Rīdzinieki ar invaliditāti aicināti pieteikties atbalstam mājokļa pieejamības nodrošināšanai

Lai uzlabotu dzīves kvalitāti un atvieglotu ikdienu, Rīgas pašvaldība aicina iedzīvotājus ar pirmās vai otrās invaliditātes grupu un bērnu no 15 līdz 17 gadiem, kuriem ir kustību traucējumi pārstāvjus, līdz 31. oktobrim Labklājības departamentā pieteikties Eiropas atveseļošanās fonda atbalsta pasākumiem mājokļa vides pieejamības nodrošināšanai.

Individuālo mājokļu vides piekļūstamības uzlabošana sekmēs personu ar invaliditāti dzīves kvalitāti, kā arī sekmēs to iespēju dzīvot neatkarīgi un pilnvērtīgi (t.sk. sekmēs iespēju piekļūt veselības, izglītības un sociālajiem pakalpojumiem), kā arī veicinās iekļaušanos sabiedrībā un darba tirgū.

Viena mājokļa vides pielāgošanai maksimālais attiecināmais finansējums ir 18 299 eiro. Atbalsts tiek sniegts viena mājokļa pielāgošanai darbspējas vecuma cilvēkiem (līdz 63 gadu vecumam, kā arī bērniem ar invaliditāti no 15 līdz 17 gadiem) ar kustību traucējumiem, kam ir I un II invaliditātes grupa: tiem, kuri pārvietojas riteņkrēslā vai izmanto tehniskos pārvietošanās palīglīdzekļus.

📌 Persona var pretendēt uz atbalsta pasākumiem, ja:
● strādā (t.sk. pašnodarbinātā persona);
● mācās (jebkurā izglītības posmā);
● iesaistīts brīvprātīgā darbā (oficiāli noformētas līgumattiecības);
● nodarbojas ar paralimpisko sportu un piedalās nacionālā vai starptautiskā mēroga sacensībās;
● darbojas nevalstiskā organizācijā;
● bezdarbnieks, kas piedalās aktīvās nodarbinātības pasākumos;
● apmeklē dienas aprūpes centru (DAC), specializētās darbnīcas, saņem “atelpas brīža” pakalpojumu.

Pielāgojamais mājoklis:
● Ir mērķa grupas personas īpašumā;
● Pirmās vai otrās pakāpes radinieka īpašumā (jāiesniedz būs mājokļa īpašnieka apliecinājums, ja daudzstāvu namā tad apsaimniekotāja apliecinājums);
● Mājoklis ir esoša māja vai tās daļa, dzīvokļa īpašums vai tā daļa;
● Mājoklis kurā persona ir deklarējusi savu dzīvesvietu;
● Ir noslēgts īres līgums uz vismaz 5 gadiem;
● Nav veikta nelegāla pārbūve un ēka nav avārijas stāvoklī;
● Nav iekrājušies parādi par dzīvesvietu;

Iesniegumā jānorāda:
● Mērķa grupas personas dati vai likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja dati;
● Dati par personas mājokli, kurā tiks veikti vides pielāgojumi;
● Dokumenti, kas papildus jāpievieno iesniegumam (izraksts no ambulatorās slimnieka medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) vai ārstējošā ārsta atzinums, kurā norādīta pamatdiagnoze (SSK kods), izziņa, kas apliecina nodarbinātību, dzīvojamās telpas īres līguma kopiju, mājokļa komunālo maksājumu pēdējā kvīts);
● Dokumentus, kurus iesniedz vai uzrāda kopā ar iesniegumu, vai uzrāda apsekošanas laikā (mājokļa plāns vai citi dokumenti, kas attiecas uz mājokli);

Mērķa grupas personas apliecinājumi:
● mājokļa atbilstības apliecinājums, kas ietver informāciju, ka nav saņemtas brīdinājums par telpu īres izbeigšanu, nav uzsākts parādu piedziņas vai cits tiesvedību process.
● apliecinājums par patiesas informācijas sniegšanu.

📌 Rīdzinieki aicināti pieteikties līdz 31. oktobrim plkst. 16.00 Rīgas domes Labklājības departamentā, e-pastā: dl@riga.lv iesniedzot mērķa grupas personas iesniegumu.