Pieteikšanās noslēgusies

 

Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs (turpmāk – Centrs) izsludina Apkaimju iniciatīvu līdzdalības un piederības veicināšanas projektu konkursa 2024. gadam 1. uzsaukumu.

Konkursa mērķis ir sniegt līdzfinansējumu projektiem, kas aktualizē un veicina Rīgas iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, kā arī izglīto un informē iedzīvotājus par šo tēmu, tai skaitā veicina brīvprātīgo darbu un piederības sajūtu savai apkaimei, pilsētai un valstij, aktivizē apkaimju kustību kā vienu no iedzīvotāju pašorganizācijas veidiem, lai veiktu vietējās kopienas interešu aizstāvēšanu, izzinātu iedzīvotāju problēmas un meklētu risinājumus savstarpējā iedzīvotāju un pašvaldības sadarbībā, kā arī nodrošinātu iedzīvotāju personisko līdzdalību kopienas dzīves vides uzlabošanā.

Projekta pieteicējs var būt juridiska persona, kas savu darbību veic Rīgas pilsētā un vēlas līdzdarboties Rīgas pilsētas apkaimju attīstības jautājumos.

Līdzfinansējums var tikt piešķirts projektiem, kuri:

🟩 tiešā veidā veicina iedzīvotāju pilsoniskās līdzdalības aktivizēšanu un piederības sajūtas veicināšanu;

🟩 sekmē dažādu iedzīvotāju grupu un/ vai iedzīvotāju sadarbību ar Rīgas valstspilsētas pašvaldību;

🟩 plāno iedzīvotāju iesaisti un līdzdalību visos vai vairākos projekta posmos.

Projektu īstenošana jāplāno laikā no 2024. gada 2. aprīļa līdz 2024. gada 30. septembrim.

Vienam projektam var piešķirt līdzfinansējumu līdz 3500 euro, nepārsniedzot 95% no projekta kopējās tāmes. Projekta pieteicējam jānodrošina līdzfinansējums vismaz 5% apmērā. Ja projektā paredzēts īstenot apkaimju iedzīvotāju forumu bez citām papildus aktivitātēm, tad projekta ietvaros šādai aktivitātei var saņemt atbalstu ne vairāk kā 1500 euro apmērā.

Kopējā summa, ko plānots piešķirt projektu konkursa ietvaros, ir līdz 40 000 euro.

🟩 Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2024. gada 28. februāris plkst. 12.00.

Projektu pieteikumi iesniedzami elektroniska dokumenta veidā, tos sagatavojot atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu noformēšanu, elektroniski nosūtot uz elektroniskā pasta adresi [email protected] vai Centra oficiālo e-adresi ar paraksttiesīgās personas drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, .edoc formāta pakotnē, kuras izmērs nepārsniedz 20 MB.

Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas lūdzam iepazīties ar projektu konkursa nolikumu, tā pielikumiem un saistošajiem noteikumiem.

🟢 Lai palīdzētu interesentiem sagatavot projekta pieteikumu, tiks rīkots informatīvs seminārs par projektu konkursa nosacījumiem. Seminārs notiks 13.02.2024. plkst. 15.30 tiešsaistes platformā MS Teams. Semināram aicinām pieteikties, aizpildot anketu šeit.

Papildu informācija pieejama pie Centra Apkaimju attīstības un sabiedrības integrācijas pārvaldes Sabiedrības integrācijas un līdzdalības nodaļas projektu vadītājas Sandras Kumačevas pa tālruni 67105354 vai e-pastu: [email protected].

Rīgas pašvaldība piedāvā apkaimju attīstības biedrībām pieteikties finansiālam atbalstam,  šim mērķim paredzot finansējumu līdz 70 000 eiro.

Kopš 2021. gada galvaspilsētas apkaimju attīstības biedrībām reizi gadā iespējams pieteikties pašvaldības atbalstam līdz 1000 eiro. No 2023. gada biedrībām, kurās reģistrēti vismaz 35 biedri un kuras šo atbalstu iepriekš jau ir saņēmušas, iespējams pieteikties lielākam finansējumam – grantam līdz 3000 eiro, ja tās izlietojušas vismaz 90% no iepriekšējā saimnieciskajā gadā piešķirtā finansiālā atbalsta apmēra. Tādi paši nosacījumi ir spēkā arī šogad.

