Arhīvs birkai: Integrācija

14. marta pēcpusdienā Rīgas biedrību un nodibinājumu pārstāvji piedalījās NVO Konsultāciju dienā, kas norisinājās gan klātienē – NVO namā, gan tiešsaistē. Konsultāciju dienu organizēja NVO nams un vairāku nevalstisko organizāciju pārstāvjiem tā bija iespēja rast atbildes uz aktuāliem jautājumiem un saņemt padomus tālākai organizāciju darbībai un attīstībai. 35 konsultācijas juridiskos, grāmatvedības un komunikācijas jautājumos saņēma 22 nevalstisko organizāciju 29 pārstāvji.

Konsultācijas grāmatvedības, komunikācijas un juridiskos jautājumos sniedza 3 ekspertes – profesionāla grāmatvede un nodokļu konsultante Ingrīda Lejniece, tiesību zinātņu doktore Kitija Bite un komunikācijas profesionāle Kristīne Tjarve.

Grāmatvedības jomā NVO pārstāvji vēlējās saņemt atbildes par gada pārskata sagatavošanu un iesniegšanu Valsts ieņēmumu dienestā, Grāmatvedības likuma dažādiem punktiem, atlīdzības aprēķināšanu biedrības valdes locekļiem, pamatlīdzekļu norakstīšanu, papildinošo saimniecisko darbību, grāmatvedību projektos un daudziem citiem jautājumiem.

Arī juridisko jautājumu loks bija plašs: no biedrību dibināšanas līdz konkrētiem jautājumiem domstarpībās par statūtu interpretāciju. Vairākas biedrības konsultējās par statūtu grozīšanas neskaidriem jautājumiem. Likumsakarīgi, ka martā, kad biedrības parasti sasauc kopsapulces, NVO jautāja par biedru sapulces sasaukšanas kārtību, norisi, pieņemto lēmumu fiksēšanu un kas jāievēro saistībā ar revīzijas institūciju biedrībā. Tāpat NVO arī interesēja, kā organizēt jaunu biedru uzņemšanas kārtību un noteikt biedru pienākumus.

Savukārt komunikācijas konsultācijā NVO saņēma praktiskus padomus, kā veidot NVO un projektu komunikāciju sociālajos medijos, kā organizēt komunikācijas kampaņas, un ieteikumus, kā veicināt savu organizāciju auditoriju sasniegšanu digitālajā vidē vai kādas tēmas popularizēšanu.

Ekspertes interesentiem nosūtīja arī materiālus un saites uz interneta resursiem, kuros smelties papildu zināšanas.

Paldies ekspertēm Kristīnei Tjarvei, Kitijai Bitei un Ingrīdai Lejniecei par skaidrojumiem un padomiem NVO!

Paldies visām NVO, kas izmantoja iespēju saņemt ekspertu atbildes!

Konsultāciju dienas Rīgas biedrību un nodibinājumu pārstāvjiem NVO nams rīko regulāri, lai sniegtu iespēju NVO pārstāvjiem saņemt praktiskus ieteikumus, skaidrojumus un labās prakses piemērus.

 

 

Reti kurš Čiekurkalnā nav dzirdēji par Čiekurkalna brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem jeb Šreienbušas pažarniekiem. Jau toreiz – vairāk kā pirms simts gadiem, čiekurkalnieši spēja brīvprātīgi apvienoties, aizsargāt savu apkaimi no biežajām ugunsnelaimēm, kopā ar apkaimes ļaudīm rīkot pasākumus un pat zaļumballes. Laiki mainās, bet kaimiņu būšana turpinās. Lai apkaimes cilvēkus satuvinātu ar Čiekurkalna nevalstiskajām organizācijām – Čiekurkalns savus iedzīvotāus aicina nākt brīvprātīgajos!

Kas notiks Čiekurkalnā?

🟩 Četros aktīvo iedzīvotāju sarunu apļos dalībnieki tiks ievadīti brīvprātīgā darba tēmās, kopīgi tiks meklēti risinājumi un radītas idejas, kā arī iedzīvotājiem tiks piedāvātas aktivitātes, kurās nepieciešama sabiedrības iesaiste jau šobrīd. Pirmais sarunu aplis notiks 21. martā Austras mājā.

