kulturvesturiskas_ekas

Ceturtdien, 30. septembrī, plkst. 16.00 Rīgas domes Īpašuma departaments aicina uz semināru par pašvaldības līdzfinansējumu kultūrvēsturisko ēku restaurācijai.

Seminārā pašvaldības darbinieki sniegs plašāku informāciju par pašvaldības līdzfinansējuma programmām kultūrvēsturisko ēku saglabāšanai. Konkursā namīpašniekiem ir iespēja pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējumu ēkas atjaunošanas vai restaurācijas darbiem 50% apmērā, bet ne vairāk kā 20 000 eiro kultūras pieminekļa saglabāšanai, kā arī ne vairāk kā 5000 eiro ēkas elementu atjaunošanai vai restaurācijai.

Pašvaldības līdzfinansējums namīpašniekam tiek piešķirts tikai pēc konkursā pieteiktā projekta īstenošanas un visu projekta ieviešanas izmaksu veikšanas no īpašnieka puses. Sīkāk ar līdzfinansējuma programmu ikviens var iepazīties mājaslapā atjauno.riga.lv .

Vadoties pēc aktuālās epidemioloģiskās situācijas noteikumiem, seminārs norisināsies klātienē koka ēku renovācijas centrā “Koka Rīga” Krāsotāju ielā 12, kā arī tiešsaistes režīmā, un būs skatāms Īpašuma departamenta Youtube kanālā.

Reģistrācija klātienes apmeklējumam, pa tālruni 67181015 vai e-pastu konsultacijas_atjauno@riga.lv. Apmeklētājam jāuzrāda derīgs C-19 sertifikātu un personu apliecinošs dokuments. Vietu skaits ierobežots.

Reģistrācija tiešsaistes dalībai pa tālruni 67181015 vai aizpildot anketu ej.uz/atjaunoriga .

Pasākumu cikls turpināsies 28.oktobrī ar būvinženiera Jura Birša lekciju par materiālu saderību remontdarbos.

Baneris par Rīgas pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamo ēku atjaunošanai

Ceturtdien, 23. septembrī, plkst. 16.00 Rīgas domes Īpašuma departaments aicina piedalīties seminārā par pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamo ēku atjaunošanai.

Seminārā pašvaldības darbinieki sniegs plašāku informāciju par pašvaldības līdzfinansējuma programmām dzīvojamo ēku atjaunošanai – bīstamības novēršanai un energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem.

Maksimālais līdzfinansējums ir noteikts 50% apmērā no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas, bīstamības novēršanas būvdarbu veikšanai ne vairāk kā 30 000 eiro un līdz 5000 eiro attiecīgā būvprojekta izstrādei, savukārt siltināšanas projektiem ne vairāk kā 50 000 eiro būvdarbu veikšanai un līdz 1000 eiro attiecīgā būvprojekta izstrādei. Plašāk ar līdzfinansējuma programmu ikviens var iepazīties mājaslapā atjauno.riga.lv.

Semināru papildinās arī jautājumu – atbilžu sesija, kuras laikā būs iespēja saņemt atbildes gan uz iepriekš iesniegtajiem jautājumiem, gan tiešsaistē un klātienē uzdotajiem jautājumiem.

Vadoties pēc aktuālās epidemioloģiskās situācijas noteikumiem, seminārs norisināsies klātienē koka ēku renovācijas centrā “Koka Rīga” Krāsotāju ielā 12 un tiešsaistes režīmā būs skatāms Īpašuma departamenta Youtube kanālā.

Reģistrācija klātienes apmeklējumam, pa tālruni 67181015 vai e-pastu konsultacijas_atjauno@riga.lv. Apmeklētājam jāuzrāda derīgs C-19 sertifikātu un personu apliecinošs dokuments. Vietu skaits ierobežots.

Reģistrācija tiešsaistes dalībai pa tālruni 67181015 vai aizpildot anketu ej.uz/atjaunoriga

Nākamie pasākumi iedzīvotājiem šoruden gaidāmi:

30.09 – “Pašvaldības līdzfinansējums kultūrvēsturiskajām ēkām”

28.10 – “Materiālu saderība ēkas restaurācijā un remontdarbos”

Baneris par Rīgas pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamo ēku atjaunošanai
Rīga rudenī

Ar publisko diskusiju “Klimats un vide” ceturtdien, 23. septembrī, plkst. 16.30 noslēgsies Rīgas attīstības programmas 2021.2027. gadam 1. redakcijas un vides pārskata projekta publiskās apspriešanas tematiskās sanāksmes.

