2022
Sabiedrības integrācijas projektu konkurss nevalstiskajām organizācijām

Apkaimes

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs (turpmāk – Centrs) izsludina sabiedrības integrācijas projektu konkursu nevalstiskajām organizācijām 2022. gadam.

Konkursa mērķis ir veicināt sabiedrības integrāciju Rīgas pilsētā un sekmēt saliedētas sabiedrības veidošanos, kurā ir augsts sabiedrības locekļu līdzdalības un sadarbības līmenis, kā arī tiek respektētas demokrātiskas nacionālas valsts vērtības.

2022. gadā viens no konkursa prioritārajiem virzieniem ir Ukrainas civiliedzīvotāju iekļaušanās Latvijas sabiedrībā un savstarpējās izpratnes un sadarbības veicināšana.

Projekta pieteicējs var būt biedrība, nodibinājums vai reliģiska organizācija, kas darbojas Rīgā un kuras darbība saistīta ar sabiedrības integrācijas jautājumiem.

✅ Finansējums tiks piešķirts aktivitāšu īstenošanai šādās tematiskajās jomās:

🟩 pilsoniskās līdzdalības un savstarpējās sadarbības attīstība:

♦ līdzdalības veicināšana Rīgas valstspilsētas pašvaldības nozaru politikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesā;

♦ valstiskās identitātes stiprināšana (pilsonības iegūšanas veicināšana, pilsonības prestiža paaugstināšana, kopīgo valstisko vērtību izpratnes veicināšana un latviešu valodas vides stiprināšana);

🟩 sociālās integrācijas veicināšana:

♦ nabadzības un sociālās atstumtības novēršana (prasmju paaugstināšana, pašapziņas stiprināšana, motivēšana u.c.);

♦ radošas un lietderīgas brīvā laika aktivitātes, sociālās atstumtības riskam pakļauto sabiedrības grupu iekļaušanai;

🟩 iecietības veicināšana un jebkādas diskriminācijas novēršana:

♦ aktīva interešu aizstāvība (juridiskas konsultācijas, sociāli psiholoģiskais atbalsts, interešu pārstāvniecība);

♦ etniskās saskaņas un starpkultūru dialoga (starp indivīdiem, grupām ar dažādu etnisko, kultūras, reliģisko un lingvistisko pamatu un mantojumu) veicināšana;

♦ sabiedrībā valdošo stereotipu par neiecietībai un diskriminācijai pakļautajām sabiedrības grupām izskaušana;

🟩 līdzdalība un iekļaušana Latvijas sabiedrībā:

♦ atbalsta pasākumi jauniebraucējiem (latviešu valodas klubi, sadarbības aktivitātes savstarpējās mijiedarbības veicināšanai starp Rīgas vietējiem iedzīvotājiem un jauniebraucējiem un citi);

♦ izglītojoši un informatīvi pasākumi par kultūru dažādību un migrāciju (tajā skaitā darbam ar jauniebraucējiem) dažādām mērķa grupām: pedagogiem, klientu apkalpošanas speciālistiem, sociālā darba speciālistiem, skolēniem, studentiem, kā arī sabiedrībai kopumā.

✅ Projektu pieteikumi tiks vērtēti divās grupās:

♦ mazo projektu grupa, pieprasītais finansējums nepārsniedz 1500 euro; ♦ lielo projektu grupa, pieprasītais finansējums ir no 1500,01 euro līdz 7000 euro.

Projekta pieteicējam jānodrošina finanšu līdzekļu līdzfinansējums ne mazāk kā 5% apmērā no kopējām projekta izmaksām. Projektu īstenošana jāplāno laikā no 2022. gada 1. jūlija līdz 2022. gada  15. novembrim. Kopējā summa, ko plānots piešķirt projektu konkursa ietvaros, ir 140 000 euro.

✅ Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2022. gada 3. jūnijs plkst. 14.00.

Lai palīdzētu interesentiem sagatavot projekta pieteikumu, tiks rīkots informatīvs seminārs par projektu konkursa nosacījumiem. Seminārs notiks 19.05.2022. plkst. 15.30 tiešsaistes platformā MS Teams. Semināram lūdzam pieteikties, aizpildot anketu līdz 18.05.2022ŠEIT

Tiem, kas būs pieteikušies uz semināru līdz norādītajam termiņam, pirms pasākuma tiks nosūtīti semināra materiāli.

Semināra prezentācija pieejama šeit:

✅ Projekta pieteikumi iesniedzami papīra formātā vai elektroniska dokumenta veidā, tos sagatavojot atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu noformēšanu:

1) elektroniski nosūtot uz elektroniskā pasta adresi integracija@riga.lv ar paraksttiesīgās personas drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, .edoc formāta pakotnē, kuras izmērs nepārsniedz 20 MB;

2) klātienē Centra Klientu apkalpošanas nodaļas punktos: Eduarda Smiļģa ielā 46, Daugavpils ielā 31, Gobas ielā 6A, Ieriķu ielā 43A vai Brīvības ielā 49/53, Rīgā. Projekta pieteikumu iesniedz divos eksemplāros (viens oriģināls un viena kopija), pievienojot arī Projekta pieteikumu datu nesējā, uz kura norādīts projekta iesniedzēja un projekta nosaukums, vai nosūtot to uz e-pasta adresi integracija@riga.lv.

Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas lūdzam obligāti iepazīties ar projektu konkursa nolikumu un tā pielikumiem.

Gatavojot projektu pieteikumus, aicinām sekot līdzi valdības lēmumiem un plānojot aktivitātes rēķināties ar iespējamiem ierobežojumiem un epidemioloģiskās drošības pasākumiem, kas potenciāli būs jāievēro, īstenojot projektus.

Papildu informācija pieejama pie Centra Apkaimju attīstības, sabiedrības integrācijas un klientu apkalpošanas pārvaldes Sabiedrības integrācijas un līdzdalības nodaļas vadītājas Ilzes Meilandes pa tālruni 67181657 vai e-pastu: ilze.meilande@riga.lv.

Konkursa rezultāti:

  • Konkursa rezultāti