikt:

Jautājumu gadījumā vai konsultācijas pieteikšanai zvanīt pa tālruni 67012847.

Āgenskalna apkaimes nākotnes labklājības virzieni

Atgādinām, ka 3. decembra darbnīcas Āgenskalna apkaimes nākotnes labklājības virzieninorises laiks: no plkst. 11.00 līdz 13.00 tiešsaistē (Zoom platformā). Darba valoda: latviešu.  

Lūdzam reģistrēt savu dalību šajā saitē līdz 2020.gada 30.novembrim.  

Darba grupās diskutē par Rail Baltica dzelzceļa līnijas integrāciju Rīgas pilsētvidē posmā no Mazās Nometņu ielas līdz Zolitūdes ielai

Lai noskaidrotu sabiedrisko organizāciju viedokli par vairākiem gājēju un riteņbraucēju šķērsojumiem pār dzelzceļu un transporta infrastruktūras risinājumiem Daugavas kreisajā krastā, 3. septembrī Rail Baltica kopuzņēmuma RB Rail AS un Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta pārstāvji tikās ar Rail Baltica projekta un lokālplānojuma sadarbības memorandu pārstāvjiem.

Tikšanās laikā Ģirts Bramans, RB Rail AS reģionālais vadītājs Latvijā, atskatījās uz paveikto iepriekšējā periodā, kā arī sniedza ieskatu aktuālajos dzelzceļa šķērsojumos konkrētos posmos. Savukārt, SIA “Grupa 93” pārstāve Līga Ozoliņa prezentēja publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas Rail Baltica trases teritorijas lokālplānojumā paredzētos transporta infrastruktūras risinājumus un nosacījumus šķērsojumiem no Mazās Nometņu ielas līdz Zolitūdes ielai, ko plānots ieviest tuvākajā nākotnē.

Darba grupās tika noskaidrots sabiedrisko organizāciju pārstāvju viedoklis piedāvātajiem konceptuālajiem risinājumiem par šķērsojumiem: izvietojums un skaits, nepieciešamie savienojumi ar pilsētas infrastruktūru, t. sk., sabiedrisko transportu, šķērsojumu tehniskie parametri, gājēju, velo un autotransporta šķērsojumi.

Darba grupu priekšlikumu izvērtējums tiks sniegts 24. septembrī publiskās diskusijas “Rail Baltica kā projekts Rīgas attīstībai”, laikā. Līdz šim ir notikušas trīs publiskās diskusijas ar mērķi nodrošināt iedzīvotāju, nevalstisko organizāciju, apkaimju biedrību un citu ieinteresēto pušu informēšanu par Rail Baltica projekta integrāciju Rīgas pilsētvidē,” informē Pilsētas attīstības departamenta direktores vietnieces p.i. Inese Sirmā.

Kā jau redzējām iepriekšējās diskusijās, šādi pasākumi mums palīdz identificēt jaunus jautājumus, kuriem jārod risinājumi tālākajā būvprojektēšanas procesā. Tai pat laikā, sarunas dod mums iespēju pārliecināties, vai izvēlētie varianti ir optimāli,” uzsver Ģirts Bramans. “Protams, diskusijas ar šo nebeidzas, un mēs turpināsim apspriest dažādus dzelzceļa posmus, līdz izdosies rast efektīvus risinājumus, kas sniedz ieguvumus gan dažādām sabiedrības grupām, gan pilsētvidei.”

Sanāksmē piedalījās: Āgenskalna apkaimes biedrības,  Bieriņu apkaimes attīstības biedrības, biedrības “Zasulaukam un Šampēterim”, biedrības “Good Mood Art”, apvienības “Pilsēta cilvēkiem”, Vides aizsardzības kluba, Anniņmuižas apkaimes un radošās iniciatīvas biedrības “Riga Annenhof”, projektētāju “IDOM/ INECO”, RB Rail AS un Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta, Rīgas domes Satiksmes departamenta, RP SIA “Rīgas satiksme”, lokālplānojuma izstrādātāju SIA “Grupa 93” un Satiksmes ministrijas pārstāvji.

Agenskalna foto izstade

No 18. augusta Āgenskalna tirgus Siltumnīcā ir aplūkojama apkaimes mūsdienu ainavai veltīta NMV Jaņa Rozentāla mākslas skolas audzēkņu foto izstāde “Āgenskalna vietzīmes” – turpinājums pērn ar kopienas iesaisti tapušajam apkaimes ceļvedim.

Izstādi veido 25 mākslas skolas pēdējā kursa audzēkņu darbi, kas vasaras sākumā tapuši pedagoga un mākslas fotogrāfa Raimo Lielbrieža vadītā foto plenērā. Visiem interesentiem izstādē brīvi pieejami arī Āgenskalna pastaigu ceļveži, kas iepazīstina ar interesantām vietām un saistošiem faktiem par apkaimi un tās vēsturi.

