Nodod sabiedriskajai apspriešanai pilnveidoto Rīgas teritorijas plānojumu

Teritorijas plānojums Rīga -karte

Trešdien, 18. augustā, Rīgas dome nolēma virzīt jaunā Rīgas teritorijas plānojuma  pilnveidoto redakciju publiskajai apspriešanai. Vienlaicīgi plānots rīkot plānojuma stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata sabiedrisko apspriešanu.

Rīgas teritorijas plānojums ir pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi Rīgā.

Rīgas teritorijas plānojumam veikts arī stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums un izstrādāts vides pārskata projekts, apzinot nelabvēlīgas ietekmes riskus un paredzot to novēršanas risinājumus.

“Ņemot vērā, ka Rīgas teritorijas plānojums skar ikvienu rīdzinieku, esam nodrošinājuši maksimālu plānošanas procesa caurskatāmību un sabiedrības iesaisti, skaidrojot iedzīvotājiem, sabiedriskajām organizācijām, apkaimju biedrībām, uzņēmumiem, kā arī valsts un pašvaldības institūcijām Rīgas teritorijas plānojuma mērķus un uzdevumus. Iecerēts, ka pēc sabiedrības iepazīstināšanas ar pilnveidoto Rīgas teritorijas plānojuma redakciju, dokumentu varēsim virzīt uz apstiprināšanu Rīgas domē,” uzsver  Rīgas domes  Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Teritorijas plānojuma nodaļas vadītāja, pārvaldes vadītāja vietnieka p.i. Māra Liepa-Zemeša.

Saskaņā ar domes lēmumu, publiskās apspriešanas termiņš noteikts vismaz četras nedēļas un publiskās apspriešanas laikā plānots organizēt apspriešanas sanāksmi. Apspriešana plānota 2021. gada septembrī, tā tiks izziņota atsevišķi.

Galvaspilsētas teritorijas plānojuma risinājumu pamats ir 11 tematiskie plānojumi, kas apstiprināti 2017. gadā ar Rīgas domes lēmumiem un ir jāievēro, izstrādājot citus teritorijas attīstības plānošanas dokumentus. Rīgas teritorijas plānojumam līdz šim ir notikušas divas publiskās apspriešanas: redakcijas publiskā apspriešana un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana norisinājās 2018. gadā, bet teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana norisinājās 2019. gadā.

Pilnveidotās redakcijas izstrāde pamatota ar nepieciešamību koriģēt plānojuma risinājumus atbilstoši izmaiņām likumdošanā, pārskatot Rīgas transporta infrastruktūras attīstības shēmu saistībā ar starptautiskās dzelzceļa līnijas “Rail Baltica” plānoto būvniecību un atkārtoti izvērtējot publiskās apspriešanas laikā no saņemtos priekšlikumus.