Integrācija

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs (turpmāk – Centrs) izsludina sabiedrības integrācijas projektu konkursu nevalstiskajām organizācijām 2022. gadam.

Konkursa mērķis ir veicināt sabiedrības integrāciju Rīgas pilsētā un sekmēt saliedētas sabiedrības veidošanos, kurā ir augsts sabiedrības locekļu līdzdalības un sadarbības līmenis, kā arī tiek respektētas demokrātiskas nacionālas valsts vērtības.

2022. gadā viens no konkursa prioritārajiem virzieniem ir Ukrainas civiliedzīvotāju iekļaušanās Latvijas sabiedrībā un savstarpējās izpratnes un sadarbības veicināšana.

Projekta pieteicējs var būt biedrība, nodibinājums vai reliģiska organizācija, kas darbojas Rīgā un kuras darbība saistīta ar sabiedrības integrācijas jautājumiem.

Finansējums tiks piešķirts aktivitāšu īstenošanai šādās tematiskajās jomās:

 1. pilsoniskās līdzdalības un savstarpējās sadarbības attīstība:
  • līdzdalības veicināšana Rīgas valstspilsētas pašvaldības nozaru politikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesā;
  • valstiskās identitātes stiprināšana (pilsonības iegūšanas veicināšana, pilsonības prestiža paaugstināšana, kopīgo valstisko vērtību izpratnes veicināšana un latviešu valodas vides stiprināšana);

2. sociālās integrācijas veicināšana:

 • nabadzības un sociālās atstumtības novēršana (prasmju paaugstināšana, pašapziņas stiprināšana, motivēšana u.c.);
 • radošas un lietderīgas brīvā laika aktivitātes, sociālās atstumtības riskam pakļauto sabiedrības grupu iekļaušanai;

3. iecietības veicināšana un jebkādas diskriminācijas novēršana:

 • aktīva interešu aizstāvība (juridiskas konsultācijas, sociāli psiholoģiskais atbalsts, interešu pārstāvniecība);
 • etniskās saskaņas un starpkultūru dialoga (starp indivīdiem, grupām ar dažādu etnisko, kultūras, reliģisko un lingvistisko pamatu un mantojumu) veicināšana;
 • sabiedrībā valdošo stereotipu par neiecietībai un diskriminācijai pakļautajām sabiedrības grupām izskaušana;

4. jauniebraucēju līdzdalība un iekļaušana Latvijas sabiedrībā:

 • atbalsta pasākumi jauniebraucējiem (latviešu valodas klubi, sadarbības aktivitātes savstarpējās mijiedarbības veicināšanai starp Rīgas vietējiem iedzīvotājiem un jauniebraucējiem un citi);
 • izglītojoši un informatīvi pasākumi par kultūru dažādību un migrāciju (tajā skaitā darbam ar jauniebraucējiem) dažādām mērķa grupām: pedagogiem, klientu apkalpošanas speciālistiem, sociālā darba speciālistiem, skolēniem, studentiem, kā arī sabiedrībai kopumā.

Projektu pieteikumi tiks vērtēti divās grupās:

– mazo projektu grupa, pieprasītais finansējums nepārsniedz 1500 euro;
– lielo projektu grupa, pieprasītais finansējums ir no 1500,01 euro līdz 7000 euro.

Projekta pieteicējam jānodrošina finanšu līdzekļu līdzfinansējums ne mazāk kā 5% apmērā no kopējām projekta izmaksām. Projektu īstenošana jāplāno laikā no 2022. gada 1. jūlija līdz 2022. gada  15. novembrim. Kopējā summa, ko plānots piešķirt projektu konkursa ietvaros, ir 140 000 euro.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2022. gada 3. jūnijs plkst. 14.00.

Lai palīdzētu interesentiem sagatavot projekta pieteikumu, tiks rīkots informatīvs seminārs par projektu konkursa nosacījumiem. Seminārs notiks 19.05.2022. plkst. 15.30 tiešsaistes platformā MS Teams. Semināram lūdzam pieteikties, aizpildot anketu līdz 18.05.2022ŠEIT: https://forms.gle/uTvjMEMsZ97drphZA

Tiem, kas būs pieteikušies uz semināru līdz norādītajam termiņam, pirms pasākuma tiks nosūtīti semināra materiāli.

