Rīgā notikusi projekta MILE starptautisko partneru tikšanās ar Latvijas nevalstisko organizāciju un valsts institūciju, kas strādā ar migrantu jautājumiem, pārstāvju dalību

7. februārī Rīgā norisinājās projekta “Migrantu integrācija ar lokāli veidotu pieredzi” (MILE) starptautisko partneru tikšanās, ko organizēja Rīgas valstspilsētas pašvaldība sadarbībā ar projekta vadošo partneri, Jauno Eiropas biznesa konfederāciju “UNITEE” (Beļģija). Rīgā viesojās projekta starptautiskie partneri – gandrīz 20 pašvaldību, universitāšu un nevalstisko organizāciju pārstāvji no Beļģijas, Spānijas, Nīderlandes un Lielbritānijas. Pasākumā piedalījās arī projekta partneri no Latvijas – sabiedriskās politikas centrs “Providus” un nodibinājums “Make Room Europe”.

Tikšanās pirmajā daļā tika prezentētas projekta komunikācijas un uzraudzības komiteju aktualitātes, kā arī tika sniegts apkopojums par pētījumiem saistībā ar jauniebraucēju iekļaušanu vietējās politikas veidošanā projektā iesaistītajās pašvaldībās, kuros īpaša uzmanība pievērsta pilsētu integrācijas un pilsoniskās līdzdalības politikai, līdzdalības un dažādības mehānismiem. Notika diskusija par politikas dokumentiem, kuros tiks apkopota un salīdzināta projektā iesaistītās pašvaldības raksturojošā informācija, un to pieejamības nepieciešamību plašākai auditorijai. Nevalstiskā organizācija “New Women Connectors” (Nīderlande) sniedza 2022. gada novembrī un decembrī projekta ietvaros īstenoto tiešsaistes apmācību par līdzdalības un sadarbības veicināšanu starp pašvaldībām un migrantiem  izvērtējumu. Tika prezentētas apmācībās gūtās projekta partneru atziņas, tostarp, kā apmācībās iegūtās zināšanas iespējams izmantot turpmākajās projekta aktivitātēs.

Tikšanās otrās daļas centrālais mērķis bija ekosistēmas izveide līdzdalībai un sadarbībai starp migrantiem un pilsētām, un tajā pievienojās pārstāvji no Latvijas nevalstiskajām organizācijām, kas strādā ar migrantu jautājumiem – biedrības “Gribu palīdzēt bēgļiem”, biedrības “Patvērums “Drošā māja””, biedrības “Supolka”, biedrības “Izglītības attīstības centrs” un biedrības “Radošās Idejas”, kā arī valsts institūciju – LR Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta un Sabiedrības integrācijas fonda – pārstāvji. Tika prezentēta informācija par jauniebraucēju iesaistīšanas mehānismiem projekta ārvalstu partneru pašvaldībās, kā arī tika apspriesta pieredze migrantu kopienu un pašvaldību tuvināšanā, veiksmīgas iniciatīvas un izaicinājumi. Tika sniegta tiešsaistes prezentācija no Diseldorfas (Vācija), kurā pasākuma dalībnieki tika iepazīstināti ar Diseldorfas migrantu padomes darbību un tās gūto pieredzi. Tikšanās noslēgumā notika diskusija par konsultatīvo padomju galvenajām problēmām un riskiem, kā arī par iespējām pārņemt pozitīvās pieredzes elementus, piemērojot tos vietējiem apstākļiem.

Papildu informācija par projektu MILE:

Rīgas valstspilsētas pašvaldība laikā no 2022. gada janvāra līdz 2023. gada decembrim īsteno projektu “Migrantu integrācija ar lokāli veidotu pieredzi” (Migrant Integration Through Locally Designed Experience, MILE). Projekta partneri ir pašvaldības, universitātes un nevalstiskās organizācijas, kas pārstāv Beļģiju, Grieķiju, Spāniju, Nīderlandi, Lielbritāniju un Latviju. Kopā ar Rīgas valstspilsētas pašvaldību kā Latvijas pārstāvji projektā iesaistīti sabiedriskās politikas centrs “Providus” un nodibinājums “Make Room Europe”. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (Asylum, Migration and Integration Fund, AMIF) finansējumu.

Projekta mērķa grupa ir imigranti, pašvaldības darbinieki un politikas veidotāji un tā mērķis ir nodrošināt veiksmīgākas integrācijas politikas veidošanu un īstenošanu pašvaldību līmenī, iekļaujot dažādu sabiedrības grupu vajadzības un sekmējot iedzīvotāju iespējas aktīvi un atbildīgi iesaistīties pašvaldības, kopienas un savas dzīves veidošanā.