Piejūras dabas parks

Lai turpinātu dabas parka “Piejūra” (Natura 2000 vieta) videi draudzīgu pieejamību un  īstenotu biotopu apsaimniekošanu Buļļu, Daugavgrīvas un Mangaļsalas apkaimē, pirmdien, 10. janvārī Rīgas domes Pilsētas attīstības komiteja lēma par atbalstu projekta pieteikuma iesniegšanai Centrālās finanšu un līgumu aģentūras izsludinātajai projektu iesniegumu atlasei.

Sagatavotā projekta tiešais mērķis ir attīstīt antropogēno slodzi mazinošu infrastruktūru dabas parkā „Piejūra” iedzīvotāju, pilsētas viesu un teritorijas apsaimniekotāju vajadzībām, kā arī veikt kompleksus apsaimniekošanas pasākumus, lai uzlabotu Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu dzīvotņu aizsardzības stāvokli.

Projektā plānots attīstīt trīs infrastruktūras objektus:

  • Veselības taku Vakarbuļļos, kas savienos Bullēnu ielas malā esošās stāvvietas un sabiedriskā transporta pieturu ar pludmali;
  • Apsaimniekošanas un operatīvā transporta ceļa seguma izbūve Vakarbuļļos;
  • Apsaimniekošanas un operatīvā transporta ceļa seguma izbūve Daugavgrīvā.

Savukārt plānotie biotopu apsaimniekošanas pasākumi 130 ha platībā ietver atsevišķu biotopu kvalitātes uzlabošanu un svešzemju augu sugu izplatības ierobežošanu, kas tiktu īstenoti sadarbībā ar Rīgas domes Mājokļu un vides departamentu un SIA “Rīgas meži”. Iecerētais projekts ir loģisks un secīgs turpinājums dabas parka “Piejūra” mūsdienīgai un ilgtspējīgai izmantošanai.

Pagājušā gada 20. decembrī, pamatojoties uz Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā lēmumu “Par detālplānojuma zemes vienībai Veiksmes ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 120 1499) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”, uzsākta detālplānojuma izstrāde Veiksmes ielā.

Detālplānojuma mērķis ir izstrādāt priekšnoteikumus teritorijas attīstībai, veicot Zemesgabalu racionālu parcelāciju un nosakot plānotās apbūves izvietojumu, kā arī vienlaikus paredzot jaunizveidotajām zemes vienībām atbilstošu infrastruktūras nodrošinājumu un piekļūšanas iespējas pie katras no tām.

Detālplānojuma ierosinātājs – SIA “KI Nekustamie īpašumi”.
Detālplānojuma izstrādātājs – SIA “Layout 17”.

Pagājuša gada 21. decembrī, pamatojoties uz Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta pieņemto lēmumu, uzsākta detālplānojuma izstrāde Traleru ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 120 1456 un 0100 120 1422)..

Detālplānojuma izstrādes rezultātā būs pieejami priekšnoteikumi teritorijas attīstībai, veicot Zemesgabalu racionālu parcelāciju un nosakot plānotās apbūves izvietojumu, kā arī vienlaikus paredzot jaunizveidotajām zemes vienībām atbilstošu infrastruktūras nodrošinājumu un piekļūšanas iespējas pie katras no tām.

Detālplānojuma ierosinātājs – SIA “KI Nekustamie īpašumi”.
Detālplānojuma izstrādātājs – SIA “Layout 17”

Mangalsalas aptaujas reklamattēls

Aicinām Mangaļsalas iedzīvotājus piedalīties interneta aptaujā par dzīvi savā apkaimē, vides vērtībām un tās kvalitāti. Aptauja ir daļa no lielāka četru Rīgas ostas apkaimju (Kundziņsala, Mangaļsala, Vecmīlgrāvis un Bolderāja) pētījuma, ko īsteno Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts.