Projekta pieteikumi iesniedzami papīra formātā vai elektroniska dokumenta veidā, tos sagatavojot atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu noformēšanu:

1) elektroniski nosūtot uz elektroniskā pasta adresi integracija@riga.lv ar paraksttiesīgās personas drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, .edoc formāta pakotnē, kuras izmērs nepārsniedz 20 MB;

2) klātienē Centra Klientu apkalpošanas nodaļas punktos: Eduarda Smiļģa ielā 46, Daugavpils ielā 31, Gobas ielā 6A, Ieriķu ielā 43A vai Brīvības ielā 49/53, Rīgā. Projekta pieteikumu iesniedz divos eksemplāros (viens oriģināls un viena kopija), pievienojot arī Projekta pieteikumu datu nesējā, uz kura norādīts projekta iesniedzēja un projekta nosaukums, vai nosūtot to uz e-pasta adresi integracija@riga.lv.

Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas lūdzam obligāti iepazīties ar projektu konkursa nolikumu un tā pielikumiem.

Gatavojot projektu pieteikumus, aicinām sekot līdzi valdības lēmumiem un plānojot aktivitātes rēķināties ar iespējamiem ierobežojumiem un epidemioloģiskās drošības pasākumiem, kas potenciāli būs jāievēro, īstenojot projektus.

Papildu informācija pieejama pie Centra Apkaimju attīstības, sabiedrības integrācijas un klientu apkalpošanas pārvaldes Sabiedrības integrācijas un līdzdalības nodaļas vadītājas Ilzes Meilandes pa tālruni 67181657 vai e-pastu: ilze.meilande@riga.lv

Saistošie dokumenti:

Nolikums

Projekta pieteikums (1. pielikums);

Projekta budžeta tāme (2. pielikums);

Apliecinājums (3. pielikums)

Līguma paraugs (4. pielikums)

Līguma 1. pielikums

Līguma 2. pielikums

NVO - dialogs

Ceturtdien, 2022. gada 26. maijā, no plkst. 16.00 līdz 19.00 NVO nams aicina uz Ukrainas atbalstam veltītu pasākumu “Dialogs – tā nozīme šodien”. Tematiskais pasākums notiks NVO namā, Rīgā, Ieriķu ielā 43a.

Pasākums noritēs, iedvesmojoties no UNESCO Pasaules dienas “Kultūras daudzveidība dialogam un attīstībai” idejas, ko atzīmē 21. maijā un kurā aicina apzināties un novērtēt kultūras daudzveidības nozīmi un savstarpējā dialoga lomu.  

Pasākumu atklās Baltijas Starptautiskās akadēmijas studiju virziena “Sociālā labklājība” vadītāja, docente, Mg.sc.pol. Andra Mite ar lekciju “Kā saprast un veidot dialogu par pretrunīgām tēmām”.

Pēc lekcijas sekos nevalstisko organizāciju pieredzes stāsti, atbalstot Ukrainas iedzīvotājus, kuri, bēgot no kara, patvērumu raduši Latvijā. Ar savu pieredzi dalīsies Latvijas Sieviešu invalīdu asociācija “Aspazija”, sniedzot praktisku palīdzību no Ukrainas iebraukušajiem cilvēkiem ar invaliditāti, savukārt Latvijā dzīvojošo ukraiņu biedrību konfederācijas “Viche” un Jelgavas biedrības “Ukraiņu kultūras centrs “Džerelo”” pārstāvji stāstīs par atbalstu Latvijā iebraukušajiem tautiešiem. 

Turpinājumā klātesošie tiks rosināti piedalīties 3 darba grupās, diskutējot par to, kā veidot kvalitatīvu dialogu un uzticēšanos jautājumos, kuros sabiedrības domas dalās vai pat krasi atšķiras, un kā vērtēt sadarbību kultūru dialoga jomā. Darba grupas vadīs lektore Andra Mite, biedrības “Jaunatnes organizāciju apvienība “IMKA Latvija”” pārstāve, eksperte starpkultūru jautājumos, neformālās izglītības trenere Gunta Kelle un biedrības “Express Yourself” pārstāve un mācībspēks vairākās Latvijas augstskolās Iveta Pokromoviča.  