🟩 Lai iespējami plašāku kopienas daļu informētu par apkaimes aktualitātēm, tiks izveidota mājas lapa www.ciekurkalns.lv. Apkaimes sabiedriskā labuma iniciatīvu realizācijai mājas lapā tiks izveidotas tematiskās sadaļas “Nāc brīvprātīgajos” un “Ziedo Čiekurkalnam”.

🟩 Rudenī notiks iedzīvotāju forums par “Čiekurkalna kopienas sabiedriskā centra attīstību”, uzsvaru liekot uz iedzīvotāju iesaisti, brīvprātīgā darba iespējām un dažādu sociālo grupu interešu pārstāvību.

Reizēm vajag tik vien kā satikties…

Čiekurkalna apkaimē darbojas sešas aktīvas nevalstiskās oranizācijas, kuru mērķu sasniegšanai regulāri tiek pieaicināti brīvprātīgie palīgi, taču sabiedrības atbalsts un aktīva iesaiste bieži vien ir nepietiekoši.

Tajā pat laikā apkaimē dzīvo daudz jauniešu, kuri mācās vietējās skolās, tomēr viņus informācija par iespējām iesaistīties vērtīgās iniciatīvās tepat apkaimē diemžēl neaizsniedz. Īpaši aktuāla problēma ir jauniešu nodarbinātība 3 vasaras mēnešos, kad ir daudz brīva laika un to varētu lietderīgi izmantot, lai gūtu jaunu pieredzi, attīstītu prasmes un iegūtu jaunas zināšanas.

Sevišķi zemi rādītāji iesaistei brīvprātīgajā darbā ir strādājošajiem iedzīvotājiem, kuru zināšanas, profesonālā pieredze lieliski noderētu dažādu aktivitāšu plānošanā un realizēšanā.

Projekta “Brīvprātīgā darba aktivizēšana Čiekurkalnā” realizāciju nodrošina Čiekurkalna attīstības biedrība sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām “Palidzesim.lv”, “Akvarīga” un “Brīvbode”, Čiekurkalna kultūras biedrību “Jugoli”, biedrību “Free Riga”, Dzīves kvalitātes dizaina institūtu “Viskaļi” un Rīgas 45. vidusskolu.

 

Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.
Dalība visos pasākumos ir bez maksas.

 

Konkursa mērķis ir konkursa kārtībā atbalstīt projektus, kas nodrošina Ukrainas civiliedzīvotāju iekļaušanos sabiedrībā, t. sk. darba tirgū.

Projekta labuma saņēmēji ir Rīgas pilsētā dzīvojošie Ukrainas civiliedzīvotāji, kuri bēg no Krievijas militārās agresijas Ukrainā, paredzot tiem integrācijas pasākumus un mijiedarbības iespējas ar vietējiem iedzīvotājiem.

Projekta pieteicējs var būt biedrība vai nodibinājums, kura darbība saistīta ar sabiedrības integrācijas jautājumiem un kurš savu darbību veic pašvaldības administratīvajā teritorijā. Projekta aktivitātes jāīsteno Rīgā, izņemot specifiskas aktivitātes, to atbilstoši pamatojot.

🔹 Līdzfinansējums tiek piešķirts šādu atbalsta pasākumu īstenošanai Ukrainas civiliedzīvotājiem:

● sociālā iekļaušanās sabiedrībā (radošas un lietderīgas brīvā laika aktivitātes savstarpējās mijiedarbības veicināšanai starp Rīgas iedzīvotājiem un Ukrainas civiliedzīvotājiem, aktivitātes sociāli psiholoģiskā atbalsta nodrošināšanai, prasmju paaugstināšanai un iekļaušanai sabiedrībā u. c.);
● brīvā laika un neformālās izglītības aktivitāšu nodrošināšana bērniem un jauniešiem, lai veicinātu iekļaušanos sabiedrībā;
● iekļaušanās darba tirgū (apmācības uzņēmējdarbības jautājumos, konsultācijas, mentora pakalpojumi u. c.);
● jebkādas diskriminācijas novēršana (aktivitātes starpkultūru dialoga veicināšanai, sabiedrībā valdošo stereotipu izskaušanai u. c.);
● interešu aizstāvības nodrošināšana (juridiskās konsultācijas, interešu pārstāvniecība, apmācības u. c.).

🔹 Vienam projektam var piešķirt līdzfinansējumu līdz 9999,99 euro, nepārsniedzot 90 % no projekta kopējās tāmes. Projekta pieteicējam jānodrošina līdzfinansējums ne mazāks kā 10 % apmērā no kopējām projekta izmaksām.

