L.Geikina: virzāmies uz iedvesmojošu, drošu un pieejamu vidi jauniešiem Rīgā

Rīgas pašvaldība no 2019. līdz 2023. gadam īstenojusi pilsētas darba ar jaunatni plānu, kura ietvaros veikta virkne aktivitāšu, organizētas daudzskaitlīgas nometnes jauniešiem un bērniem, strādāts ar riska grupas jauniešiem, sniegts atbalsts skolēnu pašpārvalžu jauniešiem, kā arī radīti priekšnoteikumi jauniešu iesaistei dažādos projektos un viņu iniciatīvu īstenošanai.

“Rīgas ieguldījums jauniešos un darba ar jaunatni aktivitātēs ir nozīmīga investīcija mūsu tagadnē un nākotnē un mēs to apzināmies. Ar lielu prieku raugos uz to, kā attīstās un kurp virzās darbs ar jaunatni Rīgā, jo pēdējos gados esmu turējusi lielu rūpi par šīs jomas izaugsmi. Kopā ar kolēģiem šogad izdevās jomai gūt nozīmīgu papildu finansējumu vairāk nekā 150 000 eiro apmērā, kā arī izdodas radīt jaunas iespējas, nostiprināt esošās iestrādnes, un virzīties uz aizvien iedvesmojošāku, drošāku un pieejamāku vidi jauniešiem Rīgā”

saka Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Laima Geikina.

“Secinu, ka darbs ar jaunatni Rīgā un tajā iesaistītie piedāvā ļoti daudzveidīgu aktivitāšu piedāvājumu un demonstrē drosmi izmēģināt ko jaunu, jo nepārtraukti tiek pilotēta kāda jauna iecere, piemēram, līdzdalības budžeta pilotprojekts un ielu darbs ar jaunatni. Mēs esam labs piemērs citiem! Jaunais plānošanas dokuments turpmākajiem gadiem paredz gan plašākas iespējas, gan īpašu uzmanību pievērsīs jauniešiem ar mazākām iespējām un riska grupas jauniešiem. Jaunais plāns top līdz gada otrajai pusei un aicinu visus interesentus iesaistīties tā izstrādē,”

tā L. Geikina.

Izstrādājot Rīgas darba ar jaunatni plānu 2019. – 2023. gadam, kā prioritātes tika noteiktas darba ar jaunatni sistēmas stiprināšana, pilnveidojot sadarbību starp dažādām institūcijām, jaunatnes organizāciju kapacitātes stiprināšana, darba ar sociālajam riskam pakļautajiem jauniešiem attīstīšana, kā arī skolēnu pašpārvalžu darba pilnveide un kapacitātes stiprināšana līdzdalības veicināšana lēmumu pieņemšanā.

 

✅ Paveiktais no 2019. līdz 2023. gadam

Jaunatnes plāna ietvaros tika izveidota Rīgas Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija, kurā darbojās arī jaunatnes organizāciju pārstāvji. Īstenota sadarbība ar dažādām pašvaldībās un valsts institūcijām, kā arī nevalstisko sektoru, sniedzot atbalstu riska grupas jauniešiem. Tās ietvaros izstrādāts, aprobēts un ieviests ielu jaunatnes darba modelis Rīgā, kā arī radīti instrumenti darba ar riska grupas jauniešiem nepārtrauktībai. Veikta arī jauniešu viedokļu izpēte par viņu apmierinātību ar Rīgu, pieejamām līdzdalības un brīvā laika pavadīšanas iespējām, drošību pilsētvidē un mentālo veselību. Šajā laika periodā ieguldīts liels darbs arī skolēnu nodarbinātības organizēšanā vasarā pašvaldības iestādēs. Plāna īstenošanas periodā iespēju izmantojuši 966 jaunieši.

Jaunieši tikai iesaistīti vairākos projektos. 399 jaunieši piedalījās projektā “PROTI un DARI!”, kas ar individuālu atbalsta programmu palīdzību nodrošināja jauniešiem zināšanas, prasmes un pieredzi, kas veicināja viņu iekļaušanos darba tirgū vai atgriešanos formālās izglītības sistēmā. Tāpat, sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām, jaunieši tika iesaistīti iniciatīvu projektos valsts līmeņa projekta “PuMPuRS” ietvaros, lai mazinātu priekšlaicīgas mācību pamešanas riskus.

Līdztekus tam kopš 2018. gada pašvaldība strādāja pie ielu jaunatnes darba modeļa izstrādes, aprobācijas un ieviešanas. 2023. gadā regulāru ielu darbu ar riska grupas jauniešiem īstenoja četri jaunatnes darbinieku pāri un tā apjoms sasniedza 551 kontaktstundu. Tāpat atbalstītas vairākas jauniešu iniciatīvas, kas daudziem jauniešiem kļuva par pirmo pieredzi projektu īstenošanā, kā arī 40 jaunatnes organizāciju kapacitātes stiprināšanas projekti, kas bija vērsti uz organizāciju iekšējo apmācību organizēšanu, ilgtermiņa plānošanu un biroju darbības nodrošināšanu.

Plāna īstenošanas laikā ik gadu notikuši arī vairāki semināri un pieredzes apmaiņas pasākumi personām, kas ikdienā strādā ar jauniešiem. Skolēnu pašpārvalžu dalībniekiem organizētas tīklošanās aktivitātēs, sniegts atbalsts viņu pašu rīkotajām izglītojošām aktivitātēm vienaudžiem, forumi jauniešiem, kā arī realizēti Erasmus + projekti jaunatnes jomā.

Ar pašvaldības atbalstu organizētas vairāk nekā 1000 pašvaldības izglītības iestāžu un nevalstisko organizāciju nometnes skolēnu brīvlaikos, kā arī bezmaksas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes vasarā. Organizētas arī nometnes Ukrainas un Latvijas bērniem un jauniešiem.

✅ Galvenie secinājumi un turpmākais darbs

Galvenie secinājumi realizējot pilsētas darba ar jaunatni plānu: nepieciešams turpināt darbu pie digitāla darba ar jaunatni kvalitātes pilnveides, stiprinot iesaistīto pušu kapacitāti un paplašinot pieejamo rīku klāstu. Ir nepieciešams ne tikai veidot jaunas telpas jauniešiem dažādās pilsētas apkaimēs, bet arī izvērtēt iespēju modernizēt esošos brīvā laika centrus un paplašināt to sniegto pakalpojumu klāstu jauniešiem. Nepieciešams turpināt darba ar jaunatni sistēmas finansēšanas modeļa pilnveidi.

Darba ar jaunatni attīstība pašvaldībā turpinās. Šobrīd tiek strādāts pie Rīgas Jaunatnes politikas īstenošanas plāna 2024.–2028. gadam. Plāna izstrādi plānots pabeigt līdz 2024. gada 30. novembrim. Paredzēts, ka jaunais plāns risinās ievērojami plašāku jautājumu loku, nekā iepriekšējais. Jaunais plānošanas dokuments, līdztekus darba ar jaunatni pieejamībai un kvalitātei, risinās arī jautājumus, kas saistīti ar jauniešu labbūtību, prevenciju, nodarbinātības veicināšanu, kā arī jauniešiem draudzīgu pilsētvidi. Dokuments īpašu uzmanību pievērsīs jauniešiem ar mazākām iespējām un riska grupas jauniešiem.

Rīgas pilsētas darba ar jaunatni plāna no 2019. gada līdz 2023. gadam paveiktais skatīts 7. marta Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē.