Lai izstrādātu atbalsta pasākumu mājsaimniecībām, prioritāri sociāli mazaizsargātām personām, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija veic izvērtējumu par azbestu saturošu šīfera jumta seguma apjomu Latvijas pašvaldībās un aicina iedzīvotājus aptaujā sniegt informāciju par šāda veida atkritumiem.

Valsts atbalsta pasākumi paredzēti izmaksu segšanai azbestu saturošo atkritumu apsaimniekošanas darbiem: jumta segumu demontāžai, šīfera plākšņu savākšanai, transportēšanai uz atkritumu poligonu, drošai apglabāšanai. Izmaksas būs attiecināmas arī uz izveidotiem azbestu saturošu atkritumu uzkrājumiem (šīfera plāksnēm, kas jau ir demontētas no jumtiem, bet nav nogādātas uz atkritumu poligonu).

Izvērtējumam nepieciešamo azbestu saturošo atkritumu apjomu un potenciālo atbalsta saņēmēju apzināšanai, saskaņā ar darba uzdevumu, ir jāveic pašvaldību un iedzīvotāju aptauja.

Aptauja pieejama šeit

Aptauja noritēs līdz 13. janvārim.

Getliņi EKO Vides izglītības centrs piedāvā skolām bezmaksas ekskursijas!

Apmeklējot poligonu “Getliņi”, jums būs iespēja uzzināt par:

 • Sadzīves atkritumu ceļu – no mājām līdz atkritumu kalnam;
 • Atkritumu pārstrādi un šķirošanas nozīmi;
 • Atkritumu apglabāšanu videi draudzīgā veidā;
 • Atkritumu gāzes ieguvi un elektrības ražošanu;
 • Atšķirību starp poligonu un izgāztuvi.
 • Kā arī būs iespēja viesoties Getliņu siltumnīcā.

Ekskursiju saturs piemērots sociālo un dabas zinību mācību procesā, fizikas, ķīmijas, bioloģijas un ekonomikas mācību stundās.

Ekskursijas saturs tiek piemērots atbilstoši vecumposmam.

Ekskursijas garums 90 minūtes.

Ekskursiju veido divas daļas:

 • pirmajā notiek pastaiga pa poligonu (jebkuros laikapstākļos);
 • otrajā – diskusija un spēles Vides izglītības centrā.

Lūdzu reģistrējiet ekskursiju sev piemērotā laikā: https://www.getlini.lv/vides-izglitiba/

Video no Vides izglītības centra atklāšanas: https://www.facebook.com/getlini/videos/825820775094444

Sarkandaugavā uzstādītas trīs brīvdabas grāmatu apmaiņas mājiņas (pieejamas 24 stundas diennaktī), kurās ikviens iedzīvotājs var atstāt savas jau izlasītās grāmatas vai paņemt lasīšanai cita atnesto.


Grāmatu mājiņas atrodamas:

 • Sarkandaugavas Kalna parkā;
 • Ozolaines parkā;
 • Zāģeru ielas skvērā.

Katra apgleznota ar mākslinieces, ilustratores Agijas Stakas veidotiem zīmējumiem. Zīmējumi tapuši, iedvesmojoties no konkrētās vietas ainavas un vēstures, piemēram, Zāģeru ielas skvēra mājiņu rotā pļavas augi un tauriņi, jo 2021. gada rudenī šajā vietā iesēta dabiskā pilsētas pļava.

Grāmatu apmaiņas mājiņu idejas autors un īstenotājs ir Sarkandaugavas attīstības biedrība, kuras projekts tika iesniegts un atbalstīts Rīgas domes rīkotajā Apkaimju iniciatīvu līdzdalības un piederības veicināšanas projektu konkursā.

Šis patiesi ir izdevies kā izcils sabiedrības integrācijas projekts, jo pirmo divu nedēļu novērojumi liecina, ka multikulturālā Sarkandaugavas sabiedrība grāmatu mājiņu saturu lieto un papildina ļoti intensīvi. Grāmatu mainība ir pārsteidzoši augsta. Tiek atstāta visdažādāko žanru literatūra latviešu, krievu un angļu valodā, un stereotips, ka lasītājus neinteresē ne tie jaunākie izdevumi, praksē pierādījies aplams – iedzīvotāji aktīvi lasīšanai ņem arī pirms vairākiem gadu desmitiem izdoto.

