Tiek izsludināts projektu konkurss Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām sabiedrības integrācijas un brīvprātīgā darba projektu īstenošanai 2024.gadā

Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs (turpmāk – Centrs) izsludina sabiedrības integrācijas un brīvprātīgā darba projektu konkursu Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām sabiedrības integrācijas un brīvprātīgā darba aktivitāšu un pasākumu īstenošanai.

Konkursa mērķis ir veicināt sabiedrības integrāciju Rīgas pilsētā un sekmēt saliedētas sabiedrības veidošanos, kurā ir augsts sabiedrības locekļu līdzdalības un sadarbības līmenis, tiek respektētas demokrātiskas nacionālas valsts vērtības, kā arī tiek attīstīta un popularizēta brīvprātīgā darba kustība Rīgas pilsētā, veicinot iedzīvotāju aktīvu līdzdalību un sociālo iekļaušanos.

Finansējums tiks piešķirts aktivitāšu īstenošanai šādās tematiskajās jomās:

🟢 Pilsoniskās līdzdalības un savstarpējās sadarbības attīstība:

  • pilsoniskās līdzdalības veicināšana – iedzīvotāju izglītošana un informēšana par līdzdalības iespējām pašvaldības nozaru politikas veidošanas un īstenošanas procesos, piederība sajūtas veicināšana savai apkaimei, Rīgai un valstij u. c.;
  • valstiskās identitātes stiprināšana – pilsonības prestiža paaugstināšana, kopīgo valstisko vērtību izpratnes veicināšana un latviešu valodas vides stiprināšana, valsts svētku popularizēšana u. c.;

🟢 Sociālās integrācijas veicināšana:

  • nabadzības un sociālās atstumtības novēršana (prasmju paaugstināšana, pašapziņas stiprināšana, motivēšana u. c.);
  • radošas un lietderīgas brīvā laika aktivitātes dažādu sociālo atstumtības riska grupu iekļaušanai;

🟢 Iecietības veicināšana un jebkādas diskriminācijas novēršana:

  • etniskās saskaņas un starpkultūru dialoga (starp indivīdiem, grupām ar dažādu etnisko, kultūras, reliģisko un lingvistisko pamatu un mantojumu) veicināšana;
  • atbalsta sniegšana jauniebraucējiem un personām, kas ikdienā strādā ar jauniebraucējiem;
  • sabiedrībā valdošo stereotipu par neiecietībai un diskriminācijai pakļautajām sabiedrības grupām izskaušana;

🟢 Brīvprātīgā darba attīstība:

  • brīvprātīgā darba programmas sagatavošana un ieviešana;
  • iedzīvotāju iesaiste brīvprātīgā darba aktivitātēs;
  • noteiktu mērķa/riska grupu iesaistīšana dažādā veidā brīvprātīgajā darbā, tai skaitā pašpalīdzības aktivitātēs.

Viena projekta maksimālais finansējums ir 2500.00 EUR (divi tūkstoši pieci simti euro), minimālais finansējums nav noteikts. Pretendentam ir tiesības iesniegt ne vairāk kā vienu projekta pieteikumu no iestādes vai struktūrvienības.

Projektu īstenošana jāplāno laikā no 2024.gada 4.marta līdz 30.novembrim.

Projektu pieteikumi iesniedzami ELISS sistēmā Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centra Apkaimju attīstības un sabiedrības integrācijas pārvaldes Sabiedrības integrācijas un līdzdalības nodaļai ar elektronisku dienesta vēstuli (bez droša e-paraksta) ar norādi “RD iestāžu sabiedrības integrācijas projektu konkursam”.

✅ Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2024.gada 23.janvāris plkst. 14.00.

Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas, lūdzam, obligāti iepazīties ar projektu konkursa nolikumu.

✅ Lai palīdzētu Rīgas pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām sagatavot kvalitatīvus un konkursa mērķiem atbilstošus projekta pieteikumus, 15. janvārī plkst. 14.00 tiks organizēts informatīvs seminārs tiešsaistē (MSTeams). Semināram aicinām pieteikties, līdz 12. janvārim aizpildot anketu. Tiem, kas būs pieteikušies uz semināru līdz norādītajam termiņam, pirms pasākuma tiks nosūtīti semināra materiāli.

Papildinformācija par projektu konkursu pieejama pie Centra kontaktpersonas Irinas Vasiļjevas pa tālruni 67181297 vai e-pastu: irina.vasiljeva@riga.lv

Saistošie dokumenti:
Sabiedrības integrācijas un brīvprātīgā darba projektu konkursa nolikums
1. pielikums Projekta pieteikuma veidlapa
2.pielikums Projekta budžeta tāme
3. pielikums Projekta atskaites veidlapa