Finansējuma piešķiršanas mērķis ir atbalstīt biedrību darbību, stiprināt to kapacitāti un veicināt sadarbību ar pašvaldību sabiedrības iesaistes un Rīgas pilsētas apkaimju attīstības jautājumos, tajā skaitā jautājumos par pašvaldības publiskās infrastruktūras pilnveidošanu un publisko teritoriju labiekārtošanu.

Finansējumu var izmantot administratīvo izmaksu segšanai, piemēram, darbinieku atalgojumam, telpu un inventāra nomai, atlīdzībai par citu personu sniegtajiem pakalpojumiem biedrības darbības nodrošināšanai u.tml., tāpat arī izmaksu segšanai par projektu pieteikumu sagatavošanu citiem finanšu instrumentiem, kā arī biedrību rīkoto apkaimes publicitātes veicināšanas un identitātes stiprināšanas aktivitāšu izdevumu segšanai.

Finansiālais atbalsts nav domāts biedrību pamatlīdzekļu iegādei, prēmijām, dāvanām un stimulējošu pasākumu rīkošanai biedrības biedriem, naudas sodu, līgumsodu, kavējuma procentu apmaksai, kā arī biedrības līdzfinansējumam pašvaldības līdzfinansēto projektu īstenošanai.

2023. gadā pašvaldība biedrību atbalstam bija paredzējusi 50 000 eiro. Atbalstu saņēma 24 apkaimju biedrības – grantu 1000 eiro apmērā saņēma 11 biedrības, savukārt atbalstu 3000 eiro apmērā saņēma 13 biedrības. Biedrības finansējumu ieguldījušas biedrību darbības nodrošināšanai nepieciešamo pakalpojumu apmaksā, telpu un inventāra nomā, dažādu informatīvo materiālu izveidē un apkaimju iedzīvotāju iesaistei un līdzdalībai paredzētu pasākumu organizēšanā.

Apkaimju attīstības biedrībām iespējams pieteikties atbalstam līdz 18. februārim.

Nosacījumi pašvaldības atbalsta saņemšanai, kā arī informācija par iesniedzamajiem dokumentiem pieejama pievienotajos pielikumos.

 📌 Papildus informācijai lūdzam sazināties ar Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Apkaimju attīstības un sabiedrības integrācijas pārvaldes Apkaimju attīstības nodaļas projektu vadītāju Mairitu Mēnesi pa tālruni 67037649, vai e-pastu: [email protected] .

Pieteikšanās noslēgusies

 

Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs (turpmāk – Centrs) izsludina Sabiedrības integrācijas projektu konkursu nevalstiskajām organizācijām 2024. gadam.

Konkursa mērķis ir atbalstīt projektus, kas veicina sabiedrības integrāciju Rīgas pilsētā un sekmē saliedētas sabiedrības veidošanos, kurā ir augsts sabiedrības locekļu līdzdalības un sadarbības līmenis un tiek respektētas demokrātiskas nacionālas valsts vērtības.

Projekta pieteicējs var būt biedrība, nodibinājums vai reliģiska organizācija, kuras darbība saistīta ar sabiedrības saliedētības un integrācijas jautājumiem, kas savu darbību veic un kuras juridiskā adrese ir Rīgā.

Finansējums tiks piešķirts aktivitāšu īstenošanai šādās tematiskajās jomās:

1. Pilsoniskās līdzdalības un savstarpējās sadarbības attīstība:

 • līdzdalības veicināšana Rīgas valstspilsētas pašvaldības nozaru politikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesā;
 • valstiskās identitātes stiprināšana (pilsonības iegūšanas veicināšana, pilsonības prestiža paaugstināšana, kopīgo valstisko vērtību izpratnes veicināšana un latviešu valodas vides stiprināšana).