🔹 Projektu īstenošana jāplāno laika posmā no 2024. gada 15. maija līdz 2024. gada 31. decembrim.

Projektu aktivitāšu norisei var pieteikties bezmaksas telpām Rīgas atbalsta centrā Ukrainas iedzīvotājiem Pāles ielā 9, Rīgā vai pašvaldības piedāvātajām bezmaksas telpām Rīgas nevalstiskajām organizācijām.
Par telpu izmantošanas iespējām Rīgas atbalsta centrā Ukrainas iedzīvotājiem, lūdzam sazināties ar Egiju Straujumu, tālrunis 29180866, e-pasts egija.straujuma@riga.lv. Par pašvaldības piedāvāto bezmaksas telpu izmantošanas iespējām nevalstiskajām organizācijām, informācija pieejama tīmekļa vietnes www.apkaimes.lv sadaļā https://apkaimes.lv/integracija/par-nvo-namu/telpu-lietosana/#top

Kopējā summa, kas pieejama projektu īstenošanai ir līdz 300 000 euro.

🔹 Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2024. gada 25. marts plkst. 12.00.

Projektu pieteikumi iesniedzami elektroniska dokumenta veidā, aizpildot tos valsts valodā un sagatavojot atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu noformēšanu, elektroniski nosūtot uz elektroniskā pasta adresi integracija@riga.lv vai Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centra oficiālo e-adresi ar paraksttiesīgās personas drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, .edoc formāta pakotnē, kuras izmērs nepārsniedz 20 MB.

Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas lūdzam iepazīties ar projektu konkursa nolikumu, tā pielikumiem un Rīgas domes 05.04.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-23-192-sn “Par pašvaldības atbalstu sabiedrības integrācijas un līdzdalības aktivitāšu īstenošanai Rīgā”.

📌 Visa informācija par konkursu – ŠEIT

📌  Lai palīdzētu pretendentiem sagatavot projekta pieteikumus, 12. martā plkst. 15.00 tiks rīkots informatīvs seminārs tiešsaistes platformā MS Teams. Semināram aicinām pieteikties, aizpildot pieteikuma anketu – ŠEIT  līdz 11. martam.

Papildus informācijai par projektu konkursu lūdzam sazināties ar Daci Paegli, Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centra Apkaimju attīstības un sabiedrības integrācijas pārvaldes Sabiedrības integrācijas un līdzdalības nodaļas projektu vadītāju pa tālruni 67012614 vai e-pastā dace.paegle@riga.lv.

Līdzfinansējums projektu īstenošanai tiek piešķirts saskaņā ar Ministru kabineta informatīvo ziņojumu “Par Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda Tematiskā Mehānisma Ārkārtas palīdzības finanšu instrumenta projekta “Atbalsts pārvietotajām personām no Ukrainas Latvijā” īstenošanu” (Ministru kabineta 13.06.2023. sēdes lēmums, prot. Nr. 32 42§) un Rīgas domes 05.04.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-23-192-sn “Par pašvaldības atbalstu sabiedrības integrācijas un līdzdalības aktivitāšu īstenošanai Rīgā”.

Šobrīd jau nevienu vairs nepārsteigsi ar faktu, ka “mēs ar draugiem ik pārnedēļu dodamies uz pirti, nē, piedodiet, pārteicāmies, uz prāta spēlēm”. Tomēr mums, “Hospitāļu prātu” komandai sagādā gandarījumu teikt, ka mēs sākām jau tālajā 2019.gadā, toreiz, kad tā sauktās prāta spēles organizēja pāris “lielie giganti”, bet mazie bija uz vienas rokas pirkstiem saskaitāmi.

Komandu erudīcijas sacensības “Hospitāļu prāti” pirmo reizi risinājās 2019.gada septembrī Hospitāļu ielas un kaimiņu svētkos kafejnīcā “Hospitāļu Ezītis miglā” un regulāri turpinājās līdz pat pandēmijas sākumam, vienmēr pulcējot pilnas 2.stāva mājīgās telpas. Savukārt, kamēr bija izsludināti dažādi satikšanās ierobežojumi, milzu atsaucību guva spēle “Hospitāļu prāti. Covid Edition”, kuru 2021.gada ziemā līdzfinansēja Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments un Sabiedrības integrācijas programma – spēle pārliecinoši ierakstījās Brasas vēsturē, arī dalībnieku skaits bija necerēti liels – reģistrējās 142 mājsaimniecību komandas, katrā no 1 līdz 4 dalībniekiem. Pēc ierobežojumu beigšanās atkal atgriezāmies klātienes gaisotnē teju katros Hospitāļu ielas un kaimiņu svētkos un Brasas vasaras programmā, kā arī nospēlējot pilnu sezonu 2022./23.gadā.

