Izsludināts Sabiedrības integrācijas projektu konkurss nevalstiskajām organizācijām 2024. gadam

,

Konkursa mērķis ir atbalstīt projektus, kas veicina sabiedrības integrāciju Rīgas pilsētā un sekmē saliedētas sabiedrības veidošanos, kurā ir augsts sabiedrības locekļu līdzdalības un sadarbības līmenis un tiek respektētas demokrātiskas nacionālas valsts vērtības.

Projekta pieteicējs var būt biedrība, nodibinājums vai reliģiska organizācija, kuras darbība saistīta ar sabiedrības saliedētības un integrācijas jautājumiem, kas savu darbību veic un kuras juridiskā adrese ir Rīgā.

Finansējums tiks piešķirts aktivitāšu īstenošanai šādās tematiskajās jomās:

1. Pilsoniskās līdzdalības un savstarpējās sadarbības attīstība:

  • līdzdalības veicināšana Rīgas valstspilsētas pašvaldības nozaru politikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesā;
  • valstiskās identitātes stiprināšana (pilsonības iegūšanas veicināšana, pilsonības prestiža paaugstināšana, kopīgo valstisko vērtību izpratnes veicināšana un latviešu valodas vides stiprināšana).

2. Sociālās integrācijas un sabiedrības veselības veicināšana:

  • nabadzības un sociālās atstumtības novēršana (prasmju paaugstināšana, pašapziņas stiprināšana, motivēšana u. c.);
  • radošas un lietderīgas brīvā laika aktivitātes sociālās atstumtības riskam pakļauto sabiedrības grupu iekļaušanai;
  • pasākumi sabiedrības veselības veicināšanas jomā, kas rada priekšnosacījumus spējai iekļauties sabiedrībā.

3. Iecietības veicināšana un jebkādas diskriminācijas novēršana:

  • aktīva interešu aizstāvība (juridiskas konsultācijas, sociāli psiholoģiskais atbalsts, interešu pārstāvniecība);
  • etniskās saskaņas un starpkultūru dialoga (starp indivīdiem, grupām ar dažādu etnisko, kultūras, reliģisko un lingvistisko pamatu un mantojumu) veicināšana;
  • sabiedrībā valdošo stereotipu par neiecietībai un diskriminācijai pakļautajām sabiedrības grupām izskaušana.

4. Jauniebraucēju līdzdalība un iekļaušana Latvijas sabiedrībā:

  • atbalsta un mijiedarbības pasākumi jauniebraucējiem (latviešu valodas klubi, sadarbības aktivitātes savstarpējās mijiedarbības veicināšanai starp vietējiem Rīgas iedzīvotājiem un jauniebraucējiem, līdzdalības un iesaistes pasākumi u. c.);
  • izglītojoši un informatīvi pasākumi par kultūru dažādību un migrāciju (tajā skaitā darbam ar jauniebraucējiem) dažādām mērķa grupām: pedagogiem, klientu apkalpošanas speciālistiem, sociālā darba speciālistiem, skolēniem, studentiem, kā arī sabiedrībai kopumā.

Projektu pieteikumi tiek vērtēti divās grupās:

🟩 mazo projektu grupa – pieprasītais finansējums nepārsniedz 1500 euro;
🟩 lielo projektu grupa – pieprasītais finansējums ir no 1500,01 euro līdz 7000 euro.

Projekta pieteicējam jānodrošina finanšu līdzekļu līdzfinansējums ne mazāks kā 5 % no kopējām projekta izmaksām.

Projektu īstenošana jāplāno laikā no 2024. gada 1. marta līdz 2024. gada 15. novembrim.

Kopējā summa, ko plānots piešķirt projektu konkursa ietvaros, ir 155 000 euro.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2024. gada 25. janvāris plkst. 14.00.

Projektu pieteikumi iesniedzami elektroniska dokumenta veidā, aizpildot tos valsts valodā un sagatavojot atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu noformēšanu, elektroniski nosūtot uz elektroniskā pasta adresi integracija@riga.lv vai Centra oficiālo e-adresi ar paraksttiesīgās personas drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, .edoc formāta pakotnē, kuras izmērs nepārsniedz 20 MB.

Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas lūdzam iepazīties ar projektu konkursa nolikumu, tā pielikumiem un saistošajiem noteikumiem.

Lai palīdzētu interesentiem sagatavot projekta pieteikumus, 11. janvārī plkst. 15.00 tiks rīkots informatīvs seminārs tiešsaistes platformā MS Teams. Semināram aicinām pieteikties, aizpildot pieteikuma anketu šeit līdz 9. janvārim.

Papildus informācijai par projektu konkursu lūdzam sazināties ar Daci Paegli, Centra Apkaimju attīstības un sabiedrības integrācijas pārvaldes Sabiedrības integrācijas un līdzdalības nodaļas projektu vadītāju pa tālruni 67012614 vai e-pastā dace.paegle@riga.lv.

Saistošie dokumenti:

Saistošie noteikumi Nr. 192
Konkursa Nolikums
Projekta pieteikums (1.pielikums)
Projekta izdevumu tāme (2.pielikums)
Apliecinājums (3.pielikums)
Līguma paraugs (4.pielikums)
Noslēguma pārskats (5.pielikums)
Pieņemšanas un nodošanas akts (6.pielikums)