2. Sociālās integrācijas un sabiedrības veselības veicināšana:

 • nabadzības un sociālās atstumtības novēršana (prasmju paaugstināšana, pašapziņas stiprināšana, motivēšana u. c.);
 • radošas un lietderīgas brīvā laika aktivitātes sociālās atstumtības riskam pakļauto sabiedrības grupu iekļaušanai;
 • pasākumi sabiedrības veselības veicināšanas jomā, kas rada priekšnosacījumus spējai iekļauties sabiedrībā.

3. Iecietības veicināšana un jebkādas diskriminācijas novēršana:

 • aktīva interešu aizstāvība (juridiskas konsultācijas, sociāli psiholoģiskais atbalsts, interešu pārstāvniecība);
 • etniskās saskaņas un starpkultūru dialoga (starp indivīdiem, grupām ar dažādu etnisko, kultūras, reliģisko un lingvistisko pamatu un mantojumu) veicināšana;
 • sabiedrībā valdošo stereotipu par neiecietībai un diskriminācijai pakļautajām sabiedrības grupām izskaušana.

4. Jauniebraucēju līdzdalība un iekļaušana Latvijas sabiedrībā:

 • atbalsta un mijiedarbības pasākumi jauniebraucējiem (latviešu valodas klubi, sadarbības aktivitātes savstarpējās mijiedarbības veicināšanai starp vietējiem Rīgas iedzīvotājiem un jauniebraucējiem, līdzdalības un iesaistes pasākumi u. c.);
 • izglītojoši un informatīvi pasākumi par kultūru dažādību un migrāciju (tajā skaitā darbam ar jauniebraucējiem) dažādām mērķa grupām: pedagogiem, klientu apkalpošanas speciālistiem, sociālā darba speciālistiem, skolēniem, studentiem, kā arī sabiedrībai kopumā.

✅ Projektu pieteikumi tiek vērtēti divās grupās:

🟩 mazo projektu grupa – pieprasītais finansējums nepārsniedz 1500 euro;

🟩 lielo projektu grupa – pieprasītais finansējums ir no 1500,01 euro līdz 7000 euro.

Projekta pieteicējam jānodrošina finanšu līdzekļu līdzfinansējums ne mazāks kā 5 % no kopējām projekta izmaksām.

Projektu īstenošana jāplāno laikā no 2024. gada 1. marta līdz 2024. gada 15. novembrim.

Kopējā summa, ko plānots piešķirt projektu konkursa ietvaros, ir 155 000 euro.


Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2024. gada 25. janvāris plkst. 14.00.


Projektu pieteikumi iesniedzami elektroniska dokumenta veidā, aizpildot tos valsts valodā un sagatavojot atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu noformēšanu, elektroniski nosūtot uz elektroniskā pasta adresi [email protected] vai Centra oficiālo e-adresi ar paraksttiesīgās personas drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, .edoc formāta pakotnē, kuras izmērs nepārsniedz 20 MB.

Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas lūdzam iepazīties ar projektu konkursa nolikumu, tā pielikumiem un saistošajiem noteikumiem.

✅ Lai palīdzētu interesentiem sagatavot projekta pieteikumus, 11. janvārī plkst. 15.00 tiks rīkots informatīvs seminārs tiešsaistes platformā MS Teams. Semināram aicinām pieteikties, aizpildot pieteikuma anketu šeit līdz 9. janvārim.

Papildus informācijai par projektu konkursu lūdzam sazināties ar Daci Paegli, Centra Apkaimju attīstības un sabiedrības integrācijas pārvaldes Sabiedrības integrācijas un līdzdalības nodaļas projektu vadītāju pa tālruni 67012614 vai e-pastā [email protected].

Pieteikšanās noslēgusies

 

Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs (turpmāk – Centrs) izsludina sabiedrības integrācijas un brīvprātīgā darba projektu konkursu Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām sabiedrības integrācijas un brīvprātīgā darba aktivitāšu un pasākumu īstenošanai.