Sadarbībā ar biedrību “Brasa” 2023.gada oktobrī atsākām spēļu organizēšanu, bet, pateicoties Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centra atbalstam, kopš 14.novembra varējām piedāvāt bezmaksas dalību spēlēs.

Un tā arī viss šogad notiek!

🟠 Katru otro otrdienu, sākot no 14.novembra līdz pat aprīļa vidum tiekamies kafejnīcas “Hospitāļu Ezītis miglā” 2.stāvā, lai kopā ar veciem un jauniem draugiem meklētu atbildes uz jautājumiem, kā arī mielotos ar gardiem ēdieniem un dzērieniem! Komandās ne vairāk kā 4 dalībnieki, spēlē 10 jautājumu kārtas, aptverot kultūru, sportu, mūziku, apkaimes, Rīgas un Latvijas vēsturi un dažādas aktuālas tēmas. Kā vienmēr – ir balvas, jautrība un izaicinājumi!

🟠 Pieteikšanās anketa tiek publicēta Hospitāļu prātu FB lapāhttps://www.facebook.com/hospitaluprati.

Telpu dēļ komandu skaits ierobežots, tāpēc pieteikums spēkā tikai pēc apstiprinājuma īsziņas saņemšanas.

📌 Kopā ar mums, Hospitāļu prātu veidotāju komandu, nemainīgi un ilggadīgi ir:

Piedalīšanās spēlē ir bez maksas.

Projektu īsteno biedrība “Brasa” sadarbībā ar Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centru, projekts tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

 

Marts ir mēnesis, kad biedrības parasti rīko biedru pilnsapulces, kurās tiek skatīti organizācijai svarīgi jautājumi un pieņemti būtiski lēmumi. Lai biedrības vai nodibinājuma darbība atbilstu likumam un statūtiem, jebkuras izmaiņas, kas nolemtas pilnsapulcē, ir jāfiksē un, ja nepieciešams, jāreģistrē Uzņēmumu reģistrā.

NVO nams aicina Rīgas nevalstisko organizāciju – biedrību un nodibinājumu – pārstāvjus pieteikties semināram “Izmaiņas NVO un to pārreģistrācija Uzņēmumu reģistrā”. Tiešsaistes seminārs notiks otrdien, 2024. gada 12. martā no plkst. 14.00 līdz 17.00, Zoom platformā.

Semināru vadīs Kitija Bite, tiesību zinātņu doktore, vairāku nevalstisku organizāciju pārstāve, mācībspēks Latvijas augstskolās.

Seminārā izskatāmie jautājumi:

🟪 NVO dibināšana un ieraksta izdarīšana Uzņēmumu reģistrā;
🟪 Biedru sapulces sasaukšana, norise un pieņemto lēmumu fiksēšana, reģistrēšana Uzņēmumu reģistrā;
🟪 Statūtu grozījumi;
🟪 Izpildinstitūcijas izmaiņas;
🟪 Patiesā labuma guvējs un tā noskaidrošana;
🟪 Attālinātas sapulces organizēšana un lēmumu fiksēšana;
🟪 Citas izmaiņas NVO un to reģistrēšana Uzņēmumu reģistrā;
🟪 Atbildes uz jautājumiem.

Piesakoties semināram, NVO pārstāvji aicināti arī norādīt konkrētus jautājumus par biedru sapulču sasaukšanu, izmaiņu reģistrēšanu Uzņēmumu reģistrā vai citām tēmām.

 📌 Aicinām semināram reģistrēties, atverot saiti – šeit 

Interesentiem, kuri būs pieteikušies līdz 11. martam, iepriekš tiks nosūtīta saite uz lekcijas platformu. Reģistrējoties lūdzam norādīt precīzas e-pasta adreses!