Izstādes mērķis ir veicināt āgenskalniešu lokālpatriotismu un apkaimes būvmantojuma un citu vērtību apzināšanos. “Mēs vēlamies iemūžināt un godināt Āgenskalna savdabīgo ainavu, kas piesātināta ar kultūrvēsturiskiem dārgumiem, senatnīgu arhitektūru un spirdzinošiem dārziem. Ar unikālu bagātību, kam ikdienas gaitās paskrienam garām, īsti neapzinoties tās patieso vērtību. Ceram, ka topošo mākslinieku fotogrāfijas rosinās skatītājos jaunatklāšanas prieku un lepnumu par savu apkaimi, vairojot cieņpilnu attieksmi un vēlmi saudzēt bagātības, ko mums uzticējuši aizgājušo laiku āgenskalnieši,” izstādes ieceri raksturo projekta vadītāja, Āgenskalna apkaimes biedrības pārstāve Anta Straumēna.

Ieeja izstādē ir bez maksas. Izstāde atvērta no 18. augusta līdz 6. septembrim Āgenskalna tirgus darbalaikā – ik dienu no plkst. 8.00 līdz 18.00. Pirmdienās tirgus ir slēgts.

Foto plenēru un izstādi “Āgenskalna vietzīmes” organizē Āgenskalna apkaimes biedrība sadarbībā ar NMV Jaņa Rozentāla Mākslas skolu. Rīkotāji pateicas par atbalstu Āgenskalna tirgum un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam. Projektu līdzfinansē Rīgas dome.

Āgenskalna apkaimes biedrība ir 2018. gadā dibināta nevalstiska organizācija ar mērķi veicināt apkaimes ilgtspējīgu attīstību un tās iedzīvotāju interešu pārstāvību dažādos jautājumos, kas saistīti ar apkaimes kultūrvēsturiskā mantojuma un kultūrvides saglabāšanu un attīstīšanu, vides problēmu risināšanu, infrastruktūras sakārtošanu, labiekārtošanu un attīstību. Nolūkā attīstīt Āgenskalna apkaimi un bagātināt tās dzīvi un daudzveidību, biedrībā apvienojušies dažādu profesiju pilsoniski aktīvi apkaimes iedzīvotāji.

Āgenskalna apkaimes biedrība kopā ar iedzīvotājiem un Pārdaugavas radošo centru ir izveidojusi pastaigu ceļvedi “Āgenskalna vietzīmes”, kas iepazīstina ar interesantām un iedzīvotāju iecienītām vietām, piedāvā vairākus pastaigu maršrutus un saistošus faktus par Pārdaugavas zaļāko apkaimi un tās vēsturi.

Ceļvedis “Āgenskalna vietzīmes” aktualizē kultūras un rekreācijas iespējas Āgenskalnā, vienlaikus rosinot iepazīt un novērtēt apkaimes savdabību un kultūrvēsturisko vērtību, stiprinot āgenskalniešu lokālpatriotismu un veicinot mūsdienīgas un pagātnes vērtības cienošas kultūrvides veidošanos Pārdaugavā.

Nākotnē plānots radīt arī digitālu ceļveža versiju, kas būtu ērti lietojama viedierīcēs un piedāvātu bagātīgāku ieskatu Āgenskalna kultūras, arhitektūras, sabiedriskās dzīves, pagātnes un nākotnes ainavā.

Jaunizveidotais ceļvedis bez maksas vasaras sezonā būs pieejams Āgenskalna tirgū, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Kalnciema kvartāla vīnu veikalā un kafejnīcā, laikmetīgās mākslas festivālā “Survival kit” Zeļļu ielā 25, kā arī citās publiskās vietās un pasākumos. Tāpat ceļvedi ikviens var aplūkot un lejupielādēt Pārdaugavas radošā centra mājaslapā pardaugavasradosais.lv.

Ceļvedis “Āgenskalna vietzīmes” ir tapis ar “Gandrs” poligrāfijas atbalstu un līdzfinansēts Rīgas domes Kultūras projektu finansēšanas konkursa ietvaros.

Āgenskalna apkaimes biedrība ir 2018. gadā dibināta nevalstiskā organizācija ar mērķi pārstāvēt apkaimes iedzīvotāju viedokli dažādos jautājumos, kas saistīti ar apkaimes vides problēmu risināšanu, kultūrvēsturiskā mantojuma un kultūrvides saglabāšanu un attīstīšanu, infrastruktūras sakārtošanu, labiekārtošanu un attīstību. Nolūkā attīstīt Āgenskalna apkaimi un bagātināt tās dzīvi un daudzveidību, biedrībā apvienojušies dažādu profesiju pilsoniski aktīvi apkaimes iedzīvotāji.