Konkursa mērķis ir veicināt sabiedrības integrāciju Rīgas pilsētā un sekmēt saliedētas sabiedrības veidošanos, kurā ir augsts sabiedrības locekļu līdzdalības un sadarbības līmenis, tiek respektētas demokrātiskas nacionālas valsts vērtības, kā arī tiek attīstīta un popularizēta brīvprātīgā darba kustība Rīgas pilsētā, veicinot iedzīvotāju aktīvu līdzdalību un sociālo iekļaušanos.

Finansējums tiks piešķirts aktivitāšu īstenošanai šādās tematiskajās jomās:

🟢 Pilsoniskās līdzdalības un savstarpējās sadarbības attīstība:

 • pilsoniskās līdzdalības veicināšana – iedzīvotāju izglītošana un informēšana par līdzdalības iespējām pašvaldības nozaru politikas veidošanas un īstenošanas procesos, piederība sajūtas veicināšana savai apkaimei, Rīgai un valstij u. c.;
 • valstiskās identitātes stiprināšana – pilsonības prestiža paaugstināšana, kopīgo valstisko vērtību izpratnes veicināšana un latviešu valodas vides stiprināšana, valsts svētku popularizēšana u. c.;

🟢 Sociālās integrācijas veicināšana:

 • nabadzības un sociālās atstumtības novēršana (prasmju paaugstināšana, pašapziņas stiprināšana, motivēšana u. c.);
 • radošas un lietderīgas brīvā laika aktivitātes dažādu sociālo atstumtības riska grupu iekļaušanai;

🟢 Iecietības veicināšana un jebkādas diskriminācijas novēršana:

 • etniskās saskaņas un starpkultūru dialoga (starp indivīdiem, grupām ar dažādu etnisko, kultūras, reliģisko un lingvistisko pamatu un mantojumu) veicināšana;
 • atbalsta sniegšana jauniebraucējiem un personām, kas ikdienā strādā ar jauniebraucējiem;
 • sabiedrībā valdošo stereotipu par neiecietībai un diskriminācijai pakļautajām sabiedrības grupām izskaušana;

🟢 Brīvprātīgā darba attīstība:

 • brīvprātīgā darba programmas sagatavošana un ieviešana;
 • iedzīvotāju iesaiste brīvprātīgā darba aktivitātēs;
 • noteiktu mērķa/riska grupu iesaistīšana dažādā veidā brīvprātīgajā darbā, tai skaitā pašpalīdzības aktivitātēs.

Viena projekta maksimālais finansējums ir 2500.00 EUR (divi tūkstoši pieci simti euro), minimālais finansējums nav noteikts. Pretendentam ir tiesības iesniegt ne vairāk kā vienu projekta pieteikumu no iestādes vai struktūrvienības.

Projektu īstenošana jāplāno laikā no 2024.gada 4.marta līdz 30.novembrim.

Projektu pieteikumi iesniedzami ELISS sistēmā Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centra Apkaimju attīstības un sabiedrības integrācijas pārvaldes Sabiedrības integrācijas un līdzdalības nodaļai ar elektronisku dienesta vēstuli (bez droša e-paraksta) ar norādi “RD iestāžu sabiedrības integrācijas projektu konkursam”.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2024.gada 23. janvāris plkst. 14.00.

Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas, lūdzam, obligāti iepazīties ar projektu konkursa nolikumu.

✅ Lai palīdzētu Rīgas pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām sagatavot kvalitatīvus un konkursa mērķiem atbilstošus projekta pieteikumus, 15. janvārī plkst. 14.00 tiks organizēts informatīvs seminārs tiešsaistē (MSTeams). Semināram aicinām pieteikties, līdz 12. janvārim aizpildot anketu. Tiem, kas būs pieteikušies uz semināru līdz norādītajam termiņam, pirms pasākuma tiks nosūtīti semināra materiāli.

Papildinformācija par projektu konkursu pieejama pie Centra kontaktpersonas Irinas Vasiļjevas pa tālruni 67181297 vai e-pastu: [email protected]

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs (turpmāk – Centrs) izsludina Apkaimju iniciatīvu līdzdalības un piederības veicināšanas projektu konkursa 2023. gadam 1. uzsaukumu.