Papildus šim projektam ir apkopotas Latvijā jau izveidotās brīvdabas grāmatu apmaiņas mājiņas https://ej.uz/grāmatu_mājiņas_latvijā. Karte nav pilnīga, tādēļ zinātāji ir aicināti trūkstošās vietas atzīmēt, jo nereti šie vides objekti ir privātpersonu veidoti.

Vairāk par Sarkandaugavas grāmatu apmaiņas mājiņu projektu lasiet http://www.sarkandaugavai.lv/gramatu-majinas/.

Šonedēļ Rīgā, Duntes ielā un Ganību dambī pakāpeniski tiek uzsākts darbs pie jaunu satiksmes organizācijas risinājumu ieviešanas. Jaunie risinājumi attieksies uz kravas transportu.

 • Turpmāk, līdz Sarkandaugavas pārvada atvēršanai, kravas transports no Duntes ielas un Ganību dambja (braucot virzienā no Centra) tiks virzīts uz Tvaika ielu.
 • Tāpat darbu sāks jaunais luksofora objekts Duntes un Bukultu ielas krustojumā. Attiecīgi, kravas transports no Duntes ielas tiks virzīts pa kreisi uz Bukultu ielu un tālāk  uz Ganību dambi.

! Aicinām transportlīdzekļu vadītājus būt vērīgiem un ņemt vērā jaunās satiksmes organizācijas izmaiņas.

Lai mazinātu iespēju, ka lielā nokrišņu daudzuma dēļ applūst teritorijas un tiek nodarīti zaudējumi iedzīvotāju un pašvaldības īpašumiem, Rīgas domes Mājokļu un vides departaments aicina zemes īpašniekus sakopt savās teritorijās esošos grāvjus, kā arī nodrošināt piekļuvi pašvaldības pārziņā esošajiem meliorācijas grāvjiem un dot iespēju pašvaldības dienestiem tos iztīrīt.

Departaments šogad jau ir iztīrījis grāvjus 1300 metru garumā, un līdz gada beigām plānots veikt tīrīšanas darbus vēl aptuveni 1000 metru garumā. Tīrīšanu veic gan ar traktortehnikas palīdzību, gan rokām. Darbu laikā tiek veikta grāvju tīrīšana no aizauguma, nogāžu veidošana, atsevišķu, piesērējušu posmu padziļināšana, caurteku skalošana.

Diemžēl ne visiem grāvjiem iespējams piekļūt, jo to galvenokārt traucē grāvju aizsargjoslās nelikumīgi izbūvēti žogi vai aizbūvētas pieejas grāvjiem. Savukārt neiztīrīts grāvis paaugstina gruntsūdens līmeni pieguļošajos zemes gabalos, var radīt applūšanas risku gan savam, gan kaimiņu īpašumiem.

Rīgā meliorācija ir izveidota slēgtu un vaļēju sistēmu formā. Slēgtās sistēmas ir drenāžas un novadīšanas cauruļvadi, caurtekas, u. tml. būves, savukārt vaļējās sistēmas pamatā sastāv no atklātiem grāvjiem, kas ir savienoti ar novadāmo ūdeni pieņemošajām ūdenstilpēm. Bieži meliorācija pastāv kombinētā veidā viena veida sistēmām pārejot cita veida sistēmās. Mājokļu un vides departamenta kompetencē pamatā ir vaļējo meliorācijas sistēmu uzraudzība.

Kaut arī varētu likties, ka Rīgā kā lielā pilsētā meliorācijai nebūtu jābūt īpaši daudz, jo viss taču ir apbūvēts, tomēr faktiski visās apkaimēs meliorācija vēl arvien pastāv lielākā vai mazākā apjomā. Atbilstoši normatīvajiem aktiem gan valsts, gan pašvaldības līmenī sistēma ir jāuztur tās zemes īpašniekam/valdītajam, kura īpašumā konkrētā sistēma ir izbūvēta. Pašvaldībai nav tiesību ieguldīt līdzekļus privātīpašumu uzturēšanai, ja šī īpašuma uzturēšana īpašniekam noteikta kā pienākums.