Lai sniegtu iespēju plašākam NVO lokam papildināt zināšanas NVO nama semināros, tiks veikts semināra ieraksts. Aicinām NVO pārstāvjus, kuri vēlas noklausīties semināru sev vēlamā laikā un saņemt semināra ieraksta saiti, reģistrēties semināram, atzīmējot izvēlni “Vēlos saņemt semināra ieraksta saiti”.

Informējam, ka semināra laikā tiks veikta foto un/vai video uzņemšana ar mērķi atspoguļot informāciju par semināru publicitātes materiālos. Iegūtie materiāli var tikt izmantoti publicitātei un sabiedrības informēšanai.

No 1. līdz 29. martam NVO nama (Ieriķu iela 43a, Rīga) 1. un 2. stāva gaiteņos apmeklētājus priecēs krāšņa un bagātīga bulgāru tradicionālo tautastērpu un rokdarbu izstāde “Marta atskaņas no Bulgārijas”. Izstādi, atzīmējot bulgāru tradicionālos svētkus – Vecmāmiņas Martas dienu 1. martā un Bulgārijas Nacionālās atbrīvošanas dienu 3. martā, rīko “Kirila un Metodija” Latvijas bulgāru kultūras biedrība.

Izstādē ir aplūkojami autentiski 19. un 20. gadsimta bulgāru tradicionālie sieviešu tērpi un mūsdienīgi izstrādājumi, kas veidoti bulgāru izšuvumu un tautas tērpu tradīcijās. Interesenti var iepazīt arī senas bulgāru tradīcijas, kas saistās ar Vecmāmiņas Martas dienu un marteničkas valkāšanu un nēsāšanu. Šī tradīcija ir iekļauta UNESCO Cilvēces nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā.

Bulgāru autentiskie tautastērpi atspoguļo tautas savdabību, tradicionālo kultūru un ikdienas dzīvi. Nacionālo tērpu raksturo dekoratīvo elementu un ornamentu pārpilnība. Katrā Bulgārijas reģionā tautastērpam ir savas īpatnības, bet kopumā ir raksturīgi trīs sieviešu tērpu veidi: “dubultpriekšautu” tautastērps, “sukman” tautastērps un trešais – “saja”. Izšuvumi joprojām ir iecienīts bulgāru tautas mūsdienu dzīves elements. Arī šodien Bulgārijā var redzēt mūsdienīgus izstrādājumus ar bulgāru izšuvumiem. Izstādē ir apskatāmas mūsdienu kleitas, krekli, skatuves tērpi, galdauti, tamborējumi un citi priekšmeti, kas darināti bulgāru tautas tērpu stilā.

1.martā, Vecmāmiņas Martas dienā, un dažas dienas pēc tam bulgāri apmainās un valkā tā sauktās marteničkas – dekoratīvus sarkanu un baltu savītu diegu gabaliņus, kas simbolizē veselību un laimi, kā arī kalpo kā laimes talismans pret ļauniem gariem. Marteničkas var būt dažādu formu un izmēru priekšmeti: aproces, kaklarotas, pušķi, bumbuļi un bumbiņas. Marteničkas dāvina ģimenei, draugiem un kolēģiem, un tās nēsā apsietas ap roku vai piespraustas pie apģērba.

Attēls no izstādītās ekspozīcijas

Laipni aicinām visus interesentus apmeklēt izstādi un apskatīt bulgāru krāšņo kultūras mantojumu!

📌 Ieeja izstādē ir brīva. NVO nams apmeklētājiem ir atvērts darba dienās no plkst. 9.00 līdz 21.00 un sestdienās no plkst. 9.00 līdz 20.00.

 

Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs informē, ka saskaņā ar vērtēšanas komisijas lēmumu sabiedrības integrācijas un brīvprātīgā darba projektu konkursā Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām sabiedrības integrācijas projektu īstenošanai finansiālu atbalstu saņem 15 projekti par kopējo summu 33 290,56 EUR, tajā skaitā pilsoniskās līdzdalības un savstarpējās sadarbības attīstības jomā – 6 projekti, sociālās integrācijas veicināšanas jomā – 6 projekti, iecietības veicināšana un jebkādas diskriminācijas novēršanas jomā – 1 projekts un brīvprātīgā darba attīstības jomā – 2 projekti.

Atbalstīto projekta ietvaros plānots rīkot izglītojošas, izzinošas un saliedējošas aktivitātes dažādām sabiedrības grupām: pirmsskolu izglītības iestāžu audzēkņiem, skolēniem, sociālās aprūpes centru iemītniekiem un apkaimju iedzīvotājiem, veicinot piederības sajūtas pilsētai, sekmējot starpkultūru dialogu un sociālo iekļaušanu, kā arī attīstot brīvprātīgo darbu Rīgā.