Latviski: https://ej.uz/AptaujaMS
Krieviski: https://ej.uz/OprosM

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektā “Dzīve līdzās ostai: ekonaratīvi, vietējā vēsture un vides aktīvisms Daugavas lejtecē” darbojas folkloristikas, socioloģijas, antropoloģijas un vides zinātņu pārstāvji, un tā mērķis ir pētīt Daugavas lejteces kopienu dzīvi, cilvēku stāstus un rīcību līdzās Rīgas brīvostai, pētījuma centrā paturot ekoloģisko perspektīvu un attīstot vides cilvēkzinātnes pieeju pētniecībai.

Projekta ietvaros tiek meklētas atbildes uz jautājumiem: kādas vērtības Daugavas lejteces iedzīvotāji saista ar vides kvalitāti; kādas ir cilvēku atmiņas par apkaimes vēsturi un noteiktiem vides objektiem; kādi vides stāsti cirkulē mutvārdu saziņā; kā cilvēki sadzīvo ar vides pārmaiņām?

“Līdzās ostai” tiek veidots kā rīcības pētījums, kurā svarīga loma ir vietējo kopienu iesaistei. Aptauja sagatavota, sadarbojoties ar “Mangaļsalas iedzīvotāju biedrību” (http://mangalsala.mozello.lv).

Par aptauju:

  • Tā ir anonīma, un tās aizpildīšana aizņems aptuveni 12-18 minūtes;
  • Viegli pildāma gan datorā, gan planšetē vai viedtālrunī;
  • To var pildīt gan latviski, gan krieviski;
  • Aptaujājam tikai pilngadīgos;
  • Iesāktu, bet nepabeigtu anketu var turpināt pildīt vēlāk, vēlreiz to atverot;
  • Ja uz aptaujas jautājumiem Jums vieglāk atbildēt pa tālruni, lūdzu sazinieties ar mums (Jānis Daugavietis, m.t.: 24664770; e-pasts: [email protected]).

Aptauja izstrādāta projektā “Dzīve līdzās ostai: ekonaratīvi, vietējā vēsture un vides aktīvisms Daugavas lejtecē” (lzp-2018/1-0446). Projektu īsteno LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, atbalsta Latvijas Zinātnes padome.

Adreses un kontakti:

Projekta lapa Facebook (https://www.facebook.com/DziveLidzasOstai)
LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts (Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1423, tālr. 67229017; lulfmi.lv)
Aptaujas kontaktpersona: Jānis Daugavietis (m. tālr.: 24664770; e-pasts: Janis.daugaviet[email protected]).

4. un 5. augustā notiks sporta spēles Mangaļsalā 2017

Sports un sporta pasākumi lokālās apkaimēs visos laikos bijis cilvēku pozitīvisma un veselības veicināšanas instruments. Saglabājot ilgstoši iesakņojušās apkaimes tradīcijas arī sporta pasākumu rīkošanā, apkaimes iedzīvotājiem liek novērtēt savu dzīves vietu no tās ģeogrāfiskā novietojuma viedokļa, dabas rekreācijas priekšrocībām apkaimē un nemeklēt sportiska rakstura aktivitātes citur, bet dalīties ar savām idejām un ierosinājumiem rīkojot regulārus sportiska rakstura pasākumus apkaimē.

Katru gadu norisinās Mangaļsalas sporta spēles, kurās piedalās gan Mangaļsalas iedzīvotāji, gan draugi un paziņas no dažādām Rīgas apkaimēm, lai cīnītos kopā un arī viens pret otru visdažādākajās sporta disciplīnās: futbolā, basketbolā, volejbolā, šautriņu mešanā, virves vilkšanā, svaru celšanā, skriešanā un citos. Šogad būs arī “Prestol” SUP sacensības, kuras vadīs Latvijas labākais stand up jeb SUP airētājs Arvis Iljins.

2017.gada Sporta spēlēs Mangaļsalā tiks saglabāts iepriekšējā gadā ieviestais bērnu spēļu un pieaugušo sporta disciplīnu princips, papildinot bērnu disciplīnas ar skrejriteņu sacensībām pašai mazākajai vecuma grupai, kā arī lielākajiem bērniem organizējot novusa un badmintona turnīrus.

