Rīgas pašvaldība vairākās apkaimēs līdzfinansēs pieslēgumu projektēšanu centralizētajai kanalizācijas sistēmai

Ielas remonts un auto

Rīgas domes Mājokļu un vides komiteja otrdien, 21. septembrī, atbalstīja saistošo noteikumu projektu, kas paredz līdzfinansēt pieslēgumu projektēšanu centralizētajai kanalizācijas sistēmai vairākās galvaspilsētas apkaimēs.

Saistošie noteikumi “Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēguma projektēšanai Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu “Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 5. kārta” un “Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 6. kārta” ietvaros izbūvētajai centralizētajai kanalizācijas sistēmai”  vēl būs jāpieņem domes sēdē.

Pašvaldības uzņēmums “Rīgas ūdens”, realizējot projektu “Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 5. kārta” ir sācis jaunu centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecību Berģos, Imantā un Beberbeķos, kā arī šī gada laikā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 6. kārta” gaitā plāno sākt jaunu inženiertīklu izbūvi daļā Teikas, Ziepniekkalna un Imantas.

Centralizēto tīklu izbūves rezultātā tiks papildus nodrošināta centralizētā kanalizācijas tīkla pieejamība nekustamajiem īpašumiem ar 2959 iedzīvotājiem Berģos, Imantā un Beberbeķos un 900 iedzīvotājiem Teikā, Ziepniekkalnā un Imantā.

Faktisko pieslēgumu būvniecība Rīgas aglomerācijā iedzīvotājiem patlaban vidēji aizņem no četriem līdz sešiem mēnešiem. Atbilstoši normatīvo aktu prasībām pirms būvdarbu sākšanas ir jāveic pieslēguma projektēšana, kas patlaban vidēji aizņem 94 dienas. Lai noteiktajā termiņā sasniegtu iznākumu rādītājus, ir svarīgi pēc iespējas savlaicīgi sākt pieslēgumu projektēšanu.

Lai iedzīvotāji varētu savlaicīgi sākt pieslēgumu projektēšanu un saņemt pašvaldības līdzfinansējumu, saistošajos noteikumos ir paredzēts pašvaldības līdzfinansējums nekustamo īpašumu pieslēguma projektēšanai, savukārt pašvaldības līdzfinansējumu nekustamo īpašumu pieslēgumu būvdarbiem plānots noteikt atsevišķos saistošajos noteikumos.

Rīgas pašvaldības budžetā 2021. gadam līdzfinansējumam nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai ir plānoti līdzekļi 2,3 miljonu eiro apmērā.

Paredzēts, ka “Rīgas ūdens” tīmekļvietnē rigasudens.lv un pašvaldības portālā www.riga.lv tiks publicēta informācija par nekustamajiem īpašumiem, kuru īpašnieki var iesniegt pieteikumu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, kā arī informācija par pieteikuma par pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu iesniegšanas kārtību un termiņu.

Lai saņemtu pašvaldības līdzfinansējumu pieslēguma projektēšanai, nekustamā īpašuma īpašniekam būs jāiesniedz SIA “Rīgas ūdens” iesniegums, kuram pievienota saskaņā ar normatīvo aktu prasībām izstrādāta un saskaņota būvniecības ieceres dokumentācija (apliecinājuma kartēm, kuras nav reģistrētas Būvniecības informācijas sistēmā, papildus jāpievieno Rīgas pilsētas būvvaldes atzīme par būvniecības ieceres akceptu), kura ir derīga attiecīgā pieslēguma ierīkošanas būvdarbu veikšanai.

Iesniegums iesniedzams šādos termiņos: līdz 2022. gada 1. decembrim, ja iesniedzējam piederošā nekustamā īpašuma sastāvā esošā dzīvojamā māja ir nodota ekspluatācijā; līdz 2023. gada 30. decembrim, ja iesniedzējam piederošā nekustamā īpašuma sastāvā ir dzīvojamās mājas jaunbūve, kura ir ierakstīta zemesgrāmatā un kuras būvniecībai šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienā ir spēkā esoša būvatļauja.

Saņemtos iesniegumus un iesniedzēja atbilstību saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām izskatīs, kā arī lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu pieņems ar Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas lēmumu izveidota komisija.