Divām Rīgas pašvaldības interešu izglītības iestādēm piešķirts valsts nozīmes statuss

,

Rīgas Jauno tehniķu centram un Tehniskās jaunrades namam “Annas 2” pēc Izglītības un zinātnes ministrijas lēmuma ir piešķirts valsts nozīmes interešu izglītības iestādes statuss.

Valsts nozīmes interešu izglītības iestāžu izveidošanas mērķis ir radīt šīs iestādes kā atbalsta centrus izglītības iestādēm un platformu STEM jomas (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātne, matemātika) pedagogiem, kā arī nodrošināt STEM jomas interešu izglītības piedāvājumu un pieejamību bērniem un jauniešiem, veicinot viņu interesi un zināšanas par apkārtējo vidi, dabu un cilvēkiem, izkopjot radošumu un prasmju attīstību atbilstoši vecumam un individuālajām vajadzībām.

Ņemot vērā Ministru kabineta noteikumos “Kritēriji un kārtība, kādā tiek piešķirts un anulēts valsts nozīmes interešu izglītības iestādes statuss” noteikto abām iestādēm, sadarbojoties ar jaunatnes organizācijām, nozares asociācijām vai citām nevalstiskajām organizācijām, turpmāk būs jānodrošina daudzveidīgās aktivitātes:

  • pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpes izglītojamiem daudzveidīgas, dažādu grūtības pakāpju un dažāda īstenošanas ilguma interešu izglītības programmas, tai skaitā STEM;
  • interešu izglītības pasākumu (piemēram, sacensības, konkursus, izstādes, darbnīcas) un nometņu organizēšanu;
  • interešu izglītības pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi un pieredzes apmaiņu, kā arī tīklošanās iespējas par aktualitātēm un labās prakses piemēru popularizēšanu.

Abas iestādes, atbilstoši valsts un Rīgas pašvaldībā izvirzītajām prioritātēm, īsteno daudzveidīgas un kvalitatīvas interešu izglītības programmas arī STEM jomā, kas nodrošina individuālo kompetenču attīstību atbilstoši izglītojamo interesēm, talanta izkopšanu un sekmē nākotnes karjeras izvēli.

Par Tehniskās jaunrades namu “Annas 2”

Tehniskās jaunrades nams “Annas 2” dibināts 1989. gadā un atrodas Daugavas labajā krastā (Annas ielā 2, Rīgā). Tas piedāvā 44 interešu izglītības programmas: auto modelismu, avio un raķešu – kosmisko modelismu, datorapmācības, konstruēšanu un tehnisko modelēšanu, kuģu un jahtu modelismu, kā arī kultūrizglītības, vides un sporta izglītības programmas.

2023./2024. mācību gadā nodarbības apmeklēja 2217 bērnu un jaunieši. No 44 interešu izglītības skolotājiem 12 ir iestādes bijušie audzēkņi, kuri labprāt atgriezušies kā skolotāji, lai dalītos ar savām profesionālajām zināšanām un prasmēm.

Tehniskās jaunrades nams “Annas 2” ir bagāts ar tradīcijām un 35 gadu pieredzi pasākumu organizēšanā. Liela daļa no pasākumiem ir kļuvuši par ikgadējiem: “Annas kauss” Rīgas atklātās sacensības dronu sportā, Rīgas jaunāko klašu skolēnu tehniskās modelēšanas konkurss “Mana sapņu istaba”, Rīgas atklātās sacensības trases automodelismā, svētki Annas ielā.

Iestādē darbojas arī bērnu zinātnes centrs “Tehnoannas pagrabi”, kas piedāvā interaktīvus seansus, izmantojot ekspozīcijā esošo plašo STEM jomu aptverošo eksponātu klāstu. “Tehnoannas pagrabi” ekspozīcijas telpā ir vienīgais Latvijā planetārijs ar piepūšamo kupolu. Ekspozīcija veidota, lai jebkura vecuma apmeklētājs ļautos aizraujošam piedzīvojumam, praktiski izmēģinot dažādu eksponātu funkcionalitāti.

Par Rīgas Jauno tehniķu centru

Savukārt Daugavas kreisajā krastā, Bauskas ielā 88 un Ernestīnes ielā 8a, darbojas Rīgas Jauno tehniķu centrs, kas dibināts 1951. gadā. Centrā bērni un jaunieši var papildināt savas kompetences, pilnveidot talantus un attīstīt hobijus, piedaloties dažādu pulciņu un kolektīvu nodarbībās. No iestādes piedāvātajam 53 interešu izglītības programmām, kurās 2023./2024. mācību gadā iesaistījās 2333 audzēkņi, 75% ir tehniskās jaunrades un vides programmas.

Centrs organizē konkursus gan STEM jomā, gan vides jomā, gan kultūrizglītībā, kā arī sacensības tehnisko sporta veidos, dodot iespēju audzēkņiem pašapliecināties un pārbaudīt savas zināšanas un prasmes. Līdztekus interešu izglītības programmu īstenošanai centrs aktīvi piedalās dažādos pasākumos, organizē izbraukuma nodarbības un radošās darbnīcas (“BURTU” tirgus Kalnciema kvartālā, Tēva dienas festivāla darbnīcas Vērmanes dārzā).

Jauno tehniķu centra struktūrvienība “Dabaszinību skola” piedāvā skolēniem tematiskās vides izglītības nodarbības. 2023./2024.mācību gadā nodarbības apmeklēja vairāk nekā 1000 bērnu un jauniešu. Rīgas Jauno tehniķu centram ir izveidojusies ilglaicīga sadarbība ar Rīgas pašvaldības policiju, kas sniedz atbalstu tehnisko sporta veidu programmām, kā arī ar Latvijas Universitāti un Latvijas sporta pedagoģijas akadēmiju, nodrošinot prakses vietas studentiem.


Izglītības un zinātnes ministrija ar šī gada 1. septembri, valsts nozīmes interešu izglītības iestādes statusu piešķir kopumā septiņām Latvijas skolām:

  • Cēsu Bērnu un jauniešu centram (Vidzemes plānošanas reģions);
  • Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centram “Jaunība” (Latgales plānošanas reģions);
  • Jelgavas valstspilsētas pašvaldības interešu izglītības iestādei “Jaunrades nams “Junda”” (Zemgales plānošanas reģions);
  • Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centram (Kurzemes plānošanas reģions);
  • Liepājas Bērnu un jaunatnes centram (Kurzemes plānošanas reģions);
  • Rīgas Jauno tehniķu centram (Rīgas plānošanas reģions);
  • Tehniskās jaunrades namam “Annas 2” (Rīgas plānošanas reģions).

Vairāk: www.izm.lv