Pasākumā “Klimats un vide” būs iespēja uzzināt vairāk par attīstības programmā ietvertajiem vidi un klimatu ietekmējošajiem mērķiem, uzdevumiem, rīcībām un projektiem, kā arī diskutēt par Rīgas pilsētas ceļu uz klimatneitralitāti un klimatnoturību. Diskusija norisināsies videokonferences režīmā platformā MS Teams, taču vienlaikus to varēs vērot rdpad.lv, riga.lv un Facebook Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta kontā.

Lai piedalītos pasākumā tiešsaistes režīmā, interesentus aicinām reģistrēties šeit: ej.uz/AP2027KlimatsUnVide.

Jau ziņots, ka Rīgas jaunās attīstības programmas publiskās apspriešanas laikā interesentiem ir bijusi iespēja piedalīties ne tikai publiskās apspriešanas sanāksmē, bet arī iesaistīties diskusijās ar jauniešiem un apkaimju iedzīvotāju organizāciju pārstāvjiem, darbnīcā “Vides pieejamība”, publiskajā diskusijā “Mobilitāte” un “Uzņēmējdarbība un konkurētspēja”.

Atgādinām, ka vēl līdz 4. oktobrim var sniegt priekšlikumus par izstrādāto teritorijas attīstības plānošanas dokumentu redakciju.

Papildu informācija par publisko apspriešanu, t.sk. iespēju rakstiski izteikt priekšlikumus, pieejama šeit.

Ielas remonts un auto

Rīgas domes Mājokļu un vides komiteja otrdien, 21. septembrī, atbalstīja saistošo noteikumu projektu, kas paredz līdzfinansēt pieslēgumu projektēšanu centralizētajai kanalizācijas sistēmai vairākās galvaspilsētas apkaimēs.

Saistošie noteikumi “Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēguma projektēšanai Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu “Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 5. kārta” un “Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 6. kārta” ietvaros izbūvētajai centralizētajai kanalizācijas sistēmai”  vēl būs jāpieņem domes sēdē.

Pašvaldības uzņēmums “Rīgas ūdens”, realizējot projektu “Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 5. kārta” ir sācis jaunu centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecību Berģos, Imantā un Beberbeķos, kā arī šī gada laikā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 6. kārta” gaitā plāno sākt jaunu inženiertīklu izbūvi daļā Teikas, Ziepniekkalna un Imantas.

Centralizēto tīklu izbūves rezultātā tiks papildus nodrošināta centralizētā kanalizācijas tīkla pieejamība nekustamajiem īpašumiem ar 2959 iedzīvotājiem Berģos, Imantā un Beberbeķos un 900 iedzīvotājiem Teikā, Ziepniekkalnā un Imantā.

Faktisko pieslēgumu būvniecība Rīgas aglomerācijā iedzīvotājiem patlaban vidēji aizņem no četriem līdz sešiem mēnešiem. Atbilstoši normatīvo aktu prasībām pirms būvdarbu sākšanas ir jāveic pieslēguma projektēšana, kas patlaban vidēji aizņem 94 dienas. Lai noteiktajā termiņā sasniegtu iznākumu rādītājus, ir svarīgi pēc iespējas savlaicīgi sākt pieslēgumu projektēšanu.

Lai iedzīvotāji varētu savlaicīgi sākt pieslēgumu projektēšanu un saņemt pašvaldības līdzfinansējumu, saistošajos noteikumos ir paredzēts pašvaldības līdzfinansējums nekustamo īpašumu pieslēguma projektēšanai, savukārt pašvaldības līdzfinansējumu nekustamo īpašumu pieslēgumu būvdarbiem plānots noteikt atsevišķos saistošajos noteikumos.

Rīgas pašvaldības budžetā 2021. gadam līdzfinansējumam nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai ir plānoti līdzekļi 2,3 miljonu eiro apmērā.

Paredzēts, ka “Rīgas ūdens” tīmekļvietnē rigasudens.lv un pašvaldības portālā www.riga.lv tiks publicēta informācija par nekustamajiem īpašumiem, kuru īpašnieki var iesniegt pieteikumu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, kā arī informācija par pieteikuma par pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu iesniegšanas kārtību un termiņu.