Pavisam konkursā tika iesniegti 29 projektu pieteikumi par kopējo summu 65 358,33 EUR.

➡️ Pilsoniskās līdzdalības un savstarpējās sadarbības attīstības tematiskajā jomā iesniegti 13 projekti;
➡️ Sociālās integrācijas veicināšana tematiskajā jomā – 11 projekti;
➡️ Iecietības veicināšanas un jebkādas diskriminācijas novēršanas tematiskajā jomā – 1 projekts;
➡️ Brīvprātīgā darba attīstības jomā – 4 projekti.

Administratīvu kritēriju dēļ tika noraidīts 1 projektu pieteikums.

 

Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs (turpmāk – Centrs) izsludina Apkaimju iniciatīvu līdzdalības un piederības veicināšanas projektu konkursa 2024. gadam 1. uzsaukumu.

Konkursa mērķis ir sniegt līdzfinansējumu projektiem, kas aktualizē un veicina Rīgas iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, kā arī izglīto un informē iedzīvotājus par šo tēmu, tai skaitā veicina brīvprātīgo darbu un piederības sajūtu savai apkaimei, pilsētai un valstij, aktivizē apkaimju kustību kā vienu no iedzīvotāju pašorganizācijas veidiem, lai veiktu vietējās kopienas interešu aizstāvēšanu, izzinātu iedzīvotāju problēmas un meklētu risinājumus savstarpējā iedzīvotāju un pašvaldības sadarbībā, kā arī nodrošinātu iedzīvotāju personisko līdzdalību kopienas dzīves vides uzlabošanā.

Projekta pieteicējs var būt juridiska persona, kas savu darbību veic Rīgas pilsētā un vēlas līdzdarboties Rīgas pilsētas apkaimju attīstības jautājumos.

Līdzfinansējums var tikt piešķirts projektiem, kuri:

🟩 tiešā veidā veicina iedzīvotāju pilsoniskās līdzdalības aktivizēšanu un piederības sajūtas veicināšanu;
🟩 sekmē dažādu iedzīvotāju grupu un/ vai iedzīvotāju sadarbību ar Rīgas valstspilsētas pašvaldību;
🟩 plāno iedzīvotāju iesaisti un līdzdalību visos vai vairākos projekta posmos.

Projektu īstenošana jāplāno laikā no 2024. gada 2. aprīļa līdz 2024. gada 30. septembrim.

Vienam projektam var piešķirt līdzfinansējumu līdz 3500 euro, nepārsniedzot 95% no projekta kopējās tāmes. Projekta pieteicējam jānodrošina līdzfinansējums vismaz 5% apmērā. Ja projektā paredzēts īstenot apkaimju iedzīvotāju forumu bez citām papildus aktivitātēm, tad projekta ietvaros šādai aktivitātei var saņemt atbalstu ne vairāk kā 1500 euro apmērā.

Kopējā summa, ko plānots piešķirt projektu konkursa ietvaros, ir līdz 40 000 euro.

🟩 Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2024. gada 28. februāris plkst. 12.00.

Projektu pieteikumi iesniedzami elektroniska dokumenta veidā, tos sagatavojot atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu noformēšanu, elektroniski nosūtot uz elektroniskā pasta adresi integracija@riga.lv vai Centra oficiālo e-adresi ar paraksttiesīgās personas drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, .edoc formāta pakotnē, kuras izmērs nepārsniedz 20 MB.

Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas lūdzam iepazīties ar projektu konkursa nolikumu, tā pielikumiem un saistošajiem noteikumiem.

🟢 Lai palīdzētu interesentiem sagatavot projekta pieteikumu, tiks rīkots informatīvs seminārs par projektu konkursa nosacījumiem. Seminārs notiks 13.02.2024. plkst. 15.30 tiešsaistes platformā MS Teams. Semināram aicinām pieteikties, aizpildot anketu šeit.

Papildu informācija pieejama pie Centra Apkaimju attīstības un sabiedrības integrācijas pārvaldes Sabiedrības integrācijas un līdzdalības nodaļas projektu vadītājas Sandras Kumačevas pa tālruni 67105354 vai e-pastu: sandra.kumaceva@riga.lv.