Konkursa mērķis ir sniegt līdzfinansējumu projektiem, kas aktualizē un veicina Rīgas iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, kā arī izglīto un informē iedzīvotājus par šo tēmu, tai skaitā veicina brīvprātīgo darbu un piederības sajūtu savai apkaimei, pilsētai un valstij, aktivizē apkaimju kustību kā vienu no iedzīvotāju pašorganizācijas veidiem, lai veiktu vietējās kopienas interešu aizstāvēšanu, izzinātu iedzīvotāju problēmas un meklētu risinājumus savstarpējā iedzīvotāju un pašvaldības sadarbībā, kā arī nodrošinātu iedzīvotāju personisko līdzdalību kopienas dzīves vides uzlabošanā.

Projekta pieteicējs var būt juridiska persona, kas savu darbību veic Rīgas pašvaldības administratīvajā teritorijā un vēlas līdzdarboties Rīgas pilsētas apkaimju attīstības jautājumos.

✅ Līdzfinansējums var tikt piešķirts Projektiem, kuri:

🟢 tiešā veidā veicina iedzīvotāju pilsoniskās līdzdalības aktivizēšanu un piederības sajūtas veicināšanu;

🟢 sekmē dažādu iedzīvotāju grupu un/ vai iedzīvotāju sadarbību ar Rīgas valstspilsētas pašvaldību;

🟢 plāno iedzīvotāju iesaisti un līdzdalību visos vai vairākos projekta posmos.

✅ Projektu īstenošana jāplāno laikā no 2023. gada 1. marta līdz 2023. gada 30. jūnijam.

Vienam Projektam var piešķirt Līdzfinansējumu līdz 3500 euro, nepārsniedzot 95 % no Projekta kopējās tāmes. Projekta pieteicējam jānodrošina līdzfinansējums vismaz 5% apmērā.

Ja projektā paredzēts īstenot apkaimju iedzīvotāju forumu bez citām papildus aktivitātēm, tad Projekta ietvaros šādai aktivitātei var saņemt atbalstu ne vairāk kā 1500 euro apmērā.

Kopējā summa, ko plānots piešķirt projektu konkursa ietvaros, ir līdz 40 000 euro.

 

✅ Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2023. gada 27. janvāris plkst. 14.00.

✅ Projektu pieteikumi iesniedzami papīra formātā vai elektroniska dokumenta veidā, tos sagatavojot atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu noformēšanu:

1) nosūtot uz elektroniskā pasta adresi [email protected] vai Centra oficiālo elektronisko adresi ar paraksttiesīgās personas drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, .edoc formāta pakotnē, kuras izmērs nepārsniedz 20 MB;

2) klātienē Centra Klientu apkalpošanas nodaļas punktos: Eduarda Smiļģa ielā 46, Daugavpils ielā 31, Gobas ielā 6A, Ieriķu ielā 43A vai Brīvības ielā 49/53, Rīgā. Projekta pieteikumu iesniedz divos eksemplāros (viens oriģināls un viena kopija), pievienojot arī Projekta pieteikumu datu nesējā, uz kura norādīts projekta iesniedzēja un projekta nosaukums, vai nosūtot to uz e-pasta adresi [email protected].

 

Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas lūdzam iepazīties ar projektu konkursa nolikumu, tā pielikumiem un saistošajiem noteikumiem.

Gatavojot projektu pieteikumus, aicinām sekot līdzi valdības lēmumiem un, plānojot aktivitātes, rēķināties ar iespējamiem ierobežojumiem un epidemioloģiskās drošības pasākumiem, kas būs jāievēro, īstenojot projektus.

Lai palīdzētu interesentiem sagatavot projekta pieteikumu, tiks rīkots informatīvs seminārs par projektu konkursa nosacījumiem. Seminārs notiks 12.01.2023. plkst. 15.30 tiešsaistes platformā MS Teams. Semināram aicinām pieteikties, aizpildot anketu šeit.