Lai saņemtu pašvaldības līdzfinansējumu pieslēguma projektēšanai, nekustamā īpašuma īpašniekam būs jāiesniedz SIA “Rīgas ūdens” iesniegums, kuram pievienota saskaņā ar normatīvo aktu prasībām izstrādāta un saskaņota būvniecības ieceres dokumentācija (apliecinājuma kartēm, kuras nav reģistrētas Būvniecības informācijas sistēmā, papildus jāpievieno Rīgas pilsētas būvvaldes atzīme par būvniecības ieceres akceptu), kura ir derīga attiecīgā pieslēguma ierīkošanas būvdarbu veikšanai.

Iesniegums iesniedzams šādos termiņos: līdz 2022. gada 1. decembrim, ja iesniedzējam piederošā nekustamā īpašuma sastāvā esošā dzīvojamā māja ir nodota ekspluatācijā; līdz 2023. gada 30. decembrim, ja iesniedzējam piederošā nekustamā īpašuma sastāvā ir dzīvojamās mājas jaunbūve, kura ir ierakstīta zemesgrāmatā un kuras būvniecībai šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienā ir spēkā esoša būvatļauja.

Saņemtos iesniegumus un iesniedzēja atbilstību saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām izskatīs, kā arī lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu pieņems ar Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas lēmumu izveidota komisija.

Rīga

Ir noslēgušies Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta (RD PAD) organizētie pasākumi dažādu sabiedrības grupu iepazīstināšanai ar pilnveido Rīgas teritorijas plānojuma redakciju un precizēto vides pārskatu. Publiskā apspriešana turpināsies līdz 4. oktobrim.

Ar pilnveido Rīgas teritorijas plānojuma redakciju un tā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskatu apspriešanas laikā var iepazīties RD PAD tīmekļvietnē www.rdpad.lv, valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, kā arī klātienē Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra trīs vietās: Daugavpils ielā 31, Eduarda Smiļģa ielā 46 un Ieriķu ielā 43A darba dienās darba laikā. Ikviens interesents ir aicināts pieteikties uz konsultācijām par plānojuma risinājumiem ar RD PAD speciālistiem, zvanot uz tālruņa nr. 67105818 vai rakstot sabiedriba@riga.lv.

Rakstveida priekšlikumus var iesniegt elektroniski portālā geolatvija.lv,  sūtot uz e-pastu pad@riga.lv vai pa pastu, adresējot tos Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam (Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050). Priekšlikumus iespējams iesniegt arī klātienē RD PAD Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā vai jebkurā Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Klientu apkalpošanas punktā (Daugavpils ielā 31, E.Smiļģa ielā 46, Ieriķu ielā 43A, Gobas ielā 6A, Brīvības ielā 48/53) darba dienās darba laikā.

“Noslēgumam tuvojas vairāku gadu process, kurā iesaistīti Rīgas iedzīvotāji, sabiedriskās organizācijas, apkaimju biedrības, uzņēmēji, kā arī valsts un pašvaldības institūciju pārstāvji. Mūsu mērķis bija panākt maksimālu plānošanas procesa caurskatāmību un sabiedrības iesaisti, gan skaidrojot Rīgas teritorijas plānojuma mērķus un uzdevumus, gan sadarbības procesā sagatavot plānojuma risinājumus. Aicinām ikvienu izmantot iespēju iepazīties un izteikt savus viedokli par pilnveidoto Rīgas teritorijas plānojuma redakciju, kuru sākot īstenot būs jāievēro jebkurai fiziskajai un juridiskajai personai,” uzsverRīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Teritorijas plānojuma nodaļas vadītāja Māra Liepa-Zemeša.

Jau ziņots, ka no 3. septembra līdz 4. oktobrim norisinās pilnveidotās Rīgas teritorijas plānojuma redakcijas un tā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma precizētā vides pārskata publiskā apspriešana. 9. septembrī aizvadīta saruna Latvijas nekustamo īpašumu darījumu organizāciju pārstāvjiem, 13. septembrī – apspriede ar Rīgas apkaimju organizāciju pārstāvjiem, bet 16. septembrī norisinājās apspriešanas sanāksme, kurā varēja piedalīties ikviens interesents. Ar 13. un 16. septembra sanāksmju video ierakstiem var iepazīties šeit.

