Aicinām pieteikt pretendentus dalībai konkursā uz nevalstisko organizāciju pārstāvju vietām Rīgas domes Konsultatīvajā padomē sabiedrības integrācijas jautājumos

Rīgas dome izsludina konkursu nevalstisko organizāciju pārstāvjiem dalībai Rīgas domes Konsultatīvajā padomē sabiedrības integrācijas jautājumos (turpmāk – Konsultatīvā padome). 

Konsultatīvā padome ir Rīgas domes konsultatīva institūcija, kas izveidota 2010.gadā ar mērķi nodrošināt nevalstiskā sektora līdzdalību Rīgas pilsētas pašvaldības sabiedrības integrācijas politikas plānošanā, īstenošanā un novērtēšanā. Tā darbojas saskaņā ar “Rīgas domes Konsultatīvās padomes sabiedrība integrācijas jautājumos nolikumu” (24.08.22. RD-22-206-no).

Piedaloties Konsultatīvās padomes sabiedrības integrācijas jautājumos darbībā Jums būs iespēja sadarbībā ar Rīgas domes deputātiem un pašvaldības atbildīgo nozaru pārstāvjiem iesaistīties nākamā sabiedrības integrācijas politikas plānošanas dokumenta izstrādē pēc esošā Rīgas pilsētas sabiedrības integrācijas pamatnostādņu darbības perioda (2019.-2024.gads) noslēguma, tāpat arī aktualizēt sabiedrības integrācijas jautājumus pašvaldības līmenī atbilstoši Jūsu kompetencei un ekspertīzei.

Pretendentu dalībai konkursā var izvirzīt biedrība vai nodibinājums, kas darbojas Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurai ir pieredze sadarbībā ar valsts un pašvaldību iestādēm un kuras darbība ir saistīta ar sabiedrības integrācijas un līdzdalības jautājumiem etnisko vai mazākuma grupu, sociālās aprūpes, iekļaušanas, sociālā atbalsta un sabiedrības veselības veicināšanas, pilsoniskās līdzdalības, interešu aizstāvības, migrācijas jomā.

Lai pieteiktu pretendentu Konsultatīvajai padomei, lūdzam iepazīties ar Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centra vadītāja 17.10.2023. rīkojumu nr. RAIC-23-21-rs apstiprinātoKonkursa nevalstisko organizāciju pārstāvjiem dalībai Rīgas domes konsultatīvajā padomē sabiedrības integrācijas jautājumos nolikumu“. 

Organizācijai ir jāiesniedz šādi dokumenti par izvirzīto pretendentu: 
● Organizācijas apliecinājums, ka šis pretendents tiek izvirzīts darbam Konsultatīvajā padomē; 
● informācija par organizācijas darbības mērķiem, darbību, pieredzi, sasniegumiem sabiedrības integrācijas jomā;  
● pretendenta dzīves apraksts (CV), ietverot informāciju par veikumu sabiedrības integrācijas jomā; 
● pretendenta redzējums par sabiedrības integrācijas politikas plānošanu, īstenošanu un novērtēšanu Rīgā un motivācija darbam Konsultatīvajā Padomē  (apraksts, prezentācija vai video); 
● citu organizāciju deleģējums pretendentam pārstāvēt viņu viedokli Konsultatīvajā padomē. 

Dokumenti jāiesniedz līdz 22.11.2023. elektroniska dokumenta veidā, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi integracija@riga.lv vai Centra oficiālo e-adresi ar paraksttiesīgās personas drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, edoc formāta pakotnē, kuras izmērs nepārsniedz 20 MB.

Papildu informācija pieejama pie Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centra Apkaimju attīstības un sabiedrības integrācijas pārvaldes Sabiedrības integrācijas un līdzdalības nodaļas vadītājas Ilzes Meilandes – tālr. +371 67181657, e-pasts: Ilze.Meilande@riga.lv.

Saistošie dokumenti:
● Konkursa nevalstisko organizāciju pārstāvjiem dalībai Rīgas domes konsultatīvajā padomē sabiedrības integrācijas jautājumos nolikums – ŠEIT
● Rīgas domes Konsultatīvās padomes sabiedrības integrācijas jautājumos nolikums – ŠEIT