Papildu informācija pieejama pie Centra Apkaimju attīstības un sabiedrības integrācijas pārvaldes Sabiedrības integrācijas un līdzdalības nodaļas projektu vadītājas Sandras Kumačevas pa tālruni 67105354 vai e-pastu: [email protected].

Galvaspilsētas apkaimju attīstības biedrībām reizi gadā iespējams pieteikties pašvaldības atbalstam līdz 1000 eiro. Pabalsts paredzēts biedrību attīstībai, kapacitātes stiprināšanai un sadarbības veicināšanai sabiedrības iesaistes jautājumos. Īpaši nozīmīga ir sadarbības stiprināšana starp pašvaldību un biedrībām, kas sekmē uz sabiedrības interesēm orientētu pārvaldību un kopējo izpratni pilsētai nozīmīgos jautājumos.

📌 2022. gadā pašvaldības atbalsta saņemšanai pieteikumus iesniedza 25 apkaimju biedrības.

Pašvaldības finansiālā atbalsta pieteikumu vērtēšanas komisija, izskatot pieteikumus, nolēma atbalstīt visus pieteikumus.

📌 Līgumi tiek slēgti un finansējumu saņems 25 apkaimju biedrības:

 1. Brasa;
 2. Cits Ķengarags;
 3. Āgenskalna apkaimes biedrība;
 4. Bieriņu apkaimes attīstības biedrība;
 5. Bišumuižas attīstības biedrība;
 6. Čiekurkalna attīstības biedrība;
 7. Dārzciema apkaimes biedrība;
 8. Dzirciema un Iļģuciema apkaimju biedrība;
 9. Jaunciema attīstības biedrība;
 10. Kundziņsala;
 11. Lucavsala;
 12. Mežaparka attīstības biedrība;
 13. Mežciema attīstības biedrība;
 14. Ozolkalnu attīstības biedrība;
 15. Rīgas Apkaimju alianse;
 16. Rīgas Dārziņu iedzīvotāju biedrība;
 17. Rīgas Mazjumprava;
 18. Rītabuļļi;
 19. Rumbulas attīstības biedrība;
 20. Sarkandaugavas attīstības biedrība;
 21. Teikas apkaimes biedrība;
 22. Vecāķu biedrība;
 23. Vecmīlgrāvja Attīstības Biedrība;
 24. Zasulaukam un Šampēterim;
 25. Ziepniekkalna attīstības biedrība.

Notiek projektu īstenošana

 

Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs (turpmāk – Centrs) izsludina projektu konkursu sociālā atbalsta nevalstisko organizāciju darbības nodrošināšanai un kapacitātes stiprināšanai 2024. gadam.

KONKURSA MĒRĶIS: atbalstīt sociālā atbalsta nevalstisko organizāciju darbību un stiprināt to kapacitāti.

Konkursā var piedalīties biedrības vai nodibinājumi:
– kas apvieno sociāli mazaizsargāto grupu pārstāvjus un/vai strādā ar šīm grupām ar mērķi aizstāvēt šo grupu intereses un vajadzības;
– kas savu darbību veic un kuru juridiskā adrese ir Rīgā.

PROJEKTA LABUMA SAŅĒMĒJI: Rīgas iedzīvotāji.

PROJEKTA AKTIVITĀTES: notiek Rīgā, izņemot pieredzes apmaiņas braucienus Latvijas teritorijā un citas specifiskas aktivitātes, to atbilstoši pamatojot.

Projektu ietvaros atbalstāmās aktvitiātes un/vai pasākumi:

● organizācijas darbības nodrošināšana (telpas un ikdienā nepieciešamie resursi);

● kapacitātes stiprināšanas pasākumi – izglītojoši, informatīvi, tīklošanās un pieredzes apmaiņas pasākumi organizācijas biedriem.

Projektu īstenošana: no 2024. gada 19. februāra līdz 2024. gada 31. decembrim.

Līdzfinansējums:

● līdz 2 000 euro viena projekta īstenošanai, nepārsniedzot 95 % no projekta kopējās tāmes;

● projekta pieteicēja līdzfinansējums ne mazāks kā 5 % no kopējām projekta izmaksām.