Ņemot vērā līdzšinējo lielo interesi visās pieaugušo sporta spēļu disciplīnās, arī šogad spēles tiks organizētas divu dienu garumā, nodrošinot pietiekamu atpūtu starp tādām komandu spēlēm kā futbols, basketbols un volejbols. Tā kā jau vairāku desmitu gadu garumā saglabājas Sporta spēļu tradīcija pieaugušo komandas veidot atkarībā no apkaimes piederības, tad visiem komandu locekļiem paredzēts izgatavot dažādu krāsu sporta krekliņus ar apkaimes piederības nosaukumu (Mangaļsala, Vecāķi, Vecmīlgrāvis, Vecdaugava) un spēlētāja vārdu.

Kā ierasts, katru Sporta spēļu noslēgumā paredzēta lielā sportistu apbalvošana katrā disciplīnā. Bērnu apbalvošanu organziējot kā pirmo ar medaļām un diplomiem pirmo trīs vietu ieguvējiem, kā arī veicināšanas balvām tiem, kam šoreiz neizdevās.

Pieaugušo sportistu apbalvošana paredzēta Sporta spēļu otrās dienas vakarā pirms pasākuma noslēguma ballītes – komandu sporta veidos apbalvojot ar kausiem, savukārt individuālajās disciplīnās ar medaļām un diplomiem.

Projekts “Sporta spēles Mangaļsalā 2017” tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

29.maijā Buļļu, Daugavgrīvas, Bolderājas un Kleistu apkaimēs norisinājās kārtējā Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta speciālistu un citu Rīgas domes struktūrvienību pārstāvju tikšanās ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem „Apkaimju gida” ietvaros, lai iepazītu teritoriju specifiku, uzklausītu dažādu sabiedrības grupu intereses par to turpmāko attīstību un, respektējot esošās vērtības, rastu sabalansētus risinājumus teritoriju attīstībai.

Tikšanās laikā ar Buļļu, Daugavgrīvas, Bolderājas un Kleistu apkaimju iedzīvotājiem, uzņēmējiem un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem tika apsekoti deviņi objekti – Buļļupes krastmala Rītabuļļos un Vakarbuļļos gar Rojas ielu un Vakarbuļļu ielu, Buļļupes krastmalā izvietojušies ģimenes dārziņi, Birzes ielas apkārtne Daugavgrīvā, Daugavgrīvas cietoksnis, Loču kanāla krasts Bolderājā un Buļļupes krastmala Kleistos.

„Apkaimju gids” dalībnieku diskusiju centrā bija Buļļupes krastmalu apsaimniekošanas un attīstības jautājumi, tostarp īpašu uzmanību pievēršot plūdu riska mazināšanai, krastmalu stiprināšanai un labiekārtošanai, ūdensmalu pieejamībai, kā arī atpūtnieku un vietējo iedzīvotāju interešu līdzsvarošanai. Buļļupes apkaimes iedzīvotāji labprāt dalījās savā redzējumā par kultūras un dabas mantojuma saglabāšanu un atjaunināšanu Piejūras dabas parkā un Daugavgrīvas cietokšņa teritorijā, kā arī par ģimenes dārziņu teritoriju vēlamo turpmāko attīstību. Buļļupes krastmalu teritoriju apsekošanas dalībnieki aktīvi pauda savu viedokli, piedaloties diskusijā par nepieciešamajiem uzlabojumiem ar iedzīvotāju drošību un satiksmes organizāciju saistītajos jautājumos.

Nākošā tikšanās ar iedzīvotājiem jeb „Apkaimju gids” norisināsies 5.jūnijā, Mangaļsalā, Vecāķos un Vecdaugavā. Galvenie diskusiju jautājumi šajās apkaimēs ir izvirzīti: kā iedzīvotāji jūtas, dzīvojot ostas teritoriju tuvumā, esošais stāvoklis dzīvojamām mājām ostas teritorijā, potenciālais zonējums teritorijai gar Traleru ielu, piekļuve Daugavai un Mangaļsalas molam, Piejūras dabas parka, dabas lieguma „Vecdaugava” un Vecāķu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība.