Meliorācijas sistēmas ir izbūvētas pašvaldībai piederošos/piekrītošos zemes gabalos, valsts īpašumos, kā arī privātīpašumos. Daļa pašvaldības kompetencē esošās sistēmas atrodas starp privātīpašumiem, turklāt pārtrauktos posmos. Šāda situācija apgrūtina sistēmu apsekošanas, uzturēšanas vai pārbūves darbus. Negodprātīgu zemes īpašnieku rīcības rezultātā, veidojot apbūvi, lai nodrošinātu piekļuvi apbūves gabalam, meliorācijas grāvji tiek aizbērti vai iebūvētas caurtekas nepareizos augstumos un neizstrādājot meliorācijas sistēmu izbūves projektus, tādejādi traucējot meliorācijas sistēmas spēju novadīt ūdeni un radot citu īpašumu applūšanas risku.

Tāpat privātīpašumu rajonos izplatīta parādība ir apbūves gabalu nožogošana pa grāvja kranti, iegūstot lielāku izmantojamo zemes platību, taču faktiski izslēdzot iespēju veikt grāvja uzturēšanas darbus speciāli tam noteiktajā ekspluatācijas aizsargjoslā. Ir zemes īpašnieki, kuri nožogo arī pieeju caurteku daļai meliorācijas posmos ne savā īpašumā, tādejādi pilnībā izslēdzot iespēju novērtēt meliorācijas sistēmas stāvokli un organizēt tās uzturēšanas darbus.

Departaments uzsver, ka šādas darbības nav likumīgas un ir klasificējamas kā patvaļīga būvniecība vai tīša meliorācijas sistēmu bojāšana, par kuru paredzēta noteikta atbildība. Situācijas nopietnību spilgti raksturo rudens un pavasaris, kad ir palielināts nokrišņu daudzums, vai ziemas ar biežiem atkušņiem, kad meliorācijas sistēmām ir palielināta slodze un notiek piegulošo teritoriju applūšana.

Konstatējot nelegāla žoga būvniecību, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments var izdot administratīvo aktu par patvaļīgas būvniecības radīto seku novēršanu. Administratīvā akta brīvprātīgas neizpildes gadījumā žogs var tikt demontēts piespiedu kārtā, izmaksas piedzenot no īpašnieka.

Vēršam uzmanību, ka Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi nosaka ielai piegulošo zemes gabalu īpašnieku pienākumu uzturēt īpašumā esošos grāvjus (grāvji ielu sarkano līniju robežās).

Rīgas domes Mājokļu un vides komiteja otrdien, 20. septembrī, uzklausīja pašvaldības uzņēmuma “Rīgas Meži” informatīvo ziņojumu par šogad veiktajiem mežizstrādes darbiem, īpašu uzmanību pievēršot tam, kas paveikts, nodrošinot dabas un rekreācijas vērtību saglabāšanu.

Ņemot vērā pērn septembrī komitejā atbalstītos grozījumus “Rīgas Mežu” izstrādātajā meža apsaimniekošanas plānā līdz 2026.gadam, šogad uzņēmuma plānotais iegūstamās koksnes apjoms ir 150 000 m3, kas ir par gandrīz 20 % mazāks nekā sākotnēji bija paredzēts plānā.

Saimnieciskajos mežos koksnes ieguves apjoms šogad plānots 111 000 m3,  savukārt teritorijās ar augstu dabas un rekreācijas vērtību koncentrāciju, kas atbilstoši pagājušā gadā veiktajam izvērtējumam ir 48% no kopējās mežu zemes platības, koksnes ieguves apjoms tiek samazināts līdz 39 000 m3. Ja saimnieciskajos mežos šā gada plāns ir izpildīts par 75% procentiem, tad vērtīgajās – dabas un rekreācijas teritorijās – tikai 15% no plānotā.

“Teritorijās ar augstu dabas un rekreācijas vērtību koncentrāciju mežizstrādes mērķis vairs nav maksimāla koksnes kubikmetru ieguve, bet gan nodrošināt tajās esošo vērtību uzturēšanu. Koksnes ieguve te ir tikai blakus process. Šajās vietās ainavu dizaina plānošana un veidošana uzņēmumam ir jauna prakse mežsaimniecības jomā. Mēs Latvijā esam šīs pieejas praktiskas īstenošanas “celmlauži”! Tāpēc jo sevišķi pirmo plānu izstrāde, pieredzes gūšana, ideju radīšana, metodisko materiālu izstrāde, savu un sadarbības partneru apmācības, respektējot mežā notiekošos procesus un šo teritoriju apmeklētāju intereses un vajadzības, neļauj uzņēmumam sasteigt mežsaimnieciskos darbus,” uzsvēra uzņēmuma Meža apsaimniekošanas plānošanas nodaļas vadītājs Juris Zariņš.