Rīgas teritorijas plānojums ir pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi Rīgas administratīvajā teritorijā. Rīgas teritorijas plānojumam veikts arī stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums un sagatavots vides pārskata projekts, apzinot nelabvēlīgas ietekmes riskus un paredzot to novēršanas risinājumus

Jauna Rīgas teritorijas plānojuma izstrāde notiek kopš 2012. gada. Iepriekšējās publiskajās apspriešanās, kas norisinājās no 2018. gada 9. janvāra līdz 8. februārim un no 2019. gada 13. marta līdz 10. aprīlim Pilsētas attīstības departaments ir saņēmis ap 3200 priekšlikumu, kas izvērtēti, sagatavojot Rīgas teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju, kas ir jau trešā šī dokumenta redakcija, ar kuru sabiedrība tiks iepazīstināta šajā publiskajā apspriešanā.

Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata sabiedriskā apspriešana norisinājās no 2018. gada 9. janvāra līdz 8. februārim. Šobrīd tas ir precizēts, un tādēļ atkārtoti tiek nodots sabiedriskajai apspriešanai.

Papildu informācija par Rīgas teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas norisi pieejama šeit.

Cilvēki krastmalā

Turpinot Rīgas attīstības programmas 2021.–2027. gadam 1. redakcijas un vides pārskata projekta publisko apspriešanu, otrdien, 21. septembrī, plkst. 17.00 Rīgas apkaimju organizāciju pārstāvji aicināti piedalīties tematiskajā diskusijā par Rīgas attīstību nākamajai septiņgadei.

Pasākums notiks  attālināti videokonferences režīmā MS Teams platformā un vienlaikus būs skatāms arī riga.lv, rdpad.lv un Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Facebook kontā. Lai pieteiktos diskusijai, aicinām reģistrēties šeit: ej.uz/AP2027Apkaimes.

Pasākuma mērķis ir apzināt apkaimju biedrību līdzdalības iespējas jaunās attīstības programmas prioritāšu īstenošanā. Pirmajā daļā interesenti tiks informēti par attīstības programmā iekļautajiem mērķiem un uzdevumiem, kā arī par sabiedrībā virzītas apkaimju attīstības konceptu. Savukārt otrā daļa tiks veltīta moderētai diskusijai, lai kopīgi nonāktu līdz konkrētiem sadarbības soļiem problēmsituāciju risināšanā.

Jau ziņots, ka no 3. septembra līdz 4. oktobrim norisinās publiskā apspriešana Rīgas attīstības programmas 2021.–2027. gadam 1. redakcijai un vides pārskata projektam.

Papildu informācija par izstrādāto Attīstības programmu, t.sk. priekšlikumu iesniegšanu, pieejama šeit. Aktuālajai informācijai par publiskajā apspriešanā nodotajiem dokumentiem un sanāksmēm aicinām sekot līdzi www.rdpad.lv, kā arī Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta sociālo tīklu profilos.

Rīgā daudzstāvu ēkas

Turpinot Rīgas jaunās attīstības programmas 2021.–2027. gadam publisko apspriešanu, Rīgas uzņēmēji, to intereses pārstāvošos organizāciju un par uzņēmējdarbības attīstību atbildīgo valsts un pašvaldību iestāžu pārstāvji un eksperti 22. septembrī no plkst. 10.00 aicināti uz publisko diskusiju par Rīgas uzņēmējdarbības vidi un pilsētas starptautisko konkurētspēju.

Pasākums norisināsies videokonferences režīmā MSTeams platformā, taču vienlaikus  būs skatāms arī tīmekļvietnēs www.riga.lv, www.rdpad.lv un Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Facebook kontā.

Lai pieteiktos diskusijai tiešsaistē, aicinām reģistrēties šeit: ej.uz/AP2027Uznemejdarbiba.

Diskusijas ietvaros dalībnieki aicināti nākt klajā ar idejām par tuvākajos gados īstenojamajām rīcībām, kas nodrošinātu:

  • zināšanu un inovāciju ekosistēmas attīstību,
  • uzņēmējdarbībai atbalstošu vidi, kas stimulē vietējā kapitāla ieguldījumus,
  • jaunās attīstības programmas 1. redakcijas noteikto vidējās algas pieauguma un investīciju piesaistes mērķu sasniegšanu,
  • pilsētas starptautisko atpazīstamību un darbaspēka piesaisti.

Atgādinām, ka no 3. septembra līdz 4. oktobrim notiek publiskā apspriešana Rīgas attīstības programmas 2021.–2027. gadam 1. redakcijai un vides pārskata projektam.