Noslēgumā klātesošos ar muzikāliem sveicieniem priecēs asociācijas “Aspazija” sieviešu vokālais ansamblis, kā arī īpaša viešņa – dziedātāja no Ukrainas.

Visa pasākuma gaitā darbosies arī labdarības izstāde, kurā amatnieki un rokdarbnieki aicināti gan savus darbus izstādīt, gan ziedot Ukrainas iedzīvotāju atbalstam. Būs iespēja arī ziedot naudu Ziedot.lv ziedojumu kastītē.

Aicinām Ukrainas atbalstam veltītajam pasākumam “Dialogs”- tā nozīme šodien” iepriekš reģistrēties šeit: https://ej.uz/dialogstanoz

Laipni aicinām NVO pārstāvjus un visus interesentus, lai izzinātu, dalītos pieredzē un atbalstītu! Pasākumu “Dialogs – tā nozīme šodien” rīko Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Apkaimju attīstības, sabiedrības integrācijas un klientu apkalpošanas pārvaldes Sabiedrības integrācijas un līdzdalības nodaļas Nevalstisko organizāciju atbalsta sektors jeb NVO nams sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām.

NVO seminārs

NVO nams aicina Rīgas nevalstisko organizāciju – biedrību un nodibinājumu – pārstāvjus pieteikties praktisko mācību ciklam “Interaktīvi tiešsaistes auditorijas iesaistes rīki pasākumos”. Mācības notiks klātienē, NVO namā (Ieriķu iela 43a, Rīga), ceturtdienās, 2022. gada 19. maijā un 9. jūnijā no plkst. 14.00 līdz 17.00.

Pasākumos tiešsaistē un klātienē nedrīkst aizmirst par auditorijas iesaisti. Nereti pasākumu organizatoriem liels izaicinājums ir apkopot pasākumu dalībnieku sniegtās atbildes vai vērtējumu par kādu pasākumā apskatīto tematiku. Bieži kādu informāciju apkopotā veidā no potenciālajiem dalībniekiem ir svarīgi iegūt jau pirms pasākuma. Tāpat nereti mēs vēlamies “turpināt sarunu” ar dalībniekiem arī pēc pasākuma norises. Šeit palīgā var nākt interaktīvi tiešsaistes auditorijas iesaistes rīki.

Kuru interaktīvu auditorijas iesaistes rīku izvēlēties? Kādi ir dažādo rīku mīnusi un priekšrocības? Kā praktiski veidot un izmantot šādus rīkus? Atbildes uz šiem jautājumiem NVO pārstāvji saņems praktiskajās mācībās.

Mācību programma:

19.maijs

 • Interaktīvo rīku izvēles pamatprincipi;
 • Google aptauju mazāk izmantotās iespējas;
 • Mentimeter daudzveidīgais piedāvājums.

9.jūnijs

 • Padlet – pirms pasākuma, tā laikā un pēc pasākuma;
 • Jamboard – krāšņam darbam un rezultātam;
 • 2 minūšu interaktīvie atbalsta rīki tiešsaistē.

Praktiskās mācības vadīs Inese Šubēvica, pasākumu organizatore un neformālās izglītības procesu virzītāja ar 22 gadu pieredzi, biedrības “Jaunatnes līderu koalīcija” vadītāja, NVO un kopienu attīstības virzītāja. Inesei ir bagāta praktiskā pieredze tiešsaistes un klātienes pasākumu rīkošanā, plānošanā un vadīšanā, tālab lektore labprāt dalīsies ar padomiem un ieteikumiem citiem NVO kolēģiem.

Praktiskajās mācībās aicinām plānot savu dalību, līdzi ņemot portatīvo datoru, lai aktīvi varētu piedalīties interaktīvo rīku veidošanas sesijās.

Lūdzam pieteikt savu dalību semināru ciklā, elektroniski aizpildot pieteikuma anketu šeit: https://ej.uz/interakt

Dalībnieki var pieteikties uz vienu vai abām prakstisko mācību dienām. Priekšroka tiks dota dalībniekiem, kas pieteiksies uz abām praktisko mācību nodarbībām.

