Izstrādāta jauna Rīgas attīstības programma

Attīstības plāna punkti

Ceturtdien, 12. augustā, Rīgas domes Pilsētas attīstības komiteja publiskai apspriešanai nolēma virzīt izstrādāto Rīgas attīstības programmas 2021.–2027. gadam 1. redakciju un vides pārskata projektu. Galīgais lēmums par programmas apspriešanu vēl būs jāpieņem domes sēdē.

Attīstības programma ir vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kura mērķis ir turpināt īstenot Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam izvirzīto ilgtermiņa attīstības mērķu sasniegšanu. Attīstības programma fokusē pašvaldības darbu un investīcijas septiņu gadu periodam. Tā nosaka pilsētā prioritāri risināmos jautājumus, kā arī koordinē pašvaldības iestāžu darbu stratēģisko mērķu sasniegšanā.

“Attīstības programma ir mūsu pilsētas ceļa karte Ziemeļvalstu metropoles virzienā. Tā aptver visas pilsētas darbības jomas un nosaka prioritātes, lai attīstība notiktu ikvienā jomā. Turpmāk budžeta plānošana investīciju jomā tiks pamatota uz Attīstības programmas definētajiem mērķiem un investīciju plānu,” uzsver Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētāja Inese Andersone.

Programmā kā nākamā perioda galvaspilsētas attīstības prioritātes ir noteiktas:

•        Ērta un videi draudzīga pārvietošanās pilsētā

•        Dzīves kvalitāti veicinoša pilsētvide

•        Laba vides kvalitāte un noturīga pilsētas ekosistēma klimata pārmaiņu mazināšanai

•        Kvalitatīva un pieejama izglītība

•        Daudzveidīgu un kvalitatīvu mājokļu pieejamība

•        Mūsdienīga un atvērta pilsētas pārvaldība

•        Veselīga, sociāli iekļaujoša un atbalstoša pilsēta

•        Konkurētspējīga pilsēta ar inovatīvu ekonomiku

•        Daudzveidīga un autentiska kultūrvide

Katrai no prioritātēm ir definēti uzdevumi, prioritāti raksturojoši un uzdevumu izpildes rādītāji, kā arī tiem atbilstošas rīcības un investīciju projekti, kas apkopoti rīcības plānā un investīciju plānā.

“Jaunās attīstības programmas fokuss ir kvalitatīva dzīves vide, izglītība, klimatneitralitāte, ilgtspējīga mobilitāte un dinamiska metropole. Pašvaldībai būtiska ir kopienu attīstība apkaimēs un visu sabiedrības pārstāvju iekļaušanās un vienlīdzība. Vēl 1. redakcijas sagatavošanas procesā esam veikuši plašas konsultācijas ar nevalstiskām organizācijām, valsts iestādēm, uzņēmējiem un aktīviem rīdziniekiem. Mēs ticam, ka jaunās attīstības programmas piedāvājums būs nozīmīgs solis pretī Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030. gadam mērķu sasniegšanai,” norāda Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Stratēģiskās vadības pārvaldes vadītājs Guntars Ruskuls.

Plānots, ka publiskā apspriešana norisināsies no 3. septembra līdz 4. oktobrim un tā tiks izziņota atsevišķi.

Attīstības programmai veikts arī stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums un izstrādāts vides pārskata projekts, apzinot nelabvēlīgas ietekmes riskus un paredzot to novēršanas risinājumus.

Darbs pie jaunās Attīstības programmas sākās 2018. gadā. Šajā laikā izvērtētas pilsētas attīstības tendences un novērtēta līdzšinējā politika, apzināti un analizēti starptautiskie un nacionālie plānošanas dokumenti, veiktas plašas konsultācijas ar pašvaldības iestādēm, kā arī apzināts iedzīvotāju, nevalstisko organizāciju un valsts iestāžu viedoklis. Pēc attīstības prioritāšu definēšanas darba grupas strādājušas pie to satura detalizēšanas, kā arī rīcību un investīciju projektu apzināšanas un vērtēšanas.

Līdz jaunās Attīstības programmas apstiprināšanai ir spēkā Rīgas attīstības programma 2014.−2020. gadam.

Papildu informācija par Attīstības programmas izstrādi pieejama: https://www.rdpad.lv/strategija/attistibas-programma-2021-2027/