“Rīgas Mežu” speciālisti šogad ir sagatavojuši jau 16 ainavu dizaina plānus vērtīgajām mežu teritorijām. Par sāktajiem un tuvākajā laikā īstenot paredzētajiem plāniem jau sniegta informācija sabiedrībai, pašvaldībām, bet par Rīgas teritorijā esošo Juglas mežu ir veikta sabiedriskā apspriešana un iedzīvotāju aptauja. Mežizstrādes darbi, atbilstoši ainavu dizaina plāniem, ir sākti piecos objektos: Juglas, Priedkalnes, Bukultu, Makstenieku un Ezerdruvu mežos. Daļā šo objektu  mežizstrāde ir pabeigta, bet visās piecās vietās notiek meža sakārtošana – zaru savākšana, šķeldošana, ciršanas atlieku novākšana, celiņu sakopšana, barjeru un soliņu, ja tas plānots, uzstādīšana.

“Patlaban mēs gūstam neatsveramu pieredzi, kā atbilstošāk iepazīstināt sabiedrību ar meža kopšanas mērķiem un paņēmieniem un kā pilnveidot sadarbību ar ārpakalpojumu partneriem. Pakāpeniski vairojam savu kompetenci un sadarbības partneru izpratni par saudzējošo mežizstrādi. Svarīgi, ka esam jau saņēmuši  atzinīgus novērtējumus no starptautisko meža sertifikācijas standartu auditoriem,” norādīja J. Zariņš.

Komitejas iepriekš atbalstītās  izmaiņas meža apsaimniekošanas plānā paredz, ka jau no 2022.gada tiek būtiski samazināti koksnes ieguves apjomi Rīgas un Pierīgas mežos, pilnībā  atsakoties no mežizstrādes Dabas aizsardzības pārvaldes projektā “Dabas skaitīšana” nokartēto meža biotopu teritorijās. Tāpat grozījumi nosaka samazināt / ierobežot koksnes ieguvi dabas un rekreācijas teritorijās. Tā rezultātā, šogad koksnes ieguves apjoms samazināts par 20%, bet 2023. gadā tiks samazināts par 27%.

Grozījumi “Mežu apsaimniekošanas plānā” tika veikti nolūkā paaugstināt dabas un rekreācijas vērtību aizsardzību, saglabāšanu un attīstību pašvaldībai piederošajos un uzņēmuma “Rīgas meži” apsaimniekotajos mežos, izvēloties katrai vietai atbilstošāko mežsaimniecisko praksi. Lai izstrādātu plāna grozījumus, tiek identificētas meža teritorijas ar dabas un rekreācijas vērtību koncentrāciju, kur mežizstrādi neveic vai arī tā tiek veikta ar ļoti būtiskiem ierobežojumiem. Šajā procesā tiek noteiktas bioloģiski vērtīgās un rekreācijas mežaudzes, kurās jāveic padziļināta izpēte ar nolūku noteikt, vai tajās ir daļēji vai pilnībā jāierobežo saimnieciskā darbība. Visbeidzot ir definēti nogabali, kur koksnes ieguve notiek kā plānots.

Noslēdzoties akcijai “Kopā par tīrāku Baltijas jūru!”, sestdien, 17.septembrī, notiks piejūras sakopšanas talka Vecāķos, kuras laikā iecerēts sakopt pludmali līdz Daugavas grīvai.

Talka sāksies plkst.10 pie Vecāķu pludmales glābšanas stacijas, Selgas ielā.

Talkā tiks nodrošināti maisi atkritumu vākšanai, bet cimdi talkotājiem jāņem līdzi pašiem. Uz Vecāķiem var nokļūt ar Rīgas sabiedrisko transportu – 24. vai 29. autobusu, kā arī vilcienu.

Plašāka informācija mājaslapā talkas.lv.

Laimītes radošās darbnīcas pēdējā versija

Sabiedrības integrācijas projekta “Sarkandaugavas spēks ir prātā, ķermenī un radošajā garā” ietvaros, Bērnu un jauniešu centrs “Laimīte” piedāvā  no 07.12.21. – 28.12.21. lielisku iespēju bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem, ģimenēm un senioriem piedalīties pasākumu ciklā “Laimītes radošās darbnīcas”.