Papildu informācija par izstrādātās jaunās attīstības programmas redakciju, t.sk. priekšlikumu iesniegšanu, pieejama šeit. Aktuālajai informācijai par publiskajā apspriešanā nodotajiem dokumentiem un sanāksmēm aicinām sekot līdzi www.rdpad.lv, kā arī Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta sociālo tīklu profilos.

Rīga, Daugava skats no augšas

Lai iepazīstinātu plašāku sabiedrību ar pilnveidoto Rīgas teritorijas plānojuma redakciju un precizēto vides pārskatu, ceturtdien, 16. septembrī, plkst. 18.00 notiks publiskās apspriešanas sanāksme.

Sanāksme notiks klātienē Rīgas Tehniskās universitātes Aulā (Rīgā, Kaļķu ielā 1, 2. stāvā) un tiešsaistē. Tās norisei varēs sekot līdzi tiešsaistē Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta (RD PAD) tīmekļvietnē www.rdpad.lv, Rīgas domes tīmekļvietnē tīmekļvietnē www.riga.lv un RD PAD Facebook kontā. Ņemot vērā valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus, lai plānotu klātienes sanāksmes apmeklētāju plūsmu, kā arī aktīvo tiešsaistes dalībnieku skaitu, interesenti aicināti reģistrēties līdz 15. septembra plkst. 17.00, aizpildot anketu šeit.

“Līdz ar šo sanāksmi noslēgumam tuvojas Rīgas teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas aktīvākais posms, kas ietvēra gan tikšanos ar Latvijas nekustamo īpašumu darījumu organizāciju pārstāvjiem, gan sarunu ar Rīgas apkaimju organizāciju pārstāvjiem. Iedzīvotāji savu viedokli par pilnveidoto Rīgas teritorijas plānojuma redakciju vēl aicināti paust līdz 4. oktobrim,” skaidro Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Teritorijas plānojuma nodaļas vadītāja Māra Liepa-Zemeša.

Jau ziņots, ka no 3. septembra līdz 4. oktobrim norisinās pilnveidotās Rīgas teritorijas plānojuma redakcijas un tā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma precizētā vides pārskata sabiedriskā apspriešana. Rīgas teritorijas plānojums ir pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi Rīgas administratīvajā teritorijā. Rīgas teritorijas plānojumam veikts arī stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums un sagatavots vides pārskata projekts, apzinot nelabvēlīgas ietekmes riskus un paredzot to novēršanas risinājumus.

Jauna Rīgas teritorijas plānojuma izstrāde notiek kopš 2012. gada. Iepriekšējās publiskajās apspriešanās, kas norisinājās no 2018. gada 9. janvāra līdz 8. februārim un no 2019. gada 13. marta līdz 10. aprīlim Pilsētas attīstības departaments ir saņēmis ap 3200 priekšlikumu, kas izvērtēti, sagatavojot Rīgas teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju, kas ir jau trešā šī dokumenta redakcija, ar kuru sabiedrība tiks iepazīstināta šajā publiskajā apspriešanā.

Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata sabiedriskā apspriešana norisinājās no 2018. gada 9. janvāra līdz 8. februārim. Šobrīd tas ir precizēts, un tādēļ atkārtoti tiek nodots sabiedriskajai apspriešanai.

Papildu informācija par Rīgas teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas norisi pieejama šeit.

Ikviens interesents aicināts iepazīties ar Rīgas teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju RD PAD tīmekļvietnē www.rdpad.lv, valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, kā arī klātienē Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra trīs vietās: Daugavpils ielā 31, Eduarda Smiļģa ielā 46 un Ieriķu ielā 43A darba dienās darba laikā.

Mobilitāte

Turpinot Rīgas attīstības programmas 2021.–2027. gadam 1. redakcijas publisko apspriešanu un vienlaikus atzīmējot Eiropas mobilitātes nedēļu, piektdien, 17. septembrī, plkst. 11.00 interesenti aicināti piedalīties tematiskajā diskusijā ”Mobilitāte”.

Tā notiks  attālināti videokonferences režīmā MSTeams platformā un vienlaikus būs skatāma arī riga.lv, rdpad.lv un Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Facebook kontā. Lai pieteiktos diskusijai “Mobilitāte” MSTeams vidē, aicinām reģistrēties šeit: ej.uz/AP2027Mobilitate.