Jaunajiem vecākiem

Nodarbību mērķis ir palīdzēt topošajiem un esošajiem vecākiem justies drošāk un pārliecinošāk, īstenojot savus pienākumus un uzdevumus, veiksmīgākai ģimenes veidošanai, bērna labvēlīgai emocionālai un fizioloģiskai attīstībai.

Iedrošinot vecākus un uzticības personas labāk apzināties savu nozīmi un uzdevumus, tiek sekmēta spējas veiksmīgāk rūpēties vienam par otru.

Piedalīšanās ir par brīvu!

Atbalsta grupas “Ligzdiņa” nodarbības notiek klātienē Rīgā, Brīvības gatvē 266 un attālināti tiešsaistē. Lai piedalītos nodarbības iepriekš ir jāpiesakās sazinoties: 67037583, 29365353 vai Ligzdina@Nepaliecviens.lv

Erasmus vizuālis

Nevalstisko organizāciju (NVO) pārstāvji laipni aicināti pieteikties nodibinājuma ““Inovācijai un Izglītībai “ZINI”” un NVO nama kopīgi rīkotajam tīklošanās un sadraudzības pasākumam, kura mērķis ir dalīties ar Erasmus+ projektu pieredzi un iedvesmot NVO dalībai šīs programmas projektos. Tīklošanās pasākums norisināsies trešdien, 2022. gada 18. maijā, no plkst. 11.00 līdz 14.00, NVO namā (Rīgā, Ieriķu ielā 43a).

Pasākuma programmā paredzētas organizāciju prezentācijas par aktuālākajiem Erasmus+ projektiem, pieredzes stāsti, sarunu darbnīca un tīklošanās neformālā gaisotnē pie kafijas tases.

Pasākumu vadīs nodibinājuma “ZINI” valdes priekšsēdētājs Juris Pabērzs un projektu vadītāja Līga Kalniņa, kuri jau vairākus gadus veiksmīgi piedalās starptautiskos Erasmus+ projektos.

“ZINI” valdes priekšsēdētājs Juris Pabērzs iezīmē pasākuma ideju: “Tīklošanas un sadraudzības pasākums ir paredzēts, lai dalītos ar iespaidiem par Erasmus+ projektiem, kā arī lai veicinātu informācijas apmaiņu Rīgas nevalstisko organizāciju starpā un aicinātu jaunas organizācijas doties pretī Erasmus+ programmām, veidot jaunas pazīšanās un iespējas visiem pasākuma dalībniekiem.”

NVO nama vadītājs Dzintars Koks stāsta: “Nevalstisko organizāciju darbībā katra pieredzes apmaiņa ir vērtīga, un ar šo pasākumu mēs turpinām jau iepriekšējos gados iesākto tīklošanās tradīciju, kas ļauj nevalstiskajām organizācijām dalīties pieredzē, iedvesmoties, savstarpēji iepazīties, apmainīties ar kontaktiem un veidot sadarbību. Ikdienā, sadarbojoties ar NVO pārstāvjiem, mēs redzam, ka iespēja aprunāties ar citām NVO, kuras projektos jau gājušas cauri noteiktām programmām, ir ļoti vērtīga un noderīga. Ticam, ka, tiekoties šajā pasākumā, NVO pārstāvji gūs jaunas atziņas un padomus! ”

Laipni aicināti nevalstisko organizāciju pārstāvji ar pieredzi Erasmus+ projektu izstrādē un īstenošanās, kā arī visi interesenti, kuri vēlas uzsākt tajos dalību!

Gan NVO pārstāvji, gan citi interesenti aicināti pieteikties dalībai pasākumā, aizpildot reģistrācijas formu: https://forms.gle/rUGHjhYi9hAdq2Mz6

Tīklošanās un sadraudzības pasākumu rīko nodibinājums “Inovācijai un Izglītībai “ZINI”” sadarbībā ar Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Apkaimju attīstības, sabiedrības integrācijas un klientu apkalpošanas pārvaldes Sabiedrības integrācijas un līdzdalības nodaļas Nevalstisko organizāciju atbalsta sektoru jeb NVO namu.

gada pārskats NVO

NVO nams aicina Rīgas nevalstisko organizāciju – biedrību un nodibinājumu  – pārstāvjus pieteikties tiešsaistes semināram “NVO gada pārskats par 2021. gadu (2.daļa) jeb praktiski ieteikumi, kā sagatavot NVO gada pārskatu”. Tiešsaistes seminārs notiks trešdien, 2022. gada 11. maijā no plkst. 14.00 līdz 17.00.