Šajā darbnīcu ciklā interesentiem būs iespēja attālināti piedalīties 4 radošajās darbnīcās: keramikas, vizuālās mākslas, ādas apstrādes un stikla apstrādes, kuras veicinās radošā darba izpausmi un sniegs pozitīvas emocijas.

Nākot uz BJC “Laimīti”, Sarkandaugavas ielā 24 no 02.12.21-23.12.21. pie dežuranta varēs saņemt materiālu paciņas, lai šajās darbnīcās varētu piedalīties attālināti, ērti savās mājās, sev piemērotā laikā, skatoties darbnīcu video Laimītes Youtube kanālā [ https://www.youtube.com/channel/UCUo-axzR61yWbkefSREzfYQ ] Katrā darbnīcā pieejamas 20 paciņas, tāpēc lūgums laicīgi doties pēc sev kārotajiem materiāliem.

Video tiks ievietoti šādā secībā:

07.12.2021. Keramikas radošā darbnīca “Mana daiļā krūzīte”

14.12.2021. Vizuālās mākslas radošā darbnīca “Mana Ziemassvētku māja”

21.12.2021. Ādas apstrādes radošā darbnīca “Mana skaistā grāmatzīme”

28.12.2021. Stikla apstrādes radošā darbnīca “Mans ziemas svečturis”

Lai mierīgs šis ziemas laiks un maģisks radošais darbs!

Projekts tiek finansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Plakāts back to school rudens viktorīna

Sabiedrības integrācijas projekta “Sarkandaugavas spēks ir prātā, ķermenī un radošajā garā” ietvaros, Bērnu un jauniešu centrs “Laimīte” piedāvā  23.10.2021. plkst. 12:00-13:00 lielisku iespēju  bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem piedalīties jautrā, interaktīvā tiešsaistes viktorīnā.

Šajā viktorīnā būs iespēja pārbaudīt savas zināšanas par Sarkandaugavas apkaimi, Bērnu un jauniešu centru “Laimīte”, Rīgas pilsētu un citām interesantām tēmām.

Tiešsaisti nodrošināsim izmantojot Google Meets platformu un viktorīna ir veidota kahoot.it platformā. Google meets links ir šeit: https://meet.google.com/acv-bbgz-spy, kā arī no 20.10.21. būs redzams gan BJC “Laimītes” mājaslapā: www.laimite.lv, gan “Laimītes” Facebook lapā.

Kahoot spēles kods tiks parādīts tiešsaistes sākumā un būs redzams visu spēles gaitu. Pirmajām 3 vietām īpašās balvas, taču veicinājuma balvas saņems visi dalībnieki!

Lai piedalītos šajā viktorīna nepieciešama pieeja datoram un telefonam.

Projekts tiek finansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Tiekamies, pārbaudām zināšanas, mācāmies ko jaunu un kārtīgi izsmejamies kopā!

Talka

Ceturtdien, 7.oktobrī, sasaucot apkaimes uz kopīgu talku – dzelteno narcišu sīpolu stādīšanu, “Rīgas Meži” un Pilsētas attīstības departaments atklāja vēsturisko Ozolaines parku, kas atrodas Duntes ielas malā. Uz puķu sīpolu dēstīšanu bija ieradušies vairāki desmiti tuvējo māju un apkaimju iedzīvotāji. Viņi gan piedalījās talkā, gan arī sniedza idejas par parka tālāko attīstību.

Līdz ar parka atklāšanu noslēdzas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta veiktā parka labiekārtošana, kuras laikā ir izbūvēts jauns parka celiņu segums un basketbola laukums, ierīkots parka apgaismojums, uzstādīti jauni labiekārtojuma elementi – soli, atkritumu urnas, velosipēdu statīvi, kā arī sakopti parka koki. Turpmāk Ozolaines parku kops un apsaimniekos “Rīgas Meži”.