Saistošie dokumenti:

Saistošie noteikumi Nr. RD-23-192-sn “Par pašvaldības atbalstu sabiedrības integrācijas un līdzdalības aktivitāšu īstenošanai Rīgā”
Apkaimju iniciatīvu līdzdalības un piederības veicināšanas projektu konkursa nolikums
Projekta pieteikums (1. pielikums)
Projekta izdevumu tāme (2. pielikums)
Apliecinājums (3. pielikums)
Līguma paraugs (4. pielikums)
Noslēguma pārskats par Projekta īstenošanu (5. pielikums)
Projekta izpildes pieņemšanas un nodošanas akts (6. pielikums)

Februāra “NVO nama ziņās” iepazīstinām ar organizāciju, kuras mērķis ir apvienot Latvijas sieviešu organizācijas vienotā sadarbības tīklā, lai sekmētu sieviešu tiesību un interešu aizsardzību. Lai uzzinātu, ko ikdienā dara “Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls”, uz sarunu aicinājām biedrības valdes priekšsēdētāju Ineti Ielīti.

“Nekad nepadoties, jo tikai tā var sasniegt savas organizācijas mērķus! Vairāk sadarboties, vairāk dalīties,”

NVO pārstāvjiem novēl “Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkla” vadītāja Inete Ielīte.

Aicinām izlasīt pilnu interviju!

Vēl izdevumā atradīsiet ziņas par gaidāmajiem NVO nama semināriem un NVO pasākumiem, informāciju par izsludinātajiem projektu konkursiem un citas noderīgas ziņas!

📌Ieskaties februāra ”NVO nama ziņās”!

Ar pirmo posmu Sarkandaugavā, pagājušajā sestdienā tika atklāts Rīgas apkaimju orientēšanās kauss – rogaininga tipa piedzīvojums, kurš turpināsies vēl četras sestdienas, dažādās Rīgas apkaimēs. 17. februārī būs iespēja izskrieties Dzirciemā/Iļģuciemā, 2. martā tas būs Grīziņkalns, 16. martā sekos Bieriņi un visbeidzot 6. aprīlī, Dārziņos papildus pēdējam posmam norisināsies arī apbalvošana.

RAOK šogad norisinās pirmo gadu, aicinot piedalīties ne tikai apkaimju biedrību aktīvistus un sportistus, bet arī jauniešus, ģimenes un citus interesentus. Sacensības norisinās bez dalības maksas, piecās dažādās Rīgas apkaimēs, ļaujot iepazīt Rīgas apkaimes no pilnīgi cita skatupunkta. Piedaloties orientēšanās sacensībās, pat tie, kuri apkaimē dzīvojuši vairākus desmitus gadu, var atklāt interesantas, iepriekš neredzētas vietas savā apkaimē.

Nākamie posmi:

🟩 2. posms, 17. februāris, Dzirciems/Iļģuciems – https://www.facebook.com/events/758998672952480/
🟩 3. posms, 2. marts, Grīziņkalns – https://www.facebook.com/events/1110253677073672
🟩 4. posms, 16. marts, Bieriņi – https://www.facebook.com/events/400115422472234
🟩 5. posms, 6. aprīlis, Dārziņi – https://www.facebook.com/events/402888292411995/

Sacensību programma:

🟩 9.30-15.00 – dalībnieku ierašanās sacensību centrā, orientēšanās apmācības, reģistrācija;
🟩 10.00-15.00 – sacensību starts brīvi izvēlētā laikā;
🟩 16.00 – pēdējo sacensību dalībnieku finišs;
🟩 16.30 – sacensību centra slēgšana.

Apbalvošana norisināsies noslēdzošajā posmā Dārziņos, tiks apbalvoti katra posma katras grupas 1.-3. vietas ieguvēji un kopvērtējums – TOP 3 komandas, kuras piedalījušās vismaz 2 posmos.

Noderīgas saites

● Nolikums – ŠEIT
● Reģistrācija – ŠEIT
● Vairāk informācija Facebook lapā 
● Pirmā posma rezultāti – ŠEIT 
● Kopvērtējums – ŠEIT

📸 Pilna fotogalerija no pirmā posma – ŠEIT 

Projekts “Rīgas apkaimju orientēšanās kauss” tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.
RAOK organizē Rīgas Dārziņu iedzīvotāju biedrība un Rīgas Dārziņu jauniešu dome.