Tuvojoties gada pārskatu iesniegšanas termiņam, seminārā organizāciju pārstāvjus informēs par gada pārskata sastāvdaļām, nepieciešamo informāciju gada pārskata sagatavošanai, iesniegšanu Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskajā deklarēšanās sistēmā un citiem saistītiem jautājumiem. Semināra dalībnieki saņems praktiskus ieteikumus, kā sagatavot NVO gada pārskatu par 2021. gadu.

Semināru vadīs nodokļu un grāmatvedības konsultante Sandra Laķe.

Tiešsaistes semināra programma:

 • kā veidot NVO uzskaiti MS Excel vidē?
 • kā grupēt uzskaites informāciju NVO gada pārskatam?
 • kā sagatavot NVO gada pārskatu no uzskaites datiem?
 • kā NVO gada pārskats jāiesniedz EDS sistēmā?

Aktīvai dalībai seminārā ieteicams līdzdarboties datorā ar Microsoft Office programmatūru.

Aicinām semināram reģistrēties, atverot saiti šeit: https://ej.uz/gadaparsknvo2

Interesentiem, kuri būs pieteikušies līdz 10. maijam, iepriekš tiks nosūtīta saite uz lekcijas platformu. Reģistrējoties lūdzam norādīt precīzas e-pasta adreses!

memoranda plakāts

Šodien, 6. maijā no plkst. 09.00 līdz plkst. 10.30. notiks Rīgas valstspilsētas pašvaldības un nevalstisko organizāciju (NVO) sadarbības memoranda īstenošanas padomes 5. sēde. Tā būs pirmā Memoranda padomes sēde, kura notiks klātienē Rātsnama telpās, Rātslaukumā 1.

Memoranda padomes sēdes darba kārtība:

1. Memoranda padomes pilnveidotā nolikuma apstiprināšana;

2. Ziņojuma par sabiedrības līdzdalību mērķis un sagatavošanas metodes;

3. Publiskās-privātās partnerības projektu iespējas Rīgas valstspilsētā;

4. Citi jautājumi.

Aicinām sekot līdzi Memoranda padomes sēdei Rīgas valstspilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē, kur būs redzama tiešraidē. Tiešraides saite: https://www.riga.lv/lv/tiesraides-un-ieraksti!

Mira akcija 1. maijā

Klusums par mieru” aicinās iedzīvotājus ieturēt kopīgo klusuma pauzi par mieru.

1. maijā plkst. 16:00 Doma laukumā.

Domnīcā no plkst. 14:30būs “brīvais mikrofons”, kurā tiek aicināti uz brīvrunu stāstiem dalīties ar piemēriem, atklāsmēm, rīcību idejām vai pat fantāzijām atbildot uz jautājumu: “Kā panākt mieru pasaulē?”.

Pēc tam, plkst. 15:00 ar saviem stāstiem sekos miera vēstneši – cilvēki, kas uz savas ādas sajuta posta dvaku, tie, kas noturēja mieru, atgūstot neatkarību, tie, kas pārstāvēja miermīlīgo Latvijas nāciju starptautiski, un tie, kam miers ir pamata dzīves vērtība, paudīs savu pārliecību pārējiem pasākuma viesiem.

Plkst. 16:00 aicināsim ieturēt kopīgu Latvijas mēroga klusuma mirkli, pieminot konfliktu upurus un paužot savu nostāju, ka miers var rasties, tikai atsakoties no jebkādām kara darbībām.

“Ir pagājuši jau divi mēneši kopš mūsu brāļu tautas nonākušas traģiskā konfliktā. Ne ekonomiskās sankcijas, ne diplomātiskās pārrunas, ne rīkotie atbalsta koncerti vai provakatīvās performances pretī Krievijas vēstniecībai nelīdz kara iesaldēšanai vai tā pilnīgai apturēšani. Tikai jauni konflikti viens aiz otra uzliesmo dažādos pasaules nostūros. Ko katrs cilvēks var darīt, lai tas viss beidzot norimtu?” – pauž Edgars Žunda, sapulces rīkotājs un Latvijas Neatkarīgo jauniešu biedrības biedrs.