“Zaļa un sakopta vide ir viens no svarīgākajiem faktoriem, kas pārliecina un motivē iedzīvotājus izvēlēties dzīvot galvaspilsētā. Jo vairāk mūsu pilsētā būs šādu labiekārtotu zaļo oāžu, jo vairāk būs tādu iedzīvotāju, kas vēlēsies ne tikai strādāt, bet arī dzīvot Rīgā. Ozolaines labiekārtošanas projekta lielākā vērtība slēpjas sadarbībā starp pašvaldību, nozares profesionāļiem – arhitektiem un ainavu arhitektiem, augstskolu studentiem un iedzīvotājiem. Spēku sinerģijas rezultāts ir lielisks – iepriekš nesakoptas teritorijas vietā mēs redzam apgaismotu parku ar mūsdienīga dizaina elementiem, kurā tā vien gribas pavadīt vairāk laika,” uzsver Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks satiksmes un attīstības jautājumos Vilnis Ķirsis.

“Ar dzelteno narcišu stādīšanas talku “Rīgas Meži” uzsāk kampaņu “IEkop savu apkaimi!”. Tās laikā cilvēki tiek aicināti nevis postīt, bet rūpēties un būt atbildīgiem par savu apkaimi, kas būtībā ir mūsu visu kopīpašums,” stāsta “Rīgas Mežu” valdes priekšsēdētāja Anita Skudra. Viņa piebilst, ka Ozolaines parkā gan talkā, gan arī pēc tās iestādīti tūkstošiem narcišu sīpolu. Tie ir zaļās domāšanas un ilgtspējas sīpoli, kas nākuši no mūsu pārziņā esošā “Mežaparka”, simboliski veidojot saikni starp divām uzņēmuma apsaimniekošanā esošajām teritorijām.

Ozolaines parkam piemeklētās narcises ir dzeltenā krāsā, jo tā vēsta par optimismu, gaišumu un laimi. Dzeltens izceļas uz pārējām krāsām ar enerģiju un rosina uz radošumu. Tāpat dzeltenā ir rudens krāsa, kas simbolizē pārticību un briedumu.

Nākamā sīpolpuķu stādīšanas talka plānota ceturtdien, 21.oktobrī, plkst.16.00-18.00, Uzvaras parkā. Pasākumā plānots fotografēt un filmēt.

Talcinieki aicināti izmantot tēmturi #IEkop!, daloties sociālo tīklu kontos ar foto un video no talkas!

Par Ozolaines parku

Ozolaines parka centrā aug parka simbols – dižozols. Ozolaines vīzija sakņojās idejā par ozolu, kas ataino laika ritumu un dabas cikliskumu. Parks kā ozollapas un zīles ir izkārtots ap dižozolu.

Vietas vēsture saistās ar Krievijas caru Pēteri I. Viņš 1710.gadā pavēlējis pie Duntes muižas iekārtot nocietinājumus un celt jaunu pili. Tāpat Sarkandaugavas krastā izveidots regulāra plānojuma parks, kuru vēlāk arī cars apciemojis. Laika gaitā parks un tā apkārtne pārveidoti. Piemēram, izveidota nespējnieku patversme, bet 1862.gadā Rīgas Sarkankalna slimnīca. 1872.gadā uzbūvēja dzelzceļa līniju Rīga – Mīlgrāvis ar pieturu “Aleksandra Augstumi”, pašlaik – Sarkandaugavas stacija.

19.gadsimta otrajā pusē, kad ozoli parkā bija izauguši, to sāka dēvēt par Ozolaini (Eichenheim). 1872.gadā Literāri-praktiskā pilsoņu apvienība Duntes muižā iekārtoja Eihenheima patversmi ar skolu un internātu. Citās ēkās iekārtoja Pretubagošanas biedrības patversmi. 1930-to gadu sākumā patversmē iekārtoja vecu ļaužu pansiju. Netālu bija Rīgas pilsētas pamatskola, kuru 1937.gadā nosauca par Rīgas pilsētas Ozolaines pamatskolu. Savukārt padomju laikā Ozolainē izveidota daudzstāvu apbūve un slimnīca, kā arī vairākas ražotnes. Pēc neatkarības atgūšanas te attīstīta dzīvojamā zona, pieejama veselības aprūpe, izveidota Žila Verna Rīgas Franču skola u.c.

2021.gadā parkā veikta seguma un apgaismojuma tīkla izbūve, koku sakopšana, basketbola laukuma izbūve, kā arī jaunu elementu kā solu, atkritumu urnu, velo statīvu uzstādīšana.

Ziņa sagatavota sadarbībā ar SIA “Rīgas Meži”