Rīgas skolotāji izglītības forumā diskutē par izaicinājumiem un veiksmīgajiem piemēriem pārejā uz mācībām latviešu valodā

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskajā centrā (RIIMC) aizvadīts izglītības forums “Ceļā uz vienotu skolu” par pāreju uz mācībām latviešu valodā, kurā izglītības iestāžu pārstāvji dalījās ar pieredzes stāstiem, metodēm un paveikto, īstenojot Vienotas skolas pieeju.

“Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs jau kopš 2023. gada sākuma uzsāka aktīvu metodisko atbalstu Rīgas pirmsskolu un skolu pedagogiem. Daudzās tikšanās ar skolu vadību, sarunas ar 1., 4., 7. klašu mācību priekšmetu skolotājiem, klašu audzinātājiem, skolu aptaujās iegūto datu analīze ļāva mums mērķtiecīgi izstrādāt atbalsta pasākumu plānu pedagogu profesionālai un emocionālajai stiprināšanai. Forums ir tikai pieturas punkts garajā ceļā, lai mēs sajustu viens otra atbalstu, izrunātu par to, kas mums jau veicas labi, kādi ir izaicinājumi, kur nepieciešams atbalsts. Ļoti iepriecina, ka 1., 4., 7. klašu pedagogi spēj konkrēti nosaukt savas profesionālās pilnveides vajadzības, lai uzlabotu savu sniegumu darbā ar skolēniem,”

saka Inga Draveniece RIIMC direktora pienākumu izpildītāja.

Foruma galvenais mērķis bija sniegt atbalstu un iespēju dalīties pieredzē mazākumtautību skolu 1., 4., 7. klašu skolotājiem, klašu audzinātājiem un skolas vadībai veiksmīgai pārejai uz mācībām valsts valodā.

Forumā piedalījās Rīgas un citu pilsētu vispārizglītojošo mazākumtautību skolu skolotāji (1., 4. un 7. klasē strādājošie), klašu audzinātāji un direktoru vietnieki sākumskolā un pamatskolā.

Forumā Izglītības un zinātnes ministrija iepazīstināja ar saviem atbalsta pasākumiem vienotas skolas ieviešanai, Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs (RIIMC) sniedza atskatu uz Vasaras skolu “Mācības valsts valodā katrā mācību priekšmetā un stundā” un profesionālajām sarunām ar pedagogiem. Tika prezentēti Edurio pedagogu un 7. klašu skolēnu aptaujas rezultāti par mazākumtautību skolu pāreju mācībām valsts valodā.

Edurio aptauja tika veikta 2023. gada novembrī. Tajā piedalījās 1621 skolotāji un 898 7. klašu skolēni no 42 skolām. Apmēram puse no aptaujātajiem skolēniem pozitīvi vērtē īstenoto pāreju uz mācībām latviešu valodā. Visaugstāk novērtēts tieši klases audzinātāja un latviešu valodas skolotāja atbalsts. Aptaujā augsts novērtējums skolu vadības darbam kopumā, kā arī izvērstajai komunikācijai. Apmēram trešdaļai pedagogu skolas izstrādātais rīcības plāns praktiskā darbā palīdz tiki daļēji vai nepalīdz nemaz. Domājot par cita veida atbalstu, visaugstāk tiek vērtēta sadarbība ar kolēģiem – savstarpējas sarunas interešu grupās, starp kolēģiem, kuri strādā konkrētajās klasēs.

Ar savu pieredzi un padomiem forumā dalījās arī Rīgas Valsts klasiskās ģimnāzijas un Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas pārstāvji, kas ir metodiskā atbalsta centri Vienotas skolas veidošanā.

Rīgas pašvaldības skolu pārstāvji foruma otrajā daļā turpināja darbu piecās darbnīcās ar katrai mērķgrupai atbilstošu saturu – 1., 4., un 7. klašu skolotāji, klašu audzinātāji, direktoru vietnieki sākumskolā un pamatskolā. Tajās apsprieda aktuālākos šī brīža jautājumus:

🔹 kā veidot individualizētu atbalstu mācību stundā, ja nav skolotāja palīga vai kā efektīvi izmantot skolotāja palīgu stundā;
🔹 kādas ir veiksmīgākās valodas apguvi veicinošās stratēģijas, kas ir individualizēts atbalsts un kā to veidot klasēs ar lielu skolēnu skaitu;
🔹 kā klases audzinātājiem palīdzēt skolā veidot vidi, kas veicinātu savu un skolēnu piederības sajūtu valstij, kultūrvērtībām, domājot par vienotas skolas ideju;
🔹kāda ir profesionāla un mērķtiecīga sadarbība ar vecākiem: informācijas apmaiņa, aktuālo vajadzību izprašana, pedagoģiski profesionālais atbalsts;
🔹kā stundu vērošanu var izmantot kā datu avotu un atbalstu pārejai uz mācībām latviešu valodā.

Forumu “Ceļā uz vienotu skolu” organizēja Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs.

📌 Fotogalerija no pasākuma – atvērt šeit.