Pasākums tiks organizēts divās daļās, pirmajā no kurām interesenti varēs uzzināt vairāk un plašāk par Rīgas jaunajā attīstības programmā iekļautajiem mērķiem, uzdevumiem, rādītājiem, kā arī būtiskām rīcībām un projektiem. Savukārt otrā daļa būs diskusija par satiksmes veidu lietotāju sadalījumu, t.sk. sabiedriskā transporta un velo infrastruktūras attīstības perspektīvām un zemo emisiju zonu.

Jau ziņots, ka no 3. septembra līdz 4. oktobrim norisinās publiskā apspriešana Rīgas attīstības programmas 2021.–2027. gadam 1. redakcijai un vides pārskata projektam. Savukārt Eiropas mobilitātes nedēļa šogad norisinās no 16. līdz 22. septembrim un ir veltīta tēmai “Droši un veselīgi ar ilgtspējīgu mobilitāti”.

Attīstības programmas 2021.–2027. gadam 1. redakcijas publiskās apspriešanas laikā septembrī notiks arī citas tematiskās tikšanās un diskusijas, piemēram, sanāksme-darbnīca “Vides pieejamība”, publiskā diskusija “Uzņēmējdarbība un konkurētspēja”, sanāksme “Klimats un vide”, arī tikšanās ar apkaimju iedzīvotāju organizācijām u.c.

Papildu informācija par publiskajai apspriešanai nodotajiem dokumentiem, t.sk. priekšlikumu iesniegšanu, pieejama šeit.

Jaunieši

Lai iesaistītu jauniešus Rīgas attīstības plānošanā nākamajai septiņgadei, kā arī iepazīstinātu ar publiskajai apspriešanai nodoto Rīgas attīstības programmas 2021.–2027.gadam 1. redakciju, otrdien, 14. septembrī, plkst. 17.00 aicinām jauniešus uz klātienes tikšanos, kas notiks Dzīves kvalitātes dizaina institūtā “Viskaļi”.

Dalībniekiem būs iespēja sniegt redzējumu un ierosinājumus kādā no tematiskajiem virzieniem – pilsētvide (aktivitāšu iespējas dažādos gadalaikos, brīvā laika pavadīšanas iespējas u.c.), apkaimes (piederības sajūta, drošība, pārvietošanās caur apkaimēm u.c.) vai lēmumu pieņemšana (līdzdarbošanās dažādu lēmumu ietekmēšanā), ko iekļaut attīstības programmas pilnveidotajā redakcijā.

Jaunieši ir pilsētas nākotnes veidotāji un vieni no aktīvākajiem pilsētvides lietotājiem, tāpēc ir būtiski saprast kā un vai jaunieši sevi ierauga pilsētas attīstības plānošanas dokumentos,” pauž pasākuma koordinatore, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Stratēģiskās vadības pārvaldes pārstāve Katrīna Miška-Idū.

Tikšanās mērķis ir ne tikai skaidrot un informēt, bet arī radīt ierosinājumus jaunu rīcību veidošanai, lai efektīvāk sasniegtu Attīstības programmas izvirzītos mērķus.

Lai plānotu pasākuma norisi, aicinām aizpildīt pieteikumu šeit: https://ej.uz/PilsetasAttistiba.
Pasākums notiks, ievērojot epidemioloģiskais noteikumus (ieeja ar derīgu Covid-19 sertifikātu vai testu), tāpēc vēršam uzmanību, ka vietu skaits var tikt ierobežots.

Jau ziņots, ka no 3. septembra līdz 4. oktobrim norisinās publiskā apspriešana Rīgas attīstības programmas 2021.–2027. gadam 1. redakcijai un vides pārskata projektam.

Publiskās apspriešanas laikā attīstības programmas un vides pārskata projekta dokumenti pieejami www.rdpad.lv, valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, kā arī klātienē Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra trīs vietās: Daugavpils ielā 31, Eduarda Smiļģa ielā 46 un Ieriķu ielā 43A. Papildu informācija par publiskās apspriešanas norisi, t.sk. iespēju rakstiski izteikt priekšlikumus, pieejama šeit.

Septembrī plānotas arī citas tematiskās tikšanās un diskusijas, piemēram, sanāksme-darbnīca “Vides pieejamība”, publiskā diskusija “Uzņēmējdarbība un konkurētspēja”, sanāksme “Klimats un vide”, publiskā diskusija “Mobilitāte”, tāpat arī tikšanās ar apkaimju iedzīvotāju organizācijām.
Sekojiet līdzi informācijai www.rdpad.lv un sociālajos tīklos.