Kopējā plānotā projektu konkursa ietvaros pieejamā summa ir 50 000 euro.

 

✅ Projektu pieteikumu iesniegšana: 2024. gada 15. janvāris plkst. 14.00, nosūtot pieteikumu uz e-pastu: [email protected] vai Centra oficiālo eAdresi.

📌 Prezentācija par projektu pieteikumu sagatavošanu – skatāma ŠEIT

Projekts jānoformē un jāiesniedz:

● kā elektronisks dokuments, edoc formāta pakotnē, kuras izmērs nepārsniedz 20MB;

● valsts valodā, ievērojot normatīvo aktu prasības par dokumentu noformēšanu;

● parakstīts ar paraksttiesīgās personas drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

✅ Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas lūdzam iepazīties ar projektu konkursa nolikumu, tā pielikumiem un Rīgas domes 05.04.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-23-192-sn “Par pašvaldības atbalstu sabiedrības integrācijas un līdzdalības aktivitāšu īstenošanai Rīgā”.

Informatīvie semināri

Lai palīdzētu sagatavoties projektu iesniegšanai, notiks vairāki informatīvie semināri par projektu konkursa nosacījumiem:

 1. klātienē, 14. decembrī, plkst. 11.00 E. Smiļģa ielā 46 (315. telpā) Rīgā;
 2. klātienē, 18. decembrī, plkst. 11.00 Brīvības gatvē 266 (118.telpā) Rīgā;
 3. attālināti, 18. decembrī, plkst. 14.00 Ms Teams platformā.

✅ Dalībai seminārā aicinām pieteikties līdz 13. decembrim:

● aizpildot pieteikuma anketu –  šeit

● vai rakstot uz e-pasta adresi:  [email protected]. Semināru saturs neatšķirsies, tāpēc lūdzam pieteikties uz vienu ērtāko laiku un vietu.

Papildu informāciju par projektu konkursu var saņemt, sazinoties ar Centra Apkaimju attīstības un sabiedrības integrācijas pārvaldes Sabiedrības integrācijas un līdzdalības nodaļas projektu vadītāju Kristīni Bērziņu pa tālruni 67105379 vai e-pastā:  [email protected].

Notiek projektu īstenošana

Galvaspilsētas apkaimju attīstības biedrībām reizi gadā iespējams pieteikties pašvaldības atbalstam līdz 1000 eiro. Pabalsts paredzēts biedrību attīstībai, kapacitātes stiprināšanai un sadarbības veicināšanai sabiedrības iesaistes jautājumos. Īpaši nozīmīga ir sadarbības stiprināšana starp pašvaldību un biedrībām, kas sekmē uz sabiedrības interesēm orientētu pārvaldību un kopējo izpratni pilsētai nozīmīgos jautājumos.

📌 2021. gadā pašvaldības atbalsta saņemšanai Pieteikumus iesniedza 19 apkaimju biedrības.

Pašvaldības finansiālā atbalsta pieteikumu vērtēšanas komisija, izskatot pieteikumus, nolēma atbalstīt 17 pieteikumus, 2 – noraidīt.

📌 Līgumi tiek slēgti un finansējumu saņems 17 apkaimju biedrības:

 1. Vecāķu biedrība;
 2. Āgenskalna apkaimes biedrība;
 3. Bišumuižas attīstības biedrība;
 4. Biedrība Brasa;
 5. Cits Ķengarags;
 6. Čiekurkalna attīstības biedrība;
 7. Dārzciema apkaimes biedrība;
 8. Kundziņsala;
 9. Lucavsala;
 10. Mežaparka Attīstības biedrība;
 11. Mežciema attīstības biedrība;
 12. Rīgas Dārziņu iedzīvotāju biedrība;
 13. Rīgas Mazjumprava;
 14. Rītabuļļi;
 15. Teikas apkaimes biedrība;
 16. Vecmīlgrāvja Attīstības Biedrība;
 17. Zasulaukam un Šampēterim.

Atteikumu saņēma:

 1. Rumbulas attīstības biedrība;
 2. DZĪKS “Maskavas 134”.