Plānotais maršruts – Lejupielādēt

Tikšanās vieta ar Mangaļsalas iedzīvotājiem plkst. 9.50 pie veikala „Mini Vesko” Albatrosu ielā 11, lai diskutētu par vietējo iedzīvotāju un Ostas mijiedarbību. Plkst.11:00 tikšanās ar iedzīvotājiem 24.autobusa galapunktā (pietura Mangaļsala), lai runātu par piekļuves iespējām Daugavai un Mangaļsalas molam un vietējo iedzīvotāju un atpūtnieku interešu līdzsvarošanu, savukārt plkst. 14.20 tikšanās Skanstnieku un Airu ielas krustojumā Vecdaugavā, lai noskaidrotu iedzīvotāju redzējumu par dabas lieguma „Vecdaugava” saglabāšanu un attīstību. Nākamā tikšanās plkst. 15.35 Puikules un Liedaga ielas krustojumā, lai noskaidrotu Vecāķu iedzīvotāju viedokli par kultūrvēsturiskā mantojuma nozīmi un Vecāķu centra attīstību. Savukārt noslēgumā, atsaucoties uz Mangaļsalas iedzīvotāju lūgumu, pašvaldības speciālisti atkārtoti dosies uz Mangaļsalu, lai plkst.17.00 pie veikala „Mini Vesko” Albatrosu ielā 11 tiktos ar tiem Mangaļsalas iedzīvotājiem, kam nav bijusi iespēja piedalīties no rīta.

Aicinām iedzīvotājus būt aktīviem un piedalīties!

Pieteikšanās un papildus informācija par pasākumu „Apkaimju gids”, zvanot pa tālruni +371 67105818, 29397453 vai rakstot uz e-pastu: [email protected]

12.jūnijā teritoriju apsekošana notiks Vecmīlgrāvja, Malgaļu un Kundziņsalas apkaimēs, bet 19.jūnijā Šampētera, Pleskodāles un Beberbeķu apkaimēs.

Apkaimes izvēlētas pēc to problemātikas specifikas, atlasot tēmas, par kurām paredzēts diskutēt – uzņēmējdarbības teritoriju turpmākā attīstība, ūdensmalu pieejamība, to labiekārtojums un atpūtas iespējas, kultūrvēsturiskais mantojums un tā saglabāšana, publisko ārtelpu attīstība, kā arī dzīvojamās teritorijas kvalitāte un infrastruktūras nodrošinājums.

„Apkaimju gids” ir viens no sabiedrības līdzdalības programmas pasākumiem, kura mērķis ir sniegt iespēju rīdziniekiem līdzdarboties jaunā teritorijas plānojuma izstrādes procesā, pašvaldības speciālistiem un iedzīvotājiem veicot kopīgu teritoriju apsekošanu. Uz vietas iepazīstot teritoriju specifiku, uzklausot dažādu sabiedrības grupu intereses par to turpmāko attīstību un respektējot esošās vērtības, rast sabalansētu risinājumu par potenciālu teritoriju attīstību.

Līdz šim izrādītā rīdzinieku aktivitāte liecina par to, ka ir svarīgi iesaistīt iedzīvotājus jau sākotnējā plānošanas procesā, jo tas veicina ne tikai kvalitatīvāku plānošanas dokumentu izstrādi, bet arī iedzīvotāju kopības un piederības sajūtu savai apkaimei. Pašvaldībai ir svarīgs iedzīvotāju redzējums, tādēļ aicinām ikvienu piedalīties kopīgā pilsētas attīstības plānu veidošanā, sniedzot arī rakstiskus priekšlikumus jaunā Rīgas teritorijas plānojuma izstrādei līdz šī gada 1.jūlijam, adresējot Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam, Amatu ielā 4, Rīgā.