Pašvaldība aicina nevalstiskās organizācijas pievienoties Rīgas valstspilsētas pašvaldības un NVO sadarbības memorandam

Rīgas dome aicina galvaspilsētas nevalstiskās organizācijas pievienoties Rīgas valstspilsētas pašvaldības un nevalstisko organizāciju sadarbības memorandam, turpmāk – Memorands.

Lai veicinātu iedzīvotāju sadarbību ar Rīgas valstspilsētas pašvaldību un nodrošinātu efektīvu nevalstisko organizāciju līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā, kopš 2013. gada Rīgas pašvaldība un tās teritorijā darbojošās nevalstiskās organizācijas pievienojas atjaunotajam Memorandam. Memoranda mērķis ir veicināt sabiedrības iesaistīšanu un tās aktīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un īstenošanā, attīstot pastāvīgu partnerību starp pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām. Memorandam ik gadu ir pievienojušās jaunas nevalstiskās organizācijas un pašlaik pašvaldība Memoranda ietvaros sadarbojas jau ar 223 nevalstiskajām organizācijām, informācija par šīm organizācijām, kā arī Memoranda teksts un aktuālie grozījumi atrodami ŠEIT.

Jebkura no Memorandu parakstījušajām organizācijām var tikt ievēlēta Rīgas domes un nevalstisko organizāciju sadarbības memoranda īstenošanas padomē (turpmāk – Memoranda padome). Memoranda padomes pārstāvji tiek ievēlēti uz diviem gadiem, kas nozīmē, ka nākamās vēlēšanas norisināsies 2025.gadā.

Memoranda padome tika izveidota 2021. gada 21. janvārī. Tā ir konsultatīva organizācija, kuras darbības mērķis ir sekmēt Memorandā noteikto mērķu sasniegšanu. Tās sastāvā ir Rīgas domes priekšsēdētājs, Rīgas domes pastāvīgo komiteju vadītāji un deviņi Memorandu parakstījušo nevalstisko organizāciju lēmējinstitūcijas vai izpildinstitūcijas pārstāvji. Ar informāciju par šiem pārstāvjiem var iepazīties Pašvaldības portālā https://www.riga.lv/lv/rigas-domes-un-nevalstisko-organizaciju-sadarbibas-memoranda-istenosanas-padome.

Organizācijas, kuras vēlas pievienoties Memorandam un to nav izdarījušas iepriekš, aicinām līdz š.g. 8. marta plkst. 15.00 atsūtīt ar paraksttiesīgās personas drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, .edoc formāta pakotnē uz adresi aic@riga.lv vai Centra oficiālo e-adresi šādus dokumentus:

  • iesniegumu par organizācijas deleģējumu tās pārstāvim parakstīt Memorandu – paraugs iesniegumam;
  • pilnvaru, ja deleģētajam pārstāvim nav paraksta tiesības organizācijā – paraugs pilnvarai.

Memoranda parakstīšana tiek plānota elektroniskā formā, informācija par parakstīšanas norises laiku tiks izziņota pēc š.g. 8. marta, kad būs zināms, cik organizācijas šogad vēlas pievienoties Memorandam.

Papildu informāciju par Memoranda parakstīšanu var saņemt pie Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centra Sabiedrības integrācijas un līdzdalības nodaļas vadītājas Ilzes Meilandes, e-pasta adrese:  ilze.meilande@riga.lv, tālr. 67181657.