Klusums par mieru” organizē Latvijas Neatkarīgo jauniešu biedrība; pasākums saskaņots ar Rīgas valstpilsētas pašvaldību un Rīgas Doma pārvaldi.

1. maija – Darba un miera svētku dienas domnīcas “Klusums par mieru” programma:

14:30 – “brīvais mikrofons” jūsu stāstam par mieru.

15:00 – miera vēstnešu pieredze, idejas un stāsti.

16:00 – kopīga klusuma ieturēšana par mieru Doma laukumā.

Akcija notiks 1. maijā no plkst. 14:30 līdz 16:00 Doma laukumā.
Vairāk par pasākumu Facebook: https://www.facebook.com/events/976674806385032

Domnīcas organizators
Edgars Žunda
+371 23079200, edgar@latkif.lv

Cīpara koncerts

Piektdien, 2022. gada 6. maijā plkst. 19.00 NVO nama zālē (Rīgā, Ieriķu ielā 43a) biedrība “Cīpars” aicina uz Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai un Ukrainas iedzīvotāju atbalstam veltītu labdarības koncertu “Man pieder tēvu zeme…”.

Ar koncerta ideju iepazīstina biedrības “Cīpars” vadītāja Aija Šrādere: “Domājot, strādājot, sagaidot Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu, iededzināsim sirds liesmiņas, lai gaismas daudz, lai prieka daudz, lai mīlestības nepietrūkst, lai visi kopā esam stipri – savā Latvijā, savā novadā, savā ģimenē!

Kas gan cits, ja ne Latvijas tauta, spēj saprast ukraiņu tautas sāpi par savu Dzimteni! Šķiet, neviens latvietis visā plašajā  pasaulē šobrīd nav vienaldzīgs. Mēs Ukrainas situāciju patiesi pārdzīvojam, jo esam pieredzējuši gan bruņotus konfliktus, gan okupāciju, gan izsūtījumu. Saprotam ne tikai ar prātu, bet sajūtam arī ar sirdi. Tāpēc mēs – biedrība “Cīpars” – kopā ar draugiem organizējam labdarības koncertu un ziedojumu vākšanu, atbalstot ukraiņu iedzīvotājus. Ceram sagaidīt atsaucīgas sirdis: kaut mazumiņu, bet no sirds!”

Koncertā piedalīsies biedrības “Cīpars” vidējās paaudzes deju kolektīvs “Cīpars” (vadītāja Aija Šrādere, koncertmeistare Daiga Jankovska), Salaspils kultūras nama bērnu un jauniešu vokālie ansambļi (vadītāja Ilona Koroševska), vokālā studija “Nots (vadītājs Raimonds Bičus).

Visi laipni aicināti! Ieeja par ziedojumu.

Rokas

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs informē, ka saskaņā ar vērtēšanas komisijas lēmumu sabiedrības integrācijas un brīvprātīgā darba projektu konkursā Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām sabiedrības integrācijas projektu īstenošanai finansiālu atbalstu saņem 15 projekti par kopējo summu 31 079,25 EUR, tajā skaitā pilsoniskās līdzdalības un savstarpējās sadarbības attīstības jomā – 6 projekti (viena projekta joma tika precizēta), sociālās integrācijas veicināšanas jomā – 4 projekti, iecietības veicināšana un jebkādas diskriminācijas novēršanas jomā – 3 projekti un brīvprātīgā darba attīstības jomā – 2 projekti.

Pavisam konkursā tika iesniegts 16 projektu pieteikums par kopējo summu 33579,25 EUR. Pilsoniskās līdzdalības un savstarpējās sadarbības attīstības tematiskajā jomā iesniegti 5 projekti, sociālās integrācijas veicināšana tematiskajā jomā – 6 projekti, iecietības veicināšanas un jebkādas diskriminācijas novēršanas tematiskajā jomā – 3 projekti un brīvprātīgā darba attīstības jomā – 2 projekti.

Atbalstīto projektu saraksts pieejams šeit: Integrācija